Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
59,39 59,39
Cena regularna: 65,99
65,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Szymon Parulski, Rafał Kowalik
 • "Pakiet paliwowy" - rewolucja w obrocie paliwami z zagranicą
 • str. 9

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  JPK - okresy przejściowe dla niektórych podmiotów zobowiązanych do stosowania w świetle interpretacji Ministra Finansów
  str. 3

  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 5


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 7


  PODATKI

  Michał Modrzejewski
 • Podatkowe aspekty korzystania z oprogramowania komputerowego w modelu SaaS (Software as a Service)
 • str. 16

  Jarosław Sekita
 • Opodatkowanie przychodów z tytułu otrzymania świadczeń promocyjnych i reklamowych
 • str. 22

  Jakub Gierszewski, Krystian Szymaniak, Marcin Czerwiński
 • Pozycja prawnopodatkowa spółki komandytowo-akcyjnej w świetle dyrektyw Rady UE harmonizujących podatki bezpośrednie (1)
 • str. 29

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Tomasz Brzezicki
 • Kara za niezgodne z prawem umieszczenie reklamy
 • str. 35

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 41

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 43

  Linie orzecznicze
  str. 51

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Szymon Parulski, Rafał Kowalik
  "Pakiet paliwowy" - rewolucja w obrocie paliwami z zagranicą
  Niniejszy artykuł stanowi komentarz do ustawy z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej tzw. pakiet paliwowy, mający ograniczyć szarą strefę w obrocie paliwami z zagranicą. Zmiany wprowadzane tą ustawą, której postanowienia weszły w życie z dniem 1.08.2016 r., mają istotny wpływ na rynek paliw, jak również na sytuację prawną uczestników tego rynku. W artykule zostały przedstawione założenia nowego systemu obrotu paliwami. Omówiono również główne obszary, w których istnieją wątpliwości prawne co do stosowania uchwalonych rozwiązań i ich zgodności z prawem Unii Europejskiej. Na koniec przedstawiono propozycje rozwiązań prawnych, których wprowadzenie powinno zrealizować cel ustawodawcy, jakim jest ograniczenie szarej strefy w obrocie paliwami, a które mogą okazać się efektywniejsze pod względem gospodarczym i podatkowym niż regulacje zawarte w "pakiecie paliwowym".

  Początek strony


  Michał Modrzejewski
  Podatkowe aspekty korzystania z oprogramowania komputerowego w modelu SaaS (Software as a Service)
  Problematyka prawna i podatkowa korzystania z oprogramowania komputerowego w modelu SaaS (Software as a Service) nie jest szeroko rozpoznawana w polskiej doktrynie prawniczej. Pomimo istotnego rozpowszechnienia w ostatnim czasie wskazanego powyżej sposobu eksploatacji oprogramowania, na gruncie prawnym nie udało się do tej pory wypracować jednolitej koncepcji kwalifikacji umowy na korzystanie z oprogramowania w modelu SaaS, a przede wszystkim udzielić odpowiedzi na pytanie, czy udostępnianie klientowi oprogramowania komputerowego w tym modelu wiąże się z udzieleniem licencji. Powyższe zagadnienie prawne rzutuje z kolei w sposób bezpośredni na kwestie podatkowe, takie jak zasady ujmowania wydatków na oprogramowanie do kosztów uzyskania przychodów, możliwość korzystania z ulgi na nabycie nowych technologii, a także konieczność poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła.

  Początek strony


  Jarosław Sekita
  Opodatkowanie przychodów z tytułu otrzymania świadczeń promocyjnych i reklamowych
  Prowadzenie promocji i reklamy wywołuje zwykle pytania o koszty uzyskania przychodów - szeroko komentowane w doktrynie i praktyce podatkowej. Działania takie mają również swoją drugą stronę - przysporzenia adresatów świadczeń. W tym przypadku świadomość obowiązywania zwolnienia podatkowego skutkuje zdecydowanie mniejszą liczbą interpretacji, wyroków i artykułów poświęconych temu tematowi. Zwolnienie obejmuje jednak tylko część korzyści wydawanych w związku z przedsięwzięciami marketingowymi. Naruszenie obowiązków informacyjnych i płatniczych podmiotu reklamującego się oraz wymogu samodzielnego opodatkowania przez benefi cjenta świadczenia może zaś skutkować sankcjami podatkowymi oraz karnymi skarbowymi. Niniejszy artykuł ma na celu kompleksowe omówienie tego zagadnienia.

  Początek strony


  Jakub Gierszewski, Krystian Szymaniak, Marcin Czerwiński
  Pozycja prawnopodatkowa spółki komandytowo-akcyjnej w świetle dyrektyw Rady UE harmonizujących podatki bezpośrednie (1)
  Objęcie zakresem podmiotowym ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej jako u.p.d.o.p., spółki komandytowo-akcyjnej - dalej jako SKA, skłania do analizy jej statusu prawnopodatkowego na gruncie podatków bezpośrednich oraz jego porównania z pozycją spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Największe wątpliwości w powyższym zakresie wywołują przepisy dyrektyw Rady Unii Europejskiej, mające na celu harmonizację podatków bezpośrednich, a także przepisy polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w zakresie, w jakim transponują one do polskiego porządku prawnego regulacje unijne. W pierwszej części artykułu autorzy omawiają sposób i zakres implementacji do polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisów unijnych mających na celu harmonizację podatków dochodowych.

  Początek strony


  dr Tomasz Brzezicki
  Kara za niezgodne z prawem umieszczenie reklamy
  Zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonane ustawą z 24.04.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, wprowadziły m.in. finansowe instrumenty dotyczące uporządkowania przestrzenni publicznej. Organy gminy otrzymały dodatkowe, obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, narzędzie służące uporządkowaniu przestrzeni publicznej - tzw. uchwałę reklamową. Uchwała reklamowa ma charakter fakultatywny, co oznacza, że wejście w życie jej przepisów deroguje ustalenia zawarte w dotychczas obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Konsekwencją przyjętego rozwiązania może być sytuacja, w której istniejące legalnie obiekty reklamowe, usytuowane na podstawie ustaleń obowiązujących planów miejscowych, potencjalnie mogą zostać uznane za niezgodne z prawem, jeżeli nie spełniają wymogów zawartych w uchwale reklamowej. W celu zagwarantowania realizacji przepisów uchwały reklamowej wprowadzono pieniężną karę administracyjną za niezgodne z prawem usytuowanie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów uchwały reklamowej, a także możliwość nakazania ich usunięcia.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Szymon Parulski, Rafał Kowalik
 • 'Fuel package'. A revolution in cross-border trade in fuels
 • p. 9

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Transitional periods for some entities obliged to apply SAF in the light of interpretation of the Minister of Finance
  p. 3

  PROFESSIONAL PRACTICE
  p. 5


  TAX AUTHORITIES' PRACTICE
  p. 7


  TAXES

  Michał Modrzejewski
 • Tax aspects of using computer software in SaaS (Software as a Service) model
 • p. 16

  Jarosław Sekita
 • Taxation of income from the obtained promotional and advertising performances
 • p. 22

  Jakub Gierszewski, Krystian Szymaniak, Marcin Czerwiński
 • Tax-law position of a limited joint-stock partnership in the light of directives of the Council of the EU harmonizing direct taxes (1)
 • p. 29

  TAX ORDINANCE ACT

  Tomasz Brzezicki
 • Penalty for unlawful placing of advertisements
 • p. 35

  COURTS' DECISIONS

  Administrative courts' rulings - review
  p. 41

  CoJ EU rulings - review
  p. 43

  Case law
  p. 51

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Szymon Parulski, Rafał Kowalik
  'Fuel package'. A revolution in cross-border trade in fuels
  This article is a commentary about the Act of 22 June 2016 on Amendments to the VAT Act and Certain Other Acts, which introduced the so-called fuel package, with the aim of limiting the grey economy in cross-border trade in fuels. The amendments introduced by the Act, whose provisions entered into force on 1 August 2016, have a major infl uence on the fuel market, as well as the legal position of the market's participants. The article presents the assumptions of the new system of trading in fuels. It also discusses the main areas where there occur legal doubts concerning the application of the adopted solutions and their consistency with EU law. In the final part, proposals of legal solutions are presented. Their implementation should help achieve the legislator's goal of limiting the grey economy in fuel trade. In economic and tax terms, these solutions might prove more efficient than the regulations included in the 'fuel package'.

  Back to top


  Michał Modrzejewski
  Tax aspects of using computer software in SaaS (Software as a Service) model
  Legal and tax problems relating to the use of computer software in SaaS (Software as a Service) model is not commonly recognized in the Polish legal literature. Even though the above manner of using software has been quite popular recently, in legal terms no uniform conception has yet been developed for qualifying the agreement for using software in SaaS model. Most importantly, the question whether providing the customer with software in this model involves granting a licence has not been answered. The above legal question has a direct bearing on the tax issues, such as the principles of recognizing expenses on software in tax-deductible costs, the possibility of taking advantage of the tax relief for acquisition of new technologies, as well as the need to collect lump-sum withdrawing tax.

  Back to top


  Jarosław Sekita
  Taxation of income from the obtained promotional and advertising performances
  The conduct of promotional and advertising activities usually provokes questions concerning tax-deductible costs, which are broadly commented on in tax literature and practice. Yet, these activities also have the other side: benefits for recipients of these performances. In this case, the awareness that there is a tax exemption results in a much lower number of interpretations, judgments and articles on this topic. The exemption, however, covers only part of the benefits distributed in connection with marketing projects. A violation of information and payment duties of the entity marketing its products/services or of the beneficiary's duty of taxation may result in tax sanctions and criminal fiscal sanctions. This article is an attempt at a comprehensive discussion of this issue.

  Back to top


  Jakub Gierszewski, Krystian Szymaniak, Marcin Czerwiński
  Tax-law position of a limited joint-stock partnership in the light of directives of the Council of the EU harmonizing direct taxes (1)
  The inclusion of limited joint-stock partnerships in the scope of application of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax calls for an analysis of this partnership's tax law status in terms of direct taxes and for its comparison with the position of a joint-stock company or a limited liability company. The biggest doubts in this scope are aroused by the provisions of directives of the Council of the European Union, which are aimed at harmonizing direct taxes, as well as the provisions of the Polish CIT Act to the extent to which they transpose EU regulations into the Polish legal order. In the fi rst part of the article, the authors discuss the manner and scope of implementation into the Polish CIT Act of EU provisions aimed at harmonizing direct taxes.

  Back to top


  Tomasz Brzezicki
  Penalty for unlawful placing of advertisements
  Amendments to the Act on Area Planning and Development, introduced by the Act of 24 April 2015 on Amendments to Certain Acts Due to Strengthening Landscape Protection Tools, provided, among other things, for financial instruments for achieving more orderly arrangement of public areas. In addition to local zoning plans and studies of municipal land use conditions and directions,municipal authorities received an extra tool to remove chaos in public areas: the so-called advertising resolution. An advertising resolution is an optional instrument, which means that the entry into force of its provisions derogates the provisions of the applicable local zoning plans. A consequence of the adopted solution may be that legally existing advertising structures placed pursuant to applicable zoning plans can potentially be considered illegal unless they meet the requirements laid down in the advertising resolution. In order to guarantee the implementation of the advertising resolution, an administrative financial penalty was introduced for unlawful placing of an advertising panel or advertising structure in a manner inconsistent with the advertising resolution. The Act also provides for the possibility of ordering their removal.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty