Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
57,55 57,55
Cena regularna: 63,95
63,95
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Bogumił Brzeziński
 • O wątpliwościach wokół zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika
 • str. 17

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Finansowanie nieodpłatnej pomocy z zakresu prawa podatkowego - uwagi do projektu ustawy
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6

  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 11

  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 13

  LEGISLACJA - OPINIE I KOMENTARZE
  str. 15

  PODATKI


  Jarosław Sekita
 • Świadczenie rzeczowe w miejsce świadczenia pieniężnego. Zmiana przepisów od 1 stycznia 2015 r.
 • str. 22

  Tomasz Siennicki
 • Zwolnienie od VAT dostawy budynków, budowli i ich części - kontrowersje na tle obowiązującego stanu prawnego (4)
 • str. 28

  Tomasz Napierała, Natalia Kotlarek
 • Kiedy przychód osiągany jest na terytorium Polski i należy pobrać podatek u źródła?
 • str. 35

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 40

  ORZECZNICTWO


  Krzysztof Lasiński-Sulecki
 • Opodatkowanie akcyzą olejów smarowych
 • str. 42

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 49

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 52

  WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE

  Podatek od towarów i usług
  str. 59

  Podatki dochodowe
  str. 60

  Podatek akcyzowy
  str. 62

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński
  O wątpliwościach wokół zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika
  Prezydencki projekt ustawy o zmianach w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) - dalej o.p., wzbudził spore zainteresowanie. Największą uwagę koncentruje na sobie projekt nowego przepisu art. 2a zawierającego wskazówkę interpretacyjną dotyczącą rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść podatnika, tj. odzwierciedlającego zasadę in dubio pro tributario).

  Początek strony


  Jarosław Sekita
  Świadczenie rzeczowe w miejsce świadczenia pieniężnego. Zmiana przepisów od 1 stycznia 2015 r.
  Skutki wykonania zobowiązania pieniężnego poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego są przedmiotem sporów między podatnikami a organami podatkowymi (w zakresie przypisania dłużnikowi przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy). Zmiana przepisów, obowiązująca od 1 stycznia 2015 r., nie rozstrzyga wszystkich wątpliwości podatników. Celem artykułu jest wskazanie zasad opodatkowania czynności zaspokojenia wierzyciela świadczeniem "zastępczym" w stanie prawnym obowiązującym przed i po nowelizacji przepisów.

  Początek strony


  Tomasz Siennicki
  Zwolnienie od VAT dostawy budynków, budowli i ich części - kontrowersje na tle obowiązującego stanu prawnego (4)
  Zwolnienie od VAT obejmujące dostawę nieruchomości często nie jest żadnym dobrodziejstwem ani dla sprzedawcy, ani dla nabywcy. W praktyce, w przypadku nieruchomości komercyjnych, kontrahenci dążą do tego, aby dana transakcja mogła być opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Jest tak z 2 istotnych powodów. Pierwszym jest objęcie transakcji, która będzie zwolniona od VAT, podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Koszt tego podatku jest na tyle istotny, że zdecydowanie warto finansować dłużnie zwrot podatku od towarów i usług. Drugim jest występujący niekiedy obowiązek korekty podatku naliczonego po stronie dostawcy, na podstawie art. 91 ust. 7-7d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u., obejmujący również podatek naliczony, który został odliczony w związku z nabyciem towarów i usług skutkujących podwyższeniem wartości początkowej środka trwałego.

  Początek strony


  Tomasz Napierała, Natalia Kotlarek
  Kiedy przychód osiągany jest na terytorium Polski i należy pobrać podatek u źródła?
  Zarówno ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) - dalej u.p.d.o.p., jak i ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) - dalej u.p.d.o.f., zawierają przepisy dotyczące dochodów/przychodów "osiąganych na terytorium Polski". Określenie to nie zostało w tych ustawach zdefiniowane i jest różnie interpretowane. Przepisy te mają istotne znaczenie - dotyczą one zasięgu jurysdykcji podatkowej Polski, np. przy ustalaniu zakresu opodatkowania tzw. podatkiem u źródła. W niniejszym artykule autorzy przedstawiają ukształtowane linie interpretacyjne, podejmują próbę wykładni wskazanego pojęcia oraz przedstawiają wnioski de lege ferenda.

  Początek strony


  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
  Opodatkowanie akcyzą olejów smarowych
  Z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Minister Finansów przeciwko Oil Trading Poland sp. z o.o. wynika, że skład orzekający nie doszukał się w polskiej konstrukcji opodatkowania olejów smarowych akcyzą sprzeczności z prawem UE. Należy zaaprobować stanowisko TSUE co do tego, że państwa członkowskie mogą zasadniczo opodatkować wyroby objęte art. 2 ust. 4 dyrektywy 2003/96/WE. Rozważania TSUE dotyczące mających zastosowanie wymogów formalnych mogą jednak budzić istotne wątpliwości.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Bogumił Brzeziński
 • On doubts concerning the principle of resolving doubts in favour of the taxpayer
 • p. 17

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Financing non-repayable aid in the area of tax law. Remarks about the bill
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 6

  PROFESSIONAL PRACTICE
  p. 11

  TAX AUTHORITIES' PRACTICE
  p. 13

  LEGISLATION: OPINIONS AND COMMENTARIES
  p. 15

  TAXES


  Jarosław Sekita
 • Performance in kind instead of payment. Amendments to provisions from 1 January 2015
 • p. 22

  Tomasz Siennicki
 • Exemption from VAT of supply of buildings, facilities and their parts - controversies against the background of the current state of law (4)
 • p. 28

  Tomasz Napierała, Natalia Kotlarek
 • When is income derived in the territory of Poland and when should withholding tax be collected?
 • p. 35

  PRECEDENT-SETTING CASES
  p. 40

  COURTS' DECISIONS


  Krzysztof Lasiński-Sulecki
 • Levying excise duty on lubricating oils
 • p. 42

  Administrative courts' rulings - review
  p. 49

  CoJ EU rulings - review
  p. 52

  TAX EXPLANATIONS & INTERPRETATIONS

  VAT
  p. 59

  Income taxes
  p. 60

  Excise duty
  p. 62

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński
  On doubts concerning the principle of resolving doubts in favour of the taxpayer
  The presidential bill to amend the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance has attracted considerable attention. The focus of the greatest interest is the draft of new Art. 2a containing an interpretation guideline concerning resolving possible interpretation doubts in favour of the taxpayer, i.e. reflecting the in dubio pro tributario principle.

  Back to top


  Jarosław Sekita
  Performance in kind instead of payment. Amendments to provisions from 1 January 2015
  The effects of discharging a pecuniary liability by means of making a performance in kind are the subject of disputes between taxpayers and tax authorities (to the extent of recognizing debtor's revenue from transfer of things for consideration). The amendments to provisions which have been in force since 1 January 2015 do not resolve all taxpayers' doubts. The purpose of this article is to indicate the rules of taxation of the act of satisfying the creditor's claim with a 'replacement' performance in the state of law before and after the amendments.

  Back to top


  Tomasz Siennicki
  Exemption from VAT of supply of buildings, facilities and their parts - controversies against the background of the current state of law (4)
  Exemption from VAT of supply of immovable property is often not beneficial for either the vendor or the buyer. In practice, in case of commercial property, the parties often strive to have the given transaction liable to value added tax. There are two important reasons for it. The first one is that a VAT-exempt transaction is covered with tax on civil-law acts. The cost of this tax is so significant that debt financing of refund of value added tax is definitively more advantageous. The second reason is that sometimes it is necessary to correct input tax calculated by the supplier pursuant to Art. 91 paras. 7-7d of the Act 11 March 2004 on Value Added Tax, covering also input tax which was deducted in connection with the acquisition of goods and services resulting in increase of the initially recognized amount of a tangible asset.

  Back to top


  Tomasz Napierała, Natalia Kotlarek
  When is income derived in the territory of Poland and when should withholding tax be collected?
  Both the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax and the Act of 26 January 1991 on Personal Income Tax contain provisions concerning revenue/net income 'derived in the territory of Poland'. Yet the expression was not defined in these Acts and is subject to different interpretations. These provisions are important: they concern the scope of Poland's tax jurisdiction e.g. in determining the scope of taxation with the so-called withholding tax. In this article the authors present the established interpretation lines, attempting to interpret the expression in point and present their conclusions as to the desirable legal amendments.

  Back to top


  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
  Levying excise duty on lubricating oils
  According to the judgment of the Court of Justice of the EU in case Minister Finansów v. Oil Trading Poland sp. z o.o. the adjudicating board did not find any inconsistency between the Polish mechanism of levying excise duty on lubricating oils and EU law. One should accept the standpoint of the CJEU that Member States may in principle levy taxes on the goods covered by Art. 2(4) of Directive 2003/96/EC. But the reflections of the CJEU concerning the applicable formal requirements can give rise to serious doubts.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty