Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Andrzej Marczak
 • Nieodpłatne świadczenia dla pracowników w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13
 • str. 12

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  Zwrot towarów uprzednio wyeksportowanych
  str. 3

  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 5


  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 7


  RECENZJA
  str. 10


  PODATKI

  Karol Szelągowski
 • VAT od odszkodowań i kar umownych
 • str. 21

  Jarosław Sekita
 • Pojęcie transakcji dokonanej z podmiotem powiązanym
 • str. 26

  POSTĘPOWANIE PRZED SA

  Anna Michalak
 • Dopuszczalne wzorce kontroli norm prawa podatkowego w postępowaniu skargowym przed Trybunałem Konstytucyjnym
 • str. 32

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 47


  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 49

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 51

  WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE

  Podatki dochodowe
  str. 58

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI 62

  Prenumerata PP
  str. 64
  Andrzej Marczak
  Nieodpłatne świadczenia dla pracowników w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13
  Artykuł omawia tezy ważnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie opodatkowania świadczeń niepieniężnych dla pracowników. Orzeczenie Trybunału, potwierdzając zgodność przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) - dalej u.p.d.o.f., z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.) - dalej Konstytucja, ma charakter interpretacyjny i w tym znaczeniu posiada wielki walor praktyczny. Porządkuje i racjonalizuje kwestie istotne dla milionów pracowników. Kazuistycznie odnosi się do najczęściej występujących świadczeń, dając wskazówki co do zasad ich opodatkowania. Artykuł zawiera sugestie, jak powinni postępować pracodawcy wraz z postulatami de lege ferenda wobec ustawodawcy w zakresie zmian legislacyjnych. Całość rozważań zakończona jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy omawiany wyrok może być podstawą do wznowienia postępowania lub złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

  Początek strony


  Karol Szelągowski
  VAT od odszkodowań i kar umownych
  Kara umowna oraz odszkodowanie określone w umowie na wypadek jej niewykonania lub odstąpienia od niej bądź jej przedterminowego rozwiązania nie są świadczeniami mającymi charakter wynagrodzenia za świadczenie wzajemne i w związku z tym nie powinny być traktowane jako wynagrodzenie za czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Interpretacje podatkowe oraz wyroki sądów administracyjnych nie są jednak w tym zakresie do końca jednolite. Powoduje to brak pewności wśród podatników, jeśli chodzi o rozliczanie VAT z tego tytułu. Szczególne ryzyko wiąże się z odszkodowaniami np. za przedterminowe rozwiązanie umowy, uprzednio nieprzewidzianymi, ustalanymi zaś dopiero drogą odrębnego porozumienia rozwiązującego daną umowę.

  Początek strony


  Jarosław Sekita
  Pojęcie transakcji dokonanej z podmiotem powiązanym
  Artykuł 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) - dalej u.p.d.o.p., oraz art. 25a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) - dalej u.p.d.o.f., nakładają na podatników obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych. Przepisy te stanowią, że "Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 (w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 u.p.d.o.f. - przyp. aut.) - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji". Brak definicji prawnej użytego w powołanych regulacjach pojęcia "transakcja" rodzi spory co do zakresu zdarzeń gospodarczych podlegających dokumentowaniu. Przedmiotem artykułu jest próba zdefiniowania zakresu przedmiotowego powołanych przepisów.

  Początek strony


  dr Anna Michalak
  Dopuszczalne wzorce kontroli norm prawa podatkowego w postępowaniu skargowym przed Trybunałem Konstytucyjnym
  Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania dopuszczalnych wzorców kontroli norm prawa podatkowego w postępowaniu skargowym przed Trybunałem Konstytucyjnym, które powiązane z odpowiednio sformułowanym zarzutem umożliwiają merytoryczne rozpatrzenie skargi konstytucyjnej. Przedmiotem badania zostało objęte dotychczasowe orzecznictwo skargowe TK w sprawach podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozstrzygnięć zapadłych na etapie merytorycznego orzekania. Rekonstrukcja podstaw skarg konstytucyjnych ocenianych do tej pory przez TK wymagała podzielenia wskazywanych w nich wzorców kontroli na 4 grupy (wzorce samodzielne, niesamodzielne, nieadekwatne i komplementarne). Jak wynika z dotychczasowych wypowiedzi TK, orzeczenie o niekonstytucyjności danego przepisu prawa podatkowego w zdecydowanej większości przypadków wymaga oparcia zarzutu niekonstytucyjności i skonstruowania podstawy skargi na komplementarnych wzorcach kontroli. Jednocześnie Trybunał nie zawsze pozostaje konsekwentny w ocenie dopuszczalności danego wzorca, a podział na wzorce niesamodzielne i nieadekwatne nie ma charakteru absolutnego, gdyż jest uzależniony od oceny zarzutów sformułowanych w tym zakresie w konkretnej skardze. Niemniej dla potrzeb niniejszego artykułu, wprowadzenie takiego rozróżnienia wydawało się przydatne. Zadaniem niniejszej publikacji jest wskazanie ogólnych, najbardziej wyraźnych tendencji i poglądów, jakie rysują się w orzecznictwie podatkowym TK. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że choć wypowiedzi dotyczące niesamodzielności omawianych wzorców kontroli mają charakter utrwalony i stały (zostały w części wyrażone w postanowieniach pełnego składu TK), to zdarzają się orzeczenia, które czynią wyłom i w tej, jakby się wydawało, spójnej linii orzeczniczej. W dorobku orzeczniczym TK możemy bowiem odnaleźć rozstrzygnięcia o niekonstytucyjności przepisów wydawane wyłącznie na podstawie niesamodzielnych wzorców kontroli).

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Andrzej Marczak
 • Fringe benefits for employees in the light of Constitutional Tribunal judgment of 8 July 2014, K 7/13
 • p. 12

  TAX ADVISERS' VOICE

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  Return of previously exported goods
  p. 3

  TAX AUTHORITIES' PRACTICE
  p. 5


  PROFESSIONAL PRACTICE
  p. 7


  REVIEW
  p. 10


  TAXES

  Karol Szelągowski
 • VAT on liquidated and other damages
 • p. 21

  Jarosław Sekita
 • Notion of transaction concluded with a related entity
 • p. 26

  POSTĘPOWANIE PRZED SA

  Anna Michalak
 • Permissible models of review of tax law norms in complaints proceedings before the Constitutional Tribunal
 • p. 32

  PRECEDENT-SETTING CASES
  p. 47


  COURTS' DECISIONS

  Administrative courts' rulings - review
  p. 49

  CoJ EU rulings - review
  p. 51

  TAX EXPLANATIONS & INTERPRETATIONS

  Income taxes
  p. 58

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 62


  Subscription
  p. 64
  Andrzej Marczak
  Fringe benefits for employees in the light of Constitutional Tribunal judgment of 8 July 2014, K 7/13
  This article discusses the theses from an important judgment issued by the Constitutional Tribunal on 8 July 2014, concerning non-cash benefits for employees. The Tribunal's judgment, which confirms the compatibility of provisions of the Personal Income Tax Act of 26 July 1991 with the Polish Constitution of 2 April 1997, is of an interpretative nature and in this sense it has a great practical importance. It cleans up and rationalizes the issues that matter for millions of employees. On case-by-case basis it refers to the most frequent benefits, giving indications as to the principles of their taxation. The article contains suggestions as to how employers should act, as well as proposals of legislative amendments for the legislator. The final part is an attempt to answer the question whether the judgment in question can be the grounds for resumption of proceedings or for filing an application for declaring a tax overpayment.

  Back to top


  Karol Szelągowski
  VAT on liquidated and other damages
  Liquidated damages or other damages stipulated in a contract in the event of failure to perform it, or its renunciation or early termination are not benefits which have the nature of consideration the other party's performance and consequently should not be treated as remuneration for an act liable to VAT. Tax interpretations and judgments of administrative courts are not, however, fully uniform in this respect. This results in lack of certainty for taxpayers, especially as far as setting VAT on damages is concerned. Particular risk is connected with damages for e.g. early contract termination, not stipulated in advance and determined only in a separate arrangement to terminate a given contract.

  Back to top


  Jarosław Sekita
  Notion of transaction concluded with a related entity
  Art. 9a of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax (ACIT) and Art. 25a of the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax (APIT) oblige taxpayers to prepare transfer pricing documentation. These articles provide that '[t]axpayers that conclude transactions with their related entities - in the sense of Art. 11 paras. 1 and 4 (in the sense of Art. 25 paras. 1 and 4 APIT - author's note) - or transactions in which payment of the resulting liabilities is made directly or indirectly to an entity having its place of residence, registered office or management in a country engaged in harmful tax competition shall be obliged to prepare tax documentation of such a transaction(s).' Lack of legal definition of the notion of 'transaction' used in the quoted regulations causes disputes as to the scope of economic events which require documenting. This article is an attempt at defining the scope of application of the aforementioned provisions.

  Back to top


  dr Anna Michalak
  Permissible models of review of tax law norms in complaints proceedings before the Constitutional Tribunal
  The purpose of this article is an attempt to identify the permissible models of review of tax law norms in complaint proceedings before the Constitutional Tribunal, which models - in combination with adequately formulated objections - enable examining the substance of the constitutional complaint. The study covered existing CT case law concerning complaints in the field of taxes, with special emphasis on decisions issued at the stage of adjudicating on the merits. Reconstruction of grounds for the constitutional complaints which the CT has examined so far required dividing the review models into 4 groups (independent, dependent, inadequate and complementary models). According to the statements made by the CT so far, in most cases a judgment pronouncing a given tax law provision unconstitutional requires basing the objection of unconstitutionality and formulating the grounds for the complaint on complementary models of review. At the same time, the CT has not always been consistent in assessing the permissibility of a given model and the distinction between dependent and inadequate models is not always absolute, because it depends on assessment of the objections formulated in this respect in a specific complaint. Nevertheless for the purposes of this article it seemed useful to introduce the distinction.
  The goal of this publication is to identify the general, most noticeable trends and views discernible in tax-related case law of the CT. One has to realize that although the statements concerning the dependent character of the review models in question are well-grounded and consistent (they were partially expressed in rulings of the CT sitting en banc), there are some judgments which depart from this, seemingly coherent, line of case law. In CT case law we can find some decisions pronouncing provisions unconstitutional, which were issued only on the basis of dependent review models.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty