Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Dagmara Dominik-Ogińska

str. 15

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2017 - przesłanki i
...TEMAT MIESIĄCA

Dagmara Dominik-Ogińska

str. 15

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2017 - przesłanki i warunki (2)
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
str. 6


PRAKTYKA ZAWODOWA
str. 7


PRAKTYKA SKARBOWA
str. 13


PODATKI

Adam Mariański, Anna Justyńska

str. 27

Krzysztof Radzikowski

str. 36

PRAWO KARNE SKARBOWE

Radosław Olszewski

str. 46

ORZECZNICTWO

Przegląd orzecznictwa SA
str. 51

Przegląd orzecznictwa TS
str. 53

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
str. 63


Prenumerata PP
str. 64
dr Dagmara Dominik-Ogińska
Przegrana walka o obniżoną stawkę VAT na e-booki
Sprawa obniżonej stawki VAT na dostawę książek cyfrowych drogą elektroniczną, czyli tzw. e-booków, od lat budzi kontrowersje. Jest to jedna z tych spraw, które pomimo jednoznacznych przepisów wywołują jednak pewien wewnętrzny sprzeciw i rodzaj poczucia niesprawiedliwości. Wynika to bowiem z faktu, że wspomniane przepisy nie uwzględniają postępu technicznego ani oczekiwań społecznych w tym zakresie. Trybunał Sprawiedliwości w swych wyrokach pozostał zaś głuchy na argumenty stron składane w toku procedury sądowej.

Początek strony


prof. dr hab. Adam Mariański, Anna Justyńska
Przesłanki wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie podatku od towarów i usług
Uznanie części majątku przedsiębiorcy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa niesie ze sobą istotne skutki podatkowe w podatku od towarów i usług, rozstrzygając, czy dana transakcja zostanie objęta zakresem przedmiotowym tej ustawy, czy też zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. Dla prawidłowego ustalenia zakresu przedmiotowego tego przepisu istotne jest zdefi niowanie pojęć przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jednak pomimo wprowadzenia defi nicji legalnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w praktyce wykładnia tego pojęcia w dalszym ciągu powoduje wiele wątpliwości i jest przyczyną sporów podatników z organami podatkowymi w tym przedmiocie.

Początek strony


dr Krzysztof Radzikowski
Proceduralne aspekty dokumentacji cen transferowych po zmianach w 2017 r.
Z dniem 1.01.2017 r., po ponad rocznej vacatio legis, ustawa z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa z 9.10.2015 r. – w istotny sposób znowelizowała art. 9a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – oraz art. 25a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych – dalej u.p.d.o.f. – dotyczące dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi bądź ze zlokalizowanymi w tzw. rajach podatkowych (skupiam się na transakcjach z podmiotami powiązanymi i dlatego posługuję się terminem „dokumentacja cen transferowych” zamiast ustawowej, lecz niejednoznacznej „dokumentacji podatkowej”). Z dniem 4.04.2017 r. część regulacji przeniesiono do nowej ustawy z 9.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami – dalej u.w.i.p. Zmiany dotyczą zarówno przesłanek obowiązku dokumentacyjnego oraz zakresu i treści dokumentacji, jak i terminu, w którym powinna zostać sporządzona. Niemniej jednak, co do zasady, przepisy nadal nie przewidują samoistnego obowiązku jej składania, lecz dopiero na wyraźne żądanie organu podatkowego, obwarowane sankcją 50% stawki podatku (art. 19 ust. 4 w zw. z art. 9a ust. 4 i 4a u.p.d.o.p. oraz art. 30d ust. 1 w zw. z art. 25a ust. 4 i 4a u.p.d.o.f.). W poprzednim stanie prawnym wątpliwości budziły, nieuregulowane wyraźnie w przepisach, zagadnienia: 1) momentu, w którym dokumentacja cen transferowych powinna zostać sporządzona; 2) trybu złożenia tej dokumentacji; 3) kryteriów oceny czy przedłożony przez podatnika dokument spełnia wymogi ustawowe oraz 4) roli dowodowej przy szacowaniu dochodu w zakresie cen transferowych. Nowelizacja stwarza okazję do weryfi kacji czy nowe przepisy rozwiały te wątpliwości. W artykule zostały również zaprezentowane wybrane zagadnienia odpowiedzialności karnej (karnej skarbowej) za naruszenie obowiązków dokumentacyjnych.

Początek strony


dr hab. Radosław Olszewski, prof. nadzw. UŁ
Tajemnica zawodowa a odpowiedzialność karna skarbowa i dyscyplinarna doradcy podatkowego
Tajemnice mają niezwykle istotne znaczenie dla porządku prawnego, stanowiąc przy tym jeden z elementów gwarancyjnego charakteru procesu. Dają one rękojmię należytego wykonywania zadań przez przedstawicieli zawodów zobowiązanych do dyskrecji. Z jednej strony określają zakres informacji powierzonych osobie w związku z wykonywaniem przez nią określonego zawodu lub czynności, z drugiej zaś mogą być ograniczane w ewentualnym procesie celami realizowanymi przez organy procesowe, ścigające czyny zabronione oraz nakładające za nie odpowiedzialność. Sposób regulacji tych relacji jest jednym z istotnych wyznaczników modelu procesu i swobody działania jego uczestników. Doradca podatkowy, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym – dalej u.d.p. – jest zobowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. Poufność jest prawem, ale i obowiązkiem doradcy podatkowego. W toku postępowania karnego skarbowego może on jednak zostać przesłuchany w charakterze świadka, składając zeznania na podstawie art. 113 § 1 ustawy z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy – dalej k.k.s. – w zw. z art. 180 § 2 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego – dalej k.p.k.5 Jak jednak wygląda kwestia zachowania tajemnicy zawodowej w sytuacji, gdy doradca podatkowy jest pociągany do odpowiedzialności karnej skarbowej, ewentualnie dyscyplinarnej?

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH

Dagmara Dominik-Ogińska

p. 15

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Obligation to prepare transfer pricing documentation for 2017 –
...TOPIC OF THE MONTH

Dagmara Dominik-Ogińska

p. 15

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Obligation to prepare transfer pricing documentation for 2017 – criteria and conditions (2)
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
p. 6


PROFESSIONAL PRACTICE
p. 7


TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
p. 13


TAXES

Adam Mariański, Anna Justyńska

p. 27

Krzysztof Radzikowski

p. 36

FISCAL PENAL LAW

Radosław Olszewski

p. 46

COURTS’ DECISIONS

Administrative Courts’ rulings: review
p. 51

CoJ rulings: review
p. 53

NEWS FROM BRUSSELS
p. 63


Subscription
p. 64
Dagmara Dominik-Ogińska
Lost battle for reduced rate of VAT on e-books
The issue of reduced rate of VAT on electronically supplied digital books, i.e. the so-called e-books, has been a source of controversies for years. This is one of the matters which, despite unequivocal provisions, provoke a certain internal resistance and a certain sense of injustice. This results from the fact that the aforementioned provisions do not take account of technological advances or social expectations in this area. The Court of Justice has remained deaf to any arguments raised by parties during any proceedings that came before it.

Back to top


Adam Mariański, Anna Justyńska
Criteria for spinning out an organised part of enterprise in value added tax
Recognising part of the assets of an entrepreneur as an organised part of enterprise causes important tax consequences in the area of VAT, because it determines whether a given transaction will be covered by the Act of 11 March 2004 on VAT or whether it will be exempt from VAT pursuant to Art. 6(1) of the Act. In order to correctly determine the scope of this provision, it is important to defi ne the notions of ‘enterprise’ and ‘organised part of enterprise’. But despite the introduction of a legal defi nition of an organised part of enterprise, in practice there are still many doubts concerning the interpretation of this term and many disputes between taxpayers and tax authorities arise in this context.

Back to top


Krzysztof Radzikowski
Procedural aspects of transfer pricing documentation after the amendments in 2017
On 1 January 2017, more than a year after promulgation, the Act of 9 October 2015 on Amendments to the Act on Personal Income Tax, the Act on Corporate Income Tax and Certain Other Acts introduced signifi cant amendments in Art. 9a of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax (CITA) and Art. 25a of the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax (PITA). Both of them concern documenting transactions with related entities or with ones based in tax havens (here, I focus on transactions with related entities, therefore I use the term ‘transfer pricing documentation’ rather than the statutory ‘tax documentation’, which is ambiguous). As of 4 April 2017, part of the provisions were transferred to a new Act of 9 March 2017 on Exchange of Tax Information with Other States. The amendments concern both the triggers of the duty to prepare documentation and the contents of such documentation, as well as the deadline by which it should be prepared. Nevertheless, as a rule, the laws still do not provide for an autonomous duty to submit the documentation. It is only done at express request of a tax authority and the sanction for failing to do so is 50% of the tax rate (Art. 19(4) in conjunction with Art. 9a(4) and Art. 9(4a) CITA and Art. 30d(1) in conjunction with Art. 25a(4) and Art. 25a(4a) PITA). In the previous version of the law, doubts arose around the following issues, which were not regulated expressly: 1) the moment when transfer pricing documentation should be prepared; 2) the procedure for submitting such documentation; 3) the criteria for assessing whether the document submitted by the taxpayer meets the statutory requirements; and 4) the role of evidence when estimating income in the area of transfer pricing. The amending act is an opportunity to check whether the new provisions dispelled these doubts. The article also presents selected issues of penal (fi scal penal) liability for infringements of the duty to prepare documentation.

Back to top


Radosław Olszewski
Professional confi dentiality in the context of fi scal penal and disciplinary liability of a tax advisor
Secrecy is very important for the legal order, being one of the elements of the guarantee aspects of judicial proceedings. It safeguards the proper discharge of duties by representatives of those professions that are obliged to maintain confi dentiality. On the one hand, secrecy defi nes the scope of information disclosed to a person in connection with that person’s profession or their performance of certain activities, on the other hand, the limits of secrecy can be set in a potential lawsuit depending on the goals pursued by the judicial bodies, law enforcement bodies or prosecution services. The way these relationships are regulated is one of the important determinants of the procedural model and the participants’ freedom to act. Pursuant to Art. 37(1) of the Act of 5 July 1996 on Tax Advisory, a tax advisor has a duty to keep confi dential any facts and information disclosed to him/her in the pursuit of this profession. Confi dentiality is both a right and a duty of a tax advisor. In the course of fi scal penal proceedings the advisor can, however, be interviewed as a witness and give testimony on the basis of Art. 113(1) of the Act of 10 September 1999 – Fiscal Penal Code in connection with Art. 180(2) of the Act of 6 June 1997 – Penal Procedure Code. But what about professional confi dentiality if the tax advisor is held liable for fi scal penal offences or disciplinary transgressions?

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty