Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
57,55 57,55
Cena regularna: 63,95
63,95
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Hanna Litwińczuk
 • Kontrowersje wokół wydatków ponoszonych przez spółkę w związku z funkcjonowaniem rady nadzorcze
 • str. 12

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Ocena faktyczna i prawna w postępowaniu podatkowym
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 10


  POSTĘPOWANIE PRZED SA

  Mariusz Pogoński
 • Najważniejsze zmiany w procedurze sądowoadministracyjnej obowiązujące od 15 sierpnia 2015 r.
 • str. 19

  ZDANIA ODRĘBNE

  Krzysztof Lasiński-Sulecki
 • Proces produkcji energii elektrycznej. Uwagi dotyczące wyroku NSA z dnia 1 lipca 2014 r., I FSK 1170/13, i zdania odrębnego sędziego NSA Marka Kołaczka
 • str. 29

  PODATKI

  Błażej Kuźniacki
 • Trzy różne rezultaty interpretacyjne dotyczące ustalenia statusu podatkowego spółek z podatkowej grupy kapitałowej a zakres podmiotowy unijnych dyrektyw oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (2)
 • str. 35

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 43


  ORZECZNICTWO

  Piotr Czajka
 • Przesłanka "powołania się" a stosowanie 20% stawki sankcyjnej na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych
 • str. 45

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 50

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 52

  WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE

  Podatek od towarów i usług
  str. 60

  Podatki dochodowe
  str. 62

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
  Kontrowersje wokół wydatków ponoszonych przez spółkę w związku z funkcjonowaniem rady nadzorczej
  Wydatki ponoszone przez spółkę w związku z funkcjonowaniem rady nadzorczej jako jej organu budzą liczne kontrowersje w orzecznictwie podatkowym i doktrynie. Sprowadzają się one przede wszystkim do rozstrzygnięcia, w czyim interesie są one ponoszone, co ma znaczenie dla kwalifikacji tych wydatków jako nieodpłatnego świadczenia po stronie członków rady nadzorczej i kosztu uzyskania przychodów dla spółki. Najczęściej dotyczą one pokrywania przez spółkę kosztów transportu i zakwaterowania w związku z czynnościami podejmowanymi przez członków rady nadzorczej w ramach pełnionego przez nich mandatu. Mając na uwadze dorobek orzeczniczy, jaki ukształtował się do tej pory w zakresie tych problemów, w artykule podjęto ponowne ich rozważenie w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. dotyczącego nieodpłatnych świadczeń. Tezy tego wyroku uprawniają bowiem do odmiennego spojrzenia na wskazane problemy i dokonania ponownej oceny słuszności dotychczasowego podejścia.

  Początek strony


  Mariusz Pogoński
  Najważniejsze zmiany w procedurze sądowoadministracyjnej obowiązujące od 15 sierpnia 2015 r.
  W dniu 15 sierpnia br. weszła w życie najobszerniejsza od 2002 r. - kiedy to wprowadzono dwuinstancyjność postępowania - nowelizacja ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - dalej p.p.s.a., dotycząca procedury sądowoadministracyjnej. Nowela jest skutkiem inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP oraz Senatu RP. Ponadto w dniu 1 września br. weszła w życie kolejna zmiana w komentowanej ustawie, której inicjatorem był Senat RP. Projekt prezydencki odnosi się do systemowych zmian w procedurze sądowoadministracyjnej i to on jest źródłem kluczowych zmian w tej ustawie. Natomiast projekty Senatu RP (zarówno ten, który został połączony z projektem prezydenckim, jak i ten, który przeszedł indywidualną ścieżkę legislacyjną) dotyczyły tylko wybranych kwestii i miały na celu dostosowania przepisów ustawy do 2 ważnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizowana materia jest bardzo obszerna i nie da się omówić wszystkich zmian w ramach jednego artykułu. Dlatego w niniejszym artykule zostaną przedstawione wybrane zagadnienia, które w ocenie autora mają najistotniejsze znaczenie.

  Początek strony


  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
  Proces produkcji energii elektrycznej. Uwagi dotyczące wyroku NSA z dnia 1 lipca 2014 r., I FSK 1170/13, i zdania odrębnego sędziego NSA Marka Kołaczka
  Prawodawca unijny użył w art. 14 ust. 1 lit. a dyrektywy [Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej - dalej dyrektywa] 2003/96/WE, pojęcia "produkcja" oraz "utrzymanie zdolności do produkcji" natomiast w art. 15 ust. 1 lit. c jedynie określenia "wytwarzanie". Stąd też zakres zwolnienia od podatku akcyzowego określony w art. 30 ust. 6 i ust. 7 [ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - dalej] u.p.a., jest zasadniczo odmienny. Oznacza to, że zarówno prawodawca unijny, jak i krajowy ustawodawca odróżnia pojęcie "proces produkcji" od "podtrzymywania procesu produkcji". W sposób pośredni potwierdza to konieczność ścisłej wykładni analizowanych przepisów i uznanie, że zakresem zwolnienia są objęte te etapy technologiczne, które są bezpośrednio związane z procesem produkcji energii elektrycznej. Zakres zwolnienia z art. 14 ust. 1 lit. a dyrektywy 2003/96/WE obejmuje jedynie zużycie wyrobów energetycznych i energii elektrycznej w bezpośrednim procesie wytwarzania energii elektrycznej. Jeżeli w przepisie tym jest mowa o produktach energetycznych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej, to oznacza to, że norma ta nie obejmuje zużycia wyrobów energetycznych przez urządzenia jedynie transportujące wyroby energetyczne, których spożytkowanie (spalenie) prowadzi do wyprodukowania energii elektrycznej.

  Początek strony


  Błażej Kuźniacki
  Trzy różne rezultaty interpretacyjne dotyczące ustalenia statusu podatkowego spółek z podatkowej grupy kapitałowej a zakres podmiotowy unijnych dyrektyw oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (2)
  Niniejszy artykuł stanowi drugą część cyklu poświęconego analizie przepisów o podatkowych grupach kapitałowych - dalej PGK, w świetle prawa unijnego oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - dalej umowy o UPO. Druga część skupia się analizie statusu podatkowego spółek funkcjonujących w PGK. Umowy o UPO oraz unijne dyrektywy mają zastosowanie wyłącznie do spółek mających w Polsce status podatników podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p. Dlatego też ustalenie statusu podatkowego spółek funkcjonujących w PGK jest warunkiem sine qua non zastosowania umów o UPO oraz unijnych dyrektyw wobec tych spółek. Ta problematyka dotychczas nie została szerzej opisana w polskiej literaturze przedmiotu prawa podatkowego oraz nie ma w tej mierze jasnego i jednolitego stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych.

  Początek strony


  Piotr Czajka
  Przesłanka "powołania się" a stosowanie 20% stawki sankcyjnej na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych
  Skoro skarżący w toku kontroli podatkowej odwołał się do zawartej uprzednio umowy pożyczki, to tym samym powołał się na dokonanie czynności cywilnoprawnej w postaci umowy pożyczki. (...) Sąd nie podzielił równocześnie poglądów zmierzających do zawężenia określenia "powołać się" wyłącznie do samodzielnego wskazania faktu dokonania czynności cywilnoprawnej przez podatnika.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Karolina Tetłak
 • Public contracts and goods covered by VAT reverse charge mechanism
 • p. 12

  TAX ADVISERS’ VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Integration of public trust professions’ self-governments
  p. 3

  EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
  p. 5


  TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
  p. 10


  TAXES

  Wojciech Śliż, Radosław Baraniewicz
 • Application of reduced VAT rate to similar food products
 • p. 21

  Artur Bubrowiecki, Miłosz Szulc
 • Interpretation doubts around tax exemption of benefi ts received from the Employee Benefi t Fund
 • p. 28

  Błażej Kuźniacki
 • Incompatibility of provisions on tax groups of companies to the principle of non-discrimination in the light of EU law and double tax avoidance agreements (1)
 • p. 35

  Michał Wilk
 • Beneficial ownership clause after the 2014 amendments to the Commentary on the OECD Model Tax Convention on Income and Capital
 • p. 49

  COURTS’ DECISIONS

  CoJ EU rulings - review
  p. 56

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Karolina Tetłak
  Public contracts and goods covered by VAT reverse charge mechanism
  On 1 July 2015 amendments to the Act of 29 January 2004 – Public Procurement Law (APPL) entered into force. They are connected with extending the scope of application of VAT reverse charge mechanism. In order to ensure greater effi ciency of the VAT system, this mechanism was extended to cover more goods in the trading in which growing scale of tax fraud was diagnosed. In this article the amendments are analysed from the point of view of the information duty borne by the contractor under the amended Art. 91(3a) second sentence of APPL to the extent of the emergence of tax liability in VAT for the contracting party in connection with the choice of a given bid. The consequences of failure to discharge this duty are discussed in detail in the light of provisions in force. There is also a presentation of the contracting party’s duties connected with application of the VAT reverse charge mechanism to goods offered by the contractor. There is also a specifi cation of the scope of the contracting party’s rights and duties in the field of examining the correctness of adding VAT to the price stated in the bid and the possibility of including in the specification of essential terms of contract certain provisions that take into account the new wording of Art. 91(3a) in order to obtain correctly prepared and priced bids.

  Back to top


  Wojciech Śliż, Radosław Baraniewicz
  Application of reduced VAT rate to similar food products
  Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common value added tax authorizes Member States to apply reduced VAT rates as an exception from the base rate. Yet the practice of applying such preferential rates has caused many controversies in case law and in the practice of tax authorities, including with respect to reduced rates on food products. The aim of this article is an attempt to answer the question whether it is expedient to restrict the application of reduced VAT rates on food products which satisfy the same needs of an average consumer and which are currently taxable at a different rate of VAT.

  Back to top


  Artur Bubrowiecki, Miłosz Szulc
  Interpretation doubts around tax exemption of benefits received from the Employee Benefit Fund
  The Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax (APIT) contains an extensive list of tax exemptions for certain kinds of income. The number and complexity of the regulations often causes interpretation doubts for taxpayers and makes it diffi cult for them to establish whether a given item of income is exempt from tax or not. Such doubts are also aroused by the treatment of the benefi ts received by employees under Art. 21(1)(67) APIT, i.e. in connection with the employer’s welfare activity. In the present article, the authors make an attempt to assess the tax consequences of various categories of benefits granted by employees from the Employee Benefit Fund. Pursuant to the Act on PIT these benefi ts are exempt from tax up to PLN 380 in a given tax year, provided that the conditions specified in the Act are met. These conditions include: receipt of benefits in connection with the employer’s welfare activity, their recognition as benefits in kind or in cash. It is worthwhile to stress that these benefits cannot have the form of coupons, notes, vouchers or other tokens exchangeable for goods or services of a certain kind. The current structure of the provision is highly controversial. Its analysis is not rendered any easier by the standpoints expressed by tax authorities and administrative courts, which are uncertain about the tax classification of a given benefit as taxable or tax-exempt.

  Back to top


  Błażej Kuźniacki
  Incompatibility of provisions on tax groups of companies to the principle of non-discrimination in the light of EU law and double tax avoidance agreements (1)
  This article contains a thorough analysis of the provisions on tax groups of companies [TGCs], applicable in the Polish tax law in the light of EU law and double tax avoidance agreements ratified by Poland [DTAAs]. It is the first part in a series devoted to this issue and concerns infringements of the principle of non-discrimination in the light of EU law and provisions of DTAAs. The second part contains an analysis of the tax statuses of companies operating within a TGC. The third part focuses on the scope of DTAAs and EU directives with respect to companies operating within TGCs. These problems have not so far been comprehensively described in the Polish literature on tax law and in this regard there is no clear and uniform standpoint of tax authorities and administrative courts.

  Back to top


  Michał Wilk
  Beneficial ownership clause after the 2014 amendments to the Commentary on the OECD Model Tax Convention on Income and Capital
  The beneficial ownership clause is one of the key elements of norms in double taxation avoidance agreements. Determining the meaning of the term ‘benefi cial owner’ has decisive influence on the tax effects of many transactions effected in international trading. Lack of unequivocal guidelines in this regard in the Commentary on the OECD Model Convention may result in considerable tax risks. Therefore it is necessary to determine the criteria of evaluating the status of recipients of income from dividends, interest and licence fees from the point of view of classifying these entities as the benefi cial owners. This problem acquires particular importance in the context of amendments introduced in this regard in the Commentary on the OECD Model Convention in 2014.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty