Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Filip Majdowski

str. 7

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2017 – przesłanki i warunki (1)
str. 3

PRAKTYKA ZAWODOWA
str. 5


PODATKI

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz

str. 17

Satenik Melkonyan, Filip Schade

str. 23

ORDYNACJA PODATKOWA

Ewa Prejs

str. 32

ORZECZNICTWO

Przegląd orzecznictwa SA
str. 48

Przegląd orzecznictwa TS
str. 53

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
str. 63


Prenumerata PP
str. 64
Filip Majdowski
Propozycje zmian do polskich regulacji CFC – uwagi do rządowego projektu z 6.07.2017 r. z uwzględnieniem wytycznych płynących z dyrektywy Rady UE 2016/1164
Chociaż Raport OECD Base Erosion and Profi t Shifting – dalej BEPS nr 3 – poświęcony regulacjom zagranicznej spółki kontrolowanej (ang. controlled foreign company – dalej regulacje CFC) nie spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony polskich władz, to uchwalona na poziomie unijnym dyrektywa przeciwko unikaniu opodatkowania (ang. Anti-Tax Avoidance Directive – dalej dyrektywa ATA), implementująca w znacznej mierze rekomendacje OECD co do kształtu regulacji CFC, wymusiła na polskim Ministerstwie Rozwoju i Finansów zaproponowanie odpowiednich zmian dostosowawczych do polskich ustaw podatkowych. Propozycjom tych zmian został poświęcony niniejszy komentarz.

Początek strony


dr Beata Rogowska-Rajda, dr Tomasz Tratkiewicz
Sposób implementacji w polskich przepisach opcji dyrektywy 2006/112/WE wyłączenia z opodatkowania VAT zbycia przedsiębiorstwa lub jego części
Artykuł ma na celu zaprezentowanie sposobu implementacji w polskich przepisach opcji przewidzianej przez dyrektywę 2006/112/WE wyłączenia z opodatkowania VAT zbycia całości lub części majątku, której celem jest zarówno uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, jak i uniknięcie nadużyć ze strony podmiotów uczestniczących w tego typu transakcjach. Autorzy wskazują także zasady, według których – w ich ocenie – powinno dokonywać się interpretacji zaimplementowanej opcji dyrektywy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

Początek strony


Satenik Melkonyan, Filip Schade
Unilateralne oraz supranarodowe podejście do półtransparentnych spółek dominujących de lege lata i de lege ferenda
Dyrekt ywa Rady 2011/96/UE z 30.11.2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (ang. Parent-Subsidiary Directive) – dalej dyrektywa PS – została zaimplementowana do polskiego porządku prawnego za pomocą art. 22 ust. 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. Do tej pory jednak na płaszczyźnie orzeczniczej nie stwierdzono, czy również półtransparentne spółki dominujące są objęte zakresem zastosowania ww. regulacji. Co prawda Naczelny Sąd Administracyjny ustosunkował się jednoznacznie do tego zagadnienia i rozstrzygnął je w sposób pozytywny. Niemniej jednak pozostaje wątpliwe, czy wnioski płynące z orzeczenia NSA w świetle aktualnego stanu prawnego są zgodne z prawem UE oraz niedawno opublikowanym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z 8.03.2017 r., C-448/15, Belgische Staat przeciwko Wereldhave Belgium Comm. VA i in. – dalej wyrok TS, C-448/15, Wereldhave. Celem niniejszego artykułu jest zatem znalezienie odpowiedzi na powyższe pytanie oraz sformułowanie możliwych propozycji de lege ferenda w stosunku do polskiego prawodawcy.

Początek strony


dr Ewa Prejs
Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego ze względu na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe – rozważania nad konstytucyjnością obowiązującej regulacji
W wyroku z 17.07.2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2003 r. do 1.09.2005 r., w zakresie, w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik nie został poinformowany, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. – dalej Konstytucja. W wyroku tym – w nawiązaniu do treści pytania prawnego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz stanu prawnego sprawy – Trybunał skoncentrował się wyłącznie na kwestii zawiadomienia podatnika o zaistniałym już skutku w postaci zawieszenia terminu przedawnienia, co nie oznacza, że regulacja ta, zarówno w analizowanym przez Trybunał, jak też aktualnie obowiązującym brzmieniu, nie budzi wątpliwości co do jej konstytucyjności w pozostałym zakresie. Kwestie związane z konstrukcją funkcjonalnego połączenia sfery postępowania karnego skarbowego ze sferą niewykonania zobowiązania podatkowego, skutkującą zawieszeniem terminu przedawnienia, były poza obszarem rozważań Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja Ordynacji podatkowej z 30.08.2013 r. wyeliminowała zaś niekonstytucyjne rozwiązanie jedynie we wskazanym przez Trybunał zakresie. Przepis art. 70 § 6 pkt 1 o.p. budzi jednak wątpliwości co do jego konstytucyjności w pozostałych obszarach jego zastosowań, stąd też konieczność podjęcia tej tematyki w niniejszym artykule. Do podjęcia poniższych rozważań skłania także zainicjowane wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelski ch z 22.09.2014 r. postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie K 31/14, który również dotyczy tego przepisu.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH

Filip Majdowski

p. 7

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Obligation to prepare transfer pricing documentation for 2017 – criteria and conditions (1)
p. 3

PROFESSIONAL PRACTICE
p. 5


TAXES

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz

p. 17

Satenik Melkonyan, Filip Schade

p. 23

TAX ORDINANCE ACT

Ewa Prejs

p. 32

COURTS’ DECISIONS

Administrative Courts’ rulings: review
p. 48

CoJ rulings: review
p. 53

NEWS FROM BRUSSELS
p. 63


Subscription
p. 64
Filip Majdowski
Proposals of amendments to the Polish CFC regulations. Remarks on the governmental bill of 6 July 2017 taking into account the guidelines from Council Directive (EU) 2016/1164
Although OECD report titled Base Erosion and Profi t Shifting No. 3, which is devoted to regulations on controlled foreign companies (‘CFC regulations’), has not attracted much interest from the Polish authorities, the European Union’s Anti- -Tax Avoidance Directive, implementing the majority of OECD recommendations concerning the shape of CFC regulations, forced the Polish Ministries of Development and Finance to prepare the relevant harmonising amendments in the Polish tax laws. These proposed amendments are discussed in this commentary.

Back to top


Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
How the Polish law implements the option of Directive 2006/112/EC concerning exclusion from VAT of sale of an enterprise or its part
This article aims to present how the Polish law implements the option provided for in Directive 2006/112/EC, namely exclusion from VAT of the sale of all or part of assets, with the objective of both simplifying the settlements connected with transfer of the assets of an enterprise or its part and preventing abuse by the parties to such transactions. The authors also indicate the principles according to which - in their view - the implemented option from the Directive should be interpreted in the light of Court of Justice case law.

Back to top


Satenik Melkonyan, Filip Schade
Unilateral and supranational approach to semi-transparent parent companies de lege lata and de lege ferenda
Council Directive 2011/96/EU of 30 November 2011 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States (Parent-Subsidiary Directive) was implemented into the Polish legal order with the help of Art. 22(4) of the Act 15 February 1992 on Corporate Income Tax. But until now there have been no judgments stating whether semi-transparent parent companies are also covered by the scope of application of the aforementioned regulation. The Supreme Administrative Court [NSA] did express an unequivocal opinion and answered the question in the affi rmative. Nevertheless there are still doubts whether the conclusions from NSA judgment in the light of the current state of law are consistent with EU law and the recently published judgment of the Court of Justice, issued on 8 March 2017, in case C-448/15, Belgische Staat v Wereldhave Belgium Comm. VA and Others. Therefore this article aims to answer the above question and to formulate the possible de lege ferenda proposals for the Polish legislator.

Back to top


Ewa Prejs
Suspension of the running of the period of limitation in case of tax liabilities due to the initiation of proceedings concerning a fiscal offence (or petty offence). Reflections on the constitutionality of the regulation in force
In the judgment issued on 17 July 2012, the Constitutional Court held that Art. 70(6)(1) of the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance, in the wording in force from 1 January 2003 to 1 September 2005, to the extent to which it resulted in suspending the running of the period of limitation of tax liabilities due to the initiation of proceedings concerning a fi scal offence (petty offence), of which the taxpayer had not been informed, was inconsistent with Art. 2 of the Polish Constitution of 2 April 1997. In this judgment, with reference to the legal question referred by the Supreme Administrative Court and the facts of the case, the Constitutional Court focused exclusively on the issue of notifying the taxpayer about the resulting suspension of the running of the period of limitation, which does not mean that the regulation in question, both in the wording analysed by the Court and in its current wording, does not give rise to any doubts as to its constitutionality in the remaining scope. The issues relating to the construction of the functional link between the sphere of fi scal penal proceedings and the sphere of failure to discharge a tax liability, resulting in the running of the period of limitation being suspended, were not considered by the Constitutional Court. The amendment introduced in the Tax Ordinance on 30 August 2013 eliminated the unconstitutional solution, albeit only to to the extent specifi ed by the Court. Art. 70(6)(1) of the Tax Ordinance does, however, provoke doubts as to its constitutionality in the remaining areas where it applies, hence the need to discuss this topic in the present article. Another reason for these refl ections is also the initiation, by the Ombudsman’s application submitted on 22 September 2014, of proceedings before the Constitutional Court in case K 31/14, concerning the same provision.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty