Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
59,39 59,39
Cena regularna: 65,99
65,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Jowita Pustuł
 • Trybunał Konstytucyjny i przepisy prawa podatkowego
 • str. 17

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Zwolnienie z podatku dochodowego niektórych świadczeń wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 15


  PODATKI

  Paweł Selera
 • Transakcje łańcuchowe na gruncie podatku od towarów i usług - kontrowersje wokół wykładni pojęcia "organizacji/zlecania" transportu
 • str. 27

  Dariusz Strzelec
 • Dochody opodatkowane i nieopodatkowane jako pokrycie dla dokonanych wydatków a stawka sankcyjna
 • str. 35

  Jędrzej Jakubowicz
 • Sposoby przeprowadzenia konwersji wierzytelności na udziały lub akcje - skutki podatkowe
 • str. 44

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Joanna Rusek
 • Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki we "właściwym terminie" jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność członka zarządu spółki za jej zaległości podatkowe
 • str. 50

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Jowita Pustuł
  Trybunał Konstytucyjny i przepisy prawa podatkowego
  W ostatnim czasie przedmiotem gorącej debaty publicznej stał się Trybunał Konstytucyjny i jego działalność. Pojawiły się m.in. sugestie, że Trybunał Konstytucyjny może uniemożliwić ustawodawcy dokonanie zmian w przepisach podatkowych, w szczególności podwyższenie tzw. kwoty wolnej. W związku z tym warto przypomnieć sobie, jakimi sprawami natury podatkowej Trybunał Konstytucyjny zajmował się w ostatnich latach i zastanowić się, czy - i ewentualnie kiedy - może on podważyć konstytucyjność przepisów podatkowych i uniemożliwić ich nowelizację.

  Początek strony


  dr Paweł Selera
  Transakcje łańcuchowe na gruncie podatku od towarów i usług - kontrowersje wokół wykładni pojęcia "organizacji/zlecania" transportu
  Transakcje łańcuchowe są szczególną formą dostaw towarów, nastręczającą wiele trudności zwłaszcza w obrocie międzynarodowym. W ramach tych transakcji tylko jedna z dostaw powinna być kwalifikowana jako tzw. dostawa ruchoma, czyli ta, w przypadku dostaw towarów pomiędzy państwami UE, która może być potraktowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Decydującym kryterium identyfikującym miejsce dostawy ruchomej jest w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., określenie podmiotu, który organizuje/zleca transport. Co istotne, wadliwa analiza tego problemu prowadzi do tego, że niewłaściwy podmiot w łańcuchu deklaruje w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych dostawę wewnątrzwspólnotową. Celem niniejszego artykułu jest próba rekonstrukcji kryteriów decydujących o tym, który z podmiotów w ramach transakcji łańcuchowej organizuje transport, oraz zestawienie tych wymogów z tezami sformułowanymi w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Początek strony


  dr Dariusz Strzelec
  Dochody opodatkowane i nieopodatkowane jako pokrycie dla dokonanych wydatków a stawka sankcyjna
  Na gruncie "starych" przepisów o dochodach nieujawnionych pojawiało się wiele wątpliwości co do dokonywanej przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne oceny wskazywanych przez podatników źródeł pozyskania środków finansowych, z których sfinansowano wydatki. W świetle nowej formuły ustalania dochodu nieujawnionego wydatki podatnika powinny mieć pokrycie w przychodach (dochodach) opodatkowanych lub przychodach (dochodach) nieopodatkowanych, których sposób rozumienia na potrzeby ustalania sankcyjnego podatku został doprecyzowany w przepisach zawartych w odrębnym rozdziale 5a Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. Przepisy te regulują m.in. pojęcie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych i sposób ich wyliczania oraz to, w jakich sytuacjach podatnik ma udowodnić ich wysokość, a w jakich wystarczy jedynie ich uprawdopodobnienie.

  Początek strony


  dr Jędrzej Jakubowicz
  Sposoby przeprowadzenia konwersji wierzytelności na udziały lub akcje - skutki podatkowe
  Sposoby dokonania konwersji wierzytelności na kapitał na gruncie prawa handlowego nie są źródłem istotnych kontrowersji w doktrynie czy orzecznictwie. Jednakże w orzecznictwie podatkowym możemy zaobserwować sprzeczne ze sobą stanowiska. Najbardziej skrajne stanowisko sprowadza się do tezy, że bez względu na sposób dokonania konwersji, na gruncie prawa podatkowego mamy do czynienia z objęciem udziałów lub akcji w zamian za wkład niepieniężny. Zdaniem autora niniejszego artykułu teza ta jest pozbawiona podstaw. W artykule podjęto próbę systematyzacji poglądów judykatury w zakresie tytułowego zagadnienia, a także w konkluzji zaproponowano wskazówki praktyczne dla podmiotów zamierzających dokonać konwersji.

  Początek strony


  dr Joanna Rusek
  Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki we "właściwym terminie" jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność członka zarządu spółki za jej zaległości podatkowe
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., przewiduje możliwość rozszerzenia odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki kapitałowej m.in. na członków zarządu. Przedmiotem analizy w niniejszym artykule są warunki uwolnienia się przez członków zarządu spółki kapitałowej od wspomnianej odpowiedzialności z uwagi na zgłoszenie we "właściwym czasie" wniosku o ogłoszenie upadłości (lub brak winy członków zarządu w niezgłoszeniu takiego wniosku we "właściwym czasie") w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Jowita Pustuł
 • The Constitutional Tribunal and the provisions of tax law
 • p. 17

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Exemption from income tax of certain benefits paid in connection with termination of an employment contract
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 5


  TAX AUTHORITIES' PRACTICE
  p. 15


  TAXES

  Paweł Selera
 • Chain transactions in value added tax: controversies around interpreting the notion of 'organizing/procuring' transport
 • p. 27

  Dariusz Strzelec
 • Income liable or not liable to tax as coverage for expenses versus penalty tax rate
 • p. 35

  Jędrzej Jakubowicz
 • Methods of converting debts into shares: tax effects
 • p. 44

  TAX ORDINANCE ACT

  Joanna Rusek
 • Making an insolvency motion 'in due time' as a reason for excluding the management board member's liability for the company's tax arrears
 • p. 50

  COURTS' DECISIONS

  CoJ EU rulings - review
  p. 56

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Jowita Pustuł
  The Constitutional Tribunal and the provisions of tax law
  Lately there have been heated public debates about the Constitutional Tribunal and its activity. For instance, there have been suggestions that the Constitutional Tribunal might prevent the legislator from amending tax provisions, in particular from increasing the so-called tax-free threshold. Consequently, it is worthwhile to remind what tax-related cases the Constitutional Tribunal examined in recent years and consider whether - and, if so, when - it can challenge the constitutionality of tax provisions and render their amendments impossible.

  Back to top


  Paweł Selera
  Chain transactions in value added tax: controversies around interpreting the notion of ‘organizing/procuring’ transport
  Chain transactions are a specific form of supply of goods, which causes many difficulties, especially in cross-border trade. In those transactions only one of the supplies should be classified as the so-called transported supply, that is, the supply which, in case of cross-border supplies of goods between EU states, can be treated as intra-Community supply of goods. The decisive criterion identifying the place of a transported supply is, in the light of the Act of 11 March 2004 on Value Added Tax, the determination of the entity that organizes/procures transport. Importantly, a defective analysis of this problem results in a situation when the wrong entity in the chain declares an intra-Community supply within intra-Community transactions. This article aims at reconstructing the criteria which determine which of the entities within a chain transaction organizes the transport, as well as juxtaposing those requirements with the theses formulated in the case law of the Court of Justice of the European Union.

  Back to top


  Dariusz Strzelec
  Income liable or not liable to tax as coverage for expenses versus penalty tax rate
  Under the 'old' provisions on undisclosed income many doubts appeared about the way in which tax authorities and administrative courts assessed the sources of funds used to finance expenses, which sources were indicated by taxpayers. In the light of the new formula of assessing undisclosed income, a taxpayer's expenses should be covered by income or net income, whether liable to tax or not. How income liable (or not) to tax should be understood for the purposes of determining the penalty tax was clarifi ed in the provisions of a separate Chapter 5a entitled 'Taxation of income which is not covered by disclosed sources or which comes from undisclosed sources' in the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax. Among other things, these provisions regulate the notion of income not covered by disclosed sources or coming from undisclosed sources and the manner of calculating it. They also list the situations when the taxpayer has to prove the amount of such income and when it is enough to credibly substantiate such amount.

  Back to top


  Jędrzej Jakubowicz
  Methods of converting debts into shares: tax effects
  The methods of converting debts into capital under commercial law do not cause any major controversies in literature or case law. However, in tax-related case law we can observe opposing standpoints. The most extreme view boils down to the thesis that regardless of the way in which debts are converted, under tax law we are dealing with shares being taken up in exchange for a non-cash contribution. According to this writer this thesis is groundless. This article is an attempt at systematizing the views expressed in judicature on the issue mentioned in the title, and in the conclusion it suggests practical guidelines for entities which intend to convert debts.

  Back to top


  Joanna Rusek
  Making an insolvency motion 'in due time' as a reason for excluding the management board member’s liability for the company's tax arrears
  The Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance provides for a possibility of extending the liability for a company's tax arrears to other persons, including management board members. This article analyses the conditions on which company management board members can free themselves from the aforementioned liability if they made an insolvency motion 'in due time' (or if failure to make such a motion 'in due time' was not the fault of management board members) in the light of administrative courts case law.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty