Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Hanna Filipczyk
 • Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w postępowaniach w sprawach podatkowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
 • str. 14

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Niespójność art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług z nowymi przepisami dotyczącymi terminów wystawiania faktur
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5

  PODATKI


  Jacek Matarewicz, Anna Piątkowska-Chmiel
 • Konsekwencje podatkowe zawarcia i wykonania umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
 • str. 22

  Stefan Akira Jarecki
 • Opodatkowanie VAT rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych
 • str. 29

  KONTROLA SKARBOWA

  Adam Mariański
 • Pełnomocnik (stały reprezentant) w kontroli skarbowej
 • str. 36

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Jacek Brolik
 • Wykonywanie nieostatecznych decyzji podatkowych
 • str. 42

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 50

  ORZECZNICTWO


  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 52

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 53

  WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE

  Podatki dochodowe
  str. 60

  Podatek od towarów i usług
  str. 61

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Hanna Filipczyk
  Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w postępowaniach w sprawach podatkowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
  Celem tego artykułu jest rekonstrukcja bieżącego poglądu sądów administracyjnych na temat skutków prawnych wywieranych w sferze stosowania prawa przez organy podatkowe i kontroli tego stosowania przez sądy przez tzw. negatywne wyroki Trybunału Konstytucyjnego - dalej Trybunał lub TK. Analiza koncentruje się na sposobie uwzględnienia w praktyce orzeczniczej wyroków TK stwierdzających niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.) - dalej Konstytucja, przepisu, na podstawie lub w przedmiocie którego orzeka organ podatkowy lub sąd administracyjny. Materią analizy stała się zwłaszcza (choć nie tylko) praktyka związana z wyrokiem z dnia 17 lipca 2012 r.) (stwierdzającym niekonstytucyjność art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) - dalej o.p., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. do 31 sierpnia 2005 r.) i wyrokiem z dnia 18 lipca 2013 r.) (stwierdzającym niekonstytucyjność art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) - dalej u.p.d.o.f., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz art. 68 § 4 o.p.).

  Początek strony


  Jacek Matarewicz, Anna Piątkowska-Chmiel
  Konsekwencje podatkowe zawarcia i wykonania umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
  Artykuł przedstawia podatkowe konsekwencje zawarcia i wykonania umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności, która staje się coraz popularniejsza wśród instytucji finansujących swoim klientom m.in. zakup maszyn, samochodów lub ciężarowych środków transportowych. Artykuł uwzględnia 2 najczęściej spotykane w praktyce scenariusze związane z obowiązywaniem takich umów. W pierwszym scenariuszu wierzyciel definitywnie przejmuje przewłaszczoną rzecz (np. z powodu nieregulowania zobowiązań przez dłużnika), co ma istotne implikacje zarówno w podatkach dochodowych wpływając m.in. na zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, jak i w VAT. W drugim scenariuszu autorzy przyjęli, że dłużnik reguluje swoje zobowiązanie w terminie, a przewłaszczenie wygasa. Jak się jednak okazuje, również w tym wariancie ustanowienie tego rodzaju zabezpieczenia w przypadku pewnych rodzajów rzeczy przewłaszczanych rodzi implikacje podatkowe.

  Początek strony


  dr Stefan Akira Jarecki
  Opodatkowanie VAT rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych
  Zasadniczym celem działań podejmowanych przez władze publiczne, zarówno na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej, w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest dostarczenie społeczeństwu powszechnie dostępnej usługi transportowej. Usługi te są realizowane na podstawie umów o świadczenie usług publicznych) zawieranych pomiędzy właściwym organizatorem publicznego transportu zbiorowego a operatorem realizującym przewozy (przewoźnikiem). Umowy te przewidują, co do zasady, przekazywanie operatorom rekompensat pokrywających straty wynikające z realizacji powierzonego im zobowiązania do świadczenia usług publicznych. W praktyce kwalifikacja prawna tych rekompensat, w szczególności pod kątem przepisów podatkowych, wywołuje liczne wątpliwości. Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy rekompensaty te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że chociaż w artykule jest omawiana zasadniczo kwestia kwalifikacji pod kątem przepisów podatkowych rekompensat z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym, to spostrzeżenia w nim zawarte można z powodzeniem odnosić odpowiednio również do rekompensat z tytułu świadczenia innych usług w ogólnym interesie gospodarczym.

  Początek strony


  prof. dr hab. Adam Mariański
  Pełnomocnik (stały reprezentant) w kontroli skarbowej
  Formy i zakres pełnomocnictw przed organami podatkowymi i skarbowymi to zagadnienia, które od wielu lat budzą kontrowersje. Specyfika postępowania kontrolnego prowadzonego przez organy kontroli skarbowej dodatkowo wpływa na możliwość określenia zasad działania pełnomocnika oraz stałego reprezentanta do kontroli podatkowych. Nie daje to podatnikom należytej gwarancji właściwej reprezentacji. Może także utrudniać przeprowadzenie czynności kontrolnych przez organy kontroli skarbowej.

  Początek strony


  Jacek Brolik
  Wykonywanie nieostatecznych decyzji podatkowych
  Problematyka możliwości wykonania nieostatecznych decyzji podatkowych, w tym przede wszystkim nadawania im rygoru natychmiastowej wykonalności, jest relatywnie trudna i skomplikowana z uwagi na potrzebę ustalania treści i znaczenia obowiązujących unormowań, w których obszarze od 1 stycznia 2009 r. nastąpiła zasadnicza zmiana prawna. W artykule zostały przedstawione rozważania dotyczące szeregu zagadnień, których prawidłowe zrozumienie umożliwi uzasadnioną prawnie ocenę: czy i kiedy nieostateczna decyzja podatkowa może być wykonywana i może stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego - dla wszczęcia i przeprowadzenia zgodnego z prawem postępowania egzekucyjnego w administracji.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Hanna Filipczyk
 • Legal effects of Constitutional Tribunal judgments in proceedings in tax cases in the light of administrative court case law
 • p. 14

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Inconsistency of Article 108 of the VAT Act with the new provisions on time limits for issuing invoices
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 5

  TAXES


  Jacek Matarewicz, Anna Piątkowska-Chmiel
 • Tax consequences of conclusion and enforcement of an agreement transferring the title in order to secure repayment
 • p. 22

  Stefan Akira Jarecki
 • Taxation of compensation for providing public services with VAT
 • p. 29

  FISCAL CONTROL

  Adam Mariański
 • Attorney (regular representative) in fiscal control
 • p. 36

  TAX ORDINANCE ACT

  Jacek Brolik
 • Enforcement of non-final tax decisions
 • p. 42

  PRECEDENT-SETTING CASES
  p. 50

  COURTS' DECISIONS


  Administrative courts' rulings - review
  p. 52

  CoJ EU rulings - review
  p. 53

  TAX EXPLANATIONS & INTERPRETATIONS

  Income taxes
  p. 60

  VAT
  p. 61

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  dr Hanna Filipczyk
  Legal effects of Constitutional Tribunal judgments in proceedings in tax cases in the light of administrative court case law
  The aim of this article is reconstruction of the current view held by administrative courts on the legal effects produced by the so-called negative judgments of the Constitutional Tribunal (CT) in the sphere of application of laws by tax authorities and the control of their application by courts. The analysis focuses on the manner of consideration given in the adjudicating practice to CT judgments pronouncing the inconsistency with the Polish Constitution of 2 April 1997 of a provision on the basis of which, or with reference to which, a tax authority or an administrative court issues a decision. The subject-matter of the analysis is particularly (though not exclusively) the practice connected with the judgment dated 17 July 2012 (on unconstitutionality of Art. 70(6)(1) of the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance in the wording in force since 1 January 2003 to 31 August 2005) and the judgment dated 18 July 2013 (on unconstitutionality of Art. 20(3) of the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax in the wording in force from 1 January 1998 to 31 December 2006 and Art. 68(4) of the Tax Ordinance).

  Back to top


  Jacek Matarewicz, Anna Piątkowska-Chmiel
  Tax consequences of conclusion and enforcement of an agreement transferring the title in order to secure repayment
  This article presents the tax consequences of conclusion and enforcement of an agreement transferring the title in order to secure repayment of a debt, which method is increasingly gaining popularity among institutions which finance their customers' purchases of e.g. machines, cars or heavy vehicles. The article takes into account the two most frequent practical scenarios relating to the validity of such agreements. In the first scenario, the creditor definitively takes over the thing the title to which was transferred (e.g. if the debtor defaults on the payments), with significant implications both in income taxes, affecting among other things the rules of making depreciation charges, and in VAT. In the second scenario, the authors assume that the debtor pays the obligations timely and the title transfer expires. But it turns out that in this scenario, too, establishing this kind of security has tax implications in the case of transferring title to certain kinds of things.

  Back to top


  dr Stefan Akira Jarecki
  Taxation of compensation for providing public services with VAT
  The basic aim of the measures taken by public authorities, at both national and EU levels, in the area of collective public transport is providing the society with generally available transport services. The services are supplied on the basis of public service contracts concluded between the relevant organizer of collective public transport and the operator providing the transport (carrier). The contracts provide, as a rule, for paying to operators compensation to cover the losses resulting from performing the obligation to supply public services that they are entrusted with. In practice, the legal qualification of such compensation, in particular from the point of view of tax provisions, causes numerous doubts. The aim of this article is to answer the question whether the compensation is liable to value added tax. It is worthwhile to mention here that although the article basically discusses the issue of qualification from tax law point of view of compensation for provision of public services in the field of collective transport, the observations may just as well apply to compensation for providing other services in general economic interest.

  Back to top


  prof. dr hab. Adam Mariański
  Attorney (regular representative) in fiscal control
  The forms and scope of powers of attorney to act before tax and fiscal authorities are issues which have been causing controversies for many years. The particularities of control proceedings conducted by fiscal control authorities additionally affect the possibility of determining the principles of operation of the attorney and regular representative for tax inspections. This also fails to give taxpayers a proper guarantee of suitable representation. This can finally make it more difficult for fiscal control authorities to conduct their controls.

  Back to top


  Jacek Brolik
  Enforcement of non-final tax decisions
  The problems relating to the possibility of non-final tax decisions being enforced, including mainly their being made immediately enforceable, are relatively difficult and complex due to the need to determine the contents and meaning of the legal norms in force, which norms were significantly amended with effect on 1 January 2009. This article presents the reflections concerning a number of issues whose correct understanding will enable a legally justified assessment whether and when a non-final tax decision can be enforced and can be the grounds for issuing a writ of enforcement for the initiation and completion of administrative enforcement proceedings in a manner consistent with the law.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty