Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
59,39 59,39
Cena regularna: 65,99
65,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Marek Kalinowski, Marian Masternak
 • Pełnomocnictwo w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym po zmianach ordynacji podatkowej
 • str. 17

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Propozycje dodatkowego opodatkowania sprzedaży detalicznej
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 12


  LEGISLACJA - OPINIE I KOMENTARZE
  str. 14


  ORDYNACJA PODATKOWA - NOWELIZACJA

  Agnieszka Olesińska, Ewa Prejs
 • Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe po nowelizacji ordynacji podatkowej
 • str. 25

  ZDANIA ODRĘBNE

  Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
 • Nadpłata akcyzy. Uwagi dotyczące wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2015 r., I SA/Bd 893/14, i zdania odrębnego sędzi Izabeli Najdy-Ossowskiej
 • str. 32

  PODATKI

  Marek Maliński
 • Zwolnienie z VAT usług świadczonych przez niezależne grupy osób - kontrowersje wokół stosowania przesłanki zakłócenia konkurencji
 • str. 39

  Bartosz Głowacki, Konrad Medoliński
 • Zagraniczne fundusze inwestycyjne
 • str. 45

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 52


  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 54

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  prof. dr hab. Marek Kalinowski, dr Marian Masternak
  Pełnomocnictwo w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym po zmianach ordynacji podatkowej
  Unormowania dotyczące pełnomocnictwa mają fundamentalne znaczenie dla określenia możliwości działania strony przez pełnomocnika oraz przypisania jej skutków działania tego pełnomocnika. Na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - dalej ustawa nowelizująca, unormowania te zostały poddane istotnej modyfikacji. Część z przyjętych rozwiązań obowiązuje od 1 stycznia 2016 r., natomiast część z ich wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2016 r. Zmiany te są stosunkowo daleko idące, choć niewątpliwie nie burzą dotychczasowej konstrukcji pełnomocnictwa.

  Początek strony


  dr hab. Agnieszka Olesińska, dr Ewa Prejs
  Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe po nowelizacji ordynacji podatkowej
  Omówione w artykule zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., odnoszące się do następstwa prawnego oraz odpowiedzialności osób trzecich wynikają z 3 ustaw: z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne - dalej pr. rest., oraz z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - dalej ustawa nowelizująca z dnia 10 września 2015 r. Zmiany te - w omawianym w artykule zakresie - weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Ogólne zasady orzekania o odpowiedzialności osób trzecich i jej egzekwowania zmieniły się w niewielkim zakresie. Głębszym zmianom uległy natomiast przepisy szczególne dotyczące odpowiedzialności spółki osobowej, do której osoba fizyczna wniosła wkład w postaci przedsiębiorstwa, odpowiedzialności wspólników spółek osobowych oraz odpowiedzialności członków zarządu i likwidatorów osób prawnych. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie regulacji dotyczących ich odpowiedzialności.

  Początek strony


  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Nadpłata akcyzy. Uwagi dotyczące wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2015 r., I SA/Bd 893/14, i zdania odrębnego sędzi Izabeli Najdy-Ossowskiej
  W zdaniu odrębnym sędzia trafnie krytykuje akceptację przez skład orzekający Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy uchwały Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego pozwalającej na odmowę zwrotu nadpłaty akcyzy od energii elektrycznej w sytuacji, gdy ciężar ekonomiczny tego podatku nie został przeniesiony na konsumenta.

  Początek strony


  Marek Maliński
  Zwolnienie z VAT usług świadczonych przez niezależne grupy osób - kontrowersje wokół stosowania przesłanki zakłócenia konkurencji
  Niniejszy artykuł dotyczy jednego z warunków stosowania zwolnienia dla niezależnych grup osób, określonego w art. 132 ust. 1 lit. f dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - dalej dyrektywa 2006/112, tj. braku zakłócenia konkurencji w wyniku przyznania przedmiotowego zwolnienia. Zarówno w prawie Unii Europejskiej, jak i w prawie polskim przesłanka ta nie została doprecyzowana. Wątpliwości co do jej interpretacji skłoniły Naczelny Sąd Administracyjny do skierowania postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2015 r. pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie pojęcia zakłócenia warunków konkurencji na podstawie dotychczasowego orzecznictwa TSUE oraz przedstawienia problemów związanych z zastosowaniem tej przesłanki w kontekście transakcji krajowych i transgranicznych.

  Początek strony


  Bartosz Głowacki, Konrad Medoliński
  Zagraniczne fundusze inwestycyjne
  Całkowite zwolnienie od podatku dochodowego zagranicznych funduszy inwestycyjnych od szeregu lat jest obiektem wielu niejasności. Pomimo interwencji Komisji Europejskiej, zmian w ustawie oraz coraz bogatszego orzecznictwa sądów, warunki zwolnienia dla tych wehikułów inwestycyjnych - wydawałoby się w pierwszej chwili, że jasne i bezsporne - nadal są przedmiotem wielu kontrowersji wynikających głównie z tendencji do wykładni zawężającej ustawy podatkowej. Takiej wykładni dokonują przede wszystkim organy podatkowe, niestety przy akceptacji wielu składów orzekających sądów administracyjnych, często w oderwaniu od literalnego brzmienia przepisów.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Marek Kalinowski, Marian Masternak
 • Power of attorney in tax proceedings before courts after amendments to the Tax Ordinance
 • p. 17

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Proposals of extra tax on retail sales
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 6


  TAX AUTHORITIES' PRACTICE
  p. 12


  LEGISLATION: OPINIONS AND COMMENTARIES
  p. 14


  TAX ORDINANCE ACT: AMENDMENTS

  Agnieszka Olesińska, Ewa Prejs
  Third-party liability for tax obligations after amendments to the Tax Ordinance
  p. 25

  DISSENTING OPINIONS

  Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
 • Overpayment of excise duty. Remarks about judgment of the Voivodship Administrative Court in Bydgoszcz of 10 February 2015, I SA/Bd 893/14, and dissenting opinion of judge Izabela Najda-Ossowska
 • p. 32

  TAXES

  Marek Maliński
 • Exemption from VAT of services supplied by independent groups of persons: controversies around applying the condition of competition distortion
 • p. 39

  Bartosz Głowacki, Konrad Medoliński
 • Foreign mutual funds
 • p. 45

  PRECEDENT-SETTING CASES
  p. 52


  COURTS' DECISIONS

  Administrative courts' rulings - review
  p. 54

  CoJ EU rulings - review
  str. 56

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Marek Kalinowski, Marian Masternak
  Power of attorney in tax proceedings before courts after amendments to the Tax Ordinance
  The regulations on powers of attorney are of fundamental importance for determining the party's ability to act through an attorney and for ascribing the results of such an attorney's actions to the party. By virtue of the Act of 10 September 2015 on amendments to the Act - Tax Ordinance and certain other acts, these regulations underwent considerable modifications. Some of the adopted solutions entered into force on 1 January 2016, while others will take effect on 1 July 2016. The amendments are relatively far-reaching, though they undoubtedly do not go as far as destroying the existing construction of the power of attorney.

  Back to top


  Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
  Overpayment of excise duty. Remarks about judgment of the Voivodship Administrative Court in Bydgoszcz of 10 February 2015, I SA/Bd 893/14, and dissenting opinion of judge Izabela Najda-Ossowska
  In her dissenting opinion, the judge correctly criticises the approval by the adjudicating panel of the Voivodship Administrative Court in Bydgoszcz of the resolution of the Commercial Chamber of the Supreme Administrative Court, in which said Court considered it permissible to refuse a refund of the overpaid excise duty on electricity in a situation when the economic burden of this levy had not been passed on to the consumer.

  Back to top


  Marek Maliński
  Exemption from VAT of services supplied by independent groups of persons: controversies around applying the condition of competition distortion
  This article concerns one of the conditions for the application of exemption for independent groups of persons, specified in Art. 132(1)(f) of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax, i.e. lack of distortion of competition when the exemption in question is granted. Neither in European Union law nor in Polish law is this condition clarified any further. The doubts concerning its interpretation made the Supreme Administrative Court submit, by the ruling of 26 August 2015, a question for a preliminary ruling to the Court of Justice of the European Union. This article aims to better clarify the notion of distorting the competitive environment on the basis of the existing case law of the CJEU and to present the problems with applying this condition in the context of domestic and cross-border transactions.

  Back to top


  Bartosz Głowacki, Konrad Medoliński
  Foreign mutual funds
  Full exemption from income tax for foreign mutual funds has for many years been causing many doubts. Despite the intervention of the European Commission, amendments to the statutory law and increasingly rich case law, the conditions for the exemption for those investment vehicles - seemingly clear and undisputable at first sight - are still the subject of many controversies resulting mainly from the trend of narrowing interpretation of the tax act. Such interpretation is given mainly by tax authorities, unfortunately, with the approval of many administrative courts' adjudicating panels, often without concern for the literal wording of the provisions.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty