Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Cezary Kosikowski
 • Ogólny kodeks daninowy zamiast ordynacji podatkowej
 • str. 11

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  Stawka 0% w zaliczce na poczet eksportu - wybrane problemy str. 3

  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 5

  PODATKI


  Marcin Bącal
 • Jak upadłość podatnika wpływa na ulgę na złe długi?
 • str. 18

  Rafał Kowalik
 • Zgodność opłaty paliwowej z prawem Unii Europejskiej
 • str. 24

  Ewa Prejs
 • Czy spłata wierzytelności przejętej przez spółkę kapitałową w drodze aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części stanowi dla spółki przejmującej przychód podatkowy?
 • str. 30

  Katarzyna Marchocka, Marcin Lachowicz
 • Koszty uzyskania przychodów u darczyńcy w przypadku darowizny w formie niepieniężnej w ramach podatkowej grupy kapitałowej
 • str. 41

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 50

  ORZECZNICTWO


  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 52

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  Ogólny kodeks daninowy zamiast ordynacji podatkowej
  Niekończące się nowelizowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) powinno zostać przerwane przygotowaniem ogólnego kodeksu daninowego. Polskie prawo podatkowe potrzebuje bowiem ustawy zawierającej podstawowe zasady nakładania, wymiaru i poboru oraz kontroli i egzekucji danin publicznych. Konieczne jest również normatywne wyrażenie podstawowych obowiązków i uprawnień obciążonych oraz kompetencji organów daninowych. Trzeba wreszcie ujednolicić terminologię danin publicznych, aby wszystkie ustawy daninowe posługiwały się nimi jednakowo. Opracowanie ogólnego kodeksu daninowego powinno dotyczyć zwłaszcza rozbudowy części poświęconej ogólnemu prawu daninowemu. Natomiast w pozostałym zakresie regulacji należy wykorzystać dotychczasowy dorobek nauki i sądów. Proponowany kodeks powinien wypełniać rolę ustawy wiodącej wśród pozostałych ustaw daninowych.

  Początek strony


  Marcin Bącal
  Jak upadłość podatnika wpływa na ulgę na złe długi?
  Na początku lipca br. Naczelny Sąd Administracyjny wydał 2 przełomowe wyroki dotyczące zasad dokonywania korekty VAT w ramach tzw. ulgi na złe długi w przypadku ogłoszenia upadłości podatnika - dłużnika). Sąd uznał, podzielając pogląd wyrażony wcześniej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, iż w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. ogłoszenie upadłości dłużnika skutkuje brakiem obowiązku dokonania przez niego korekty podatku naliczonego związanego z należnościami, które nie zostały uregulowane w terminie 150 dni od dnia upływu terminu ich płatności, określonego w umowie lub na fakturze. Powyższe stanowisko oraz dokonana wykładnia pozwalają na wyeliminowanie negatywnych skutków nieprzemyślanej nowelizacji art. 89a oraz 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u.

  Początek strony


  Rafał Kowalik
  Zgodność opłaty paliwowej z prawem Unii Europejskiej
  Podatek akcyzowy, jako podatek pośredni, podlega harmonizacji na poziomie Unii Europejskiej. Jednym z istotnych problemów, które pojawiają się w związku z tym w orzecznictwie, jest możliwość wprowadzania przez państwa członkowskie dodatkowych, oprócz akcyzy, podatków obciążających wyroby akcyzowe. Prawo Unii Europejskiej dopuszcza możliwość objęcia wyrobów akcyzowych innym podatkiem pośrednim niż podatek akcyzowy lub VAT. Jednakże powinno to nastąpić pod pewnymi, określonymi w dyrektywach unijnych, warunkami. W praktyce niektóre z państw członkowskich wprowadziły własne, dodatkowe podatki pośrednie na pewne wyroby akcyzowe. Takim podatkiem jest również polska opłata paliwowa wprowadzona ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym). W dotychczasowej doktrynie prawa podatkowego pojawiały się opinie wskazujące, że opłata paliwowa może być niezgodna z prawem Unii Europejskiej. Nowe spojrzenie na tę kwestię daje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - dalej TSUE, z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie Transportes Jordi Besora SL przeciwko Generalitat de Catalunya), w którym TSUE dokonał szczegółowej analizy warunków wprowadzenia dodatkowego podatku pośredniego. Ze względu na znaczenie orzecznictwa TSUE w procesie dokonywania krajowej wykładni przepisów prawa warto przybliżyć treść powyższego wyroku oraz jego potencjalne skutki dla polskich podatników.

  Początek strony


  dr Ewa Prejs
  Czy spłata wierzytelności przejętej przez spółkę kapitałową w drodze aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części stanowi dla spółki przejmującej przychód podatkowy?
  W praktyce przeprowadzania operacji restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa częstokroć dochodzi do sytuacji, gdy w ramach aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części spółka przejmująca przejmuje wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów i usług związane z dotychczasową działalnością handlową spółki wnoszącej aport. Wśród przejmowanych wierzytelności zazwyczaj znajdują się zarówno wierzytelności jeszcze niewymagalne, jak i te, których termin płatności już minął, a które nie zostały jeszcze zaspokojone. Należności, do których wierzytelności te uprawniają, stanowiły przychody należne spółki wnoszącej i jako takie podlegały już opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) - dalej u.p.d.o.p., w dacie powstania wierzytelności z tytułu dokonanych dostaw towarów i usług, nawet jeżeli podatnik nie uzyskał zapłaty. Powstaje wówczas pytanie, czy w przypadku otrzymania spłaty wierzytelności nabytej w ramach aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części spłata ta będzie stanowiła dla spółki przejmującej przychód podatkowy. Zagadnieniu temu jest poświęcony niniejszy artykuł.

  Początek strony


  Katarzyna Marchocka, Marcin Lachowicz
  Koszty uzyskania przychodów u darczyńcy w przypadku darowizny w formie niepieniężnej w ramach podatkowej grupy kapitałowej
  Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o zasadę ustalania przez darczyńców wysokości kosztów uzyskania przychodów dla darowizn niepieniężnych dokonywanych pomiędzy spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową - dalej PGK. Rozważania przedstawione poniżej - wykraczające poza dotychczasowe argumenty stron sporów sądowych - mogą stanowić dodatkowy głos w dyskusji nad przedmiotowym zagadnieniem.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Cezary Kosikowski
 • General code on levies instead of the Tax Ordinance
 • p. 11

  TAX ADVISERS' VOICE

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  0% tax rate on export prepayment - selected problems p. 3

  TAX AUTHORITIES' PRACTICE
  p. 5

  TAXES


  Marcin Bącal
 • How does taxpayer's bankruptcy affect tax relief for bad debts?
 • p. 18

  Rafał Kowalik
 • Compliance of fuel surcharge with EU law
 • p. 24

  Ewa Prejs
 • Is repayment of debt taken over by company through non-cash contribution in the form of enterprise or an organized part of enterprise constitute taxable income for the bidding company?
 • p. 30

  Katarzyna Marchocka, Marcin Lachowicz
 • Tax-deductible costs for benefactor in case of non-cash gift within tax group of companies
 • p. 41

  PRECEDENT-SETTING CASES
  p. 50

  COURTS' DECISIONS


  Administrative courts' rulings - review
  p. 52

  CoJ EU rulings - review
  p. 55

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  General code on levies instead of the Tax Ordinance
  Endless amendments to the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance should be interrupted with the preparation of a general code on levies. The Polish tax law needs an act containing the basic principles of imposing, assessing and collecting, as well as controlling and enforcing public levies. It is also necessary to normatively express the basic duties and rights of the levy payers and the powers of the authorities which collect levies. Finally, we need to standardize the terminology of public levies, so that all acts relating to levies use it in the same way. Preparation of a general code on levies should comprise especially an extension of the part devoted to general law on levies. In the remaining scope of regulation, the existing achievements of legal scholars and courts should be used. The proposed code should be the leading act among the remaining acts on levies.

  Back to top


  Marcin Bącal
  How does taxpayer's bankruptcy affect tax relief for bad debts?
  In early July, the Supreme Administrative Court issued two ground-breaking judgments concerning the principles of making VAT corrections as part of the so-called tax relief for bad debts if the taxpayer-debtor is declared bankrupt. The court held, sharing the view expressed earlier by the Voivodeship Administrative Court in Warsaw, that in the state of law applicable since 1 January 2013 declaration of the debtor's bankruptcy results in the debtor being released from the duty to make a correction of input tax connected with the receivables which were not paid within 150 days after the due date stated in the agreement or on the invoice. The above view and the provided interpretation enable eliminating the negative effects of hasty amendments to Art. 89a and 89b of the Act of 11 March 2004 on VAT.

  Back to top


  Rafał Kowalik
  Compliance of fuel surcharge with EU law
  Excise duty, as an indirect tax, is subject to harmonization at the EU level. One of the essential problems which arise in this respect in case law is the possibility of Member States introducing additional taxes on excise goods, apart from excise duty. EU law permits covering excise goods with an indirect tax other than excise duty or VAT. However, this should be done subject to certain conditions specified in EU directives. In practice some Member States introduced their own additional indirect taxes on certain excise goods. Such taxes include also the Polish fuel surcharge, introduced by the Act of 27 October 1994 on Toll Motorways and the National Road Fund. In tax law literature published so far there have been opinions indicating that the fuel surcharge might be inconsistent with EU law. A new stance on the issue is found in the judgment of the Court of Justice of the European Union [CJEU] of 27 February 2014 in case Transportes Jordi Besora SL v Generalitat de Catalunya, in which the CJEU analysed in detail the conditions for introducing an additional indirect tax. Due to the importance of CJEU case law in the process of national interpretation of laws, it is worthwhile to explain the contents of the aforementioned judgment and its potential consequences for Polish taxpayers.

  Back to top


  dr Ewa Prejs
  Is repayment of debt taken over by company through non-cash contribution in the form of enterprise or an organized part of enterprise constitute taxable income for the bidding company?
  In the practice of enterprise restructuring operations there are often situations when, as part of a non-cash contribution in the form of enterprise or an organized part of an enterprise, the bidding company takes over some debts relating to sale of goods and services and connected with the trading business conducted by the company making the contribution so far. The debts which are taken over usually include both debts before due date and ones whose payment deadline has passed and which have not been paid yet. Receivables from which these debts result constituted income due to the company which made the contribution and as such they have already been subject to tax pursuant to Art. 12(3) of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax on the date when the debt arose as a result of supply of goods or services, even if the taxpayer did not receive the payment. Thus the question arises whether, in case of receiving repayment of a debt acquired as part of the contributed enterprise or an organized part thereof, the repayment will constitute taxable income for the bidding company. This issue is the subject-matter of this article.

  Back to top


  Katarzyna Marchocka, Marcin Lachowicz
  Tax-deductible costs for benefactor in case of non-cash gift within tax group of companies
  The aim of this article is an attempt to answer the question about the principle applicable to determining the amount of benefactors' tax-deductible costs for non-cash gifts made between members of tax groups of companies. The reflections presented above - going beyond the arguments used by parties to court disputes so far - may be an additional voice in the discussion on the topic in question.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty