Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
59,39 59,39
Cena regularna: 65,99
65,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Piotr Karwat
 • Klauzula ogólna a przepisy szczególne przeciwdziałające unikaniu opodatkowania
 • str. 12

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  20 lat doradztwa podatkowego w Polsce
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 7


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 10


  ORDYNACJA PODATKOWA

  Konrad Turzyński, Marek Kolibski
 • Reguła intertemporalna klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów konstytucyjnych - polemika
 • str. 21

  Radosław Baraniewicz
 • Oprocentowanie nadpłat wynikających z naruszenia prawa unijnego
 • str. 26

  Anna Janowska
 • Kontrola sądowa aktów wydawanych w ramach postępowania z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej po zmianach
 • str. 32

  PODATKI

  Filip Majdowski
 • Podatek od niektórych instytucji finansowych - quo vadis?
 • str. 40

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 47


  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 51

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Piotr Karwat
  Klauzula ogólna a przepisy szczególne przeciwdziałające unikaniu opodatkowania
  Celem niniejszego artykułu jest analiza relacji między wprowadzoną w lipcu 2016 r. ogólną klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a i n. ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej jako o.p.) a innymi przepisami prawa podatkowego, których zadanie jest w istocie takie samo jak klauzuli ogólnej (przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania), tyle że zakres ich działania został ograniczony do dość wąsko określonych prawnopodatkowych stanów faktycznych. Poza zakresem rozważań znajduje się pozostałe,niezwykle szerokie i interesujące, spektrum zagadnień związanych z nową klauzulą, poczynając od ogólnej oceny wprowadzonej regulacji pod kątem jej zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r., a kończąc na ocenie zgodności towarzyszących tej regulacji przepisów intertemporalnych z zasadą zakazu retroakcji. Zostanie także pominięta kwestia "równoległej" klauzuli odnoszącej się do VAT,wprowadzonej w wyniku tej samej ustawy nowelizującej w art. 5 ust. 4 i 5 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie którego zostało wyłączone zastosowanie klauzuli ogólnej z art. 119a o.p.

  Początek strony


  Konrad Turzyński, Marek Kolibski
  Reguła intertemporalna klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów konstytucyjnych - polemika
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest polemika z niektórymi tezami prezentowanymi w artykule dr Hanny Filipczyk, dotyczącym stosowania przepisów klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w aspekcie intertemporalnym. Ponieważ, jak zostało to wskazane we wspomnianej publikacji, ważenie pomiędzy zasadą pewności prawa a równością wobec niego i celowością nie opiera się na żadnych stałych przesłankach i jest dokonywane ad casum, postanowiliśmy przedstawić argumenty wskazujące, że w kontekście nowych przepisów klauzuli powinny przeważyć racje oparte na regule pewności prawa. W naszej ocenie nie można poprzeć tezy o słuszności retrospektywnego stosowania klauzuli ogólnej obejścia prawa podatkowego. Nie podważamy przy tym dokonanego rozróżnienia na możliwy skutek retroaktywny i retrospektywny ustawy, przyjmując w tej części tezy przedstawione w artykule za punkt wyjścia do dyskusji. Będziemy zaś odnosić się wyłącznie do przyczyn, dla których w naszej ocenie nie istnieje w tym przypadku możliwość retrospektywnego ani tym bardziej retroaktywnego stosowania ustawy, a jej przepisy powinny być interpretowane w kontekście konstytucyjnym, wyłączając takie wsteczne działanie ustawy.

  Początek strony


  Radosław Baraniewicz
  Oprocentowanie nadpłat wynikających z naruszenia prawa unijnego
  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z praktyką stosowania przez władze skarbowe i sądy administracyjne przepisów dotyczących oprocentowania nadpłat wynikających z naruszenia przez państwo członkowskie przepisów prawa unijnego. Artykuł przedstawia podstawowe problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej jako o.p., które mają na celu zapewnić odpowiednią rekompensatę za naruszenie prawa unijnego, jakie doprowadziło w efekcie do niesłusznego zapłacenia lub pobrania podatku w nienależnej wysokości i tym samym do naruszenia interesów majątkowych podatnika.

  Początek strony


  Anna Janowska
  Kontrola sądowa aktów wydawanych w ramach postępowania z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej po zmianach
  Bolączką polskiego systemu interpretacji urzędowych jest występowanie w tym samym czasie sprzecznych ze sobą urzędowych interpretacji, zarówno ogólnych, jak i indywidualnych. System wprowadzony po to, żeby zwalczać powszechne dziś zjawisko niestabilności wykładni prawa podatkowego, doprowadził w istocie do jej częściowej legalizacji. W pewnym stopniu zjawisko to miała eliminować kontrola sądowa w sprawach ze skarg na interpretacje indywidualne. Wprowadzonej ustawą z 10.09.2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw nowelizacji przepisów ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej jako o.p., zdaje się przyświecać intencja podniesienia skuteczności interpretacji przepisów prawa podatkowego na płaszczyźnie kształtowania jednolitego stosowania prawa poprzez rozszerzenie znaczenia interpretacji ogólnych pełniących dotychczas w praktyce marginalną rolę w tym procesie. W tym celu przewidziano w ordynacji podatkowej m.in. dość szczególne rozwiązania sprowadzające się w istocie do uczynienia z interpretacji ogólnej wzorca kontroli prawidłowości wykładni przepisów prawa podatkowego w sprawach z wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, przy jednoczesnym poddaniu efektów działalności organu interpretującego kognicji sądów administracyjnych. Zmianom w ordynacji podatkowej towarzyszą również zmiany przepisów ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - dalej jako p.p.s.a., dotyczących skarg na akty wydawane w postępowaniu interpretacyjnym. Wprawdzie nowelizacja przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie została zsynchronizowana w czasie z nowelizacją ordynacji podatkowej, gdyż została wprowadzona od 15.08.2015 r. w związku z dużą reformą procedury sądowoadministracyjnej, ale łącznie ze zmianami - dokonanymi przez ustawodawcę w ordynacji podatkowej - wywiera znaczący wpływ na nowy kształt kontroli sądowej w sprawach interpretacji indywidualnej i innych aktów wydawanych w postępowaniu interpretacyjnym.

  Początek strony


  Filip Majdowski
  Podatek od niektórych instytucji finansowych - quo vadis?
  Przedmiotem artykułu jest problematyka podatku od niektórych instytucji finansowych, określanego powszechnie mianem podatku bankowego, w świetle licznych wytycznych Ministra Finansów zaprezentowanych w indywidualnych interpretacjach i ogólnej interpretacji prawa podatkowego oraz innych pismach skierowanych do instytucji branżowych. Ustawa z 15.01.2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych - dalej jako u.p.n.i.f., jest aktem prawnym wysoce niedoskonałym. Po pierwszym półroczu jej obowiązywania wypada przestudiować najistotniejsze kwestie, które wymagały interwencji Ministra Finansów.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Piotr Karwat
 • General anti-avoidance rule and special provisions counteracting tax avoidance
 • p. 12

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  20 years of tax advisors in Poland
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 7


  TAX AUTHORITIES' PRACTICE
  p. 10


  TAX ORDINANCE ACT

  Konrad Turzyński, Marek Kolibski
 • Interim rule of the general anti-avoidance rule in the light of constitutional standards - a polemic
 • p. 21

  Radosław Baraniewicz
 • Interest accruing on overpayments resulting from infringements of EU law
 • p. 26

  Anna Janowska
 • Judicial review of instruments issued in proceedings initiated by applications for the issue of individual interpretations after amendments
 • p. 32

  TAXES

  Filip Majdowski
 • Tax on certain financial institutions: quo vadis?
 • p. 40

  PRECEDENT-SETTING CASES
  p. 47


  COURTS' DECISIONS

  Administrative courts' rulings - review
  p. 51

  CoJ EU rulings - review
  p. 55

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Piotr Karwat
  General anti-avoidance rule and special provisions counteracting tax avoidance
  This article aims to analyse the relationship between the general anti-avoidance rule introduced in July 2016 (Art. 119a et seq. of the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance) and other provisions of tax law whose function is in essence just as important as that of the general rule (counteracting tax avoidance), even though their scope of application is limited to certain facts, rather narrowly defined in tax law. What falls outside the scope of these reflections is the remainder of the extraordinarily broad and interesting spectrum of issues connected with the new rule, beginning with a general assessment of the introduced regulation in terms of its compatibility to the Polish Constitution of 2 April 1997 and ending with an assessment of the interim provisions that accompany it, including the principle of non-retroactivity. Also the issue of a 'parallel' rule applicable to VAT is omitted. This rule was introduced by the same amending act in Art. 5 paras. 4 and 5 of the Act of 11 March 2004 on VAT and with respect to this tax the application of the general rule expressed in Art. 119 TO was excluded.

  Back to top


  Konrad Turzyński, Marek Kolibski
  Interim rule of the general anti-avoidance rule in the light of constitutional standards - a polemic
  This article is a polemic with some theses presented in the article by Hanna Filipczyk, concerning the application of the general anti-avoidance rule in the intertemporal aspect. Since, as it was indicated in the aforementioned publication, the weighing of the principle of legal certainty and the principles of equality before the law and expediency is not based on any permanent reasons and is done on a case-by-case basis, we decided to provide arguments that indicate that in the context of the rule's new provisions,the reasons based on the principle of legal certainty should prevail. In our view, there is nothing to back the thesis that retrospective application of the general anti-avoidance rule is correct.
  In this context we do not question the distinction between retroactive and retrospective effects of the act, making the theses presented in this part of the article the point of departure for our discussion. It is our intention to refer only to the reasons why we believe that in this case it is impossible for the act to be applied retrospectively or, the more so, retroactively, and why its provisions should be interpreted in the constitutional context, including also such application of the act to past events.

  Back to top


  Radosław Baraniewicz
  Interest accruing on overpayments resulting from infringements of EU law
  This article aims to present selected issues connected with the practice of fiscal authorities and administrative courts applying the provisions on the accrual of interest on overpayments resulting from Member States' infringements of EU law. The author presents the basic problems connected with the application of those provisions of the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance that have the goal of ensuring adequate compensation for infringements of EU that had the result of payment or collection of tax which was not due and thus negatively impacted the taxpayer's financial interests.

  Back to top


  Anna Janowska
  Judicial review of instruments issued in proceedings initiated by applications for the issue of individual interpretations after amendments
  What is an ailment of the Polish system of official interpretations is the existence, at the same time, of mutually exclusive official interpretations, both general and individual ones. A system introduced in order to address the currently common phenomenon of instability of tax law interpretation in fact led to a partial legalisation of such instability. To some extent, the phenomenon was to be eliminated by judicial review of cases initiated by complaints about individual interpretations. The amendments to the Tax Ordinance, introduced by the amending act of 10 September 2015, seem to have been made with the intention of increasing the efficiency of interpretations of tax law provisions on the plane of shaping a uniform practice of applying the law by giving greater importance to general interpretations,which previously played only a marginal role in this process. To attain this goal, the Tax Ordinance provides, among other things, for rather peculiar solutions, which in essence boil down to establishing general interpretations as the standard model of review of the correctness of interpretations of tax law provisions in cases initiated by applications for individual interpretations,while submitting the results of activities of the interpreting authorities to the cognizance of administrative courts. Amendments in the Tax Ordinance were also accompanied by amendments to the Act of 30 August 2002 - Law on Proceedings before Administrative Courts, concerning complaints about the instruments issued in interpretation-related proceedings. Amendments to the Law on Proceedings before Administrative Courts were not synchronised in time with amendments to the Tax Ordinance, because they were in effect from 15 August 2015 in connection with a major reform of the procedure followed by administrative courts, but in combination with the amendments the legislator inserted in the Tax Ordinance they have a significant influence on the new shape of court review in matters of individual interpretations and other instruments issued in interpretation-related proceedings.

  Back to top


  Filip Majdowski
  Tax on certain financial institutions: quo vadis?
  This article discusses the issue of tax on certain financial institutions,popularly referred to as bank tax, in the light of the numerous guidelines of the Minister of Finance, presented in individual interpretations and the general interpretation of tax law, as well as other letters sent to institutions from the sector. The Act of 15 January 2016 on Tax on Certain Financial Institutions is a highly deficient legislative instrument. Six months after it entered into force, it is fitting to discuss the most important issues that have called for interventions of the Minister of Finance.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty