Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Paweł Selera
 • Odliczenie podatku naliczonego w przypadku nabycia samochodów w okresie przejściowym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.
 • str. 13

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Terminy na odliczenie podatku naliczonego w roku 2014 - wątpliwości interpretacyjne dotyczące art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5

  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 9

  PODATKI


  Grzegorz Mularczyk
 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego po zmianach - wybrane aspekty praktyczne
 • str. 19

  Marta Szafarowska
 • Podstawa opodatkowania VAT według nowych zasad - wybrane aspekty
 • str. 28

  ZDANIA ODRĘBNE

  Jowita Pustuł
 • Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym w związku z rozwiązaniem umowy najmu
 • str. 35

  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  Małgorzata Król
 • Kontrowersje wokół pojęcia zobowiązanego
 • str.41

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 52


  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 55

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 57

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Paweł Selera
  Odliczenie podatku naliczonego w przypadku nabycia samochodów w okresie przejściowym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.
  Dnia 31 grudnia 2013 r. wygasła decyzja Rady 2010/581/UE) upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego reżimu związanego z ograniczeniem prawa do odliczenia VAT należnego z tytułu zakupu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, przywozu, wynajmu lub leasingu pojazdów silnikowych innych niż pojazdy osobowe. Rada UE zgodziła się jednocześnie na nową derogację w dniu 17 grudnia 2013 r.) W związku z tym, że nie było możliwe wdrożenie od 1 stycznia 2014 r. na poziomie krajowym decyzji 2013/805/UE, to automatycznie z tym dniem zaczęły obowiązywać uchwalone wcześniej art. 86a i 88a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) – dalej u.p.t.u.

  Początek strony


  Grzegorz Mularczyk
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego po zmianach - wybrane aspekty praktyczne
  Niniejszy artykuł stanowi kontynuację analizy zagadnień wynikających ze zmian przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u., w zakresie momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego, które zostały poruszone w numerze lutowym Przeglądu Podatkowego. Przypomnijmy, że podstawowym i najważniejszym wnioskiem wynikającym z analizy art. 86 ust. 10 w związku z ust. 10b pkt 1 u.p.t.u. było stwierdzenie, że pierwszy z tych przepisów dotyczy momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego, drugi zaś wprowadza warunek, po spełnieniu którego możliwe jest zrealizowanie tego prawa. Rozróżnienie to ma daleko idące konsekwencje zarówno jeśli chodzi o wzajemną relację tych przepisów (co szczegółowo zostało przedstawione we wspomnianej wyżej pierwszej części artykułu), jak i sposób interpretacji, a przede wszystkim stosowanie w praktyce poszczególnych przepisów (instytucji prawnych) powiązanych z prawem do odliczenia podatku naliczonego. Tą drugą grupą zagadnień na wybranych przykładach chciałbym zająć się w niniejszym artykule.

  Początek strony


  Marta Szafarowska
  Podstawa opodatkowania VAT według nowych zasad - wybrane aspekty
  Jednym z obszarów objętych gruntownymi zmianami na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u., która weszła w życie 1 stycznia 2014 r., są przepisy regulujące zasady ustalania podstawy opodatkowania. Zmiany te przyniosły nie tylko odejście od obrotu, jako podstawy opodatkowania VAT znanej podatnikom od 20 lat, ale także modyfikację wielu zasad stosowanych dotychczas, w tym np. zasad opodatkowania aportów. Dopiero od stycznia 2014 r. w zakresie podstawy opodatkowania można mówić o istotnej zbieżności przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z przepisami unijnymi, jednak należy pamiętać, iż zmiany te nie we wszystkich obszarach prawidłowo odzwierciedlają wykładnię przepisów unijnych, dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - dalej TSUE. Dlatego też, mimo pozytywnego aspektu, jakim jest zbliżenie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług do prawa unijnego w zakresie podstawy opodatkowania, poszczególne przepisy nowego art. 29a u.p.t.u., w tym w szczególności dotyczące zasad jej obniżania, należy interpretować w sposób krytyczny, mając na uwadze orzecznictwo TSUE.

  Początek strony


  dr Jowita Pustuł
  Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym w związku z rozwiązaniem umowy najmu
  Niejednokrotnie podatnicy ponoszą nakłady inwestycyjne w celu dostosowania wynajmowanej powierzchni do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli dochodzi do rozwiązania umowy najmu pojawia się pytanie, czy niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym może być uznana za koszt uzyskania przychodów. O tym, że odpowiedź na to pytanie może budzić wątpliwości, świadczyć może wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2012 r.) Wyrok ten był niekorzystny dla spółki, która dokonała inwestycji w obcym środku trwałym. Sędziowie wydający ten wyrok nie byli jednak jednomyślni - do wyroku złożone zostało zdanie odrębne. Stanowisko zaprezentowane przez autora zdania odrębnego zostało podzielone w uchwale NSA, która została podjęta w dniu 25 czerwca 2012 r.)

  Początek strony


  dr Małgorzata Król
  Kontrowersje wokół pojęcia zobowiązanego
  Z przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) - dalej u.p.e.a., wynika, że podstawą wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej jest tytuł wykonawczy wystawiony przez wierzyciela zawierający treść określoną w art. 27, w tym dane zobowiązanego. Pomimo że ustawa wyraźnie określa, kto jest podmiotem zobowiązanym, istnieje zamieszanie wokół tego pojęcia. W niniejszym artykule autorka przedstawia spory i dylematy, jakie istnieją na tle definicji zobowiązanego oraz jego pozycji prawnej w postępowaniu. Podejmuje próbę odpowiedzi na pytania, kto ma status zobowiązanego oraz czy z przysługujących zobowiązanemu środków prawnych mogą korzystać inne osoby. Swoje rozważania koncentruje w szczególności na osobie małoletniej, dłużniku rzeczowym, osobie, wobec której orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa przedmiotów lub równowartości osiągniętej korzyści majątkowej, a także małżonku zobowiązanego podatnika. Ustalenie pozycji prawnej podmiotu, wobec którego jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, oraz zakresu jego uprawnień ma doniosłe znaczenie praktyczne, gdyż decyduje o skuteczności ochrony jego praw podmiotowych.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Paweł Selera
 • Deduction of input tax on acquisition of cars in the transitional period from 1 January 2014
 • p. 13

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Deadlines for deduction of input tax in 2014: interpretation doubts concerning Art. 86 of the Act on VAT
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 5

  PROFESSIONAL PRACTICE
  p. 9

  TAXES


  Grzegorz Mularczyk
 • Right to deduct input tax after amendments - selected practical aspects
 • p. 19

  Marta Szafarowska
 • Grounds for taxation with VAT according to new principles - selected aspects
 • p. 28

  DISSENTING OPINIONS

  Jowita Pustuł
 • Liquidation of investment on another party's tangible non-current asset due to termination of lease agreement
 • p. 35

  ENFORCEMENT PROCEEDINGS

  Małgorzata Król
 • Controversies around the notion of obligor
 • p.41

  PRECEDENT-SETTING CASES
  p. 52


  COURTS' DECISIONS

  Administrative courts' rulings - review
  p. 55

  CoJ EU rulings - review
  p. 57

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Paweł Selera
  Deduction of input tax on acquisition of cars in the transitional period from 1 January 2014
  On 31 December 2013, Council Decision 2010/581/EU expired. It authorized the Republic of Poland to apply a special regime connected with limiting the right to deduct input VAT on purchase, intra-Community acquisition, importation, hire or lease of motor vehicles other than passenger cars. The Council of the EU consented at the same time for a new derogation on 17 December 2013. Since it was impossible to implement Decision 2013/805/EU at the national level from 1 January 2014, on that day the previously enacted Articles 86a and 88a of the Act of 11 March 2004 on VAT automatically entered into force.

  Back to top


  Grzegorz Mularczyk
  Right to deduct input tax after amendments - selected practical aspects
  This article continues an analysis of issues resulting from amendments to the Act of 11 March 2004 on VAT [VATA], with respect to the moment when the right to deduct input tax arises, which were mentioned in the February issue of Przegląd Podatkowy. Let us remind that the basic and most important conclusion from an analysis of Art. 86 para. 10 in conjunction with para. 10b subpara. 1 VATA was the finding that the former provision concerns the moment when the right to deduct input tax arises, while the latter introduces a condition the meeting of which makes exercise of this right possible. This differentiation has far-reaching consequences, both in terms of the mutual relationship between these provisions (which was presented in detail in the aforementioned first part of the article) and its interpretation, and first of all practical application of the individual provisions (legal mechanisms) relating to the right to deduct input tax. I would like to deal with the second group of issues on selected examples in this article.

  Back to top


  Marta Szafarowska
  Grounds for taxation with VAT according to new principles - selected aspects
  One of the areas covered by the extensive amendments introduced by the Act amending the Act of 11 March 2004 on VAT [VATA], which entered into force on 1 January 2014, are the provisions regulating the rules of determining the taxable amount. These amendments resulted not only in departure from using turnover as the basis for VAT application, which was the situation taxpayers had known for 20 years, but also in modification of many principles applied so far, including e.g. the principles of taxation of contributions in kind. It has been only since January 2014 that one can speak of basic consistency of provisions on taxable amount in the Polish VATA and in EU law, but it should be borne in mind that it is not in all areas that these amendments correctly reflect the interpretation of EU provisions made by the Court of Justice of the European Union [CJEU]. Therefore, despite the positive aspect of harmonizing the provisions of VATA with EU law in the field of taxable amount, individual provisions of the new Art. 29a VATA, including in particular those concerning the principles of reducing said amount, should be interpreted critically, bearing in mind CJEU case law.

  Back to top


  dr Jowita Pustuł
  Liquidation of investment on another party's tangible non-current asset due to termination of lease agreement
  Oftentimes taxpayers incur capital expenditures in order to adjust the leased space to the needs of their economic activity. If a lease agreement is terminated, a question appears whether the non-depreciated value of the investment in another party's tangible non-current asset may be considered as tax-deductible expense. That the answer to this question may cause doubts can be demonstrated by Supreme Administrative Court judgment of 18 January 2012. The judgment was unfavourable for the company which invested in another party's tangible non-current asset. But the judges were not unanimous when issuing this judgment: a dissenting opinion was submitted with it. The standpoint presented by the author of the dissenting opinion was confirmed in the resolution adopted by the Supreme Administrative Court on 25 June 2012.

  Back to top


  dr Małgorzata Król
  Controversies around the notion of obligor
  It follows from the Act of 17 June 1966 on Enforcement Proceedings in Administration that the grounds for initiation and conduct of enforcement is an enforcement order issued by the creditor, with contents as prescribed in Art. 27, including the obligor's particulars. Even though the Act clearly specifies who the obligor is, there is confusion around this notion. In this article, the writer presents the disputes and dilemmas surround with the definition of obligor and obligor's legal position in the proceedings. She attempts to answer the question who has the status of obligor and whether the remedies available to the obligor can be used by other parties. In her reflections she focuses in particular on minor persons, the limited debtor in possession, the person in whose case objects or equivalent of financial benefit were forfeited for the State Treasury, as well as the spouse of the obligortaxpayer. Determining the legal position of the entity against whom enforcement proceedings are conducted and the scope of said person's rights is of great practical importance, because it is decisive for the efficient protection of said person's rights.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty