Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Magdalena Verdun, Krzysztof Kasprzyk

str. 14

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Nowe zasady opodatkowania bonów
str.
...TEMAT MIESIĄCA

Magdalena Verdun, Krzysztof Kasprzyk

str. 14

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Nowe zasady opodatkowania bonów
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH

Marcin Jamroży, Paulina Domaszczyńska
XI Debata Podatkowa: Raportowanie schematów podatkowych (MDR)
str. 6

Konrad Bugiera
Dyskusja o podatkach z myślą o przyszłości – relacja z Forum Podatkowego Poznań 2019
str. 9

PRAKTYKA SKARBOWA

Tomasz Janicki, Natalia Kociak
Zbycie nieruchomości – skutki podatkowe w VAT
str. 17

PODATKI

Adam Bartosiewicz

str. 23

Jakub Jankowski

str. 29

Wojciech Majkowski, Marcin Michna

str. 36

POSTĘPOWANIE PRZED SA

Marek Kwietko-Bębnowski

str. 50

ORZECZNICTWO

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Przegląd orzecznictwa TS
str. 55

Ewa Prejs
Przegląd orzecznictwa TS
str. 57

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI

Filip Majdowski
Aktualności z Brukseli
str. 63

Prenumerata PP
str. 64
Magdalena Verdun, Krzysztof Kasprzyk
Kiedy zbudowano piramidę Cheopsa – rozważania dotyczące momentu wykonania usługi budowlanej w świetle wyroku w sprawie Budimex
Branża budowlana od kilku lat zmaga się z problemami związanymi z prawidłowymi rozliczeniami w zakresie VAT. Najpierw w 2014 r. zmieniło się podejście organów podatkowych i sądów administracyjnych do „wykonania” usługi budowlanej i budowlano-montażowej (niekwestionowane przez 21 lat), potem wprowadzono dla tych usług, wykonywanych przez podwykonawców, odwrotne obciążenie. Ustawodawca nie poprzestał jednak na tych zmianach – w chwili przygotowywania tego artykułu został opublikowany projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, sygnalizowany już od dawna, wprowadzający obowiązkowy split payment – obejmujący w szczególności branżę budowlaną. Należy też zauważyć, że problemy z rozliczeniami VAT mają nie tylko świadczący usługi budowlane, ale także podatnicy, którzy je nabywają. W tej sytuacji bardzo cieszy głos rozsądku, jaki 2.05.2019 r. dotarł z Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o przełomowy dla branży budowlanej wyrok C-224/18, Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów – dalej wyrok TS C-224/18, Budimex – w którym TS przekazał wskazówki, jak prawidłowo należy defi niować „wykonanie” usługi.

Początek strony


dr Adam Bartosiewicz
Niektóre nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących, w tym tzw. kas on-line
W Polsce rozpoczyna się wprowadzanie kas fi skalnych on-line. Pierwsi podatnicy będą zobowiązani do ich wprowadzenia od 1.01.2020 r. Autor omawia podstawowe rozwiązania w tym zakresie, wskazując na wątpliwości co do stosowania niektórych przepisów oraz prezentując nowe regulacje mogące ułatwić życie niektórym podatnikom.

Początek strony


dr Jakub Jankowski
Wpływ MLI na polsko-brytyjską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania
Nadchodzący brexit wpłynie w sposób istotny na opodatkowanie transgranicznych dochodów pomiędzy Polską i Wielką Brytanią. Polsko-brytyjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie odgrywać znacznie większą rolę niż dotychczas. W ramach artykułu przeanalizowano wpływ wielostronnej konwencji podatkowej (ang. Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties – MLI) na zmiany w dotychczasowej treści tej umowy.

Początek strony


Wojciech Majkowski, Marcin Michna
Neutralność podatkowa połączeń spółek kapitałowych po nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zasada czy już jedynie wyjątek?
Artykuł opisuje nowe zasady opodatkowania połączeń spółek kapitałowych obowiązujące od 1.01.2018 r. W szczególności przedmiotem rozważań autorów była analiza pojęcia wartości emisyjnej udziałów (akcji), która jest kluczowa dla oceny podatkowych skutków połączenia, a przyjęta przez ustawodawcę defi nicja budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Przeprowadzone analizy doprowadziły autorów do wniosku, że obecnie obowiązujące przepisy mogą w pewnym zakresie pozostawać w sprzeczności z zasadą neutralności połączeń wynikającą z prawa europejskiego. W dalszej części artykułu szczegółowej analizie zostały poddane skutki podatkowe połączeń odwrotnych i połączeń wielopoziomowych. Poprzez zastosowanie wykładni gospodarczej i prounijnej w ocenie autorów możliwa jest taka interpretacja obowiązujących przepisów, aby w obu wyżej wskazanych przypadkach zasada neutralności połączeń została zachowana na gruncie obowiązujących przepisów. Jednak w niektórych przypadkach nie jest możliwa wykładnia pozwalająca na pełne zachowanie tej zasady. W takich sytuacjach należy odmówić zastosowania normom prawa polskiego, które wydają się sprzeczne z normami prawa europejskiego, zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa unijnego.

Początek strony


Marek Kwietko-Bębnowski
Wysokość wpisu od skargi kasacyjnej – uwagi krytyczne
Od początku reformy sądownictwa administracyjnego w 2004 r., która spowodowała powstanie nowych zasad związanych z postępowaniem kasacyjnym, nikt w zasadzie nie podważał prawidłowości regulacji w zakresie wysokości wpisów od skarg kasacyjnych. Uważna lektura rozporządzenia Rady Ministrów z 16.12.2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – dalej rozporządzenie – w połączeniu z przepisami ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – dalej p.p.s.a. – zmusza jednak do krytycznej oceny dokonanej regulacji, zwłaszcza w odniesieniu do skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych uwzględniających skargę i uchylających zaskarżony akt administracyjny. W omawianych przepisach rozporządzenia można doszukiwać się wręcz naruszenia prawa do sądu.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH 

Magdalena Verdun, Krzysztof Kasprzyk

p. 14

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
New Rules of Taxation of Vouchers
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES

Marcin Jamroży, Paulina Domaszczyńska
11th Tax Debate: Reporting Tax Schemes (MDR)
p. 6

Konrad Bugiera
Discussion about Taxes with the Future in Mind: Report on the 2019 Poznań Tax Forum
p. 9

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE

Tomasz Janicki, Natalia Kociak
Sale of Real Property: VAT Consequences
p. 17

TAXES

Adam Bartosiewicz

p. 23

Jakub Jankowski

p. 29

Wojciech Majkowski, Marcin Michna

p. 36

PROCEEDINGS BEFORE THE ADM. COURTS

Marek Kwietko-Bębnowski

p. 50

COURTS’ DECISIONS

Krzysztof Lasiński-Sulecki
CoJ rulings: review
p. 55

Ewa Prejs
CoJ rulings: review
p. 57

NEWS FROM BRUSSELS

Filip Majdowski
News from Brussels
p. 63

Subscription
p. 64
Magdalena Verdun, Krzysztof Kasprzyk
When Was the Great Pyramid of Giza Built? Refl ections on the Time of Performance of a Construction Service in the Light of the Budimex Judgment
For a few years now, the construction industry has been grappling with problems relating to correct settlements of VAT. First in 2014 there was a change in approach of tax authorities and administrative courts to ‘performance’ of a construction service or construction and installation service (unchallenged for the prior 21 years), after which reverse charge was introduced for such services, when performed by subcontractors. However, the legislator did not stop at those amendments. At the time of writing this article, the long announced bill amending the VAT Act is available. The bill introduces mandatory split payment, in particular in the construction industry. We should observe that problems with VAT settlements are experienced not only by the providers of construction services, but also the taxpayers purchasing them. In this context, a very welcome voice of reason came from the Court of Justice on 2 May 2019. This voice is the judgment in case C 224/18, Budimex S.A. v. Minister Finansów, in which the CoJ provided guidelines as to the proper defi nition of ‘performance’ of a service.

Back to top


dr Adam Bartosiewicz
Certain New Provisions on Cash Registers, Including So-called Online Cash Registers
In Poland the process of introduction of online cash registers is beginning. The fi rst taxpayers will be obligated to use them since 1 January 2020. The author discusses the basic solutions in this regard, indicating doubts about the application of certain provisions and presenting the new regulations, which might make life easier for some taxpayers.

Back to top


dr Jakub Jankowski
The Infl uence of MLI on Poland-UK Double Taxation Convention
The upcoming Brexit will signifi cantly affect the taxation of cross-border income between Poland and the UK. The Poland- UK double taxation convention will play a much greater role than it has played so far. The article analyses the infl uence of the Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties (MLI) on amendments in the current contents of this convention.

Back to top


Wojciech Majkowski, Marcin Michna
Tax Neutrality of Company Mergers after Amendments to the Corporate Income Tax Act. Still the Rule or Just an Exception?
The aim of this article is to present the new taxation rules of mergers of limited companies and joint-stock companies that came into force on 1 January 2018. In particular, the authors analysed the term ’issue value per share’, which is crucial for the assessment of tax implications of a merger, since the defi - nition adopted by the legislator raises a number of questions on its interpretation. The analysis performed has led the authors to conclusion that the current provisions may confl ict with the principle of neutrality of mergers resulting from European law. Thereafter, the tax effects of reverse and multilevel mergers were analysed in detail. In the authors’ opinion, it is possible to interpret the current provisions in both above-mentioned cases by application of economic and pro-EU interpretation such that the principle of neutrality of mergers should be respected. Notwithstanding the foregoing, in some cases the interpretation that complies with this principle is impossible. Thus, in such cases the application of Polish rules which are contrary to the rules of European law should be disobeyed, in accordance with the principle of the primacy of EU law.

Back to top


Marek Kwietko-Bębnowski
Amount of Entry Fee on a Cassation Complaint. Critical Remarks
From the start of the reform of administrative courts in 2004, when new principles of cassation proceedings emerged, nobody in principle challenged the correctness of regulations on the amounts of entry fees on cassation complaints. However, a careful reading of the Regulation of the Council of Ministers of 16 December 2003 on the amounts and detailed rules of collection of entry fees in proceedings before administrative courts (the ‘Regulation’) in combination with the Act of 30 August 2002 – Law on Proceedings before Administrative Court, calls for a critical assessment of the introduced norms, especially with respect to cassation complaints against judgments of provincial administrative courts where the appeal is granted and the challenged administrative instrument is set aside. In the above provisions of the Regulation one may even fi nd an infringement of the right to fair trial.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty