Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
57,55 57,55
Cena regularna: 63,95
63,95
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Dariusz Strzelec
 • Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych - ewolucja, rewolucja, czy jakościowa zmiana standardów postępowania?
 • str. 14

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  Funkcje indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5

  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 9

  LEGISLACJA - OPINIE I KOMENTARZE
  str. 12

  PODATKI


  Joanna Prokurat
 • Podatkowe aspekty obrotu wirtualnymi walutami
 • str. 24

  Małgorzata Ludwikowska-Piątek
 • Wykładnia pojęcia "urządzenie przemysłowe" w kontekście polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego
 • str. 38

  Błażej Kuźniacki
 • Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Zagraniczna i polska praktyka legislacyjna w zakresie relacji między CFC rules a umowami o UPO (3)
 • str. 44

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Marek Maliński
 • O możliwości zmiany z urzędu interpretacji indywidualnej wydanej w następstwie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego niezgodnego z prawem Unii Europejskiej
 • str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Dariusz Strzelec
  Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych - ewolucja, rewolucja, czy jakościowa zmiana standardów postępowania?
  W związku z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego dotyczącymi przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych z dnia 29 lipca 2014 r.) oraz z dnia 18 lipca 2013 r.) powstała konieczność nowego unormowania całej instytucji, w przedmiocie której wypowiedział się TK. Zmiany są konieczne zarówno w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) - dalej u.p.d.o.f., jak i w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa4) - dalej o.p. Uchwalone przepisy w założeniu w bardziej kompleksowy sposób mają normować tę trudną materię. Wydaje się, że usuną one wiele wątpliwości i problemów praktycznych, choć niektóre z nich, szczególnie w zakresie aspektów proceduralnych, mogą budzić pewne zastrzeżenia.

  Początek strony


  Joanna Prokurat
  Podatkowe aspekty obrotu wirtualnymi walutami
  Dynamiczny rozwój nauki i techniki dociera daleko poza klasycznie wiązane z nim dziedziny, a nowe technologie rewolucjonizują kolejne aspekty życia. Ostatnio przebojem zdobywają świat wirtualne waluty, z najbardziej znanym bitcoinem na czele. Dzięki nim na naszych oczach powstaje zupełnie nowy model płatności, charakteryzujący się w swoich założeniach m.in. zdecentralizowaniem i anonimowością. Ta ostatnia cecha wirtualnych walut nie jest jednak absolutna, w szczególności nie zwalnia z obowiązków podatkowych. Ich prawidłowe wypełnienie może jednak nastręczać poważnych trudności, brakuje bowiem regulacji podatkowych odpowiadających specyfice kreacji wirtualnych walut i obrotu nimi. Stworzenie takich regulacji będzie zapewne taką samą rewolucją, jaką jest dzisiaj powstanie i użycie wirtualnych walut. Niniejszy artykuł stanowi próbę co najmniej wskazania zagadnień podatkowych związanych z wirtualnymi walutami.

  Początek strony


  Małgorzata Ludwikowska-Piątek
  Wykładnia pojęcia "urządzenie przemysłowe" w kontekście polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego
  Artykuł stanowi podsumowanie dotychczasowej praktyki polskich organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w interpretowaniu pojęcia "urządzenie przemysłowe" oraz próbę racjonalnej wykładni tego pojęcia w kontekście jego znaczenia w transakcjach zawieranych między stronami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  Początek strony


  Błażej Kuźniacki
  Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Zagraniczna i polska praktyka legislacyjna w zakresie relacji między CFC rules a umowami o UPO
  W ostatniej części cyklu Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego) przedstawiono legislacyjną praktykę wybranych państw w zakresie relacji między CFC rules a umowami o UPO. Artykuł zawiera także analizę polskiej praktyki legislacyjnej w odniesieniu do wybranych elementów umów o UPO ratyfikowanych przez Polskę, które mają istotne znaczenie dla oceny ryzyka niezgodności polskich CFC rules z umowami o UPO. Finalne konkluzje zwiążą natomiast w jedną, spójną całość najważniejsze wnioski płynące z cyklu obejmującego trzy artykuły. Autor ma nadzieję, że lektura artykułu, przynajmniej w pewnym stopniu, pozwoli czytelnikowi oszacować ryzyko niezgodności polskich CFC rules z umowami o UPO. W konsekwencji można uznać, że cykl ten stanowi propedeutykę stosowania polskich CFC rules w odniesieniu do kontrolowanych spółek zagranicznych - dalej również CFC, z rezydencją w państwie-stronie umowy o UPO. Niemniej jednak ze względu na to, że CFC rules mają, co do zasady, analogiczne cele i podobną strukturę we wszystkich państwach, w których obowiązują) (na świecie zawarto ponad 3000 umów o UPO wzorowanych na MK OECD)), artykuł może mieć znaczenie globalne, co należy oceniać ad casum.

  Początek strony


  Marek Maliński
  O możliwości zmiany z urzędu interpretacji indywidualnej wydanej w następstwie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego niezgodnego z prawem Unii Europejskiej
  Niniejszy artykuł dotyczy szczególnej sytuacji, w której na skutek prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego niezgodnego z prawem Unii Europejskiej jest wydawana interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego. W takiej sytuacji powstaje wątpliwość, czy Minister Finansów może z urzędu zmienić taką interpretację indywidualną z uwagi na jej niezgodność z prawem Unii Europejskiej. Celem niniejszego artykułu jest - przy uwzględnieniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wskazanie możliwych sytuacji, w których takie działanie Ministra Finansów będzie dopuszczalne z uwagi na konieczność uwzględnienia wartości podlegających ochronie w unijnym porządku prawnym.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Dariusz Strzelec
 • Amendments in the field of taxation of income not covered by disclosed sources or income from undisclosed sources: evolution, revolution or qualitative change in standards of proceedings?
 • p. 14

  TAX ADVISERS' VOICE

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  Functions of individual interpretations of tax law
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 5

  PROFESSIONAL PRACTICE
  p. 9

  LEGISLATION: OPINIONS AND COMMENTARIES
  p. 12

  TAXES


  Joanna Prokurat
 • Tax aspects of trading in virtual currencies
 • p. 24

  Małgorzata Ludwikowska-Piątek
 • Interpretation of the notion of 'industrial machinery' in the context of Polish and international tax law
 • p. 38

  Błażej Kuźniacki
 • Polish CFC rules in the light of international tax law. Foreign and Polish legislative practices concerning the relationships between CFC rules and DTAAs (3)
 • p. 44

  TAX ORDINANCE ACT

  Marek Maliński
 • On the possibility of ex officio change of individual interpretation as a result of valid judgment of an administrative court inconsistent with the European Union law
 • p. 56

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  dr Dariusz Strzelec
  Amendments in the field of taxation of income not covered by disclosed sources or income from undisclosed sources: evolution, revolution or qualitative change in standards of proceedings?
  In connection with judgments of the Constitutional Tribunal concerning income not covered by disclosed sources or income from undisclosed sources dated 29 July 2014 and 18 July 2013 it became necessary to regulate the whole mechanism on which the CT spoke out. Changes are necessary both in the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax and in the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance. The adopted provisions are intended to regulate these complex matters in a more comprehensive way. It seems likely that they will remove many doubts and practical problems, although some of them, especially in the field of procedural aspects, may give rise to certain objections.

  Back to top


  Joanna Prokurat
  Tax aspects of trading in virtual currencies
  The dynamic development in science and technology goes beyond the fields traditionally linked to it, while new technologies revolutionize more and more aspects of life. Recently, the world is taken by storm by virtual currencies, with the bestknown bitcoin in the lead. This allows a completely new model of payments to be formed before our very eyes. Its assumptions include decentralization and anonymity. The latter feature of virtual currencies is not, however, absolute, in particular it does not entail exemption from tax duties. Correct discharge of such duties may, however, be fraught with serious difficulties, as there are no tax regulations to match the particularities of creation of, and trading in, virtual currencies. Creating such regulations will most likely be just as much of a revolution as the emergence and use of virtual currencies are today. This article attempts to at least name the tax issues relating to virtual currencies.

  Back to top


  Małgorzata Ludwikowska-Piątek
  Interpretation of the notion of 'industrial machinery' in the context of Polish and international tax law
  This article tries to summarize the practice followed so far by the Polish tax authorities and administrative courts in interpreting the notion of 'industrial machinery' and attempts a rational interpretation of this notion in the context of its meaning in transactions between parties of double taxation avoidance agreements.

  Back to top


  Błażej Kuźniacki
  Polish CFC rules in the light of international tax law. Foreign and Polish legislative practices concerning the relationships between CFC rules and DTAAs (3)
  The last part of the series on Polish CFC rules in the light of international tax law presents the legislative practices of selected countries in the field of the relationships between CFC rules and DTAAs. The article also contains an analysis of the Polish legislative practice with regard to selected elements of DTAAs ratified by Poland, which are important for the assessment of risk of non-compliance of Polish CFC rules with DTAAs. Meanwhile, the final conclusions will bind into a single coherent whole the most important conclusions from the whole series of three articles. The writer hopes that reading the articles will enable the readers, at least to some extent, to estimate the risk of non-compliance of Polish CFC rules with DTAAs. Thus the series can be regarded as an introduction to applying Polish CFC rules with respect to controlled foreign companies, residing in a state-party to a DTAA. Nevertheless, due to the fact that CFC rules have, in principle, analogous goals and similar structures in all states where they apply (worldwide, there are over 3,000 DTAAs modelled on the OECD MC) the article may have a global importance, which should be assessed on a case-by-case basis.

  Back to top


  Marek Maliński
  On the possibility of ex officio change of individual interpretation as a result of valid judgment of an administrative court inconsistent with the European Union law
  This article concerns a specific situation when, as a result of a valid judgment of an administrative court inconsistent with the European Union law an individual interpretation of tax law provisions is issued. In this situation, a doubt arises whether the minister of finance may ex officio change such an individual interpretation due to its inconsistency with the law of the European Union. The goal of this article is - considering the case law of the Court of Justice of the European Union - to identify the possible situations in which such actions of the minister of finance will be permissible due to the need to take into account values which are protected in the EU legal order.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty