Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
59,39 59,39
Cena regularna: 65,99
65,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Bogumił Brzeziński, Hanna Filipczyk
 • Nadpłata po zmianach
 • str. 11

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Podatek bankowy - podstawowe założenia, instytucje i skutki jego wprowadzenia
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 7


  ORDYNACJA PODATKOWA - NOWELIZACJA

  Agnieszka Olesińska
 • Pozycja prawna spadkobierców podatnika w świetle znowelizowanej ordynacji podatkowej
 • str. 17

  PODATKI

  Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Anna Wcisło, Adrian Pugawko
 • Najważniejsze zmiany w przepisach o cenach transferowych od 1 stycznia 2016 r. i od 1 stycznia 2017 r.
 • str. 25

  Filip Majdowski
 • Implementacja klauzuli antyhybrydowej oraz tzw. małej klauzuli antyabuzywnej do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na skutek "uszczelnienia" dyrektywy o spółkach matkach i spółkach córkach
 • str. 35

  PRAWO KARNE SKARBOWE

  Michał Kubik, Paweł Sancewicz
 • Brak prawidłowej dokumentacji cen transferowych a odpowiedzialność karna skarbowa
 • str. 43

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 51

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr Hanna Filipczyk
  Nadpłata po zmianach
  Przedmiotem artykułu są najważniejsze zmiany w materialnoprawnej i proceduralnej regulacji nadpłaty wprowadzane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - dalej nowelizacja. Prezentując komentowane zmiany, odwołujemy się m.in. do uzasadnienia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - dalej uzasadnienie projektu.

  Początek strony


  dr hab. Agnieszka Olesińska
  Pozycja prawna spadkobierców podatnika w świetle znowelizowanej ordynacji podatkowej
  Spadkobiercy są następcami prawnymi, którzy przejmują prawa i obowiązki zmarłego wynikające z przepisów prawa podatkowego. Ich pozycję prawną regulują w szczególności art. 97-105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p. Ostatnie zmiany stanu prawnego w tym obszarze zmierzały przede wszystkim do usunięcia tego rodzaju wadliwości, które utrudniały i przedłużały procedowanie. Pozytywnie ocenić należy m.in. zmianę zasad zwrotu nadpłat spadkobiercom podatnika. Wyeliminowano też dotychczasowe wątpliwości dotyczące przejmowania przez spadkobierców obowiązku podatkowego, nieskonkretyzowanego za życia spadkodawcy. Mimo to nadal wiele wątpliwości interpretacyjnych i praktycznych problemów będzie wywoływać zwłaszcza rozliczenie podatku dochodowego po śmierci podatnika.

  Początek strony


  Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Anna Wcisło, Adrian Pugawko
  Najważniejsze zmiany w przepisach o cenach transferowych od 1 stycznia 2016 r. i od 1 stycznia 2017 r.
  W dniu 27 października 2015 r. została podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - dalej nowelizacja, dotycząca m.in. cen transakcyjnych (zwanymi potocznie cenami transferowymi) pomiędzy podmiotami powiązanymi. Większość przepisów wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r. Wyjątkiem jest raport na kraje (ang. Country-by-Country Report), który będzie musiał zostać sporządzony po raz pierwszy za 2016 r. i złożony do końca 2017 r. Nowelizacja jest skutkiem rządowej inicjatywy ustawodawczej mającej na celu m.in. zapobiegnięcie transferowi zysku z Polski przez międzynarodowe korporacje. Omawiana ustawa wprowadza szereg kluczowych zmian dla podatników w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowych, stawia szczególny akcent na uzasadnianie rynkowości cen transakcyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz ustanawia nowe obowiązki informacyjne. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji oraz ich konsekwencje dla podatników. Zmiany zostaną zaprezentowane na przykładzie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p. Analogiczne zmiany zostały wprowadzone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Początek strony


  Filip Majdowski
  Implementacja klauzuli antyhybrydowej oraz tzw. małej klauzuli antyabuzywnej do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na skutek "uszczelnienia" dyrektywy o spółkach matkach i spółkach córkach
  Przedmiotem artykułu jest przedstawienie nieco zapomnianej klauzuli antyhybrydowej oraz tzw. małej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wprowadzonych do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p., odpowiednio z dniem 1 stycznia oraz 31 grudnia 2015 r. To, co łączy obydwie klauzule, to fakt, że przyczyną ich wprowadzenia były nowelizacje dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich - dalej dyrektywa 2011/96/UE, związane z prowadzonymi od kilku lat pracami nad wyeliminowaniem nadużywania postanowień tejże dyrektywy.

  Początek strony


  Michał Kubik, Paweł Sancewicz
  Brak prawidłowej dokumentacji cen transferowych a odpowiedzialność karna skarbowa
  Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy brak prawidłowo sporządzonej dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p., i art. 25a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., stanowi podstawę pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Bogumił Brzeziński, Hanna Filipczyk
 • Overpayments after amendments
 • p. 11

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Bank tax: basic assumptions, institutions and effects of its introduction
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 5


  PROFESSIONAL PRACTICE
  p. 7


  TAX ORDINANCE ACT: AMENDMENTS

  Agnieszka Olesińska
 • Legal status of taxpayer's heirs in the light of the Tax Ordinance after amendments
 • p. 17

  TAXES

  Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Anna Wcisło, Adrian Pugawko
 • Key amendments in provisions on transfer prices from 1 January 2016 and 1 January 2017
 • p. 25

  Filip Majdowski
 • Implementation of the anti-hybrid clause and the so-called small anti-abuse clause in the Act on Corporate Income Tax as a result of 'tightening-up' of the Parent-Subsidiary Directive
 • p. 35

  FISCAL PENAL LAW

  Michał Kubik, Paweł Sancewicz
 • Lack of correct transfer pricing documentation and criminal fiscal liability
 • p. 43

  COURTS' DECISIONS

  Administrative courts' rulings - review
  p. 51

  CoJ EU rulings - review
  p. 55

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr Hanna Filipczyk
  Overpayments after amendments
  This article discusses the most important amendments in the substantive law and procedural law regulation on overpayment, introduced in the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance, by the Act of 10 September 2015 on amendments to the Act - Tax Ordinance and certain other acts. In our presentation of the commented amendments we refer, among other things, to the justification of the governmental bill on amendments to the Act - Tax Ordinance and certain other acts.

  Back to top


  dr hab. Agnieszka Olesińska
  Legal status of taxpayer's heirs in the light of the Tax Ordinance after amendments
  Heirs are legal successors who take over the deceased's rights and duties resulting from the provisions of tax law. Their legal status is regulated in particular by Art. 97-105 of the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance. The main aim of the latest legal amendments in this area was to remove various defects that made proceedings more difficult and longer. We should consider e.g. the change in the rules of refunding overpaid tax to the taxpayer's heirs as positive. Also the existing doubts concerning the heirs taking over the duty to pay tax, not concretised during the life of the deceased. Nevertheless many interpretation doubts and practical problem are still likely to arise, especially in the context of income tax settlement after the taxpayer's death.

  Back to top


  Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Anna Wcisło, Adrian Pugawko
  Key amendments in provisions on transfer prices from 1 January 2016 and 1 January 2017
  On 27 October 2015 the President signed into law a bill amending the Act on PIT, the Act on CIT and certain other acts - later referred to as the 'amending act' - concerning, among other things, transaction prices (commonly referred to as transfer prices) between related entities. The majority of the provisions enter into force on 1 January 2017, the exception being the country-by-country report, which will have to be prepared for the fi rst time for 2016 and submitted until the end of 2017. The amending act is a result of the government's legislative initiative aimed, among other things, at preventing the transfer by multi-national corporations of their profits out of Poland. The amending act introduces a number of vital amendments for taxpayers in the area of preparing tax documentation, gives particular weight to justifying the arm's length nature of transfer prices between related entities and provides for new information duties. This article presents the most important changes resulting from the amending act and their consequences for taxpayers. These changes will be presented using the example of amended provisions of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax. Similar amendments were introduced in the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax.

  Back to top


  Filip Majdowski
  Implementation of the anti-hybrid clause and the so-called small anti-abuse clause in the Act on Corporate Income Tax as a result of 'tightening-up' of the Parent-Subsidiary Directive
  This article aims to present the slightly forgotten anti-hybrid clause and the so-called small anti-avoidance clause, introduced into the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax on, respectively, 1 January and 31 December 2015. What both these clauses have in common is that the reason for their introduction was amendments to Council Directive 2011/96/EU of 30 November 2011 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States, which amendments were a result of several years of work on eliminating the abuse of the provisions of this Directive.

  Back to top


  Michał Kubik, Paweł Sancewicz
  Lack of correct transfer pricing documentation and criminal fiscal liability
  The aim of this article is answering the question whether lack of correctly prepared transfer pricing documentation, as referred to in Art. 9a of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax and Art. 25a of the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax, constitutes grounds for criminal fiscal liability.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty