Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Jowita Pustuł
 • Transakcje zawierane przez podmioty powiązane - nowe obowiązki dokumentacyjne
 • str. 9

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  VAT od ebooków - szansa na zmianę stawki?
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 7


  PODATKI

  Krzysztof Kańtor, Katarzyna Wróblewska
 • Powrót sankcji w VAT
 • str. 20

  Monika Lewandowska
 • Wybrane zmiany w podatkach dochodowych w 2017 r.
 • str. 28

  Marek Maliński
 • Termin do złożenia wniosku o zwrot VAT pobranego sprzecznie z prawem UE w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości
 • str. 34

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
 • Specyfika odpowiedzialności członków zarządu jako osób trzecich w cłach, akcyzie i VAT
 • str. 39

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 47

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 49

  Linie orzecznicze
  str. 59

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Jowita Pustuł
  Transakcje zawierane przez podmioty powiązane - nowe obowiązki dokumentacyjne
  Przedmiotem artykułu jest przedstawienie zasad przygotowywania dokumentacji cen transferowych,które obowiązują od 1.01.2017 r. Autorka wyjaśnia, które podmioty są zobowiązane do przygotowania dokumentacji cen transferowych, jakie operacje są objęte obowiązkiem dokumentacyjnym,omawia także nowe zasady obowiązujące przy wyznaczaniu kręgu podmiotów powiązanych,nowe wymogi formalne, które musi spełnić dokumentacja cen transferowych, terminy sporządzenia dokumentacji i sankcje za jej nieposiadanie.

  Początek strony


  Krzysztof Kańtor, Katarzyna Wróblewska
  Powrót sankcji w VAT
  Nasilona walka z nadużyciami w zakresie podatku od towarów i usług od 2017 r. jest wspierana przez ponowne wprowadzenie sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego, wymierzanego w przypadku nierzetelnego rozliczenia podatku. Skala nadużyć i ogromne straty, jakie ponoszą administracje podatkowe, w tym również w Polsce, z tytułu działalności zorganizowanej przestępczości w zakresie VAT, wymuszają podjęcie zdecydowanych i kompleksowych działań. Co istotne, w ferworze walki z tzw. luką VAT (tj. różnicą między VAT należnym dla fiskusa a kwotą faktycznie pobraną) nie może być jednak pomijana podstawowa zasada koniecznego zapewnienia proporcjonalności środków do zamierzonych celów, w tym w szczególności o wdrożeniu rozwiązań zapewniających ochronę uczciwych podatników. W tym aspekcie autorzy artykułu poddają analizie projektowane rozwiązania w zakresie wprowadzenia sankcji w VAT.

  Początek strony


  Monika Lewandowska
  Wybrane zmiany w podatkach dochodowych w 2017 r.
  Od kilku lat to już niemalże tradycja, że nowy rok przynosi istotne zmiany w podatkach. Podobnie jest również od stycznia 2017 r. kiedy to m.in. wchodzą w życie przepisy zmieniające ustawę z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej jako u.p.d.o.f., i ustawę z 15.02.1992 r. o podatku od osób prawnych - dalej jako u.p.d.o.p. Omówione poniżej zmiany zostały uchwalone ustawą z 5.09.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej jako ustawa zmieniająca. Jedną z najistotniejszych jest wprowadzenie 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla określonej grupy podatników. Ponadto spora część wprowadzanych zmian dotyczy dalszego uszczelniania systemu podatkowego (opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych aportów wnoszonych na agio, klauzula obejścia prawa w przypadku wymiany udziałów czy wreszcie doprecyzowanie tzw. klauzuli beneficial owner). Ważną, w pewnym sensie porządkującą, zmianą jest wprowadzenie katalogu dochodów osiąganych ze źródeł położonych w Polsce. W tym zakresie od lat istniał spór (miejscami mniej lub bardziej kontrowersyjny) o to, jakiego rodzaju dochody należy kwalifikować do źródeł osiąganych w Polsce przez nierezydentów.

  Początek strony


  Marek Maliński
  Termin do złożenia wniosku o zwrot VAT pobranego sprzecznie z prawem UE w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości
  W przypadku wydania przez Trybunał Sprawiedliwości orzeczenia, z którego wynika niezgodność przepisów krajowych z prawem Unii, istotne znaczenie dla podatników ma określony w prawie krajowym termin, w którym mogą dochodzić zwrotu VAT pobranego niezgodnie z prawem Unii. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie w świetle orzecznictwa TS, jaki termin ma zastosowanie w przypadku polskich podatników VAT.

  Początek strony


  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Specyfika odpowiedzialności członków zarządu jako osób trzecich w cłach,akcyzie i VAT
  Artykuł polemizuje z tezą, iż badając "właściwy czas" na złożenie wniosku o upadłość przez członka zarządu należy brać pod uwagę nawet zobowiązania podatkowe, które jeszcze nie zostały określone w decyzji podatkowej. Wskazuje także na specyfikę podatków pośrednich (a także ceł), która powinna być brana przy wykładni przepisów dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Jowita Pustuł
 • Transactions between related entities: new documentation duties
 • p. 9

  TAX ADVISERS' VOICE

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  VAT on e-books: chance of rate change?
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 5


  TAX AUTHORITIES' PRACTICE
  p. 7


  TAXES

  Krzysztof Kańtor, Katarzyna Wróblewska
 • Sanctions in VAT are back
 • p. 20

  Monika Lewandowska
 • Selected amendments in income taxes in 2017
 • p. 28

  Marek Maliński
 • Time limit for filing an application for refund of VAT charged at variance with EU law in the light of a Court of Justice judgment
 • p. 34

  TAX ORDINANCE ACT

  Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
 • Particularities of the liability of management board members as third parties for customs duties, excise duty and VAT
 • p. 39

  COURTS' DECISIONS

  Administrative courts' rulings - review
  p. 47

  CoJ EU rulings - review
  p. 49

  Case law
  p. 59

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Jowita Pustuł
  Transactions between related entities: new documentation duties
  This article presents the principles of preparing transfer pricing documentation that apply from 1 January 2017 onwards. The author explains which entities are obligated to prepare transfer pricing documentation, which operations are required to be documented; she also discusses the new rules applicable to determining the group of related entities, the new formal requirements to be met by transfer pricing documentation, the time limits for preparing it and the sanctions for not having it.

  Back to top


  Krzysztof Kańtor, Katarzyna Wróblewska
  Sanctions in VAT are back
  Intensified fight against VAT fraud, which is due to start in 2017, is backed by the reintroduction of the sanction in the form of additional tax liability assessed in cases of fraudulent tax settlements. The scale of fraud and the huge losses sustained by tax administrations, including in Poland, due to organised crime in the field of VAT force them to take firm and comprehensive measures. Importantly, however, in the heat of the fight with the so-called VAT gap (i.e. the difference between output VAT and the actually charged amount) it is not permissible to neglect the basic principle of ensuring proportionality of means to the intended goals, including in particular by introducing solutions that ensure protection of honest taxpayers. In this aspect, the authors of this article analyse the planned solutions in the area of introducing VAT sanctions.

  Back to top


  Monika Lewandowska
  Selected amendments in income taxes in 2017
  For a few years now, it has been almost a tradition that each new year brings major amendments to tax laws. It will be no different on 1 January 2017, when, among others, provisions amending the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax and the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax enter into force. The amendments discussed below were adopted in the Act of 5 September 2016 on Amendments to the PIT Act and to the CIT Act. One of the most important amendments is the introduction of 15 pct rate of corporate income tax for a specified group of taxpayers. Moreover, a considerable part of amendments aim to make the tax system leak-proof (taxation with CIT or PIT of in-kind contributions made to share premium, tax avoidance clause in case of share exchange or, finally, clarification of the so-called benefi cial owner clause). Another important amendment, which in a sense introduces more order, is the list of kinds of income derived from sources located in Poland. In this respect, a dispute (more or less controversial, depending on the place) has been going on for years about what kinds of income should be classified as derived from sources in Poland by non-residents.

  Back to top


  Marek Maliński
  Time limit for filing an application for refund of VAT charged at variance with EU law in the light of a Court of Justice judgment
  If the Court of Justice issues a judgment pronouncing national provisions incompatible to EU law, the time limit within which claims for refund of VAT charged at variance with EU law can be pursued, which time limit is specified in national provisions,is of material importance for taxpayers. This article aims to determine, in the light of CoJ case law, which time limit applies in the case of Polish VAT taxable persons.

  Back to top


  Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
  Particularities of the liability of management board members as third parties for customs duties, excise duty and VAT
  The article is a polemic with the thesis that when examining the 'proper time' for a management board member filing a bankruptcy petition one should take into account even those tax liabilities that had not yet been assessed in a tax decision. The authors also point at the particularities of indirect taxes (and customs duties),which should be taken into account when interpreting provisions on the liability of management board members for tax arrears.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty