Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Hanna Filipczyk

str. 22

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
Miejsce dostawy w VAT - wybrane aspekty (1)
str.
...TEMAT MIESIĄCA

Hanna Filipczyk

str. 22

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
Miejsce dostawy w VAT - wybrane aspekty (1)
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
str. 5


PRAKTYKA ZAWODOWA
str. 15


PRAKTYKA SKARBOWA
str. 20


PODATKI

Adam Mariański, Adam Żądło

str. 31

Jan Szary

str. 37

Magda Olszewska

str. 43

ORZECZNICTWO

Zdzisław Modzelewski, Wojciech Dąbrowski

str. 50

Przegląd orzecznictwa TS
str. 56

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
str. 63


Prenumerata PP
str. 64
dr Hanna Filipczyk
Status etyczny unikania opodatkowania i jego znaczenie prawne
Artykuł wyraża stanowisko w przedmiocie etycznego statusu unikania opodatkowania. Osiowe dla niego są dwie tezy: po pierwsze, że status ten ma znaczenie prawne, po drugie, że unikanie opodatkowania jest moralnie naganne. Obie tezy, zwłaszcza nieumieszczone w oprawie szerszych rozważań, mogą być odbierane jako kontrowersyjne. Niezależnie od tego, jak czytelnik oceni ich walory merytoryczne, proszę o potraktowanie ich jako zaproszenia do zstąpienia z utartej ścieżki myślenia - do podjęcia na nowo nieco zaniedbanej refleksji.

Początek strony


prof. dr hab. Adam Mariański, Adam Żądło
Kontynuacja działalności gospodarczej osoby fizycznej przez spadkobierców
Problematyka kontynuacji działalności gospodarczej osoby fi zycznej przez spadkobierców jest w ostatnim czasie coraz częściej przedmiotem żywego zainteresowania przedsiębiorców działających w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wynika to z faktu, że przedsiębiorcy, którzy zaczęli swoją aktywność gospodarczą na przełomie lat 90. XX w., po przełomie ustrojowym, wchodzą właśnie w wiek, w którym zaczynają rozważać stopniowe wycofanie się z biznesu bądź uświadamiają sobie ryzyko możliwej ciężkiej choroby lub nawet zgonu. Ustawy podatkowe w niewystarczający sposób regulują jednak tak istotną kwestię, jaką jest kontynuacja działalności gospodarczej przedsiębiorcy przez spadkobierców. Sprawia to, że spadkobiercy niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy z ciążących na nich obowiązków podatkowych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie najistotniejszych skutków podatkowych, z jakimi wiąże się decyzja o kontynuacji działalności przez spadkobierców. Zostaną w nim wskazane także prawa i obowiązki następców prawnych oraz ryzyka podatkowe, z którymi wiąże się śmierć jednoosobowego przedsiębiorcy. Rozważania zostaną przy tym ograniczone do ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. - oraz ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. - z uwagi na złożoność i obszerność powyższej problematyki.

Początek strony


Jan Szary
Sprzedaż walut dokonywana przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą
Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych - dalej u.p.d.o.f. - w art. 10 ust. 1 pkt 9 wskazuje, że jednym ze źródeł przychodów są tzw. inne źródła, przy czym wyjaśnieniu tej kategorii służy art. 20, zawierający otwarty katalog przychodów zaliczanych do przychodów z innych źródeł. W kontekście powyższych przepisów budzi wątpliwości, w związku z czym wymaga doprecyzowania regulacji podatkowych, dokonywana poza działalnością gospodarczą sprzedaż walut nabytych wcześniej odpłatnie lub nieodpłatnie przez osoby fizyczne.

Początek strony


Magda Olszewska
Fuzje spółek kapitałowych w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
Wraz z globalizacją procesów gospodarczych i internacjonalizacją struktur grup kapitałowych wzrasta częstotliwość transgranicznych restrukturyzacji przedsiębiorstw. Analiza opodatkowania międzynarodowych restrukturyzacji należy zarazem do najbardziej skomplikowanych obszarów prawa podatkowego. Krajowe przepisy regulujące opodatkowanie restrukturyzacji są w dużej mierze niejasne bądź sprzeczne z systematyką ustawy podatkowej, a brak jednolitej i systematycznej redakcji przepisów dotyczących opodatkowania restrukturyzacji utrudnia ich właściwą interpretację. Analiza podatkowa restrukturyzacji zagranicznych wymaga dodatkowo uwzględnienia przepisów podatkowych innego państwa i - w sytuacji, gdy oba państwa roszczą sobie prawo do opodatkowania tego samego dochodu - określenia na podstawie właściwej umowy bilateralnej, które państwo ma prawo do opodatkowania danego dochodu. W prezentowanym artykule został przedstawiony model analizy opodatkowania transgranicznych restrukturyzacji na przykładzie połączenia spółek kapitałowych. W pierwszej części artykułu autorka prezentuje ogólny schemat weryfikacji opodatkowania transgranicznych zdarzeń restrukturyzacyjnych. W drugiej części analizie zostały poddane polskie przepisy normujące opodatkowanie transgranicznych połączeń spółek kapitałowych. Trzecia część artykułu jest poświęcona analizie przepisów umów bilateralnych regulujących prawa państw do opodatkowania dochodu powstającego w wyniku transgranicznych fuzji spółek kapitałowych.

Początek strony


Zdzisław Modzelewski, Wojciech Dąbrowski
Dostawy rozliczane w okresach rozliczeniowych a świadczenia ciągłe w VAT - czy ze wszystkiego trzeba robić wielki formalny problem?
"To, że dostawy są stałe i powtarzające się, nie znaczy jeszcze, że mamy do czynienia z usługami ciągłymi. Na pewno nie decyduje o tym wola kontrahentów".
(Teza rozstrzygnięcia)

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


TOPIC OF THE MONTH

Hanna Filipczyk
 • Ethical status of tax evasion and its legal significance
 • str. 22

  TAX ADVISERS' VOICE

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  Place of supply for the purposes of VAT - selected aspects (1
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 5


  PROFESSIONAL PRACTICE
  p. 15


  TAX AUTHORITIES' PRACTICE
  p. 20


  TAXES

  Adam Mariański, Adam Żądło
 • Continuation of natural person's business activity by its successors
 • p. 31

  Jan Szary
 • Sale of currencies by natural persons beyond their business activity
 • p. 37

  Magda Olszewska
 • Company mergers in the light of agreements on avoidance of double taxation
 • p. 43

  COURTS' DECISIONS

  Zdzisław Modzelewski, Wojciech Dąbrowski
 • Supplies settled per reporting periods and continuous performances in VAT - should it really give rise to a major formal problem?
 • p. 50

  CoJ rulings: review
  p. 56

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Hanna Filipczyk
  Ethical status of tax evasion and its legal significance
  This article presents the approach to the ethical status of tax evasion. Its two core theses are that, firstly, this status has a legal significance and, secondly, that tax evasion is morally reprehensible. Both these theses, particularly if not enveloped in wider reflections, can be regarded controversial. Regardless of how a reader judges their merits, please do kindly consider them as an invitation to step down from the traditional path of thinking in order to resume a somewhat neglected reflection on this subject.

  Back to top


  Adam Mariański, Adam Żądło
  Continuation of natural person's business activity by its successors
  Continuation of a natural person's business activity by its successors is more and more frequently the subject of profound interest of entrepreneurs operating on the basis of registration in the Central Register and Information on Business Activity (CEIDG). This is attributable to the fact that entrepreneurs who started their business activity at the turn of the nineties of the twentieth century, after the systemic changes in Poland, are now approaching the age at which they begin to consider a gradual withdrawal from business or are becoming aware of the risk of a possible severe illness or even death. Tax laws, however, insufficiently regulate the issue of such importance as the continuation of the an entrepreneur's business activity by successors. Accordingly, the successors are often unaware of tax obligations imposed upon them. This article aims to present the most important tax effects of the successors' decision to continue the business. It also describes the rights and duties of legal successors and the tax risks associated with the demise of a sole proprietor. The deliberations will be limited to the Act of 26 July 1991 on the Natural Persons' Income Tax (hereinafter referred to as the Personal Income Tax) and the Act of 11 March 2004 on the Tax on Goods and Services (hereinafter referred to as the VAT Act) due to the complexity and the vast extent of these aspects.

  Back to top


  Jan Szary
  Sale of currencies by natural persons beyond their business activity
  Article 10.1.9 of the Act of 26 July 1991 on Natural Persons' Income Tax refers to the so-called 'other sources' as one of the sources of income. This category is clarifi ed in Article 20 which contains an open catalogue of income from other sources. The sale of currencies by natural persons beyond their business activity, the said currencies being previously acquired either against consideration or free of charge, raises doubts in the light of the above-mentioned regulations and therefore needs to be rendered more precise in tax regulations.

  Back to top


  Magda Olszewska
  Company mergers in the light of agreements on avoidance of double taxation
  Along with a progressing globalization of economic processes and internationalization of company groups' structures, the frequency of cross-border company restructuring is on the rise. Analysis of taxation of international restructuring processes is thus one of the most complex areas of the tax law. National regulations governing taxation of restructuring processes are largely unclear or confl icting with systematics of the tax act, while the absence of a uniform and systematic wording of the provisions on restructuring taxation impedes their proper interpretation. Tax analysis of foreign restructuring processes additionally requires including tax regulations of another country and, where both the states claim the right to tax the same income - determining which of the states has the right to tax it on the basis of a relevant bilateral agreement. The article presents the model of analysing taxation of crossborder restructuring on the example of company merger. In the fi rst part of the article, its author presents a general scheme for verifying taxation of cross-border restructuring events. In the second part, Polish regulations governing taxation of crossborder mergers of companies have been analysed. The third part of the article is devoted to analysing provisions of bilateral agreements governing the taxation of income arising from cross-border mergers of companies.

  Back to top


  Zdzisław Modzelewski, Wojciech Dąbrowski
  Supplies settled per reporting periods and continuous performances in VAT - should it really give rise to a major formal problem?
  At the end of the last year the Supreme Administrative Court issued a judgement relating to the point in time when the tax obligation arises for performances settled per reporting periods. The lack of understanding, by both tax authorities as well as administrative courts, of legal regulations pertaining to the point in time when the tax obligation arises under the Act of 11 March 2004 on the Tax on Goods and Services (hereinafter referred to as the VAT Act), for instance also for construction services, poses a serious threat to taxpayers and an obstacle to their businesses. For that reason, the aim of this gloss is to draw attention to the erroneous interpretation of the provisions on the VAT obligation and a call for departure from the manner of interpretation of Article 19a sections 3 and 4 of the VAT Act as the provisions applicable only to performances provided on a continuous basis, that is such performances where it is impossible to determine the moment of their completion and thus to clearly determine the core performance. Perhaps the legislator will make a decision to update these regulations, however, by that time they should be interpreted in the light of directive regulations.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty