Facebook
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2022 [380]

Pojedynczy numer

12/2022

Przegląd Podatkowy
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Przegląd Podatkowy Przegląd Podatkowy Przegląd Podatkowy
Już od 64 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

Drodzy Czytelnicy, dyskusje między podatnikami a organami podatkowymi w zakresie kwalifikacji do kosztów podatkowych wydatków na alkohol trwają od wielu lat. Tego rodzaju wydatki są ponoszone przez podatników w różnych okolicznościach i celach, najczęściej w przypadku imprez integracyjnych oraz spotkań z kontrahentami. Konsekwentnie odmawia im się jednak miana kosztów podatkowych. Czy praktyka stosowania prawa w odniesieniu do wydatków na alkohol na pewno jest prawidłowa, czy nie wykazuje ona braku konsekwencji i logiki organów podatkowych i sądów administracyjnych w kontekście rozliczania wydatków związanych z alkoholem?  Celem artykułu pt. Wydatki na alkohol jako koszty podatkowe jest przedstawienie oraz krytyczna ocena praktyki organów podatkowych i orzecznictwa odnośnie do kwalifikowania wydatków na alkohol jako kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Wydatki te bezsprzecznie stanowią element obrotu gospodarczego i są ponos...

Drodzy Czytelnicy, dyskusje między podatnikami a organami podatkowymi w zakresie kwalifikacji do kosztów podatkowych wydatków na alkohol trwają od wielu lat. Tego rodzaju wydatki są ponoszone przez podatników w różnych okolicznościach i celach, najczęściej w przypadku imprez integracyjnych oraz spotkań z kontrahentami. Konsekwentnie odmawia im się jednak miana kosztów podatkowych. Czy praktyka stosowania prawa w odniesieniu do wydatków na alkohol na pewno jest prawidłowa, czy nie wykazuje ona braku konsekwencji i logiki organów podatkowych i sądów administracyjnych w kontekście rozliczania wydatków związanych z alkoholem?  Celem artykułu pt. Wydatki na alkohol jako koszty podatkowe jest przedstawienie oraz krytyczna ocena praktyki organów podatkowych i orzecznictwa odnośnie do kwalifikowania wydatków na alkohol jako kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Wydatki te bezsprzecznie stanowią element obrotu gospodarczego i są ponoszone przez podatników w różnych okolicznościach i celach. Konsekwentnie odmawia im się jednak miana kosztów podatkowych. Rozstrzygnięcia w tej kwestii są uzasadniane przez brak istnienia związku przyczynowego z przychodami, przypisywanie wydatkom na alkohol charakteru kosztów reprezentacyjnych czy też powoływanie się na etykę i moralność. Artykuł omawia ugruntowane schematy interpretacyjne organów podatkowych oraz sądów i wskazuje ich niekonsekwencję oraz niedociągnięcia metodologiczne. Przeprowadzona analiza uwidacznia wadliwość praktyki stosowania prawa w odniesieniu do wydatków na alkohol, która narusza reguły wykładni prawa podatkowego oraz zasady konstytucyjne, wpływając przy tym niekorzystnie na interesy podatników.

 

W numerach październikowym i listopadowym „Przeglądu Podatkowego”  omówiono zmiany wynikające z pakietu SLIM VAT 3 . Publikowany w numerze grudniowym artykuł pt. SLIM VAT 3 – w kierunku ujednolicenia procedur WIS i WIA zamyka ten cykl i koncentruje się wyłącznie na zmianach zawartych w tym pakiecie, dotyczących wiążących informacji stawkowych (WIS) i wiążących informacji akcyzowych (WIA). W polskim systemie podatkowym istnieją dwie instytucje klasyfikacyjne o charakterze podatkowym: WIS i WIA. Pierwsza z nich dokonuje klasyfikacji towaru, usługi lub świadczenia kompleksowego według Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług (PKWiU) oraz Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) – dla celów określenia stawki VAT oraz zastosowania innych niż stawka przepisów o VAT . Druga natomiast – co do zasady – dokonuje klasyfikacji wyrobów akcyzowych albo samochodu osobowego według CN dla celów zastosowania przepisów o podatku akcyzowym . Instytucje te powinny mieć bardzo zbliżony charakter, aczkolwiek w niektórych obszarach – z uwagi na specyfikę VAT i podatku akcyzowego – uzasadnione jest odmienne ich ukształtowanie. Jednakże zbyt duża odmienność (nieuzasadniona specyfiką danej instytucji) procedur występowania o wiążące informacje, różny zakres i czas ochrony przypisany tym informacjom, charakter związania daną informacją, odmienność procesu ich wygasania i możliwości wzruszania mogą stanowić dla przedsiębiorców biurokratyczną barierę. Brak możliwości dokonywania zmiany wiążących informacji – w określonych okolicznościach – może również zaburzyć konkurencyjność na rynku i być przyczyną nieuzasadnionego uprzywilejowania niektórych przedsiębiorstw w stosunku do innych (przykładowo w procedurach zamówień publicznych). Pakiet SLIM VAT 3 w części poświęconej wiążącym informacjom skupia się właśnie na ujednoliceniu regulacji dotyczących tych informacji oraz skonsolidowaniu kompetencji do obsługi wiążących informacji o charakterze podatkowym (WIS i WIA). W pakiecie zaproponowano też zmiany doprecyzowujące czy modyfikujące istniejące regulacje, których konieczność wprowadzenia została zidentyfikowana w dotychczasowej praktyce wydawania WIS i WIA. Wskazana modernizacja jest jak najbardziej uzasadniona po ponad siedmioletnim okresie obowiązywania WIA i blisko trzyletnim okresie obowiązywania instytucji WIS. Pakiet SLIM VAT 3 przewiduje wejście w życie tych zmian z dniem 1.04.2023 r.


 

W praktyce orzeczniczej na gruncie art. 138e ustawy – Ordynacja podatkowa powstała wątpliwość co do tego, czy dla swojej skuteczności pełnomocnictwo szczególne powinno zostać ponownie złożone w postępowaniu podatkowym, jeżeli zostało już złożone do akt kontroli podatkowej. Kwestia ta była przedmiotem licznych sporów sądowych. Zagadnienie to zostało rozstrzygnięte w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25.04.2022 r., II FPS 1/22, w której przyjęto, że do wywołania skutku procesowego konieczne jest złożenie pełnomocnictwa szczególnego do akt sprawy w konkretnym postępowaniu prowadzonym przed organem podatkowym. Prawidłowość tego stanowiska budzi jednak wątpliwości w świetle wykładni funkcjonalnej i językowej, a także ze względów gwarancyjnych. Polecam lekturę glosy do ww. uchwały NSA pt. Konieczność złożenia pełnomocnictwa szczególnego do akt sprawy w konkretnym postępowaniu – kwestia pełnomocnictw szczególnych wciąż należy do jednych z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień, a dotychczas dominująca linia orzecznictwa była odmienna od podjętej uchwały.

 


 

Celem artykułu pt. Projekt dyrektywy o zapobieganiu nadużywaniu przedsiębiorstw fasadowych do celów podatkowych jest przybliżenie rozwiązań legislacyjnych planowanych na poziomie Unii Europejskiej, mających na celu walkę z korzyściami podatkowymi uzyskiwanymi poprzez wykorzystanie tzw. przedsiębiorstw fasadowych (shell entities). Wprowadzenie rozwiązań w tym zakresie przewiduje opublikowany 22.12.2021 r. projekt dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy mające na celu zapobieganie niewłaściwemu wykorzystywaniu przedsiębiorstw fasadowych do celów podatkowych oraz zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE (dyrektywa unshell). Zgodnie z założeniami wskazanymi w projekcie dyrektywa powinna być implementowana do 30.06.2023 r., a jej przepisy stać się skuteczne od 1.01.2024 r. Mimo że wskazana data może wydawać się odległa, projekt wymaga już dziś omówienia, m.in. biorąc pod uwagę fakt, iż w jego myśl działania podejmowane przez spółki dziś mogą oddziaływać na to, jak podmioty te zostaną zakwalifikowane po wejściu w życie dyrektywy.

 


 

Opinia o stosowaniu preferencji ma stanowić mechanizm ograniczający ryzyko podatkowe po stronie podatników i płatników w zakresie podatku u źródła. Analiza szczegółowych regulacji prowadzi jednak do wniosku, że nie są one w wielu przypadkach wystarczająco rozbudowane i precyzyjne. Może to rodzić wątpliwości co do sposobu ich prawidłowego zastosowania, a nawet podważać sens całej instytucji. Artykuł pt. Opinia o stosowaniu preferencji (zwolnienia) w zakresie podatku u źródła – wątpliwości związane z zastosowaniem instytucji w praktyce porusza kwestię ważnych z perspektywy praktyki gospodarczej zagadnień, wskazując na wątpliwości związane ze skutecznością i zakresem ochrony wynikającej z faktu uzyskania opinii, a także przedstawia propozycje zmian legislacyjnych, które przyczyniłyby się do zwiększenia efektywności tej instytucji.

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2022
Kod towaru: KIK-6502 202212
ISSN: 0867-7514

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

Redakcja

Iwona Strzelec, redaktor naczelna iwona.strzelec@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Strzelec (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada naukowa:

 • prof. dr hab. Paweł Borszowski
  Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (Przewodniczący Rady Naukowej)
  Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
  Uniwersytet Śląski, Katowice
 • prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
  Uniwersytet Szczeciński

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Ada Niezweryfikowany zakup
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę