Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
59,39 59,39
Cena regularna: 65,99
65,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Szymon Parulski, Dawid Rusiński
 • Deregulacja akcyzowa - zmiany w przepisach akcyzowych od 1 stycznia 2016 r.
 • str. 17

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Krajowa Rada Doradców Podatkowych w połowie kadencji
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 10


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 14


  ORDYNACJA PODATKOWA - NOWELIZACJA

  Wojciech Morawski, Adam Nita
 • Zmiany w zakresie zabezpieczania wykonania zobowiązań podatkowych
 • str. 24

  Jowita Pustuł, Janusz Orłowski
 • Nowelizacja ordynacji podatkowej: zwrot kwot nienależnie otrzymanych od organu podatkowego, naliczanie odsetek za zwłokę, wygasanie zobowiązań podatkowych, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i przedawnienie
 • str. 32

  PODATKI

  Hanna Filipczyk
 • Nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od 1 stycznia 2016 r.
 • str. 42

  Monika Lewandowska, Artur Kordel
 • Wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - skutki na gruncie podatków dochodowych w kontekście orzeczenia poszerzonego składu NSA
 • str. 49

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Szymon Parulski, Dawid Rusiński
  Deregulacja akcyzowa - zmiany w przepisach akcyzowych od 1 stycznia 2016 r.
  Niniejszy artykuł przedstawia zmiany w ustawie o podatku akcyzowym wynikające z wejścia w życie 1 stycznia 2016 r. ustawy deregulacyjnej. Znowelizowana ustawa przewiduje szereg uproszczeń natury formalno-administracyjnej zarówno dla podatników podatku akcyzowego, jak i podmiotów, które dopiero zamierzają rozpocząć działalność w zakresie wyrobów akcyzowych. Dodatkowo liberalizacja niektórych regulacji pozwoli przedsiębiorcom akcyzowym prowadzić działalność w bardziej niż dotychczas elastyczny sposób. Przedstawione zostały także nowe zasady obrotu wyrobami energetycznymi z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy. Ostatecznie artykuł przedstawia odpowiedź Ministerstwa Finansów na coraz większe uszczuplenia budżetowe mające źródło w nielegalnym obrocie suszem tytoniowym.

  Początek strony


  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK; dr hab. Adam Nita, prof. UJ
  Zmiany w zakresie zabezpieczania wykonania zobowiązań podatkowych
  Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych to materia szczególnie "trudna w odbiorze", dotyczą jej bowiem nie tylko przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., ale także ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dalej u.p.e.a., ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece - dalej u.k.w.h., a także ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - dalej k.c. Można mieć duże wątpliwości co do zasadności utrzymywania specyficznych reguł zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, gdy są już one uregulowane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym. Rozbicie regulacji grozi ryzykiem powstawania sprzeczności. Odmiennie niż większość zmian wprowadzonych w ordynacji podatkowej ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - dalej ustawa nowelizująca, akurat te, które dotyczą zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, w znacznej części wchodzą w życie dopiero 1 stycznia 2017 r. Dotyczy to zmian w zakresie zastawu skarbowego.

  Początek strony


  dr Jowita Pustuł, dr Janusz Orłowski
  Nowelizacja ordynacji podatkowej: zwrot kwot nienależnie otrzymanych od organu podatkowego, naliczanie odsetek za zwłokę, wygasanie zobowiązań podatkowych, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i przedawnienie
  Przedmiotem artykułu jest omówienie obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., regulujących zasady zwrotu środków pieniężnych otrzymanych od organu podatkowego w wysokości nienależnej lub wyższej od należnej oraz nowych zasad naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Autorzy omawiają również zmiany w zakresie wygasania zobowiązań podatkowych, znowelizowane przepisy regulujące ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz nowe zasady przedawnienia.

  Początek strony


  dr Hanna Filipczyk
  Nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od 1 stycznia 2016 r.
  Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - dalej u.p.c.c., wprowadzone przez art. 23 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw - dalej nowelizacja. Celem tego artykułu jest omówienie tych zmian (w kolejności, w jakiej w ustawie znajdują się przepisy im podlegające).

  Początek strony


  Monika Lewandowska, Artur Kordel
  Wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - skutki na gruncie podatków dochodowych w kontekście orzeczenia poszerzonego składu NSA
  W dniu 20 lipca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów wydał długo oczekiwany wyrok w sprawie, która od kilku lat budzi poważne rozbieżności w orzecznictwie, mianowicie czy organy podatkowe mają prawo do szacowania wartości przychodu z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część powyżej ich wartości nominalnej. W niniejszym artykule przedstawiono podsumowanie dotychczasowej osi sporu, a także wnioski płynące z wyroku NSA i jego praktyczne konsekwencje.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Szymon Parulski, Dawid Rusiński
 • Deregulation in excise duty: amendments to provisions on excise duty as at 1 January 2016
 • p. 17

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  National Council of Tax Advisers at mid-term
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 5


  PROFESSIONAL PRACTICE
  p. 10


  TAX AUTHORITIES' PRACTICE
  p. 14


  TAX ORDINANCE ACT: AMENDMENTS

  Wojciech Morawski, Adam Nita
 • Amendments in the field of securing the payment of tax obligations
 • p. 24

  Jowita Pustuł, Janusz Orłowski
 • Amendments to the Tax Ordinance: refund of amounts unduly received from a tax authority, calculating default interest, extinction of tax obligations, reliefs in the payment of tax liabilities and limitation
 • p. 32

  TAXES

  Hanna Filipczyk
 • Amendments to the Act on Tax on Civil Law Transactions from 1 January 2016
 • p. 42

  Monika Lewandowska, Artur Kordel
 • Non-cash contribution in a form other than an enterprise or its organized part: consequences in income taxes in the context of a judgment of an extended panel of Supreme Administrative Court judges
 • p. 49

  COURTS' DECISIONS

  CoJ EU rulings - review
  p. 55

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Szymon Parulski, Dawid Rusiński
  Deregulation in excise duty: amendments to provisions on excise duty as at 1 January 2016
  This article presents the amendments to the Excise Duty Act that result from the entry into force on 1 January 2016 of the deregulation law. The amended Act simplifies a number of formal and administrative aspects, both for excise duty payers and for entities which only intend to start operations in the area of excise goods. Additionally, liberalization of certain regulations will enable 'excise entrepreneurs' to operate in a more flexible way than before. The article presents also the new rules of trading in energy goods, with the application of zero rate of excise duty. The final part presents the response of the Ministry of Finance to the growing depletion of budget revenue due to illegal trade in dried tobacco.

  Back to top


  Wojciech Morawski, Adam Nita
  Amendments in the field of securing the payment of tax obligations
  Securing the payment of tax obligations is a particularly challenging issue, because it is regulated not only in the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance, but also the Act of 17 June 1966 on Enforcement Proceedings in Administration, the Act of 6 July 1982 on Land and Mortgage Registers and on Mortgage and the Act of 23 April 1964 - the Civil Code. One can harbour considerable doubts about the expediency of retaining special rules of securing the payment of tax obligations, once they are already regulated in the statute on enforcement proceedings. The fragmentation of regulations creates the risk of discrepancies. Unlike the majority of amendments introduced in the Tax Ordinance by the Act of 10 September 2015 on amendments to the Tax Ordinance Act and certain other acts, the ones that concern securing the payment of tax obligations, for the most part, enter into force as late as on 1 January 2017. This applies to amendments relating to Treasury pledges.

  Back to top


  Jowita Pustuł, Janusz Orłowski
  Amendments to the Tax Ordinance: refund of amounts unduly received from a tax authority, calculating default interest, extinction of tax obligations, reliefs in the payment of tax liabilities and limitation
  This article discusses the provisions of the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance that will enter into force on 1 January 2016. These provisions regulate the rules of refund of monies received from a tax authority unduly or in an amount higher than was due, as well as new rules of calculating default interest on tax obligations. The authors also review the amendments relating to the extinction of tax obligations, the amended provisions that regulate reliefs in the payment of tax obligations and the new rules on limitation.

  Back to top


  Hanna Filipczyk
  Amendments to the Act on Tax on Civil Law Transactions from 1 January 2016
  On 1 January 2016 major amendments to the Act of 9 September 2000 on Tax on Civil Law Transactions entered into force. They were introduced by Art. 23 of the Act of 25 June 2015 on amendments to the Act on Local Municipal Government and certain other acts. The aim of this article is to discuss these amendments (in the order in which the amended provisions appear in the Act).

  Back to top


  Monika Lewandowska, Artur Kordel
  Non-cash contribution in a form other than an enterprise or its organized part: consequences in income taxes in the context of a judgment of an extended panel of Supreme Administrative Court judges
  On 20 July 2015 the Supreme Administrative Court [NSA] sitting as a panel of 7 judges issued a long-awaited judgment relating to a matter which for several years had caused serious discrepancies in case law, namely whether tax authorities had the right to estimate the income from taking up shares in exchange for a non-cash contribution in a form other than an enterprise or an organized part thereof above their nominal value. In this article, authors present a summary of the axis of the dispute so far, as well as the conclusions from the judgment of the NSA and its practical consequences.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty