Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Robert Gwiazdowski, Dariusz Żurawski

str. 12

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Certyfikat rezydencji podatkowej – obowiązki krajowego płatnika
str. 3

PROFESJONALIŚCI
...TEMAT MIESIĄCA

Robert Gwiazdowski, Dariusz Żurawski

str. 12

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Certyfikat rezydencji podatkowej – obowiązki krajowego płatnika
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
str. 6

PRAKTYKA SKARBOWA
str. 10

CENY TRANSFEROWE

Tomasz Kolanowski, Krzysztof Winiarski

str. 21

Adam Studziński, Michał Nowacki

str. 28

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Przemysław Ostojski

str. 32

ORZECZNICTWO

Alicja Sarna

str. 39

Przegląd orzecznictwa SA
str. 45

Przegląd orzecznictwa TS
str. 50

Linie orzecznicze
str. 57

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
str. 63


Prenumerata PP
str. 64
dr hab. Robert Gwiazdowski, prof. Uczelni Łazarskiego, Dariusz Żurawski
O (nie)opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieruchomości nabytych w drodze spadku
Sejm, bez najmniejszej refleksji, uchwalił przedstawiony przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jedna ze zmian – prezentowana jako korzystna dla spadkobierców – polega na zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze spadku przed upływem pięciu lat od ich nabycia. Niniejszy artykuł jest polemiką z dominującym w doktrynie prawa podatkowego i wspieranym przez orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego poglądem, że sprzedaż ta kiedykolwiek podlega takiemu opodatkowaniu, który to pogląd legł u podstaw nowelizacji rzekomo „korzystnej dla spadkobierców”. Stawiamy tezy, że: 1) zbycie żadnych aktywów nabytych w drodze spadku lub darowizny w cenie odpowiadającej ich wartości ustalonej zgodnie z przepisami ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn – dalej u.p.s.d. – nigdy nie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie podlega mu także zbycie nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – w zw. z art. 2, 30, 32 i 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. – dalej Konstytucja – a w przypadku nieruchomości mieszkalnych także na podstawie jej art. 75; 2) literalna wykładnia art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 22 ust. 6d i art. 30e u.p.d.o.f. w oderwaniu od ustawy o podatku od spadków i darowizn i Konstytucji prowadzi do fikcyjności art. 4a u.p.s.d., zwalniającego z podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez osoby najbliższe spadkodawcy lub darczyńcy – czyli małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę – na skutek ponownego opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu podlegającego wcześniej opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, z którego ustawodawca osoby te zwolnił, i rażąco zwiększa wysokość podatku spadkobierców i obdarowanych z kolejnych grup spadkowych. Żeby tego dowieść, przeanalizujemy genezę przedmiotowych przepisów, uzasadnienie ich wprowadzenia, historię ich nowelizacji i deklarowane powody tychże nowelizacji (odwołując się do wykładni celowościowej i quasi-autentycznej) oraz spróbujemy przedstawić własną ich wykładnię opartą na bezpośrednim zastosowaniu przepisów Konstytucji.

Początek strony


Tomasz Kolanowski, dr Krzysztof Winiarski
Co mogą sądy administracyjne w aspekcie cen transferowych?
Przepisy dotyczące cen transferowych mają na celu m.in. zapobieganie unikaniu opodatkowania w związku z transakcjami realizowanymi przez podmioty powiązane. Przepisy te są zawarte w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od towarów i usług. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie sądy administracyjne mają prawo kontrolować decyzje wydawane przez organy podatkowe z zastosowaniem przepisów o cenach transferowych. Ograniczenia wynikają z treści ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Początek strony


Adam Studziński, Michał Nowacki
„Negocjacje” w kontrolach cen transferowych?
Przyjętym poglądem jest, że polskie przepisy podatkowe nie przewidują możliwości prowadzenia przez organ podatkowy negocjacji z podatnikiem w trakcie kontroli podatkowej czy celno-skarbowej, tak aby już na tym etapie, w sposób konsensualny, doprowadzić do zakończenia kontroli rezultatem akceptowalnym dla podatnika i organu podatkowego. W opinii autorów już dzisiaj istnieją przepisy, które nie tylko pozwalają, ale wręcz nakazują, aby organ podatkowy w taki sposób przeprowadzał kontrole. Ten tryb jest w szczególności pożądany w przypadku kontroli dotyczących cen transferowych, gdzie mamy do czynienia ze szczególnie szerokim zakresem kwestii, które mogą i powinny być przedmiotem dyskusji, wzajemnego przekonywania, a także wzajemnych ustępstw, tak aby osiągnąć kompromis.

Początek strony


dr hab. Przemysław Ostojski, prof. WSZiB
Żądanie od zobowiązanego informacji a ochrona danych osobowych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
Niniejszy artykuł dotyczy relacji uprawnienia wierzyciela oraz organu egzekucyjnego z art. 36 § 1 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – dalej u.p.e.a. – do ochrony danych osobowych, zagwarantowanej w przepisach konstytucyjnych oraz regulacji ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – dalej RODO. Szczególne wątpliwości budzi kwestia dopuszczalności żądania udostępnienia przez zobowiązanego we wskazanym trybie tzw. danych wrażliwych. Wytyczenie granic dopuszczalności żądania udostępnienia informacji umożliwia wskazanie podstaw odmowy przez zobowiązanego do udostępnienia danych osobowych.

Początek strony


Alicja Sarna
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia – o czym organ podatkowy musi powiadomić podatnika?
Zawiadomienie podatnika dokonane na podstawie art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) informujące, że z określonym co do daty dniem, na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnika za wskazany okres rozliczeniowy, jest wystarczające do stwierdzenia, że nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy.
(Teza rozstrzygnięcia)

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH

Robert Gwiazdowski, Dariusz Żurawski

p. 12

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Certifi cate of tax residency: duties of the domestic tax
...TOPIC OF THE MONTH

Robert Gwiazdowski, Dariusz Żurawski

p. 12

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Certifi cate of tax residency: duties of the domestic tax remitter
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
p. 6

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
p. 10

TRANSFER PRICING

Tomasz Kolanowski, Krzysztof Winiarski

p. 21

Adam Studziński, Michał Nowacki

p. 28

ENFORCEMENT PROCEEDINGS

Przemysław Ostojski

p. 32

COURTS’ DECISIONS

Alicja Sarna

p. 39

Administrative Courts’ rulings: review
p. 45

CoJ rulings: review
p. 50

Case law
p. 57

NEWS FROM BRUSSELS
p. 63


Subscription
p. 64
Robert Gwiazdowski, Dariusz Żurawski
On inherited real property (not) being liable to personal income tax
Unquestioningly, the Sejm approved the Finance Ministry’s bill with amendments to the Tax Ordinance, the Corporate Income Tax Act, and the Personal Income Tax Act. One of the amendments, described as advantageous for heirs, consists in exemption from income tax of sale of inherited property before the lapse of fi ve years from acquisition of such property.
This article is a polemic with the view – dominant in tax law literature and supported by case law of the Supreme Administrative Court – that such sale is in any circumstances liable to such tax, which view underpinned the amendment, allegedly ‘advantageous for taxpayers’. We put forward the following statements: (1) sale of any assets acquired by inheritance or gift at a price corresponding to their value determined in accordance with the Act of 28 July 1983 on Inheritance and Gifts Tax (IGTA) has never been liable to personal income tax, therefore no tax is chargeable on the sale of property pursuant to Art. 2(1) of the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax (PITA) in conjunction with Art. 2, 30, 32 and 64 of the Polish Constitution of 2 April 1997, and in case of housing property also pursuant to Art. 75 of the Constitution; (2) a literal interpretation of Art. 10(1)(8), Art. 22(6d) and Art. 30e PITA without taking note of the Act on Inheritance and Gifts Tax and the Constitution leads to the conclusion about a fi ctitious nature of Art. 4a IGTA, which provides for tax exemption of acquisition of title to things or property rights by the next-of-kin of the testator or donor – including the spouse, descendants, ascendants, stepchildren, siblings, stepfather and stepmother – due to charging for the second time income tax on income that was fi rst liable to inheritance and gifts tax, from which the legislator exempted such persons; moreover, this interpretation exorbitantly increases the amount of tax payable by heirs and donees from other inheritance tax groups. To prove the statements, we analyse the origin of the provisions in question, the statement of reasons for their introduction, the history of their amendments and the declared reasons for such amendments (with references to teleological and quasi-authentic interpretation) and try to present our own interpretation based on direct application of provisions of the Constitution.

Back to top


Tomasz Kolanowski, Krzysztof Winiarski
What can administrative courts do in the aspect of transfer prices?
Regulations regarding transfer prices are aimed to prevent tax avoidance in relation to transactions conducted by related entities. These regulations are included in the acts regarding corporate income tax, personal income tax, and VAT. This article is an attempt to explain to what extent administrative courts have the right to review decisions issued by tax authorities applying the provisions on transfer prices. The limitations result from the Act on Proceedings before Administrative Courts.

Back to top


Adam Studziński, Michał Nowacki
‘Negotiations’ during inspections relating to transfer prices?
It is a commonly accepted view that Polish tax provisions do not permit tax authorities to negotiate with taxpayers during tax inspections or fi scal and customs inspections in order to end the inspection at this stage, in a consensual manner, with a solution acceptable to both the taxpayer and the tax authority. According to the authors, even today there are provisions that not only permit, but even require the tax authority to conduct inspections in such a way. This procedure is particularly desirable in case of inspections relating to transfer prices, where there arise a broad range of questions that can and should be the object of discussions, arguments in which parties try to persuade each other, and mutual concessions, all with the aim of reaching a compromise.

Back to top


Przemysław Ostojski
ŻRequesting information from the obligor in the context of personal data protection in administrative enforcement proceedings
This article concerns the relationship between right of the creditor and the enforcement authority resulting from Art. 36(1) of the Act of 17 June 1966 on Enforcement Proceedings in Administration and the protection of personal data, guaranteed in constitutional provisions and the General Data Protection Regulation. Particular doubts surround the question of permissibility of requesting the obligor to provide, under the aforementioned procedure, any so-called sensitive data. Determining the limits of permissibility of requesting information enables the obligor to identify the grounds for refusal to provide his/her personal data.

Back to top


Alicja Sarna
Suspension of a limitation period: what must a taxpayer be notifi ed of?
The resolution this commentary concerns discusses the requirements pertaining to a notifi cation sent to a taxpayer about suspension of the period of limitation due to initiation of fi scal penal proceedings in order to effectively suspend the limitation period. The Supreme Administrative Court held that simply invoking Art. 70(6)(1) of the Tax Ordinance, the article providing for suspension the limitation period – instead of presenting detailed information on the fi scal penal proceedings (the reasons for initiation, the scope, etc.) – is suffi cient to extend the limitation period. The author does not share this standpoint. The resolution does not resolve all the questions relating to the formal requirements pertaining to the said notifi cation and the infl uence of fi scal penal proceedings on the limitation period of tax liabilities.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty