Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
59,39 59,39
Cena regularna: 65,99
65,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor
 • Dysonans interpretacyjny podatnika
 • str. 9

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Odliczenie podatku naliczonego przy posiłkach nabywanych w związku ze świadczeniem innych usług
  str. 3

  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 6


  PODATKI

  Adam Mariański, Aneta Nowak-Piechota
 • Przedawnienie a dochody nieujawnione - rewolucyjne zmiany
 • str. 15

  Anna Wieśniak-Wiśniewska, Marcin Czerwiński
 • Świat podatków po projekcie BEPS i jego wpływ na polskich podatników
 • str. 22

  Radosław Pietrzak, Izabela Okła
 • Reklamacja piwa a prawo do potrącenia akcyzy
 • str. 32

  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  Anna Dalkowska
 • Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - realny czy pozorny środek ochrony podatnika?
 • str. 38

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 44


  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 46

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 56

  WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE

  Podatek od towarów i usług
  str. 58

  Podatki dochodowe
  str. 61

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. dr hab. Zygmunt Tobor
  Dysonans interpretacyjny podatnika
  Pewność prawa jest wartością o szczególnej doniosłości w prawie podatkowym. Wykorzystując pojęcie dysonansu poznawczego pokazujemy, jakie czynniki wpływają na rozumienie prawa przez podatnika. Tak ukształtowane rozumienie konfrontowane jest następnie z rozumieniem prawa przyjmowanym przez organy podatkowe i sądy. Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób podatnik powinien redukować swój dysonans interpretacyjny i jaka rola w tym zakresie przypada doradcom podatkowym.

  Początek strony


  prof. dr hab. Adam Mariański, Aneta Nowak-Piechota
  Przedawnienie a dochody nieujawnione - rewolucyjne zmiany
  W niniejszym artykule zostały omówione zmiany w przepisach odnoszące się do instytucji przedawnienia w zakresie opodatkowania dochodów nieujawnionych. Autorzy zwracają uwagę na praktykę stosowania przepisów dotyczących dochodów nieujawnionych przed nowelizacją. Przedstawiają także rolę Trybunału Konstytucyjnego we wskazaniu wytycznych dla kształtu nowych przepisów. W artykule przedstawiono znaczenie przedawnienia dla zasad opodatkowania dochodów nieujawnionych. Wskazano m.in., że w przypadku przedawniania przychodów (dochodów) stanowiących pokrycie wydatków mamy do czynienia z kategorią znanych przychodów (dochodów). Oznacza to więc, że na podatniku ciąży obowiązek uprawdopodobnienia, nie zaś udowodnienia tych przychodów (dochodów). W następnej kolejności przeanalizowano instytucję przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej. Podkreślono, że ustawodawca połączył bieg terminu przedawnienia do wydania takiej decyzji z momentem powstania obowiązku w zakresie dochodów nieujawnionych.

  Początek strony


  Anna Wieśniak-Wiśniewska, Marcin Czerwiński
  Świat podatków po projekcie BEPS i jego wpływ na polskich podatników
  W konsekwencji istniejącego społeczno-politycznego nacisku na ograniczanie (agresywnego) planowania podatkowego zidentyfikowanego wśród wielonarodowych przedsiębiorstw pojawiła się w ostatnich latach inicjatywa krajów członkowskich OECD, liderów krajów G20, wsparta przez kraje niebędące członkami ww. organizacji oraz kraje rozwijające się, znana jako tzw. Plan Działań BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting). Przedmiotowy Plan, opublikowany 19.07.2013 r. przez OECD, wskazywał 15 różnych obszarów analizy, której efektem ma być wyposażenie władz państwowych w instrumenty (zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym), pozwalające na zapobieganie nieuzasadnionemu unikaniu opodatkowania przez podmioty działające w ramach międzynarodowych struktur kapitałowych. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki związanej z Planem Działań BEPS oraz wskazanie inspirowanych nim zmian na gruncie prawa krajowego, które mogą mieć istotne znaczenie dla polskich podatników. Z uwagi na obszerność tematyki autorzy ograniczają się jedynie do krótkiego podsumowania treści każdego z 15 raportów OECD, przybliżając jednocześnie poziom wdrożenia Planu Działań BEPS do polskiego ustawodawstwa.

  Początek strony


  Radosław Pietrzak, Izabela Okła
  Reklamacja piwa a prawo do potrącenia akcyzy
  Niniejszy artykuł omawia zakres pojęcia "reklamacja" użytego w art. 83a ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym - dalej jako u.p.a. Przepis ten pozwala potrącać akcyzę od "reklamowanego" piwa, które następnie zostało zniszczone. Obecnie duże wątpliwości wiążą się z rozumieniem terminu "reklamacja", a także tym, czy obejmuje on m.in. piwo wycofane z rynku z powodu zbliżającego się lub upływu terminu do jego spożycia.

  Początek strony


  dr Anna Dalkowska
  Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - realny czy pozorny środek ochrony podatnika?
  Zarzuty stanowią środek prawny podatnika w egzekucji administracyjnej - nieznany w postępowaniu rozpoznawczym. Podstawy prawne i tryb postępowania w sprawie zarzutów reguluje ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dalej jako u.p.e.a. Przedmiotem niniejszego artykułu jest zagadnienie dotyczące roli zarzutów z punktu widzenia procesowej ochrony zobowiązanego po ostatnich zmianach w ustawie, a w szczególności uprawnień wierzyciela w relacji z organem egzekucyjnym w toku postępowania dotyczącego ich rozpoznania i rozstrzygnięcia. Z dniem 11.11.2013 r. istota i rola zarzutów uległy zasadniczej zmianie. Ze środka o charakterze względnie suspensywnym stały się instrumentem prawnym, który przerywa bieg postępowania, zawieszając je z mocy prawa do czasu ich ostatecznego rozstrzygnięcia. Funkcja gwarancyjna zarzutów ograniczona jest poprzez udział wierzyciela w ich merytorycznym rozpoznaniu, co powoduje, że stanowią one środek ochrony o charakterze niedoskonałym. Nowelizacja ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - dalej jako p.p.s.a., w art. 3 § 2 pkt 3 wyłączyła z dniem 16.08.2015 r. z zakresu kognicji sądów administracyjnych postanowienia wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowienia, których przedmiotem jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor
 • Taxpayer's interpretation dissonance
 • str. 9

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Deduction of input tax on meals acquired in connection with supplying other services
  p. 3

  TAX AUTHORITIES' PRACTICE
  p. 6


  TAXES

  Adam Mariański, Aneta Nowak-Piechota
 • Time-barring and undisclosed income: revolutionary changes
 • p. 15

  Anna Wieśniak-Wiśniewska, Marcin Czerwiński
 • The world of taxes after BEPS Project and its influence on Polish taxpayers
 • p. 22

  Radosław Pietrzak, Izabela Okła
 • Customer complaint concerning beer and the right to deduct excise duty
 • p. 32

  ENFORCEMENT PROCEEDINGS

  Anna Dalkowska
 • Objections in administrative enforcement proceedings: real or seeming means of protection for the taxpayer?
 • p. 38

  PRECEDENT-SETTING CASES
  p. 44


  COURTS' DECISIONS

  Administrative courts' rulings - review
  p. 46

  CoJ EU rulings - review
  p. 56

  TAX EXPLANATIONS & INTERPRETATIONS

  VAT
  p. 58

  Income taxes
  p. 61

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Agnieszka Bielska-Brodziak, Zygmunt Tobor
  Taxpayer's interpretation dissonance
  Legal certainty is a value of particular importance in tax law. Using the notion of cognitive dissonance, we also show what factors affect the taxpayer's understanding of the law. The understanding shaped this way is subsequently confronted with the understanding of the law by tax authorities and courts. This article is an attempt at answering the question how the taxpayer should reduce his/her interpretation dissonance and what role tax advisers have in this regard.

  Back to top


  Adam Mariański, Aneta Nowak-Piechota
  Time-barring and undisclosed income: revolutionary changes
  This article discusses the legislative amendments relating to timebarring in the context of taxation of undisclosed income. The authors point to the practice of applying the provisions on undisclosed income before the amendments. They also present the role of the Constitutional Tribunal in identifying the guidelines for the formulation of the new provisions. The article discusses the importance of time-barring for the principles of taxation of undisclosed income. It indicates that in case of time-barring of income covering the expenses we are dealing with the category of known income. Thus it means that the taxpayer has a duty to demonstrate such income with high probability and not prove it. Then the time-barring of the right to issue an assessment decision is analysed. It is stressed that the legislator linked the running of the period after which such a decision is barred by time with the moment when the duty arises with respect to undisclosed income.

  Back to top


  Anna Wieśniak-Wiśniewska, Marcin Czerwiński
  The world of taxes after BEPS Project and its influence on Polish taxpayers
  As a consequence of the existing socio-political pressure to restrict (aggressive) tax planning identified among multinational enterprises, in recent years there has appeared an initiative of OECD Member States, leaders of G20 countries, supported by countries that do not belong to this organization and developing countries, known as the Action Plan on BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). The Plan in question, which the OECD published on 19 July 2013, identified 15 different areas of analysis that should lead to providing state authorities with instruments (at both local and international levels) to enable them to prevent unjustifi ed tax avoidance by entities operating within international capital structures. This article aims to introduce the issues relating to the Action Plan on BEPS and to indicate how it inspired certain amendments in the national law which may be important for the Polish taxpayers. Due to the breadth of the subject, the writers limit themselves to only a short summary of each of the 15 OECD reports and a description of the degree of implementation of the Action Plan on BEPS in the Polish legislation.

  Back to top


  Radosław Pietrzak, Izabela Okła
  Customer complaint concerning beer and the right to deduct excise duty
  This article discusses the scope of the notion of 'customer complaint' used in Art. 83a of the Act of 6 December 2008 on Excise Duty. This provision allows deducting excise duty on the beer that the complaint concerned and that was subsequently destroyed. Currently there are considerable doubts concerning the understanding of the notion of 'customer complaint' and also whether it covers, among others, beer withdrawn from the market because it was close to or past expiration date.

  Back to top


  Anna Dalkowska
  Objections in administrative enforcement proceedings: real or seeming means of protection for the taxpayer?
  Objections are a taxpayer's legal means in administrative enforcement proceedings that is unknown in fact-finding proceedings. The legal grounds and the procedure followed in case of objections are regulated by the Act of 17 June 1966 on Administrative Enforcement Proceedings. This article concerns the issue of the role of objections from the point of view of procedural protection of the obligor after the recent legal amendments, especially those concerning the creditor's rights versus the enforcement authority in the course of proceedings whose aim is to examine and decide on the objections. On 11 November 2013, the essence and role of objections changed fundamentally. Formerly a means of a relatively suspensive nature, they became a legal instrument which interrupts the proceedings, suspending them by operation of law until the final decision on the objections is reached. The guarantee function of objections is limited by the creditor's participation in their examination on the merits, which means they are an imperfect means of protection. Amendments to the Act of 30 August 2002 - Law on Proceedings before Administrative Courts,in Art. 3(2)(3) excluded as of 16 August 2015 from the scope of courts' jurisdiction the creditor's decisions on inadmissibility of the objection raised and decisions concerning the creditor's standpoint on the objection raised.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty