Facebook

Baner_Koniec_Promocji_1920x60.jpg [29.56 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo
Przegląd Podatkowy
-50%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

"Przegląd Podatkowy" jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Kupując pakiet otrzymujesz:

 • tradycyjną wersję papierową i wygodną wersję online.
 • Dostęp online do numerów archiwalnych
 • Dostęp do Smarteca- bezpłatnej aplikacji do czytania e-czasopism

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
36,00 36,00
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -50 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 72 h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

W 2020 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Nowy system poboru podatku u...

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

W 2020 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Nowy system poboru podatku u źródła – suma wszystkich błędów, czyli o „uszczelnianiu” systemu podatkowego „dziurawymi” przepisami
 • Pakiet Paliwowy 2.0 i nowy tzw. szybki VAT (VAT-14) – ewolucja, czy rewolucja w przywozie produktów naftowych z innych krajów UE
 • Matryca stawek VAT
 • Warunki skutecznego rozstrzygania międzynarodowych sporów podatkowych
 • „Sprzeczność z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu” jako klauzulowa przesłanka unikania opodatkowania
 • Ułatwienia dla komorników jako płatników VAT od egzekucyjnej dostawy towarów
 • Zasady opodatkowania dochodów marynarzy wykonujących pracę najemną na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym. Rozważania na temat wyroku NSA z 25.01.2018 r., II FSK 1/16
 • Obligatoryjny split payment – zakres zgody Rady UE oraz jej wpływ na sankcje za niedokonanie płatności w mechanizmie podzielonej płatności
 • Kwalifikacja kosztów podatkowych wynikających z pożyczki refinansującej dług zaciągnięty na nabycie udziałów lub akcji w tzw. strukturze debt push-down
 • Grupy podatkowe – koncepcje reformy ze szczególnym uwzględnieniem analizy porównawczej oraz aspektów międzynarodowych. Część III – Reforma PGK w kontekście prawa bilansowego
 • Odliczanie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych w świetle wyroku TSUE w sprawie C-225/18
 • Ulga na złe długi po wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie A-PACK
 • Polska Strefa Inwestycji – nowe nadzieje i stare problemy
 • Opodatkowanie fundacji rodzinnych, czyli dokąd zmierza tzw. uszczelnianie systemu podatkowego
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz

str. 8 

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Nowe warunki dotyczące kas rejestrujących
str. 3

PRAKTYKA SKARBOWA
str. 6
 

PODATKI

...TEMAT MIESIĄCA

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz

str. 8 

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Nowe warunki dotyczące kas rejestrujących
str. 3

PRAKTYKA SKARBOWA
str. 6
 

PODATKI

Mateusz Raińczuk, Michał Leconte

str. 19 

Justyna Siemieniako

str. 26

Adam Kałążny, Mariusz Ruta

str. 37 

ORZECZNICTWO

Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski, Jowita Pustuł
Potrącenie wierzytelności przysługującej spółce wobec udziałowca a charakter wkładu
str. 43

Przegląd orzecznictwa SA
str. 50 

Przegląd orzecznictwa TS
str. 54 

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
str. 63


Prenumerata PP
str. 64
dr Beata Rogowska-Rajda, dr Tomasz Tratkiewicz
Stosowanie klauzuli nadużycia prawa w VAT
Zasada zakazu nadużycia prawa w VAT jest coraz powszechniej stosowana w praktyce polskich organów podatkowych oraz sądów administracyjnych dopiero od niedawna. W ocenie autorów przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. fakt, że chociaż zasada ta wyraźnie została potwierdzona w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości ponad dekadę temu i od tamtej pory jest przedmiotem szerokiej debaty i analizy w kręgach przedstawicieli doktryny, to jej stosowanie, w tym szczegółowe kryteria, jakimi należy posłużyć się w celu ustalenia, czy doszło do nadużycia, można uznać za nadal niedostatecznie rozwinięte. Niniejszy artykuł ma na celu syntetyczne przybliżenie całego dotychczasowego dorobku TS w tym obszarze oraz próbę sformułowania wytycznych, według jakich powinna być przeprowadzana analiza zaistniałych sytuacji, w celu ustalenia, czy doszło do nadużycia prawa na przykładzie wybranego stanu faktycznego będącego przedmiotem rozstrzygania Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Początek strony


Mateusz Raińczuk, Michał Leconte
Konwencja Wielostronna – wpływ na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę
Celem artykułu jest analiza możliwego wpływu Konwencji Wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego, mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu 24.11.2016 r. Ponieważ jednym z sygnatariuszy Konwencji jest Polska, konieczne jest przybliżenie najistotniejszych elementów Konwencji oraz proponowanych przez jej tekst zmian do umów podatkowych, uwzględniając ich wpływ na umowy zawarte przez Polskę.

Początek strony


Justyna Siemieniako
Nabycie przez małżonka nieruchomości i praw majątkowych w ustawie o podatku dochodowym od osób fi zycznych
Przedmiotem artykułu jest analiza pojęcia „nabycie” w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych – dalej u.p.d.o.f. – w kontekście ustrojów majątkowych małżeńskich. Przez wiele lat było ono rozumiane niejednolicie, w wielu sytuacjach prowadząc do niezasadnego opodatkowania małżonków. Prokonstytucyjna wykładnia tego przepisu powinna zaś prowadzić do uprzywilejowania osób pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej.

Początek strony


Adam Kałążny, Mariusz Ruta
Bocznica kolejowa jako element infrastruktury kolejowej – czy podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości?
Nowelizacja przepisów ustawy o transporcie kolejowym z 16.11.2016 r. stała się powodem dużych wątpliwości na gruncie rozliczeń z tytułu podatku od nieruchomości. Rok 2017 upłynął pod znakiem dyskusji na temat zakresu stosowania zwolnienia z podatku dla gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej. Próba rozstrzygnięcia sporów w tym zakresie wymaga zastanowienia nad systemowym uzasadnieniem dla zwalniania z opodatkowania elementów infrastruktury.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz

p. 8 

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
New conditions pertaining to cash registers
p. 3

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
p. 6
 

TAXES

Mateusz Raińczuk,
...TOPIC OF THE MONTH

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz

p. 8 

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
New conditions pertaining to cash registers
p. 3

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
p. 6
 

TAXES

Mateusz Raińczuk, Michał Leconte

p. 19 

Justyna Siemieniako

p. 26

Adam Kałążny, Mariusz Ruta

p. 37 

COURTS’ DECISIONS

Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski, Jowita Pustuł
Set-off of a debt owed to a company by a shareholder and the nature of contribution
p. 43

Administrative Courts’ rulings: review
p. 50 

CoJ rulings: review
p. 54 

NEWS FROM BRUSSELS
p. 63


Subscription
p. 64
Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
Application of the abuse of law clause in VAT
The principle of prohibition of abuses of law in VAT is more and more commonly used in the practice of Polish tax authorities and administrative courts, even though was introduced a relatively short time ago. According to the authors, one of the reasons for this situation is the fact that although this principle was expressly confi rmed in the case law of the Court of Justice over a decade ago and since then has been widely debated and analysed by legal academics, its application, including the detailed criteria used in order to determine whether an abuse took place can still be seen as insuffi ciently elaborated on. This article aims to present a synthetic overview of all the existing case law of the CoJ in this fi eld and to formulate guidelines according to which facts should be analysed, in order to determine whether the law was abused in the case examined by the Supreme Administrative Court.

Back to top


Mateusz Raińczuk, Michał Leconte
Multilateral Convention and its infl uence on double tax avoidance agreements entered into by Poland
The aim of this article is to analyse the potential infl uence of the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profi t Shifting, done in Paris on 24 November 2016. As Poland is one of the Convention signatories, it is important to give an overview of the most important elements of the Convention and the proposals for amendments in DDTAs contained in its text, with special focus on their infl uence on the agreements signed by Poland.

Back to top


Justyna Siemieniako
Spouse’s acquisition of real estate and property rights in the Act on Personal Income Tax
This article concerns the notion of ‘acquisition’ within the meaning of Art. 10(1)(8) of the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax in the context of marital property regimes. For many years it has been understood in diverse ways, often leading to unjustifi ed taxation of spouses. A pro-constitutional interpretation of this provision should give privilege to persons who remain the regime of marital community property.

Back to top


Adam Kałążny, Mariusz Ruta
A railway siding as an element of railway infrastructure. Is it exempt from real estate tax?
The amendments to the Act on Railway Transport of 16 November 2016 have resulted in considerable doubts concerning the settlements of real estate tax. In the year 2017 there have been numerous discussions about the scope of application of the exemption from tax for land, buildings and structures forming part of railway infrastructure. Any attempt to resolve disputes in this area requires taking into account the systemic justifi cation for tax exemption for elements of infrastructure.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty