Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Andrzej Ladziński, Dominik Wasiluk

str. 9

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Przedawnienie odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH

Aleksandra
...TEMAT MIESIĄCA

Andrzej Ladziński, Dominik Wasiluk

str. 9

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Przedawnienie odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH

Aleksandra Dajnowicz
XIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego, Kraków 23–24.03.2019 r. – relacja
str. 5

Wojciech Morawski
I edycja konkursu Tax Everest – Akademickich Mistrzostw Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego
str. 7

PODATKI

Jakub Jankowski

str. 17

Błażej Kuźniacki

str. 27

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Paweł Kamiński

str. 42

ORZECZNICTWO

Wojciech Majkowski, Iwona Krzemińska

str. 48

Ewa Prejs
Przegląd orzecznictwa TS
str. 56

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Przegląd orzecznictwa TS
str. 60

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI

Filip Majdowski
Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
str. 63

Prenumerata PP
str. 64
Andrzej Ladziński, Dominik Wasiluk
O nieprawidłowej implementacji dyrektywy 2018/822 (MDR) i jej konsekwencjach
Obowiązujące od 1.01.2019 r. przepisy Rozdziału 11a Działu III ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – wprowadziły nakaz przekazywania informacji o schematach podatkowych. Bezpośrednią przyczyną przyjęcia nowych regulacji było zobowiązanie każdego kraju członkowskiego do implementacji uchwalonej przez Radę 25.05.2018 r. dyrektywy 2018/822 zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych – dalej dyrektywa MDR. Mimo że w wielu aspektach polski ustawodawca znacznie rozszerzył zakres czynności traktowanych jako schematy podatkowe, to z powodu nieprawidłowej transpozycji kryterium głównej korzyści oraz kryterium transgranicznego nie wypełnił minimalnego standardu harmonizacji.

Początek strony


dr Jakub Jankowski
Zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych w kosztach podatkowych fi rmy obowiązujące od 1.01.2019 r.
Podatnicy wykorzystujący samochody osobowe w prowadzonej działalności gospodarczej musieli przygotować się na fundamentalne zmiany, które weszły w życie od 1.01.2019 r. Celem zmian uchwalonych w ustawach o podatkach dochodowych było – zdaniem ustawodawcy – ograniczenie korzyści podatkowych w związku z zakupem i eksploatacją aut luksusowych w ramach fi rmy oraz likwidacja podatkowego uprzywilejowania umowy leasingu. Nie powinno zatem dziwić, iż wprowadzone zmiany generalnie (poza pewnym drobnymi wyjątkami) nie są korzystne dla podatników.

Początek strony


dr Błażej Kuźniacki
Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania z wykorzystaniem algorytmów i sztucznej inteligencji na przykładzie nadużyć umów o UPO w świetle PPT
Supersoniczne tempo rozwoju nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, umożliwia ich coraz szersze i bardziej efektywne zastosowanie do wspomagania pracy człowieka. Powstaje pytanie, czy nowe technologie, w szczególności sztuczna inteligencja, mogą być wykorzystane przez zainteresowane podmioty, np. przez podatników, organy podatkowe, sądy, do adresowania wyzwań związanych ze stosowaniem coraz to bardziej skomplikowanych i złożonych regulacji podatkowych. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na to pytanie badawcze poprzez przedstawienie potencjału zastosowania sztucznej inteligencji wobec jednej z najbardziej istotnych norm prawnych o zasięgu globalnym, która jest skierowana przeciwko unikaniu opodatkowania, tj. klauzuli testu głównego celu (ang. principal purpose test) – dalej PPT. Autor fi nalnie stawia hipotezę, zgodnie z którą stworzenie bardzo skutecznego oprogramowania do wykrywania i zapobiegania zjawisku unikania opodatkowania i zapobiegania mu w skali krajowej i globalnej jest możliwe, a jego wdrożenie będzie zmianą „zasad gry”, które nie tylko poprawią wydajność doradców podatkowych i władz podatkowych z różnych państw (niezależnie od stopnia rozwoju państw, wystarczy dostęp do Internetu), ale także wydajność systemów podatkowych na całym świecie.

Początek strony


Paweł Kamiński
Rygor natychmiastowej wykonalności a egzekucja administracyjna – rozważania na temat momentu dopuszczalności wszczęcia egzekucji
W artykule jest rozważana kwestia korelacji pomiędzy nadaniem nieostatecznej decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności a prowadzeniem postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na podstawie takiej decyzji.

Początek strony


Wojciech Majkowski, Iwona Krzemińska
Problematyka stosowania właściwej wersji językowej przepisów na przykładzie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku pomiędzy Polską a Szwecją
„W świetle przytoczonych przepisów nie powinno budzić wątpliwości, że w przypadku umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania ze względu na rozbieżność pomiędzy treścią jej art. 11 ust. 1 w wersji polskiej i szwedzkiej, obowiązująca jest angielska wersja językowa umowy. Strony tej umowy postanowiły bowiem, że rozstrzygający jest tekst angielski. Art. 11 ust. 1 u.p.o. w wersji angielskiej zawiera klauzulę benefi cial owner. Zatem wbrew stanowisku skargi kasacyjnej, przepis ten należy odczytywać w ten sposób, iż odnosi się on do «uprawnionego odbiorcy»”.
(Teza rozstrzygnięcia)

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH

Andrzej Ladziński, Dominik Wasiluk

p. 9

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Limitation by Time of Heirs’ Liability for Tax Debts of the Testator (Deceased)
p. 3


...TOPIC OF THE MONTH

Andrzej Ladziński, Dominik Wasiluk

p. 9

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Limitation by Time of Heirs’ Liability for Tax Debts of the Testator (Deceased)
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES

Aleksandra Dajnowicz
13th Nationwide Polish Tax Law Conference, Krakow 23–24 March 2019 – a report
p. 5

Wojciech Morawski
First Tax Everest Competition – Polish Academic Championship in writing Master’s theses from the fi eld of tax law
p. 7

TAXES

Jakub Jankowski

p. 17

Błażej Kuźniacki

p. 27

ENFORCEMENT PROCEEDINGS

Paweł Kamiński

p. 42

COURTS’ DECISIONS

Wojciech Majkowski, Iwona Krzemińska

p. 48

Ewa Prejs
CoJ rulings: review
p. 56

Krzysztof Lasiński-Sulecki
CoJ rulings: review
p. 60

NEWS FROM BRUSSELS

Filip Majdowski
Mandatory Split Payment Mechanism
p. 63

Subscription
p. 64
Andrzej Ladziński, Dominik Wasiluk
On Incorrect Implementation of Directive 2018/822 (MDR) and its Consequences
Chapter 11a of Section III of the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance, which has been in force since 1 January 2019, introduced a duty to provide information about tax schemes. The direct reason for the adoption of new regulations was the obligation of each Member State to implement Council Directive 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/ EU as regards mandatory automatic exchange of information in the fi eld of taxation in relation to reportable cross-border arrangements (MDR Directive). Even though, in many aspects, the Polish legislator considerably extended the scope of activities treated as tax schemes, it failed to meet the minimum standard of harmonization due to incorrect transposition of the main benefi t test and the cross-border criterion.

Back to top


dr Jakub Jankowski
Amendments in the Field of Inclusion of Motorcars in Tax-deductible Expenses of Businesses, Applicable from 1 January 2019
Taxpayers who use motorcars in their business activity had to prepare themselves for fundamental amendments, which entered into force on 1 January 2019. The aim of the amendments introduced in the fi eld of income taxes was – as explained by the legislator – to limit the tax advantages resulting from the purchase and use of premium cars in businesses, as well as to remove the preferential tax treatment of lease agreements. Therefore, it should not come as a surprise that the amendments are in general (save for small exceptions) disadvantageous to the taxpayers.

Back to top


dr Błażej Kuźniacki
Counteracting Tax Avoidance with the Use of Algorithms and Artifi cial Intelligence, on the Example of Abuses in UPO Agreements in the Light of PPT
The supersonic speed of development of new technologies, including artifi cial intelligence, enables their every broader and more effective use in supporting human work. A question arises whether new technologies, in particular artifi cial intelligence, can be used by the parties concerned, such as taxpayers, tax authorities or courts, to address challenged connected with the application of the more and more complex tax regulations. This article tries to answer this research question by presenting the potential of AI applications in the context of one of the most important legal norms of global reach, which targets tax avoidance, i.e. the principal purpose test (PPT) rule. Finally, the author puts forward a hypothesis that it is possible to develop very effi cient software to detect tax avoidance and prevent it on a national and global scale and that its implementation will be a game changer not only in terms of improving the effi ciency of tax advisers and tax administrations from various countries (regardless of the degree of the given country’s development; access to the Internet would suffi ce), but also the effi ciency of tax systems worldwide.

Back to top


Paweł Kamiński
Immediate Enforceability and Administrative Enforcement. Refl ections about the Moment when Initiation of Enforcement is Permissible
The article contains refl ections about the question of correlation between making a non-fi nal tax decision immediately enforceable and conducting enforcement proceedings on the basis of an enforcement order issued on the basis of such a decision.

Back to top


Wojciech Majkowski, Iwona Krzemińska
Problems of Using the Correct Language Version of Provisions on the Example of Agreement on Double Tax Avoidance with Respect to Taxes on Income and on Capital between Poland and Sweden
Court rejected a taxpayer’s complaint and upheld the judgment of the Provincial Administrative Court in Warsaw of 16 December 2015, in which the court of fi rst instance found that if there are discrepancies between the language versions of Article 11(1) of the Convention between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Kingdom of Sweden for the avoidance of double taxation and the prevention of fi scal evasion with respect to taxes on income, signed in Stockholm on 19 November 2004 (Poland-Sweden Agreement) it is necessary, pursuant to Article 30 of the Agreement, to refer to the English version.
Therefore, the court considered that the discrepancy between the Polish text and the remaining language versions of the Poland-Sweden Agreement was an interpretive one and that the Polish taxpayer had a duty to consult the version of the Agreement in a foreign language. This issue is important, not only in the sphere of theoretical interpretation of the law, but also against the background of the actual position of the state vis-a-vis a taxpayer making decisions based on trust in a legal instrument published in the taxpayer’s offi cial language.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty