Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
59,39 59,39
Cena regularna: 65,99
65,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Wojciech Morawski
 • Zmiany w regulacji podatku od nieruchomości w 2016 r. - drobne remonty w skansenie
 • str. 13

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  Pięcioletni termin zwolnienia z opodatkowania zbycia nieruchomości w zakresie wspólnego majątku małżonków
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 11


  PODATKI

  Marek Maliński
 • Prewspółczynnik VAT - kontrowersje wokół proporcjonalnego odliczenia VAT naliczonego w stanie prawnym przed 1.01.2016 r.
 • str. 22

  Joanna Pęczek-Czerwińska, Bartosz Mazur
 • Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym z perspektywy prawa do odliczenia podatku naliczonego
 • str. 28

  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  Małgorzata Król
 • Naruszenie praw osób trzecich na skutek skierowania egzekucji do majątku nienależącego do zobowiązanego
 • str. 36

  ORZECZNICTWO

  Michał Ilski
 • Komornicy sądowi jako podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług
 • str. 47

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 53

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Zmiany w regulacji podatku od nieruchomości w 2016 r. - drobne remonty w skansenie
  Podatek od nieruchomości to prosty podatek, ale tylko gdy nie zna się praktyki jego stosowania. W istocie bowiem coraz mniejsze znaczenie mają w nim przepisy, a na pierwszy plan wychodzą utrwalona praktyka i bardzo niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych. Wymaga on też bez wątpienia zmian, konieczne jest chociażby wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13.09.2011 r., który w istocie w znacznym stopniu zastępuje przepisy ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - dalej jako u.p.o.l., w zakresie opodatkowania budowli. Rok 2016 jest kolejnym, w którym prawodawca nie próżnuje, jeśli chodzi o zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Dodatkowo, z uwagi na specyfikę podatku od nieruchomości, duże znaczenie dla ustalenia jego zakresu przedmiotowego mogą mieć zmiany innych aktów prawnych,a przede wszystkim ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane - dalej jako pr. bud. Niniejszy artykuł został zatem poświęcony nie tylko zmianom ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,ale w ogóle zmianom odnoszącym się do podatku od nieruchomości, nawet gdy wynikają one z innych ustaw.

  Początek strony


  Marek Maliński
  Prewspółczynnik VAT - kontrowersje wokół proporcjonalnego odliczenia VAT naliczonego w stanie prawnym przed 1.01.2016 r.
  Z dniem 1.01.2016 r. podatnicy zostali zobowiązani do stosowania nowych przepisów o prewspółczynniku. Kwestią sporną w orzecznictwie sądów administracyjnych jest to, w jaki sposób podatnicy w stanie prawnym przed tą datą powinni byli uwzględniać w swoich rozliczeniach VAT naliczony związany z wydatkami na nabycie towarów i usług wykorzystywanymi zarówno w działalności gospodarczej, jak i działalności niemającej charakteru gospodarczego. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości prawidłowych zasad rozliczania podatku naliczonego przez podatników w okresie przed 1.01.2016 r.

  Początek strony


  Joanna Pęczek-Czerwińska, Bartosz Mazur
  Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym z perspektywy prawa do odliczenia podatku naliczonego
  W praktyce stosowania ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej jako u.p.t.u.,przez sądy administracyjne i organy podatkowe została utrwalona koncepcja, zgodnie z którą nieodpłatne pozostawienie nakładów dokonanych przez najemcę w wynajmowanym lokalu powoduje obowiązek korekty podatku naliczonego, odliczonego przez podatnika z faktur dokumentujących wytworzenie tych nakładów. W artykule została zaprezentowana odmienna koncepcja, oparta na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, zasadzie neutralności VAT oraz unijnych przepisach o VAT.

  Początek strony


  dr Małgorzata Król
  Naruszenie praw osób trzecich na skutek skierowania egzekucji do majątku nienależącego do zobowiązanego
  Najważniejszym podmiotem administracyjnego postępowania egzekucyjnego jest zobowiązany - to na nim ciąży obowiązek wskazany w tytule wykonawczym i w stosunku do niego są podejmowane czynności egzekucyjne. Organ egzekucyjny nie może przeprowadzić egzekucji z majątku, który nie jest własnością zobowiązanego, co wcale nie oznacza, że w praktyce takie sytuacje nie zdarzają się. Z jakich uprawnień korzysta wówczas podmiot, wobec którego błędnie skierowano egzekucję? Czy może odzyskać przedmioty, które są jego własnością? Czy prawo chroni też osobę, która nabyła od zobowiązanego rzecz uprzednio zajętą lub na której ustanowiono zastaw skarbowy? Czy prawo do wyłączenia rzeczy spod egzekucji przysługuje małżonkowi zobowiązanego podatnika albo podmiotowi, który przewłaszczył rzecz na zabezpieczenie swojej wierzytelności? Jakie działania może podjąć organ egzekucyjny w przypadku, gdy podatnik chce uniknąć egzekucji i wyzbywa się majątku, zawierając fikcyjne umowy? Czy istnieją odstępstwa od reguły, że egzekucji nie można prowadzić do majątku podmiotu, który nie jest zobowiązanym? W niniejszym artykule została podjęta próba udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania, z uwzględnieniem w szczególności praktycznych aspektów omawianego zagadnienia.

  Początek strony


  Michał Ilski
  Komornicy sądowi jako podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług
  Działalność komornika, w zakresie przedmiotowym wyznaczonym w art. 2 ustawy z 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji - dalej jako u.k.s.e., nie spełnia (...) kryterium, jakim jest wykonywanie działalności we własnym imieniu (komornik działa w imieniu Państwa) oraz brak niezależności, wynikającej z wyraźnego podporządkowania sądowi powszechnemu w ramach nadzoru judykacyjnego oraz prezesowi sądu w ramach nadzoru administracyjnego. Ponadto, z uwagi na przedstawione wyżej ograniczenia w samodzielności wykonywania zawodu, brak jest też podstaw do zaliczenia komornika do tzw. wolnego zawodu lub zawodu uznanego za taki (zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - dalej jako dyrektywa 2006/112). W świetle powyższego należy stwierdzić, że komornik nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w świetle treści art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej jako u.p.t.u., oraz art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112. Zdaniem Sądu nawet przy założeniu, że komornik sądowy spełniłby kryteria wymienione w art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u., należy uznać,że podlega on wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 6 tej ustawy. (Teza rozstrzygnięcia)

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Wojciech Morawski
 • Amendments to provisions on real estate tax in 2016: minor repairs in a museum of antiquities
 • p. 13

  TAX ADVISERS' VOICE

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  Five-year tax examption of sale of real estate inlcuded in spouses' community property
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  str. 6


  TAX AUTHORITIES' PRACTICE
  p. 11


  TAXES

  Marek Maliński
 • Prorated VAT deduction: controversies around prorated deduction of input VAT in the state of law before 1 January 2016
 • p. 22

  Joanna Pęczek-Czerwińska, Bartosz Mazur
 • Liquidation of investment in third-party's tangible asset from the point of view of the right to deduct input tax
 • p. 28

  ENFORCEMENT PROCEEDINGS

  Małgorzata Król
 • Infringement of third-party rights due to enforcement being levied against assets that did not belong to the obligor
 • p. 36

  COURTS' DECISIONS

  Michał Ilski
 • Court enforcement officers as independent business operators within the meaning of the VAT Act
 • p. 47

  Administrative courts' rulings - review
  p. 53

  CoJ EU rulings - review
  p. 55

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Wojciech Morawski
  Amendments to provisions on real estate tax in 2016: minor repairs in a museum of antiquities
  Real estate tax is a simple tax, but only until you are familiar with the practice of its application. The situation in essence is that provisions matter less and less, while the established practice and very diverse case law of administrative courts are gaining more and more importance. There is no doubt that amendments are needed. For instance, it is necessary to implement the judgment of the Constitutional Tribunal of 13 September 2011, which in fact largely replaces the Act of 12 January 1991 on Local Taxes and Charges to the extent of taxation of constructions. The year 2016 is another one when the legislator is not idle in terms of amendments to the Act on Local Taxes and Charges. In addition, due to the particular nature of real estate tax,amendments to other statutes may be of great significance for determining the scope of application of real estate tax. The most important one among such statutes is the Act of 7 July 1994 - Building Law. This is why this article discusses not only amendments to the Act on Local Taxes and Charges, but any amendments affecting real estate tax in general, even when certain changes result from other statutes.

  Back to top


  Marek Maliński
  Prorated VAT deduction: controversies around prorated deduction of input VAT in the state of law before 1 January 2016
  From 1 January 2016 taxpayers have been obliged to apply new provisions on prorated VAT deduction. It is a disputed issue in the case law of administrative courts how taxpayers,before that date, should have included in their settlements input VAT connected with expenses on goods and services used both in their business activity and in activities of non-business character. This article has the aim of determining, in the light of case law of the Court of Justice, the correct principles of settling input tax in the period before 1 January 2016.

  Back to top


  Joanna Pęczek-Czerwińska, Bartosz Mazur
  Liquidation of investment in third-party's tangible asset from the point of view of the right to deduct input tax
  In the practice of application of the Act of 11 March 2004 on Value Added Tax by administrative courts and tax authorities there is a well-established conception according to which if the tenant gratuitously leaves the investments made in the rented space, this results in the duty to correct input tax that the taxpayer deducted on the basis of invoices documenting that such investments took place. The article presents a different conception based on the case law of the Court of Justice, the principle of neutrality of VAT and EU provisions concerning VAT.

  Back to top


  Małgorzata Król
  Infringement of third-party rights due to enforcement being levied against assets that did not belong to the obligor
  The most important entity in administrative enforcement proceedings is the obligor. This is the person bearing the obligation identified in the enforcement order and any enforcement acts are taken in respect of this person. The enforcement body cannot levy enforcement against assets that the obligor does not own, which does not mean that such situations do not appear in practice. If they do, what are the rights of the entity against whom enforcement was levied by mistake? Can they recover their property? Does the law protect also the person who acquired from the obligor a thing that had been previously seized or on which Treasury pledge had been established? Does the right to exclude a thing from enforcement extend to the spouse of the obligor-taxpayer or the entity to whom ownership of a thing was transferred by way of security for a debt owed to that entity? What steps can the enforcement authority take if the taxpayer wants to evade enforcement and gets rid of the assets by entering into fictitious agreements? Are there exceptions to the rule that no enforcement can be levied on assets of anyone else but the obligor? This article is an attempt to answer the above questions, with particular focus on the practical aspects of the issue in point.

  Back to top


  Michał Ilski
  Court enforcement officers as independent business operators within the meaning of the VAT Act
  This commentary concerns a judgment in which the court held that a court enforcement officer (bailiff) was not a VAT taxable person because they did not fulfil the criterion of conducting business in their own name and lacked independence in the conduct of business. Having regard to the autonomy of tax law and the existing case law of the Court of Justice, one should conclude that the judgment in point does not merit approval,because court enforcement officers indeed bear the risk in the business activity they pursue, which justifies considering them to be independent business operators. Due to the organizational independence of court enforcement officers, they cannot take advantage of the exemption that covers public authorities and offices servicing such authorities.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty