Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Włodzimierz Nykiel, Michał Wilk
 • Nieprzydatność art. 199a § 2 ordynacji podatkowej w walce z unikaniem opodatkowania a następstwa czynności pozornych
 • str. 17

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Uprawnienia podatnika VAT z zakresu art. 89a przy zawarciu umowy cesji powierniczej
  str. 3

  Dariusz M. Malinowski
  Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej - aspekty podatkowe
  str. 3

  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 5


  PODATKI

  Krzysztof Lasiński-Sulecki
 • Zmiany w VAT (2)
 • str. 18

  Mariusz Pogoński
 • Zmiany w zakresie ulgi na badania i rozwój wprowadzone od 1.01.2017 r.
 • str. 24

  PRAWO KARNE SKARBOWE

  Krzysztof Radzikowski
 • Nowelizacja kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego w zakresie tzw. przestępstw fakturowych
 • str. 34

  KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

  Wojciech Byrzykowski, Adam Zdunek
 • Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej - organy,zadania oraz forma ich realizacji
 • str. 47

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 53

  Przegląd orzecznictwa TS
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Dariusz Strzelec
  Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego - realna czy iluzoryczna poprawa sytuacji kontrolowanych?
  Rok 2017 przynosi pewne zmiany w zakresie procedur służących weryfikowaniu przestrzegania przez podatników przepisów prawa podatkowego. Nowy model Krajowej Administracji Skarbowej wiąże się z wprowadzeniem tzw. twardej procedury kontrolnej, tj. kontroli celno-skarbowej, która w założeniu ma służyć zwalczaniu przestępczości gospodarczej. Zmiany w zakresie innych aktów zawierających regulacje dotyczące procedur kontrolnych mają stanowić remedium na pojawiające się w praktyce problemy, z którymi borykają się podatnicy. Niniejszy artykuł nie aspiruje do kompleksowego ich omówienia, szczególnie gdy chodzi o zasady kontroli celno-skarbowej. Wskazano w nim podstawowe nowości w zakresie procedur kontrolnych, zasygnalizowano jednocześnie wątpliwości, które mogą powstać na gruncie tych przepisów.

  Początek strony


  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
  Zmiany w VAT (2)
  Artykuł (drugi z cyklu) dotyczy najnowszych zmian w podatku od towarów i usług, które wprowadzono głównie w celu ograniczenia skali oszustw. Wydaje się, że temu właśnie ma służyć przywrócone po latach dodatkowe zobowiązanie podatkowe związane zasadniczo z zaniżeniem podatku należnego czy zawyżeniem naliczonego. W artykule zwrócono też uwagę na modyfikacje w przepisach o prawie do odliczenia oraz szczególnych przypadkach stosowania stawki 0%.

  Początek strony


  Mariusz Pogoński
  Ulga na badania i rozwój - zmiany od 1.01.2017 r.
  Obowiązująca od 1.01.2016 r. ulga na badania i rozwój, która zastąpiła poprzednio funkcjonującą ulgę na nabycie nowych technologii, została poddana analizie w ramach prowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prac nad Białą Księgą Innowacji. Efektem tych prac są m.in. zmiany w zakresie ulgi na badania i rozwój, wprowadzone ustawą z 4.11.2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej - dalej jako nowela. Analizując treść uzasadnienia do noweli, można stwierdzić, że krok zmierzający do zmodyfikowania zasad funkcjonowania ulgi na badania i rozwój jest efektem konstatacji, że w Polsce poziom nakładów na badania i rozwój przez sektor prywatny, w kontekście wyzwań związanych z nowoczesną gospodarką, jest niewystarczający. Zarówno więc przy okazji wprowadzania omawianej tu noweli,jak również przy okazji poprzednich zmian główny cel, jaki przyświecał ustawodawcy, to zachęcenie przedsiębiorców do zwiększenia takich nakładów poprzez wprowadzenie bądź uatrakcyjnienie preferencji podatkowych. Ulga na badania i rozwój w warunkach, w jakich funkcjonowała dotychczas,została uznana przez ustawodawcę za instrument, który w niewystarczającym stopniu wspiera zamierzony pierwotnie cel, czyli szeroko rozumianą innowacyjność odzwierciedloną w wydatkach sektora prywatnego na badania i rozwój. Dlatego też ustawodawca - w ramach szerszego pakietu zmian mających na celu stworzenie otoczenia prawnego sprzyjającego procesom innowacyjnym - zdecydował się uatrakcyjnić warunki, na jakich funkcjonuje ta ulga.

  Początek strony


  dr Krzysztof Radzikowski
  Nowelizacja kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego w zakresie tzw. przestępstw fakturowych
  Oszustwa wykorzystujące mechanizm VAT stanowią istotne - o ile nie najistotniejsze - zagrożenie dla finansów publicznych państw członkowskich Unii Europejskiej. Rosnąca skala wyłudzeń dowodzi,że dotychczasowe przepisy podatkowe nie są w stanie skutecznie im zapobiec, zaś przepisy karne i karne skarbowe - odstraszyć od ich popełniania. Jednoznacznie potwierdza to raport Najwyższej Izby Kontroli pt. Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne z marca 2016 r., postulujący pilne podjęcie działań naprawczych z zastosowaniem narzędzi dobranych do specyfiki polskiego rynku. Niedawno ukończono prace nad nowelizacją ustawy z 6.06.1997 r. - Kodeks karny - dalej jako k.k., mające na celu radykalne zaostrzenie penalizacji wystawiania i posługiwania się fałszywymi fakturami. W związku z coroczną nowelizacją ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej jako u.p.t.u., uchwalono także, zmierzające w tym samym kierunku, zmiany w ustawie z 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy - dalej jako k.k.s. Celem artykułu jest omówienie, w świetle dotychczasowego stanu prawnego oraz ukształtowanych na jego podstawie orzecznictwa i postulatów doktryny, najważniejszych zmian przewidzianych przez tytułowe nowelizacje. Zwracam przy tym uwagę na zagrożenia, jakie zaostrzone przepisy niosą dla osób jedynie "wkręconych" w karuzele podatkowe przez nieuczciwych kontrahentów lub pomyłkowo wystawiających nierzetelne dokumenty bądź posługujących się nimi. Mechanizm VAT sprawia bowiem, że odpowiedzialność karna lub karna skarbowa grozi nie tylko oszustom, ale każdemu podatnikowi, który może ponieść konsekwencje działań innych uczestników obrotu, nawet jeżeli sam pozostaje uczciwy.

  Początek strony


  Wojciech Byrzykowski, dr Adam Zdunek
  Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej - organy, zadania oraz forma ich realizacji
  Z dniem 1.03.2017 r. w miejsce trzech niezależnie funkcjonujących pionów zajmujących się gromadzeniem dochodów budżetowych: administracji podatkowej, w skład której wchodziły izby i urzędy skarbowe, Służby Celnej wraz z izbami celnymi, urzędami celnymi i oddziałami celnymi oraz kontroli skarbowej, została powołana jednolita Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która podlega ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - dalej jako ustawa o KAS, zastąpiła obowiązujące dotychczas ustawy: z 26.06.1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, z 27.08.2009 r. o Służbie Celnej, z 10.07.2015 r. o administracji podatkowej oraz z 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej. Zdaniem twórców ustawy skonsolidowanie służby w KAS stworzy wyspecjalizowaną administrację rządową, realizującą zadania związane z poborem należności podatkowych i celnych w sposób spójny i jednolity z optymalnym wykorzystaniem dostępnej kadry, zasobów organizacyjnych i finansowych oraz zmniejszy koszty administracyjne związane z poborem podatków i ceł. Ujednolicenie ma dotyczyć szczególnie kontroli podatnika, gdyż w obowiązującym stanie prawnym funkcjonują trzy regulacje ustawowe, w różny sposób normujące zagadnienia dotyczące kontroli, która może być przeprowadzona zarówno przez naczelnika urzędu skarbowego, jak i dyrektora urzędu kontroli skarbowej lub naczelnika urzędu celnego. W zamierzeniu nowy model skonsolidowanej administracji skarbowej ma znacząco poprawić efektywność poboru podatków, w tym poprawę skuteczności w zwalczaniu oszustw podatkowych i celnych,usprawnić obsługę podatnika, zwiększyć efektywność kontroli wywiązywania się podatników z obowiązków podatkowych i celnych poprzez sprawny przepływ informacji oraz stworzenie systemu zbierania i analizowania danych, a także szybką i skuteczną weryfikację danych podawanych przez podatników w deklaracjach i dokumentach celnych.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Włodzimierz Nykiel, Michał Wilk
 • The uselessness of Art. 199a(2) of the Tax Ordinance in fight against tax avoidance and the consequences of ostensible acts
 • p. 17

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  The rights of VAT taxable person from the field of Art. 89a when

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Succession of an individual's enterprise: tax aspects
  p. 3

  TAX AUTHORITIES' PRACTICE
  p. 5


  TAXES

  Krzysztof Lasiński-Sulecki
 • Amendments in VAT (2)
 • p. 18

  Mariusz Pogoński
 • Tax relief for research and development: amendments from 1 January 2017
 • p. 24

  FISCAL PENAL LAW

  Krzysztof Radzikowski
 • Amendments to the Criminal Code and the Fiscal Penal Code to the extent of 'invoice-related offences'
 • p. 34

  NATIONAL FISCAL ADMINISTRATION

  Wojciech Byrzykowski, Adam Zdunek
 • Act on the National Fiscal Administration: bodies, tasks and form of their discharge
 • p. 47

  COURTS' DECISIONS

  Administrative courts' rulings - review
  p. 53

  CoJ EU rulings - review
  p. 56

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Dariusz Strzelec
  New rules of controlling observance of tax laws: real or illusive improvement of the situation of controlled entities?
  In the year 2017 there are certain changes in the field of procedures that serve to verify the observance of tax laws by taxpayers. The new model of the National Fiscal Administration entails the introduction of the so-called hard inspection procedure, i.e. combined customs and fiscal inspection, which is assumed to contribute to combating economic crime. Amendments to other instruments regulating inspection procedures are to be a remedy to the practical problems faced by taxpayers. This article is not an attempt at discussing them comprehensively, especially in terms of the principles of customs and fiscal inspections. It identifies the main novelties in the area of control procedures, while signalling doubts that may arise in connection with those provisions.

  Back to top


  Krzysztof Lasiński-Sulecki
  Amendments in VAT (2)
  This article (the second in a series) concerns the latest amendments in value added tax, which were introduced mainly in order to curb fraud. It seems that this is precisely the purpose why additional tax liability was reintroduced after many years. It is basically linked to understating output tax or overstating input tax. The article also draws attention to modifications in provisions on the right to make deductions and special cases in which 0% VAT rate applies.

  Back to top


  Mariusz Pogoński
  Tax relief for research and development: amendments from 1 January 2017
  The relief for research and development, which has been in force since 1 January 2016 having replaced the previous tax relief for the acquisition of new technologies, was reviewed as part of the work conducted at the Ministry of Science and Higher Education on the White Paper of Innovation. One of the outcomes of this work is amendments in the R&D relief introduced by the amending act of 4 November 2016. Analysing the justification for the amending act one can say that the step towards modification of the rules of functioning of R&D relief is a result of realisation that in Poland private sector's R&D expenditure is insufficient in the context of challenges of modern economy. Hence, both upon the introduction of the amending act in question and on the occasion of earlier amendments,the main aim the legislator had in mind was to encourage entrepreneurs to increase such expenditure through introducing or improving tax preferences. In the conditions in which the R&D relief existed so far it was recognised by the legislator as an instrument insufficiently supporting the original aim, that is, innovation in the broad sense, as refl ected by the private sector's R&D expenditure. This is why the legislator - as part of a broader package of amendments aimed at creating a legal environment which fosters innovative processes - decided to make the terms on which this relief is conditional more attractive.

  Back to top


  Krzysztof Radzikowski
  Amendments to the Criminal Code and the Fiscal Penal Code to the extent of 'invoice-related offences'
  Fraud using the VAT mechanism is an important - or perhaps the greatest - threat to public finances of EU Member States. The growing scale of fraud demonstrates that the existing tax provisions are unable to efficiently prevent it, while the criminal and fiscal penal provisions fail to deter the perpetrators. This is unequivocally confirmed by the Supreme Audit Chamber's report 'Counteracting the introduction into economic transactions of invoices documenting fictitious activities' from March 2016, which called for urgent remedial measures with the use of tools matching the particularities of the Polish market. Recently,the work on amendments to the Act of 6 June 1997 - the Criminal Code has been completed. The aim was to introduce radically stricter penalties for issuing or using false invoices. As part of the annual amendments to the Act of 11 March 2004 on VAT, similar amendments - in terms of their direction - were also introduced to the Act of 10 September 1999 - Fiscal Penal Code. This article aims to discuss, in the light of the latest state of law and the resulting case law and literature, the most important changes provided for by the amendments in point. While discussing the changes, the writer draws attention to the dangers that the stricter provisions pose for persons who are involuntarily drawn into tax carousels by dishonest counterparties or who by mistake issue or use incorrect documents. Due to the VAT mechanism, this means not only fraudsters will bear criminal liability or liability for fiscal crimes but also any taxpayer who may face the consequences of actions of other economic entities even if that taxpayer acts honestly.

  Back to top


  Wojciech Byrzykowski, Adam Zdunek
  Act on the National Fiscal Administration: bodies, tasks and form of their discharge
  On 1 March 2017, the three independent divisions dealing with the collection of state budget revenue: the tax administration, which comprised fiscal chambers and revenue offi ces; the Customs Service with customs chambers, customs offices and customs agencies,and the fiscal control, were replaced by a single National Tax Administration [Polish abbreviation: KAS]. It is supervised by the minister in charge of public finance. The Act of 16 November 2016 on the National Tax Administration replaced the hitherto applicable Acts: of 26 June 1996 on Revenue Offices and Fiscal Chambers, of 27 August 2009 on Customs Service, of 10 July 2015 on Tax Administration and of 28 September 1991 on Fiscal Control. According to the bill creators, consolidation of services in the KAS will create specialised governmental administration implementing tasks connected with the collection of taxes and customs duties in a coherent and unified way, making optimum use of the available human,organisational and financial resources, while decreasing the administrative costs of collecting taxes and customs duties. The unification is to concern in particular inspections of taxpayers, because in the existing legal order there are three statutory regulations which differently regulate the issues connected with inspections that may be carried out by heads of revenue offices, directors of fiscal control offices or heads of customs offices.
  The new model of consolidated tax administration is intended to significantly improve the efficiency of tax collection, including greater efficiency of the fight against tax and customs fraud; to streamline taxpayer services; to boost the efficiency of controlling the discharge of tax and customs obligations by the taxpayers, thanks to efficient flow of information and creation of a system to collect and analyse data; and to enable quick and efficient verification of the data provided by taxpayers in tax returns and customs declarations.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty