Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
57,55 57,55
Cena regularna: 63,95
63,95
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Leonard Etel, Mariusz Popławski
 • Kierunki reformy przedawnienia w prawie podatkowym
 • str. 11

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Gromadzenie materiału dowodowego w sprawach z zakresu VAT
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 9


  ORDYNACJA PODATKOWA - NOWELIZACJA

  Bogumił Brzeziński
  O zmianach w ordynacji podatkowej
  str. 21

  Tomasz Janicki, Wojciech Morawski
 • Zmiany w zakresie urzędowych interpretacji prawa podatkowego
 • str. 23

  PODATKI

  Jowita Pustuł
 • Podatkowe skutki operacji wymiany udziałów
 • str. 32

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Tomasz Jakubiak vel Wojtczak, Anna Maciejuk
 • Korygowanie deklaracji podatkowych a wybrane czynności organów podatkowych
 • str. 42

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 50


  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 52

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  prof. zw. dr hab. Leonard Etel, dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB
  Kierunki reformy przedawnienia w prawie podatkowym
  W niniejszym artykule zostały przedstawione propozycje dotyczące całkowitej przebudowy konstrukcji prawnej instytucji przedawnienia zobowiązań podatkowych. Zmiany powinny pójść w kierunku wprowadzenia przedawnienia wymiaru oraz przedawnienia poboru podatków. Należy zdecydowanie ograniczyć katalog przesłanek zawieszających i przerywających bieg terminu przedawnienia. Musi być także precyzyjnie określony maksymalny okres przedawnienia.

  Początek strony


  Tomasz Janicki, dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Zmiany w zakresie urzędowych interpretacji prawa podatkowego
  Urzędowe interpretacje prawa podatkowego to już stały i znaczący element polskiego krajobrazu podatkowego. Okazały się one sukcesem, a zdaniem niektórych nawet nadmiernym sukcesem. Polska jest w czołówce krajów świata pod względem liczby wydawanych interpretacji indywidualnych. Biorąc pod uwagę ich liczbę, może nawet dziwić to, że są one wydawane dość sprawnie i w relatywnie krótkich - zaledwie 3-miesięcznych - terminach. Rzadkością na świecie jest sądowa kontrola interpretacji, którą Polska zapewnia w szerokim zakresie i po niewielkich kosztach. Te zalety polskiego systemu interpretacji generują oczywiste problemy. System jest tani dla obywatela (ale dość kosztowny dla państwa), w efekcie liczba interpretacji (i to nieraz w sprawach błahych) jest ogromna. Rozpatrywanie skarg na interpretacje przez sądy wydłuża w oczywisty sposób oczekiwanie na wyroki w sprawach dotyczących decyzji podatkowych. Prezentowana poniżej nowelizacja ma na celu racjonalizację systemu interpretacji, przede wszystkim poprzez promowanie interpretacji ogólnych. Zawiera ona też nieco zmian o charakterze technicznym.

  Początek strony


  dr Jowita Pustuł
  Skutki podatkowe operacji wymiany udziałów
  Objęcie udziałów (akcji) spółki kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny, co do zasady, prowadzi do powstania przychodu po stronie wspólnika wnoszącego taki wkład. Jeśli jednak przedmiotem aportu są udziały (akcje) innej spółki kapitałowej, to pokrycie udziałów (akcji) aportem może być podatkowo neutralne. Muszą być jednak spełnione przesłanki pozwalające na uznanie takiej operacji za tzw. wymianę udziałów. Liczba interpretacji podatkowych i wyroków sądowych wydawanych w ostatnich latach świadczy o tym, że podmioty rozpatrujące możliwość przeprowadzenia reorganizacji spółki, dokonania zmiany w składzie wspólników itp. coraz częściej rozważały wykorzystanie operacji wymiany udziałów. Podmioty te często miały jednak trudności w odpowiedzi na pytanie, czy planowane działania faktycznie zostaną uznane za wymianę udziałów. W dniu 1 stycznia 2015 r. dokonano nowelizacji przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p., oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., regulujących skutki podatkowe wymiany udziałów. Warto zastanowić się nad tym, czy wprowadzone zmiany przyczynią się do ograniczenia istniejących wcześniej wątpliwości interpretacyjnych.

  Początek strony


  Tomasz Jakubiak vel Wojtczak, Anna Maciejuk
  Korygowanie deklaracji podatkowych a wybrane czynności organów podatkowych
  Instytucja deklaracji podatkowej jest z praktycznego punktu widzenia jednym z kluczowych aspektów związanych z dokonywaniem rozliczeń w zakresie tych podatków, które powstają z mocy samego prawa. Z tą instytucją ściśle wiąże się zagadnienie korygowania deklaracji. Korygowanie to ma doniosły charakter prawny, jako że w jego wyniku mamy do czynienia ze zmianą wymiaru podatku bez przeprowadzenia postępowania jurysdykcyjnego. Zasadą jest dobrowolny charakter korekty. Występują jednakże sytuacje, w których to organy podatkowe dokonują korygowania, wzywają do dokonania korekty bądź w inny specyfi czny sposób wykazują inicjatywę albo też w swoisty sposób reagują na złożoną korektę. Niniejszy artykuł stanowi próbę omówienia wybranych praktycznych aspektów w tym zakresie. Autorzy pragną również zwęźle przedstawić zmiany przepisów prawa w tej materii, wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., a wchodzące w życie 1 stycznia 2016 r.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Leonard Etel, Mariusz Popławski
 • Directions for reform of limitation in tax law
 • p. 11

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Gathering evidence in cases relating to VAT
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 6


  TAX AUTHORITIES' PRACTICE
  p. 9


  TAX ORDINANCE ACT: AMENDMENTS

  Bogumił Brzeziński
  On amendments to the Tax Ordinance
  p. 21

  Tomasz Janicki, Wojciech Morawski
 • Amendments to regulations on official interpretations of the tax law
 • p. 23

  TAXES

  Jowita Pustuł
 • Tax effects of share exchange transactions
 • p. 32

  TAX ORDINANCE ACT

  Tomasz Jakubiak vel Wojtczak, Anna Maciejuk
 • Tax return corrections and selected acts of tax authorities
 • p. 42

  PRECEDENT-SETTING CASES
  p. 50


  COURTS' DECISIONS

  Administrative courts' rulings - review
  p. 52

  CoJ EU rulings - review
  p. 55

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  prof. zw. dr hab. Leonard Etel, dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB
  Directions for reform of limitation in tax law
  This article presents proposals concerning a complete reconstruction of the legal institution of limitation of tax obligations. The changes should go towards the introduction of limitation of the assessment and limitation of the collection of taxes. So the list of reasons for suspending or interrupting the running of the period of limitation should defi nitively be limited. There must also be a precise determination of the maximum period of limitation.

  Back to top


  Tomasz Janicki, dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Amendments to regulations on official interpretations of the tax law
  Official interpretations of the tax law have already become a permanent and important feature of the Polish tax landscape. They turned out to be a success, even an excessive success, as some say. Poland is in the top league of countries where the highest number of individual interpretations are issued. Considering their number it may even be surprising that they are issued fairly efficiently and relatively quickly: in just three months. What is rare on the global scale is the judicial review of interpretations, which Poland provides to a broad extent and at a low cost. Quite naturally, these advantages of the Polish system of interpretations generate problems. The system is cheap for the citizen (but rather expensive for the state), so in effect the number of interpretations (sometimes in trivial cases) is huge. When courts examine complaints concerning interpretations, this obviously delays the issuing of judgments in matters of tax decisions. The amendments presented below aim to rationalize the system of interpretations, mainly by promoting general interpretations. Among the amendments there are also some technical ones.

  Back to top


  dr Jowita Pustuł
  Tax effects of share exchange transactions
  Taking up company shares in exchange for a non-cash contribution as a rule leads to the recognition of revenue on the part of the shareholder making such a contribution. But if the non-cash contribution consists of shares of another company, then covering the shares with the non-cash contribution may be neutral from the tax point of view. However, a number of conditions have to be met in order for the transaction to be recognized as the so-called share exchange. The number of tax interpretations and court judgments issued in recent years proves that entities considering the possibility of company reorganization, change in the composition of shareholders, etc. more and more often took into account the possibility of share exchange transactions. Yet those entities often had difficulties answering the question whether the planned measures would actually be recognized as share exchange. On 1 January 2015 there were amendments to the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax and the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax, which amendments regulated the tax effects of share exchange. It is worthwhile to ponder whether these amendments will help resolve some of the interpretation doubts that arose earlier.

  Back to top


  Tomasz Jakubiak vel Wojtczak, Anna Maciejuk
  Tax return corrections and selected acts of tax authorities
  Tax returns are, from the practical point of view, one of the key aspects connected with settling those taxes that arise by operation of law alone. Tax returns are closely connected with the issue of correcting the returns. The corrections have an important legal character, because they lead to a change of the tax charge without the need to conduct proceedings before the relevant authorities. The rule is the voluntary character of the corrections. However, there are situations in which it is tax authorities that make the corrections, request that corrections be made or otherwise specifically initiate them or respond in a certain way to submitted corrections. This article is an attempt at discussing the selected practical aspects in this area. The authors also wish to briefly present the amendments introduced in this scope in the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance, which amendments are due to enter into force on 1 January 2016.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty