Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Dariusz Strzelec

str. 12

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Otwarta droga do wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
str. 5


...TEMAT MIESIĄCA

Dariusz Strzelec

str. 12

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Otwarta droga do wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
str. 5

PRAKTYKA SKARBOWA
str. 9

CENY TRANSFEROWE

Joanna Koronkiewicz

str. 21

PODATKI

Agnieszka Tałasiewicz, Aleksander Brzozowski

str. 34

Małgorzata Jarosławska-Gurgacz

str. 38

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Marek Kwietko-Bębnowski

str. 45

ORZECZNICTWO

Przegląd orzecznictwa SA
str. 49

Przegląd orzecznictwa TS
str. 51

Linie orzecznicze
str. 60

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
str. 63

Prenumerata PP
str. 64
dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ
Wznowienie postępowania podatkowego w związku z zakończeniem sprawy karnej skarbowej
Stosowanie przepisów o trybach nadzwyczajnych w praktyce nastręcza pewnych wątpliwości. Niniejszy artykuł jest poświęcony dość problematycznej w ostatnim czasie kwestii wznowienia postępowania podatkowego na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – w związku z zakończeniem sprawy karnej skarbowej. Wymaga to rozstrzygnięcia, w jaki sposób wynik postępowania karnego skarbowego może być wykorzystany jako podstawa do wznowienia postępowania podatkowego, w szczególności czy wyrok sądu powszechnego uniewinniający podatnika od popełnienia przestępstwa lub wykroczenia karnego skarbowego zawsze powinien skutkować zmianą decyzji w trybie wznowienia postępowania. W tym zakresie wielokrotnie wypowiadały się sądy administracyjne, lecz nadal dostrzegalny jest rozdźwięk między oczekiwaniami podatników domagających się wznowienia i zmiany decyzji ostatecznej w związku z wydaniem wyroku uniewinniającego a stanowiskiem administracji skarbowej i sądów w ocenie sposobu rozumienia przesłanki wznowienia przewidzianej w art. 240 § 1 pkt 5 o.p.

Początek strony


dr Joanna Koronkiewicz
Podatkowa kostka Rubika
W 2019 r. weszły w życie zmiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych. Kierunki możliwych (postulowanych) zmian były przedmiotem cyklicznych dyskusji w ramach pięciu seminariów Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) w Polsce, które zostały zorganizowane w 2018 r. Następnie, w styczniu 2019 r., odbyła się Konferencja IFA dotycząca ogólnego prawa podatkowego. Wnioski z tych inicjatyw dyskusyjnych są na pewnym poziomie ogólności spójne. Na przykładzie problematyki cen transferowych autorka – przyjmując perspektywę dużego podatnika – prezentuje współzależność interesariuszy systemu podatkowego w Polsce, których współdziałanie powinno urzeczywistnić ideę pewności w prawie podatkowym. Jak ułożyć „podatkową kostkę Rubika”?

Początek strony


Agnieszka Tałasiewicz, Aleksander Brzozowski
Aspekt temporalny przy ocenie należytej staranności podatnika
Jeżeli dokonana przez podatnika transakcja wiązała się z wyłudzeniem VAT, organy podatkowe mogą odmówić podatnikowi prawa do odliczenia, o ile udowodnią, że podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć o nieprawidłowościach po stronie kontrahenta. W takiej sytuacji organy podatkowe oceniają czy podatnik dochował należytej staranności w transakcjach handlowych z kontrahentem. Ocena należytej staranności zawsze musi być dokonywana z perspektywy informacji dostępnych podatnikowi na moment zawierania transakcji. Nie można brać pod uwagę przy ocenie należytej staranności faktów, o których podatnik nie mógł wiedzieć. Znajduje to potwierdzenie również w zasadzie subiektywizacji odpowiedzialności karnej i koncepcji winy na gruncie prawa karnego.

Początek strony


Małgorzata Jarosławska-Gurgacz
Ograniczenie kosztów fi nansowania dłużnego – analiza praktyki rynkowej oraz orzecznictwa po roku stosowania znowelizowanych przepisów o niedostatecznej kapitalizacji
Od 1.01.2018 r. obowiązują istotnie zmodyfi kowane przepisy dotyczące ograniczenia możliwości zaliczenia kosztów fi nansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodów – dalej KUP. Artykuł podsumowuje istotne praktyczne wątpliwości w zakresie wykładni przepisu art. 15c ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – a także przedstawia wybrane stanowiska organów podatkowych oraz sądów administracyjnych dotyczące w szczególności: 1) kalkulacji limitu ograniczenia przez podatników, u których nadwyżka fi nansowania dłużnego przekracza próg de minimis; 2) zakresu przedmiotowego przepisu; 3) proporcji zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kalkulacji limitu; 4) kalkulacji limitu przez podatników prowadzących działalność w specjalnej strefi e ekonomicznej – dalej SSE; 5) defi nicji projektu z zakresu infrastruktury publicznej oraz 6) wykładni celowościowej przepisu.

Początek strony


Marek Kwietko-Bębnowski
Niedoręczona decyzja podatkowa nie może być podstawą egzekucji – przełom w utrwalonej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego
Możliwość wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej w odniesieniu do obowiązków określonych w decyzji podatkowej, co do której zgłoszono w zarzutach brak jej skutecznego doręczenia stronie postępowania, nie budziła dotychczas wątpliwości w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą organ egzekucyjny nie może wypowiadać się w tej kwestii z uwagi na zakaz badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym, wynikający z art. 29 § 1 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – dalej u.p.e.a. W kilku kolejnych wyrokach NSA z 2018 r. dotychczasowe poglądy Sądu uległy diametralnej zmianie. W artykule wskazano na argumenty przemawiające za trafnością podjętych ostatnio rozstrzygnięć NSA.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH

Dariusz Strzelec

p. 12

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Open Path to Making Split Payment Mechanism Mandatory
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
p. 5

TAX AUTHORITIES’
...TOPIC OF THE MONTH

Dariusz Strzelec

p. 12

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Open Path to Making Split Payment Mechanism Mandatory
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
p. 5

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
p. 9

TRANSFER PRICING

Joanna Koronkiewicz

p. 21

TAXES

Agnieszka Tałasiewicz, Aleksander Brzozowski

p. 34

Małgorzata Jarosławska-Gurgacz

p. 38

ENFORCEMENT PROCEEDINGS

Marek Kwietko-Bębnowski

p. 45

COURTS’ DECISIONS

Administrative Courts’ rulings: review
p. 49

CoJ rulings: review
p. 51

Case Law
p. 60

NEWS FROM BRUSSELS
p. 63

Subscription
p. 64
Dariusz Strzelec
Resumption of Tax Proceedings upon Completion of Fiscal Penal Case
The practical application of provisions on extraordinary procedures gives rise to certain doubts. This article discusses an issue which has been rather problematic recently: resumption of tax proceedings conducted on the basis of Article 240(1)(5) of the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance upon completion of a fi scal penal case. What is required here is a determination how the result of the fi scal penal proceedings may be used as the grounds for resumption of the tax proceedings, in particular whether the judgment of the general court acquitting the taxpayer from the fi scal offence or fi scal petty offence should always result in a modifi cation of the decision in the resumed proceedings. In this area, there is rich case law of administrative courts, but there is still a noticeable dissonance between the expectations of taxpayers who demand resumption and modifi cation of the fi nal decision due to the acquitting judgment, on the one hand, and the standpoint of the fi scal administration and courts on the correct meaning of the reason for resumption provided for in Article 240(1)(5) of the Tax Ordinance.

Back to top


Joanna Koronkiewicz
Tax Rubik’s Cube
In 2019, amendments to transfer pricing provisions entered into force. Directions of the possible (postulated) amendments were discussed during a cycle of fi ve seminars of the International Fiscal Association (IFA) in Poland, which were held in 2018. Then, in January 2019, the IFA Conference was held. It concerned tax law in general. The conclusions from these discussion initiatives are consistent at a certain level of generality. Using the example of issues relating to transfer pricing, the author – assuming the point of view of a large taxpayer – presents the co-dependency between the stakeholders of the tax system in Poland. Cooperation of these stakeholders should give effect to the idea of certainty of tax law. How to solve the ‘tax Rubik’s cube’?

Back to top


Agnieszka Tałasiewicz, Aleksander Brzozowski
Temporal Aspect in Assessing a Taxpayer’s Due Diligence
If the transaction performed by a taxpayer involved VAT fraud, tax authorities may refuse to recognize that taxpayer’s right to deduct input VAT if they prove the taxpayer knew or should have known about the irregularities on the counterparty’s part. In such situations, tax authorities evaluate whether the taxpayer exercised due diligence in the commercial transactions with the counterparty. Due diligence should always be evaluated from the point of view of information available to the taxpayer at the time of entering into the transaction. Facts about which the taxpayer could not have known cannot be taken into account in evaluating due diligence. This is also confi rmed by the principle of subjectivization of criminal liability and the criminal-law concept of guilt.

Back to top


Małgorzata Jarosławska-Gurgacz
Limiting the Costs of Debt Financing. Analysis of Market Practice and Case Law One Year After the Entry into Force of Amendments to Thin Capitalization Rules
Since 1 January 2018 signifi cantly amended provisions limiting the possibility of including debt fi nancing costs in tax deductible expenses have been in force. The article summarizes the major practical doubts about the correct interpretation of Article 15c of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax. It also presents selected standpoints of tax authorities and administrative courts, concerning in particular: (1) how taxpayers whose debt fi nancing surplus is higher than the de minimis ceiling should calculate the limit; (2) what the scope of application of this provision is; (3) what proportion of depreciation/amortization charges should be included in the limit calculation; (4) how taxpayers doing business in special economic zones should calculate the limit; (5) how a public infrastructure project is defi ned; and (6) what the teleological interpretation of this provision is.

Back to top


Marek Kwietko-Bębnowski
Tax Decision That Was Not Served Cannot Be the Grounds for Enforcement. Breakthrough in Well-Established Line of Case Law of the Supreme Administrative Court
The possibility of initiating and conducting administrative enforcement with respect to liabilities specifi ed in a tax decision in whose respect an objection was raised that it had not been effectively served on the party to the proceedings has not so far been questioned in the case law of the Supreme Administrative Court. Pursuant to a well-established line of case law, an enforcement authority cannot make any statements about this issue, because it is prohibited from examining the grounds of the liability covered by the writ of enforcement or whether it is enforceable. The prohibition is provided for in Article 29(1) of the Act of 17 June 1966 on Enforcement Proceedings in Administration. In several subsequent judgments issued by the Court in 2018, the views changed radically. The article indicates arguments supporting the recent decisions of the Supreme Administrative Court.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty