Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Justyna Zając-Wysocka
 • Praktyczne aspekty "elektronicznej" nowelizacji ordynacji podatkowej
 • str. 10

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Deregulacyjny walec dojechał
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5

  PODATKI


  Wojciech Morawski
 • Podstawa opodatkowania budowli będącej częścią środka trwałego - między wartością rynkową a wartością początkową środka trwałego
 • str. 16

  Filip Majdowski
 • Konsekwencje cash-poolingu w najnowszych interpretacjach organów podatkowych
 • str. 24

  Michał Wilk
 • Międzynarodowy wynajem siły roboczej a zjawisko nadużycia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • str. 34

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 41

  ORZECZNICTWO


  Mikołaj Jabłoński
 • Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej
 • str. 44

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 50

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 54

  WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE

  Podatek dochodowy od osób fizycznych
  str. 61

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Justyna Zając-Wysocka
  Praktyczne aspekty "elektronicznej" nowelizacji ordynacji podatkowej
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) - dalej o.p., jako jeden z podstawowych aktów prawnych regulujących prawa i obowiązki podatnika, nie zawierała do tej pory zbyt wielu regulacji pozwalających na korzystanie z elektronicznych form komunikacji. W szczególności brak stosownych nowelizacji był znacząco odczuwalny przez podatników w kontaktach z organami podatkowymi oraz skarbowymi. Bieżący rok prawdopodobnie okaże się rewolucyjny, jeżeli chodzi o kontakt elektroniczny z organami podatkowymi i skarbowymi. Już bowiem z dniem 11 maja br. weszły w życie istotne zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw) - dalej ustawa zmieniająca. Ustawa ta przez niektórych jest nazywana "elektroniczną" nowelizacją ordynacji podatkowej. Głównym celem wprowadzenia zmian ma być ułatwienie kontaktu przedsiębiorców z administracją publiczną, a także zwiększenie liczby i jakości e-usług. Niestety, tak jak we wszystkich innych przypadkach nowelizacja to nie tylko same korzyści, ale również i te mniej pozytywne aspekty, które mogą wiązać się z wprowadzeniem dodatkowych obowiązków po stronie podatników.


  Początek strony


  dr hab. Wojciech Morawski
  Podstawa opodatkowania budowli będącej częścią środka trwałego - między wartością rynkową a wartością początkową środka trwałego
  Utrwaliła się już linia orzecznicza sądów administracyjnych, zgodnie z którą w wypadku różnorodnych urządzeń technicznych, takich jak stacje bazowe telefonii komórkowej, elektrownie wiatrowe, piece koksownicze, urządzenia elektrowni konwencjonalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają tylko ich części budowlane). Trybunał Konstytucyjny wydaje się potwierdzać tę linię orzeczniczą w wyroku z dnia 13 września 2011 r.) Takie rozwiązanie powoduje jednak problemy związane z ustaleniem podstawy opodatkowania części środka trwałego. Zagadnieniu temu jest poświęcony niniejszy artykuł.

  Początek strony


  Filip Majdowski
  Konsekwencje cash-poolingu w najnowszych interpretacjach organów podatkowych
  Przedmiotem artykułu jest przedstawienie kluczowych skutków w podatku dochodowym od osób prawnych) związanych z rozliczeniami dokonywanymi w ramach cash-poolingu, ze szczególnym zaakcentowaniem obserwowanej na tym tle zmiany wykładni przepisów dokonywanej przez organy podatkowe. Ponieważ ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) - dalej u.p.d.o.p., nie zawiera kompleksowej regulacji w zakresie cash-poolingu, wykładnia organów podatkowych pełni istotną funkcję pomocniczą w określeniu właściwych skutków podatkowych. Jej zmiana - pomimo braku zmiany samego otoczenia prawnego - powinna być wnikliwie przeanalizowana przez podmioty uczestniczące w strukturach cash-poolingu.

  Początek strony


  Michał Wilk
  Międzynarodowy wynajem siły roboczej a zjawisko nadużycia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  Zasady opodatkowania międzynarodowego wynajmu siły roboczej w świetle Komentarza do Konwencji Modelowej OECD uległy istotnym zmianom w 2010 r., w praktyce zmieniając charakter prawny koncepcji pracodawcy w sensie ekonomicznym. Mechanizm prawny ukształtowany w praktyce umów o UPO na podstawie Komentarza do Konwencji Modelowej OECD utracił wówczas swoje znaczenie antyabuzywne. Celem niniejszego artykułu jest ocena wprowadzonych zmian oraz ich konsekwencji w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dopuszczalności zastosowania wykładni dynamicznej umów o UPO w tym zakresie.

  Początek strony


  Mikołaj Jabłoński
  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej
  W sprawie odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej za jej zaległości podatkowe, o której mowa w art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) - dalej o.p., powinno być prowadzone jedno postępowanie, wspólne dla wszystkich członków zarządu.
  (Teza rozstrzygnięcia)

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Justyna Zając-Wysocka
 • Practical aspects of the 'electronic' amendment to the Tax Ordinance
 • p. 10

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Deregulation 'road roller' has arrived
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 5

  TAXES


  Wojciech Morawski
 • Tax base of a structure being part of a tangible asset - between market value and initial value of tangible asset
 • p. 16

  Filip Majdowski
 • Consequences of cash-pooling in latest interpretations issued by tax authorities
 • p. 24

  Michał Wilk
 • International hiring of workforce and the phenomenon of abusing double taxation avoidance agreements
 • p. 34

  PRECEDENT-SETTING CASES
  p. 41

  COURTS' DECISIONS


  Mikołaj Jabłoński
 • Responsibility of management board members for tax arrears of a company
 • p. 44

  Administrative courts' rulings - review
  p. 50

  CoJ EU rulings - review
  p. 54

  TAX EXPLANATIONS & INTERPRETATIONS

  PIT
  p. 61

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Justyna Zając-Wysocka
  Practical aspects of the 'electronic' amendment to the Tax Ordinance
  The Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance, as one of the fundamental legal instruments regulating the rights and duties of taxpayers, did not until now contain too many regulations enabling the use of electronic forms of communication. In particular, lack of relevant amendments was considerably noticeable in the contacts between taxpayers and revenue offices and fiscal authorities.
  In all likelihood, this year will be a revolutionary one in terms of electronic contact with revenue offices and fiscal authorities. As early as on 11 May of this year, important amendments introduced by the Act 10 January 2014 on Amendments to the Act on Digitalization of Entities Discharging Public Duties and Certain Other Acts entered into force. Some call this Act the 'electronic' amendment to the Tax Ordinance.
  The main purpose of the amendments is to facilitate contacts between entrepreneurs and public administration, as well as increase the number and quality of e-services. Unfortunately, like in all other cases, amendments do not only mean benefits, but also some less positive aspects, which may involve the introduction of additional duties for taxpayers.


  Back to top


  dr hab. Wojciech Morawski
  Tax base of a structure being part of a tangible asset - between market value and initial value of tangible asset
  There is already a well-established line of case law of administrative courts, according to which in case of various kinds of technical facilities, such as base transceiver stations, wind farms, coke ovens, conventional power plants facilities, only their construction parts are liable to real estate tax. The Constitutional Tribunal seems to confirm this line of case law with its judgment of 13 September 2011. However, this solutions causes problems connected with determining the tax base of a part of a tangible asset. This article is devoted to this issue.

  Back to top


  Filip Majdowski
  Consequences of cash-pooling in latest interpretations issued by tax authorities
  The subject of this article is presenting the key consequences of settlements made as part of cash-pooling for corporate income tax, with special emphasis on the change in interpretations of laws issued by tax authorities, which change can be observed in this context. Since the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax does not contain a comprehensive regulation in the area of cash-pooling, the interpretation of tax authorities has an important subsidiary function in determining the right tax consequences. Any change in it - despite lack of changes in the legal environment as such - should be thoroughly analysed by the entities participating in cash-pooling structures.

  Back to top


  Michał Wilk
  International hiring of workforce and the phenomenon of abusing double taxation avoidance agreements
  The principles of taxation of international hiring of workforce in the light of Commentary on OECD Model Convention underwent significant amendments in 2010, in practice changing the legal character of the concept of employer in the economic sense. The legal mechanism shaped in the practice of DTAAs on the basis of Commentary on OECD Model Convention lost its anti-abuse significance. The aim of this article is an assessment of the amendments and their practical consequences, with special focus on the problems of permissibility of applying dynamic interpretations of DTAAs in this field.

  Back to top


  Mikołaj Jabłoński
  Responsibility of management board members for tax arrears of a company
  The resolution commented on concerns an important issue of procedural law, namely, determining the scope of persons covered by proceedings relating to third party responsibility for tax liabilities. The commentary indicates the potential threats resulting from conducting multiple sets of proceedings in one and the same case (in the matter of the same tax arrears). First of all, this situation is inconsistent with provisions regulating the proceedings and creates conditions in which the same case ends with multiple decisions. Moreover, conducting multiple proceedings creates significant risk that with respect to certain management board members the responsibility will not arise at all, e.g. because of time-barring of the liability which that member was to be responsible for. The threats which can be posed by the multiple sets proceedings also have a practical importance. They are the grounds for objections formulated against the decisions at the stage of administrative proceedings (both in appeal procedure and extraordinary procedures), and in proceedings before an administrative court.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty