Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Adam Mariański, Anita Pardej

str. 24

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Wakacje z VATem?
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
str. 6


PRAKTYKA ZAWODOWA
str.
...TEMAT MIESIĄCA

Adam Mariański, Anita Pardej

str. 24

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Wakacje z VATem?
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
str. 6


PRAKTYKA ZAWODOWA
str. 16


PRAKTYKA SKARBOWA
str. 21

PODATKI

Jarosław Ostrowski

str. 30

Marcin Jamroży, Aleksander Łożykowski

str. 36

Aleksander Łożykowski

str. 42

Monika Lewandowska, Jakub Warnieło

str. 48

ORZECZNICTWO

Przegląd orzecznictwa TS
str. 57

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
str. 63


Prenumerata PP
str. 64
prof. dr hab. Adam Mariański, Anita Pardej
Podatkowe konsekwencje zarządu sukcesyjnego
Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fi zycznej – dalej projekt ustawy – ma odpowiadać na zapotrzebowanie praktyki i ustanawiać regulacje umożliwiające skuteczne przeciwdziałanie barierom prawnym w efektywnym i sprawnym przejęciu przedsiębiorstwa prowadzonego przez tych przedsiębiorców, którzy działają w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz jako wspólnicy spółek cywilnych. Śmierć przedsiębiorcy może wiązać się z licznymi ograniczeniami możliwości przejęcia prowadzonej działalności gospodarczej przez spadkobierców pragnących dalej ją prowadzić. Aktualne regulacje prawne stwarzają bariery dla sprawnego funkcjonowania biznesu nie tylko w przypadku śmierci przedsiębiorcy, lecz także w przypadku innych zdarzeń o charakterze nagłym (np. wypadek skutkujący wyłączeniem przedsiębiorcy z działalności ekonomicznej). Mając na uwadze aktualne problemy związane z brakiem dostatecznej regulacji w zakresie możliwości przeprowadzenia sukcesji biznesu, niewątpliwie należy odnieść się w sposób pozytywny do pomysłu usankcjonowania w sposób kompletny zagadnień związanych z dziedziczeniem przedsiębiorstw.

Początek strony


Jarosław Ostrowski
Nowe autorskie koszty uzyskania przychodu
Kwestia kosztów uzyskania przychodów przysługujących twórcom była przedmiotem licznych wyroków i głosów doktryny – a począwszy od nowelizacji, która weszła w życie z dniem 1.01.2013 r., również obiektem krytyki wielu środowisk związanych z szeroko rozumianą działalnością intelektualną, których uprawnienie do korzystania z 50% kosztów od tego dnia zostało ograniczone do połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.
Nowelizacja ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – z 27.10.2017 r. z jednej strony wyszła naprzeciw oczekiwaniom wielu grup zawodowych, podwyższając limit do kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, z drugiej jednak strony ugodziła w interesy tych twórców, którzy po noweli całkowicie utracili możliwość korzystania z dobrodziejstwa 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu.
O wadliwości tych rozwiązań świadczy konieczność kolejnej noweli, którą Sejm uchwalił 10.05.2018 r. Celem poniższych rozważań jest zbadanie poprawności rozwiązań prawnych w zakresie opodatkowania twórców.

Początek strony


dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH, Aleksander Łożykowski
Ograniczenia kosztów fi nansowania dłużnego od 1.01.2018 r.
Ograniczenia w zaliczaniu kosztów fi nansowania dłużnego do kosztów podatkowych uległy istotnej zmianie od 1.01.2018 r. Autorzy przedstawiają genezę zmiany dotychczasowego modelu ograniczeń potrącalności odsetek opartego na relacji kapitału własnego i zadłużenia podatnika wobec podmiotów powiązanych na nowy model odnoszący się do EBITDA podatnika, a także analizują nowe zasady ustalania limitu kosztów fi nansowania dłużnego oraz poddają je krytycznej ocenie.

Początek strony


Aleksander Łożykowski
Rynkowa zdolność kredytowa podatnika
Artykuł został poświęcony analizie kompetencji przyznanej organom podatkowym na mocy art. 15ca ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – do badania rynkowej zdolności kredytowej podatnika. Autor przedstawia szerszy kontekst wprowadzonej regulacji, wyjaśniając problemy związane z jej stosowaniem oraz podejmując próbę oceny unormowania. Artykuł uzupełnia publikację dotyczącą ograniczeń kosztów fi nansowania dłużnego obowiązujących od 1.01.2018 r.

Początek strony


Monika Lewandowska, Jakub Warnieło
Międzynarodowe aspekty opodatkowania dochodów przedsiębiorstw gospodarki cyfrowej
Dynamiczny rozwój działalności gospodarczej opartej na technologiach cyfrowych powoduje powstanie wielu wątpliwości dotyczących tego, czy aktualne zasady międzynarodowego prawa podatkowego odpowiadają specyfi ce tej działalności, zapewniając ich sprawiedliwe opodatkowanie. Przedstawiciele nauki oraz międzynarodowych organizacji zaprezentowali w ostatnim czasie wiele propozycji rozwiązań prawnych, mających na celu dopasowanie istniejących reguł prawnych do zmieniającego się środowiska gospodarki cyfrowej. Dokonanie zmian w tym zakresie wydaje się być nieuniknione. Do tego konieczne jest jednak przeprowadzenie kompleksowej analizy, tak aby wprowadzone reguły były zgodne z podstawowymi zasadami opodatkowania oraz uwzględniały specyfi kę modeli biznesowych gospodarki cyfrowej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH

Adam Mariański, Anita Pardej

p. 24

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Summer with VAT?
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
p. 6


PROFESSIONAL PRACTICE
p. 16


TAX AUTHORITIES’
...TOPIC OF THE MONTH

Adam Mariański, Anita Pardej

p. 24

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Summer with VAT?
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
p. 6


PROFESSIONAL PRACTICE
p. 16


TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
p. 21

TAXES

Jarosław Ostrowski

p. 30

Marcin Jamroży, Aleksander Łożykowski

p. 36

Aleksander Łożykowski

p. 42

Monika Lewandowska, Jakub Warnieło

p. 48

COURTS’ DECISIONS

CoJ rulings – review
p. 57

NEWS FROM BRUSSELS
p. 63


Subscription
p. 64
Adam Mariański, Anita Pardej
Tax consequences of succession in the running of business
The bill on succession in the running of a sole trader’s business (the ‘bill’) is intended to address the practical needs and introduce regulations making it possible to effi ciently overcome the legal barriers that prevent effi cient and well-organised take-over of the business in case of entrepreneurs who do business as sole traders or partners in civil-law partnerships. The death of an entrepreneur may involve numerous restrictions upon take-overs of the business by heirs wishing to continue running it. The existing legal regulations create obstacles to smooth running of the business not only when the entrepreneur dies, but also in cases of other emergencies, such as accidents that prevent the entrepreneur from pursuing his/her business. Bearing in mind the current problems arising out of insuffi cient regulation of the solutions allowing for effi cient succession in the area of business, we should undoubtedly welcome the idea of a comprehensive regulation of issues relating to the succession of businesses.

Back to top


Jarosław Ostrowski
New author’s tax-deductible costs
The issue of tax-deductible costs to which authors of works are entitled has been the subject of numerous judgments and academic papers, and – since on 1 January 2013 – also the object of criticism from many groups connected with intellectual activity in the broad sense, whose right to set tax-deductible expenses at 50% of income was on that day limited to half the amount being the ceiling of the fi rst income tax bracket.
The amendments to the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax, introduced on 24 October 2017, on the one hand, addressed the expectations of many professional groups, by increasing the limit to the amount being the ceiling of the fi rst income tax bracket, but on the other hand, they were detrimental to the interests of those authors who, after the amendments, completely lost the possibility to take advantage of the fl at rate tax-deductible expenses at 50% of their income.
The defectiveness of these solutions is confi rmed by yet another amending statute that the Polish Sejm [lower house of the parliament] passed on 10 May 2018. The aim of the above refl ections is to examine the correctness of the legal solutions concerning taxation of authors’ income.

Back to top


Marcin Jamroży, Aleksander Łożykowski
Restrictions upon debt fi nancing costs since 1 January 2018
Restrictions upon the possibility of including debt fi nancing costs in tax-deductible expenses changed considerably on 1 January 2018. The authors present the reasons why the existing model of restrictions of the possibility of deducting interest based on the ratio of the taxpayer’s equity and debt to related entities was replaced with a new model where reference is made to the taxpayer’s EBITDA. They also analyse the new principles of determining the limit of debt fi nancing costs, evaluating them critically.

Back to top


Aleksander Łożykowski
Taxpayer’s market creditworthiness
This article is devoted to an analysis of the power, granted to fi scal authorities under Art. 15ca of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax, to assess the taxpayer’s market creditworthiness. The author presents a broader context of the new regulation, explaining the problems that arise in connection with applying it and making an attempt at assessing the regulation. This article supplements the publication about the costs of debt fi nancing after 1 January 2018.

Back to top


Monika Lewandowska, Jakub Warnieło
International aspects of taxation of income earned by digital economy enterprises
The dynamic development of business activity based on digital technologies gives rise to numerous doubts concerning whether the existing principles of international tax law do refl ect the particularities of such activity and ensure that it is taxed fairly. Recently, academics and representatives of international organisations have suggested many legal solutions aimed at tailoring the existing legal rules to the changing landscape of digital economy. Changes in this area seem inevitable. Yet in order to make them, we must conduct a comprehensive analysis, so that the introduced principles are consistent with the basic principles of taxation and take into account the particularities of digital economy business models.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty