Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
71,99 71,99
Cena regularna: 80,00
80,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Drodzy Czytelnicy, tematem miesiąca wrześniowego numeru czasopisma jest problematyka grupy VAT jako odrębnego podatnika oraz kwestia wpływu tej instytucji na podmiotowość prawną stałego zakładu na gruncie podatku od towarów i usług. Niejako z istoty przepisów pozwalających na tworzenie grup VAT wynika, że mogą one wpłynąć na zaistnienie nowych podmiotów opodatkowanych VAT. Z kolei regulacje dotyczące stałego zakładu (stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) wprowadzają jedynie łączniki jurysdykcyjne wpływające na opodatkowanie transakcji w określonym państwie, nie służą natomiast powołaniu nowych podatników VAT. Zestawienie regulacji dotyczących grupy VAT i stałego zakładu może jednak skutkować traktowaniem stałego zakładu jako odrębnego podmiotu, a w konsekwencji prowadzić do zaistnienia czynności opodatkowanych w ramach jednego podmiotu prawa prywatnego. W artykule pt. Grupa VAT i stały zakład a zakres opodatkowania podatkiem od wartości d...

Drodzy Czytelnicy, tematem miesiąca wrześniowego numeru czasopisma jest problematyka grupy VAT jako odrębnego podatnika oraz kwestia wpływu tej instytucji na podmiotowość prawną stałego zakładu na gruncie podatku od towarów i usług. Niejako z istoty przepisów pozwalających na tworzenie grup VAT wynika, że mogą one wpłynąć na zaistnienie nowych podmiotów opodatkowanych VAT. Z kolei regulacje dotyczące stałego zakładu (stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) wprowadzają jedynie łączniki jurysdykcyjne wpływające na opodatkowanie transakcji w określonym państwie, nie służą natomiast powołaniu nowych podatników VAT. Zestawienie regulacji dotyczących grupy VAT i stałego zakładu może jednak skutkować traktowaniem stałego zakładu jako odrębnego podmiotu, a w konsekwencji prowadzić do zaistnienia czynności opodatkowanych w ramach jednego podmiotu prawa prywatnego. W artykule pt. Grupa VAT i stały zakład a zakres opodatkowania podatkiem od wartości dodanej zobrazowano takie sytuacje na tle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 


 

Nie mniej ciekawe zarówno dla doktryny, jak i praktyków oraz przedsiębiorców są wnioski odnoszące się do przewidywanych kierunków ewolucji polskiej legislacji w zakresie sankcji w VAT przedstawione w artykule pt. Face lifting czy gruntowny remont w sankcjach VAT-owskich? Temat sankcji VAT-owskich jest w ostatnim czasie szeroko komentowany, głównie za sprawą wyroku TS z 15.04.2021 r., C-935/19, Grupa Warzywna przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, w którym zakwestionowano zgodność krajowych regulacji w zakresie sankcji VAT z zasadą proporcjonalności. Należy jednak zauważyć, że nie jest to jedyna przyczyna. W ostatnim bowiem czasie sądy administracyjne – powołując się także na zasadę proporcjonalności – coraz częściej uchylają decyzje organów podatkowych dotyczące ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego. Analiza wyroku TS C-935/19, Grupa Warzywna, i tych orzeczeń prowadzi do wniosku, że należy zastanowić się nad obecnym kształtem sankcji w VAT, bo o ile państwa członkowskie mają (na podstawie art. 273 dyrektywy Rady 2006/112/WE) kompetencje do dokonania wyboru sankcji, które uznają za odpowiednie w przypadku nieprzestrzegania warunków przewidzianych w przepisach Unii, o tyle są obowiązane wykonywać te kompetencje z poszanowaniem prawa unijnego i jego ogólnych zasad, w tym zasady proporcjonalności. Konieczna jest interwencja ustawodawcza celem stworzenia procedury dającej możliwość organom podatkowym miarkowania sankcji VAT, tak aby sprostać celom, jakim sankcja ta ma służyć, a mianowicie zapewnieniu prawidłowego poboru VAT i zapobieganiu oszustwom podatkowym.

 


 

W numerze zapraszamy ponadto do zapoznania się z podejściem, jakie OECD proponuje krajowym administracjom podatkowym w zakresie analizowania możliwości zaliczania kosztów usług świadczonych przez podmioty z tej samej grupy kapitałowej (lub też za pośrednictwem podmiotu z tej grupy). Temat ten wywołuje praktyczne problemy i kontrowersje u większości podatników działających w grupach kapitałowych. Zagadnienie badania usług wewnątrzgrupowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi jest w praktyce jednym z trudniejszych w obszarze cen transferowych. Gromadzenie i poszukiwanie dowodów wykonania usług jest źródłem wielu wątpliwości zarówno dla podatników, jak i dla organów administracji skarbowej. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na procedurę opisaną w Rozdziale VII Wytycznych OECD w sprawie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowych. Ustrukturyzowana procedura badania rynkowego charakteru usługi pozwala rozwiązać wiele problemów praktycznych dotyczących ustalenia, czy usługa może zostać uznana za wykonaną na warunkach, które ustaliłyby podmioty niezależne. Artykuł pt. Badanie usług wewnątrzgrupowych zgodnie z Wytycznymi OECD przedstawia analizę zapisów Wytycznych OECD oraz praktykę polską z przykładami z wybranych zagranicznych jurysdykcji podatkowych.

 


 

Aby ułatwić prowadzenie postępowań mających na celu wykrycie poważnych przestępstw karnych oraz zapobieganie ich skutkom, wprowadza się do polskiego porządku prawnego System Informacji Finansowej (SInF) będący bazą wszystkich zarejestrowanych rachunków bankowych. System ten będzie częściowo wykorzystywany przez organy Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywanych przez nich zadań na etapie postępowań karnych skarbowych. Zgodnie z projektem ustawy o SInF planowane jest uruchomienie Systemu Informacji Finansowej, będącego wspólną bazą wszystkich rachunków bankowych podmiotów gospodarczych oraz prywatnych, stworzoną w celu zwiększenia wykrywalności poważnych przestępstw wymienionych w projekcie ustawy. Jak wynika z informacji przekazanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, termin przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy o SInF przypadnie na IV kwartał 2021 r. Obecnie Rada Legislacyjna wyraziła się bardzo przychylnie na temat tego projektu. W artykule pt. Wpływ utworzenia Systemu Informacji Finansowej (SInF) na zwiększenie nadzoru nad podatnikami omówiono przyczyny stworzenia SInF, organy uprawnione do korzystania z bazy oraz związane z tym procedury. Poddano analizie nowe kompetencje przekazane organom KAS. W konkluzji stwierdzono, że uruchomienie SInF nie spowoduje zwiększenia nadzoru nad podatnikami, gdyż uniemożliwi korzystanie z tej bazy organom KAS na etapie czynności sprawdzających, kontroli, postępowań podatkowych, celno-skarbowych oraz egzekucyjnych, ograniczając tę możliwość tylko do postępowań karnych skarbowych.

 


 

Przedmiotem glosy pt. Czy prawo podatkowe materialne może działać wstecz? Kilka uwag o relacjach zasad lex retro non agit oraz tempus regit actum z zasadą powszechności opodatkowania są relacje zachodzące pomiędzy zasadą powszechności opodatkowania a dotychczas niekwestionowanymi zasadami ustalania podstawy materialnej rozstrzygnięcia podatkowego, wyrażającymi się w łacińskich sentencjach: lex retro non agit oraz tempus regit actum. Autor polemizuje z tezą glosowanego, prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 10.11.2016 r., I SA/Sz 796/16, jakoby retroaktywne działanie ustawy podatkowej było właściwym instrumentem realizacji zasady powszechności opodatkowania. Wskazuje bowiem, że zasada powszechności opodatkowania nie jest klauzulą antyabuzywną, zaś realizacja tej zasady dokonuje się w ramach ustawy podatkowej. Tym samym cel w postaci urzeczywistniania zasady powszechności opodatkowania nie może znosić zasad tworzenia i stosowania prawa podatkowego, zakotwiczonych w samej istocie państwa prawa i nadrzędności Konstytucji oraz uwzględniających specyfikę prawa podatkowego.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TEMAT MIESIĄCA

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Grupa VAT i stały zakład a zakres opodatkowania podatkiem od wartości dodanej  | str. 9

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Upadłość przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – wybrane problemy dotyczące odpowiedzialności
podatkowej  | str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH

Michał Mioduszewski, Artur Mudrecki
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Harmonizacja podatku VAT w Unii Europejskiej
– teraźniejszość i
...

TEMAT MIESIĄCA

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Grupa VAT i stały zakład a zakres opodatkowania podatkiem od wartości dodanej  | str. 9

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Upadłość przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – wybrane problemy dotyczące odpowiedzialności
podatkowej  | str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH

Michał Mioduszewski, Artur Mudrecki
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Harmonizacja podatku VAT w Unii Europejskiej
– teraźniejszość i przyszłość  | str. 6

PRAKTYKA SKARBOWA

Tomasz Janicki, Natalia Kociak-Janicka
Skutki podatkowe prowadzenia działalności pielęgnacyjnej i leczniczej   | str. 7

PODATKI

Małgorzata Militz
Face lifting czy gruntowny remont w sankcjach VAT-owskich?  | str. 16

Rafał Bartosik, Piotr Piontkowski
Badanie usług wewnątrzgrupowych zgodnie z Wytycznymi OECD  | str. 22

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

Paweł Szymanek
Wpływ utworzenia Systemu Informacji Finansowej (SInF) na zwiększenie nadzoru nad podatnikami | str. 28

ORZECZNICTWO

Maciej Zborowski
Czy prawo podatkowe materialne może działać wstecz? Kilka uwag o relacjach zasad lex retro non agit
oraz tempus regit actum z zasadą powszechności opodatkowania   | str. 34

Iwona Kaczorowska
Przegląd orzecznictwa SA   | str. 41

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Przegląd orzecznictwa TS   | str. 46

Ewa Prejs
Przegląd orzecznictwa TS   | str. 48

LINIE ORZECZNICZE

Krzysztof Janczukowicz
Linie orzecznicze   | str. 56

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI

Filip Majdowski
Aktualności z Brukseli   | str. 62

Prenumerata PP   | str. 64

Table of contents

Rozwiń Zwiń

TOPIC OF THE MONTH

Krzysztof Lasiński-Sulecki
VAT Group and Permanent Establishment in the Context of Scope of Taxation with VAT  | p. 9

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Bankruptcy of a Sole Trader. Selected Problems Concerning Tax Reponsibility   | p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES

Michał Mioduszewski, Artur Mudrecki
International Scientific Conference ‘VAT Harmonization in the European
...

TOPIC OF THE MONTH

Krzysztof Lasiński-Sulecki
VAT Group and Permanent Establishment in the Context of Scope of Taxation with VAT  | p. 9

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Bankruptcy of a Sole Trader. Selected Problems Concerning Tax Reponsibility   | p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES

Michał Mioduszewski, Artur Mudrecki
International Scientific Conference ‘VAT Harmonization in the European Union
– Present and Future’   | p. 6

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE

Tomasz Janicki, Natalia Kociak-Janicka
Tax Consequences of Pursuing Nursing and Medical Activity   | p. 7

TAXES

Małgorzata Militz
Face Lift or Major Overhaul in VAT Sanctions?   | p. 16

Rafał Bartosik, Piotr Piontkowski
Examination of Intra-Group Services According to OECD Guidelines 􀀑􀀑􀀑 22

NATIONAL FISCAL ADMINISTRATION

Paweł Szymanek
Impact of the Financial Information System (SInF) Creation on Increased Taxpayer Oversight   | p. 28

COURTS’ DECISIONS

Maciej Zborowski
Can Substantive Tax Law Be Retroactive? Some Remarks on the Relations Between the Lex Retro Non Agi t
and Tempus Regit Actum Principles and the Principle of Universality of Taxation   | p. 34

Iwona Kaczorowska
Administrative Courts’ rulings: review   | p. 41

Krzysztof Lasiński-Sulecki
CJ rulings: review   | p. 46

Ewa Prejs
CJ rulings: review   | p. 48

CASE LAW

Krzysztof Janczukowicz
Case Law   | p. 56

NEWS FROM BRUSSELS

Filip Majdowski
News from Brussels   | p. 62

Subscription   | p. 64

Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty