Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Michał Borowski, Amelia Górniak, Jakub Warnieło
 • Należyta staranność w VAT - praktyka polskich organów podatkowych a najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości
 • str. 8

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Spis z natury w podatku dochodowym od osób fi zycznych – wybrane problemy praktyczne
  str. 3

  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 6


  ORDYNACJA PODATKOWA

  Michał Wilk
 • Utrwalona praktyka interpretacyjna jako element systemu interpretacji podatkowych
 • str. 18

  PODATKI

  Wojciech Majkowski, Marcin Michna
 • Wydanie wspólnikom majątku w postaci rzeczowej przez spółkę kapitałową w likwidacji
 • str. 23

  Kacper Kanka
 • Zastosowanie reguł kolizyjnych norm prawa podatkowego. Praktyczne aspekty usuwania niespójności w prawie
 • str. 29

  KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

  Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
 • Rozpoznawanie, wykrywanie, ściganie i zwalczanie czynów zabronionych, zapobieganie im i ściganie ich sprawców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej
 • str. 37

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 43

  Przegląd orzecznictwa TS
  str. 47

  Linie orzecznicze
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Michał Borowski, Amelia Górniak, Jakub Warnieło
  Należyta staranność w VAT – praktyka polskich organów podatkowych a najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości
  Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości organy podatkowe mogą zakwestionować prawo do odliczenia VAT, gdy wykażą, że podatnik wiedział lub na podstawie obiektywnych okoliczności powinien był wiedzieć, że bierze udział w oszustwie podatkowym. W tym celu muszą udowodnić, że nie dochował on należytej staranności w zbadaniu rzetelności swoich kontrahentów. Problem w tym, że „należyta staranność” to pojęcie niezdefi niowane, którego kryteria organy podatkowe często dobierają w zależności od potrzeb postępowania. W orzecznictwie polskich sądów administracyjnych pojawiły się jednak ostatnio mocne głosy rozsądku, krytycznie oceniające dowolność organów w tym zakresie oraz określające, które działania biznesowe podatnika mieszczą się w przyjętej staranności kupieckiej.

  Początek strony


  dr Michał Wilk
  Utrwalona praktyka interpretacyjna jako element systemu interpretacji podatkowych
  Od 1.01.2017 r. w polskim systemie prawa podatkowego funkcjonuje nowy instrument zarządzania ryzykiem podatkowym – utrwalona praktyka interpretacyjna. Idea wprowadzenia tego rodzaju regulacji prawnych jest słuszna, w szczególności obecnie – w dobie zwiększania uprawnień organów podatkowych oraz pogarszania sytuacji prawnej podatników w ramach uszczelniania systemu podatkowego. Treść przepisów wprowadzonych w tym zakresie do ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – może jednak budzić wątpliwości co do zakresu stosowania instrumentu utrwalonej praktyki interpretacyjnej. W celu ustalenia możliwości prawnych wykorzystania nowych regulacji dla minimalizacji ryzyk podatkowych konieczne jest rozstrzygniecie tych dylematów i dokonanie kompleksowej wykładni tych unormowań.

  Początek strony


  Wojciech Majkowski, Marcin Michna
  Wydanie wspólnikom majątku w postaci rzeczowej przez spółkę kapitałową w likwidacji
  Powszechnie spotykaną praktyką jest wydawanie przez spółki kapitałowe, po zakończeniu procesu ich likwidacji, majątku rzeczowego na rzecz wspólników. Celem niniejszego artykułu jest analiza skutków podatkowych tego typu czynności dla likwidowanej spółki, w świetle obecnego brzmienia ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. W szczególności wymaga rozstrzygnięcia, czy tego typu działanie podleg a w każdym przypadku opodatkowaniu dla likwidowanej spółki. Obowiązujące przepisy nie dają w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi i choć problem ten był w ostatnim czasie przedmiotem kilku orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych – do tej pory nie wykształciła się jednolita linia orzecznicza ani praktyka w tym zakresie.

  Początek strony


  Kacper Kanka
  Zastosowanie reguł kolizyjnych norm prawa podatkowego. Praktyczne aspekty usuwania niespójności w prawie
  Wartością porządku prawnego jest jego spójność. Założenie to jest niejednokrotnie podważane przez samego prawodawcę poprzez ustanawianie sprzecznych ze sobą przepisów oraz wynikających z nich norm prawnych. Zgodnie z kanonem wykładni prawa jeżeli powstałej niespójności nie da się zniwelować za pomocą reguł wykładni sensu stricto, należy zastosować reguły kolizyjne. W celu omówienia praktycznych problemów związanych z usuwaniem niespójności w prawie podatkowym przyjąłem kolizję norm w sytuacji utraty prawa do opodatkowania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych (art. 8 ust. 3 i art. 22 ust. 1 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dalej u.z.p.d.f. – oraz art. 9a ust. 5 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych – dalej u.p.d.o.f.).

  Początek strony


  dr Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
  Rozpoznawanie, wykrywanie, ściganie i zwalczanie czynów zabronionych,zapobieganie im i ściganie ich sprawców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej
  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 13–16 ustawy z 16.11.2016 o Krajowej Administracji Skarbowej – dalej ustawa o KAS – do zadań zreformowanej Krajowej Administracji Skarbowej należy m.in. rozpoznawanie,wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz wybranych przestępstw i wykroczeń powszechnych, a także zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców. Tym samym, obok licznych nowych rozwiązań z zakresu procesowego prawa podatkowego, reforma dotychczas funkcjonującej administracji podatkowej obejmuje także wiele instytucji związanych ze stosowaniem przez organy nowo powstałej Krajowej Administracji Skarbowej – dalej KAS – prawa karnego. Autorzy podejmują zakreśloną powyżej problematykę, zwracając szczególną uwagę na wpływ, jaki wprowadzenie do polskiego porządku prawnego ustawy o KAS oraz przepisów ją wprowadzających może mieć na stosowanie przez organy KAS szeroko pojętego prawa karnego. Artykuł ma zatem na celu, obok przytoczenia oraz skomentowania przedmiotowej regulacji, również przyrównanie jej do obowiązujących wcześniej przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany sytuacji prawnej jej podmiotów. Przedmiotem artykułu są przy tym jedynie wybrane, zidentyfi kowane jako najbardziej istotne, aspekty rozpoznawania,wykrywania, ścigania i zwalczania czynów zabronionych oraz zapobiegania im i ścigania ich sprawców przez organy KAS.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Michał Borowski, Amelia Górniak, Jakub Warnieło
 • Due diligence in VAT. The practice of Polish tax authorities and the latest case law of administrative courts and the Court of Justice
 • p. 8

  TAX ADVISERS’ VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Physical stock taking in personal income tax. Selected practical problems
  p. 3

  TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
  p. 6


  TAX ORDINANCE ACT

  Michał Wilk
 • Established interpretation practice as an element of the system of tax interpretations
 • p. 18

  TAXES

  Wojciech Majkowski, Marcin Michna
 • Distribution of tangible assets to members by a company in liquidation
 • p. 23

  Kacper Kanka
 • Application of confl ict of law rules to norms of tax law. Practical aspects of removing inconsistencies in legislation
 • p. 29

  NATIONAL FISCAL ADMINISTRATION

  Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
 • Units of the National Fiscal Administration recognising, detecting and counteracting prohibited acts, preventing them and prosecuting the perpetrators
 • p. 37

  COURTS’ DECISIONS

  Administrative Courts’ rulings: review
  p. 43

  CoJ rulings: review
  p. 47

  Case law
  p. 55

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Michał Borowski, Amelia Górniak, Jakub Warnieło
  Due diligence in VAT. The practice of Polish tax authorities and the latest case law of administrative courts and the Court of Justice
  In line with the case law of the Court of Justice, tax authorities can challenge the right to deduct VAT when they have proven that the taxpayer knew or ought to have known, based on objective facts, that he was taking part in tax fraud. Tax authorities have to prove that the taxpayer failed to exercise due diligence in examining the counterparties’ reliability. The problem lies in the lack of a defi nition of ‘due diligence’. Tax authorities select the criteria of this notion depending on the needs of the case. But in the case law of Polish administrative courts strong voices of reason have appeared recently. They have criticised the discretion of tax authorities in this regard and defi ned what business actions of the taxpayer are seen as due diligence in commercial relations.

  Back to top


  Michał Wilk
  Established interpretation practice as an element of the system of tax interpretations
  Since 1 January 2017 in the Polish system of tax law there has been a new instrument of tax risk management: established interpretation practice. The idea of introduction of this kind of tax regulation is laudable, in particular now, when tax authorities are gaining new powers, while the legal situation of taxpayers is deteriorating as a result of efforts to close the loopholes in the tax system. The relevant provisions introduced into the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance may, however, give rise to doubts as to the scope of application of the instrument of established interpretation practice. In order to determine the legal possibilities of using the new regulations in order to minimise tax risks it is necessary to resolve these dilemmas and interpret these norms in a comprehensive manner.

  Back to top


  Wojciech Majkowski, Marcin Michna
  Distribution of tangible assets to members by a company in liquidation
  It is a widespread practice for companies to distribute, once the liquidation is complete, tangible assets to the members. The aim of this article is to analyse the tax effects of such measures for the liquidated company, in the light of the current version of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax. In particular,it needs to be decided whether such distributions give rise to the duty to pay tax on the part of each liquidated company. The existing provisions do not give an unequivocal answer in this regard and although the problem has recently been the subject of a few judgments of provincial administrative courts, no consistent line of case law or practice has emerged yet.

  Back to top


  Kacper Kanka
  Application of confl ict of law rules to norms of tax law. Practical aspects of removing inconsistencies in legislation
  One of the values of legal order is its consistency. This presumption is sometimes undermined by the legislator when mutually exclusive provisions are enacted and confl icting legal norms result from them. Pursuant to the canons of legal interpretation, if an emerging inconsistency cannot be removed by applying the rules of interpretation in the strict sense, then confl ict of law rules have to be applied. In order to discuss the practical problems connected with removing inconsistencies in tax law, the author refers to a hypothetical confl ict of laws when a person loses the right to taxation of revenue from non-farming business activity with fl at-rate tax on recorded revenue (Art. 8(3) and Art. 22(1) of the Act of 20 November 1998 on Flat-Rate Income Tax on Certain Revenue Earned by Natural Persons and Art. 9a(5) of the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax).

  Back to top


  Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
  Units of the National Fiscal Administration recognising,detecting and counteracting prohibited acts, preventing them and prosecuting the perpetrators
  In Art. 2(1) subparas. 13–16 of the Act of 16 November 2016 on the National Fiscal Administration, the tasks of the reformed National Fiscal Administration [NFA] are identifi ed. They include,among others, recognising, detecting and counteracting fi scal offences and fi scal petty offences and selected general offences and petty offences, as well as counteracting such offences and prosecuting the perpetrators. Thus, apart from numerous new solutions in the area of procedural tax law, the reform of the existing tax administration also covers many mechanisms connected with the application of criminal law by units of the newly formed NFA. The authors discuss the above problems,paying special attention to the infl uence that the introduction of the NFA Act and the implementing provisions into the Polish legal order may have on the application by NFA units of criminal law, in the broad sense. The article aims also - apart from quoting and commenting the regulations in point - at comparing them with the previous provisions, with special emphasis on changes in the legal situation of the entities governed by the regulations. This article discusses only selected aspects of the NFA units recognising, detecting and counteracting prohibited acts, preventing them and prosecuting the perpetrators. These aspects are identifi ed as the most important ones.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty