Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
67,50 67,50
Cena regularna: 75,00
75,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Monika Laskowska

str. 11

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Podatkowe konsekwencje zbycia wierzytelności własnych
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH

Wojciech Morawski
To już piąty rok dyskusji o wyrokach sądów
...TEMAT MIESIĄCA

Monika Laskowska

str. 11

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Podatkowe konsekwencje zbycia wierzytelności własnych
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH

Wojciech Morawski
To już piąty rok dyskusji o wyrokach sądów w sprawach podatkowych w Toruniu! V Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 6–7.03.2020 r., Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu
str. 6

Bożena Ciupek
Konferencja Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych pt. Instrumenty przeciwdziałania
nadużyciom podatkowym a finanse przedsiębiorstw
str. 7

PRAKTYKA SKARBOWA

Tomasz Janicki, Natalia Kociak
Nietypowe koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych
str. 9

PODATKI

Marek Sienkiewicz, Marcin Zwolenik

str. 19

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz

str. 26

Magdalena Jaworska, Michał Mioduszewski

str. 34

ORZECZNICTWO

Włodzimierz Nykiel, Michał Wilk

str. 39

Iwona Kaczorowska
Przegląd orzecznictwa SA
str. 47

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Przegląd orzecznictwa TS
str. 50

Ewa Prejs
Przegląd orzecznictwa TS
str. 52

LINIE ORZECZNICZE

Marek Sondej
Rozpoczęcie użytkowania części budynku jeszcze niewykończonego ostatecznie a powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
str. 59

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI

Filip Majdowski
Aktualności z Brukseli
str. 62

Prenumerata PP
str. 64
dr Monika Laskowska
Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania
Od połowy 2019 r. w Polsce można ubiegać się o rozwiązanie międzynarodowego sporu w zakresie podwójnego opodatkowania dochodu z zastosowaniem unijnych procedur rozstrzygania sporów. Nowymi mechanizmami zostały objęte wszystkie zagadnienia dotyczące podatków dochodowych objęte zakresem stosowania podatkowych umów międzynarodowych. Podstawą do wszczęcia tych procedur pozostają podatkowe umowy międzynarodowe. Jednakże, tryb i sposób przeprowadzenia tych procedur został ujednolicony dla państw członkowskich Unii Europejskiej poprzez dyrektywę Rady (UE) 2017/1852 z 10.10.2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej – dalej dyrektywa 2017/1852 – która została wdrożona do polskiego systemu podatkowego odrębną ustawą. W artykule omówiono przyjęte w tej ustawie rozwiązania.

Początek strony


Marek Sienkiewicz, Marcin Zwolenik
Polska Strefa Inwestycji. Czy zwolnieniu z opodatkowania powinien podlegać jedynie dochód generowany z nowej inwestycji?
Niniejszy artykuł ma na celu analizę zakresu zwolnienia z podatku dochodowego udzielanego przedsiębiorcom prowadzącym działalność na podstawie Decyzji o Wsparciu, w ramach nowego programu wsparcia, jakim jest Polska Strefa Inwestycji. Autorzy podejmują się udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy na podstawie nowych regulacji w przypadku, gdy przedsiębiorca planujący nową inwestycję otrzyma Decyzję o Wsparciu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zakładu, gdzie była prowadzona dotychczasowa inwestycja, zwolnieniu z podatku dochodowego będzie podlegał cały dochód z działalności wskazanej w otrzymanej decyzji, czy jedynie dochód wygenerowany z nowej inwestycji – zgodnie z tzw. podejściem projektowym. W artykule zwrócono również uwagę na wnioski płynące z wydawanych interpretacji indywidualnych oraz treści interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Autorzy przeanalizowali także praktyczne konsekwencje przyjęcia podejścia projektowego dla inwestorów.

Początek strony


dr Beata Rogowska-Rajda, dr Tomasz Tratkiewicz
Odliczanie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-225/18, Grupa Lotos
Artykuł przypomina najważniejsze zasady dotyczące stosowania klauzuli standstill w kontekście stanowiska TS wyrażonego w wyroku z 2.05.2019 r., C-225/18, Grupa Lotos SA przeciwko Ministrowi Finansów – dalej wyrok TS C-225/18, Grupa Lotos – o dopuszczalności odliczenia usług noclegowych i gastronomicznych przez podatników świadczących usługi turystyki. W artykule dokonano także analizy treści przepisów w powyższym zakresie i ustalenia, czy faktycznie w Polsce doszło od 1.12.2008 r. do rozszerzenia zakresu sytuacji wyłączających prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabycia usług noclegowych i gastronomicznych

Początek strony


Magdalena Jaworska, Michał Mioduszewski
Stawka 0% VAT w eksporcie towarów a nieustalony nabywca. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości C-653/18, Unitel
Wyrok Trybunał Sprawiedliwości z 17.10.2019 r., C-653/18, Unitel Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie – dalej wyrok TS C-653/18, Unitel – dotyczy bardzo istotnej kwestii odnoszącej się do obrotu towarowego z krajem trzecim w przypadku nieustalonego nabywcy, a w szczególności możliwości zastosowania przez podatnika zerowej stawki VAT dla eksportu potwierdzonego przez organy celne w sytuacji, gdy dane nabywcy wskazanego na wystawionej fakturze nie odzwierciedlają rzeczywistego nabywcy towarów. W dotychczasowej praktyce polskie organy podatkowe co do zasady odmawiały skorzystania z preferencyjnej stawki, jeśli eksportowane towary zostały w rzeczywistości nabyte nie przez podmioty wykazane na fakturach, lecz przez innych nieustalonych nabywców. Prezentowany wyrok zapewnia podatnikom istotny argument w przypadku kwestionowania przez organy podatkowe prawa do zastosowania stawki 0% z powodu dostawy do nieustalonego nabywcy. Może nawet otworzyć drogę do odzyskania nadpłaconego podatku w eksporcie towarów.

Początek strony


prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, dr Michał Wilk
Niedopuszczalność wykorzystania art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. jako klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
„1. Wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów muszą być wynikiem racjonalnego i celowego działania podatnika.
2. Jeśli po stronie Spółki nie występują żadne uzasadnione podstawy, a mimo to Spółka wyzbywa się prawa ochronnego do wytworzonego znaku towarowego, który jest nadal niezbędny do jej funkcjonowania, to trudno mówić tu o kosztach poniesionych w celu osiągnięcia przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.”
(Teza rozstrzygnięcia)

Początek strony

Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH

Monika Laskowska

p. 11

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Tax Consequences of Sale of Own Receivables
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES

Wojciech Morawski
This is already the fi fth year of discussions about
...TOPIC OF THE MONTH

Monika Laskowska

p. 11

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Tax Consequences of Sale of Own Receivables
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES

Wojciech Morawski
This is already the fi fth year of discussions about court judgments in tax cases in Toruń! Fifth Toruń Review of Tax Case Law, 6–7 March 2020, Faculty of Law and Administration, NCU
p. 6

Bożena Ciupek
Conference of the Department of Public Finance, University of Economics in Katowice, and the Silesian Branch of the National Chamber of Tax Advisers “Instruments for Counteracting Abusive Tax Practices in the Context Company Finance”
p. 7

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE

Tomasz Janicki, Natalia Kociak
Unusual Tax-Deductible Costs in Personal Income Tax
p. 9

PODATKI

Marek Sienkiewicz, Marcin Zwolenik

p. 19

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz

p. 26

Magdalena Jaworska, Michał Mioduszewski

p. 34

COURTS’ DECISIONS

Włodzimierz Nykiel, Michał Wilk

p. 39

Iwona Kaczorowska
Administrative Courts’ rulings: review
p. 47

Krzysztof Lasiński-Sulecki
CoJ rulings: review
p. 50

Ewa Prejs
CoJ rulings: review
p. 52

LINES OF CASE LAW

Marek Sondej
Start of Occupancy of Part of a Building Which Is Not Completely Finished in the Context of Duty to Pay Real Estate Tax
p. 59

NEWS FROM BRUSSELS

Filip Majdowski
News from Brussels
p. 62

Subscription
p. 64
dr Monika Laskowska
Resolving Double Taxation Disputes
In Poland it has been possible to apply for a resolution of an international dispute in the fi eld of double taxation using EU dispute resolution procedures since mid-2019. The new mechanisms cover all issues relating to income taxes within the scope of application of international tax agreements. The basis for initiating such procedures continues to be international tax agreements. However, the way these procedures are conducted has been standardized for EU Member States in Council Directive (EU) 2017/1852 of 10 October 2017 on tax dispute resolution mechanisms in the European Union, which was implemented in the Polish tax system by means of a separate statute. The article discusses the solutions introduced by the statute.

Back to top


Marek Sienkiewicz, Marcin Zwolenik
Polish Investment Zone. Should Only Net Income Generated by New Investments Be Exempt from Tax?
This article aims to analyse the scope of exemption from income tax granted to entrepreneurs pursuing business activity on the basis of Support Decisions, under the new support programme, namely the Polish Investment Zone. The authors undertake to answer the question whether on the basis of new regulations, if an entrepreneur planning a new investment receives a Support Decision to pursue business activity at a plant where the previous investment has operated, the tax exemption will apply to all the net income from the activity identifi ed in the received decision, or only the net income generated by the new investment, in accordance with the so-called project approach. The article also draws attention to conclusions from individual interpretations (tax rulings) and the general interpretation offered by the Minister of Finance, Investment and Development. Additionally, the authors analyse the practical consequences of the project approach for investors.

Back to top


dr Beata Rogowska-Rajda, dr Tomasz Tratkiewicz
Deduction of VAT on Overnight Accommodation and Catering Services in the Light of Judgment of the Court of Justice, C-225/18, Grupa Lotos
This article reiterates the most important principles of applying the standstill clause in the context of the view expressed by the CJ in its judgment of 2 May 2019, C-225/18, Grupa Lotos SA v. Minister Finansów, on the permissibility of deduction of costs of overnight accommodation and catering services by taxable persons supplying tourism services. The authors also analyse the provisions applicable in this regard and determine whether indeed in Poland, since 1 December 2008, the list of situations excluding the right to deduce input VAT on purchases of overnight accommodation and catering services has been extended.

Back to top


Magdalena Jaworska, Michał Mioduszewski
Zero VAT Rate on the Export of Goods and the Issue of Undetermined Buyer. Judgment of the Court of Justice C-653/18, Unitel
The judgment of the Court of Justice of 17 October 2019, C-653/18, Unitel Sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (“CJ judgment C-653/18, Unitel”) concerns a very important issue, namely the possibility for a taxpayer to apply a zero VAT rate to exports of goods confi rmed by customs authorities in a situation where the data of the buyer indicated on the issued invoice do not refl ect the actual buyer. So far, generally the Polish tax authorities have refused to use the preferential rate if the exported goods were actually purchased not by the entities indicated on the invoices, but by other undetermined buyers. The discussed judgment will provide taxpayers with an important argument should tax authorities challenge their right to apply zero rate due to the fact that the goods are supplied to an undetermined buyer. It may even enable them to recover the overpaid tax on the export of goods.

Back to top


prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, dr Michał Wilk
Inadmissibility of Using Article 15(1) of the Corporate Income Tax Act as an Anti-Avoidance Rule
The commented judgment of the Provincial Administrative Court in Opole of 19 August 2019, in case I SA/Op 86/19, concerns the permissibility of challenging the right to include in tax-deductible costs the licence fees for the use of a trade mark previously sold by the taxpayer where the tax authority demonstrates that the taxpayer’s actions were motivated by the possible tax advantages. The commentators argue that such a statement is an unauthorized interpretation of Article 15(1) of the Act on Corporate Income Tax. This provision cannot be used as a sui generis general anti-avoidance rule, in particular with respect to periods before Article 119a et seq. of the Tax Ordinance Act entered into force.

Back to top

Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty