Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Szymon Parulski, Mateusz Śliwiński
 • Monitoring przewozu towarów wrażliwych stał się faktem - pakiet przewozowy na polskich drogach
 • str. 10

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Potrącanie zaległości w VAT z nadwyżek podatku naliczonego wykazanych do przeniesienia na następne okresy
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 8


  KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

  Błażej Kuźniacki
 • Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - nowa era stosowania prawa podatkowego w wymiarze międzynarodowym. Wymiana informacji o rachunkach finansowych, interpretacjach podatkowych oraz informacji o jednostkach z grupy (2)
 • str. 17

  Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
 • Kontrola celno-skarbowa jako instytucja badająca prawidłowość rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych - zakończenie kontroli
 • str. 31

  PODATKI

  Aleksander Słysz
 • Domniemanie legalności przychodu a czyny zabronione,seks w internecie i prostytucja
 • str. 37

  Michał Leconte, Mateusz Raińczuk
 • Opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym dochodów nierezydentów w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.07.2016 r., C-18/15, Brisal - Auto Estradas do Litoral SA i KBC Finance Ireland przeciwko Fazenda Pública
 • str. 43

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 49

  Przegląd orzecznictwa TS
  str. 52

  Linie orzecznicze
  str. 59

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Szymon Parulski, Mateusz Śliwiński
  Monitoring przewozu towarów wrażliwych stał się faktem - pakiet przewozowy na polskich drogach
  Analiza bieżącej trasy przewozu towarów wrażliwych jest kolejną odpowiedzią resortu finansów na działalność zorganizowanych mechanizmów przestępczych w obszarze wyłudzeń VAT i akcyzy. Pakiet przewozowy nakłada nowe obowiązki na uczciwych przedsiębiorców, jednak w założeniu ma ograniczyć wielomilionowe uszczuplenia budżetowe oraz, w konsekwencji, wesprzeć działanie legalnej konkurencji. Niedochowanie nałożonych ustawą powinności jest obwarowane surowymi karami finansowymi oraz niesie ze sobą skutki również w sferze stricte biznesowej. Czy polskie drogi są gotowe na rewolucję w transporcie towarów wrażliwych? Biorąc pod uwagę skalę oraz charakter oszustw podatkowych w tych branżach, podjęcie realnej walki z przestępczością jest konieczne.

  Początek strony


  dr Błażej Kuźniacki
  Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - nowa era stosowania prawa podatkowego w wymiarze międzynarodowym. Wymiana informacji o rachunkach finansowych, interpretacjach podatkowych oraz informacji o jednostkach z grupy (2)
  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i analiza najbardziej istotnych elementów ustawy z 9.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - dalej u.w.i.p. - w szczególności zakresu i sposobu jej funkcjonowania, a także skutków z tego wynikających zarówno dla polskich podatników posiadających aktywa za granicą, jak i dla zagranicznych podatników posiadających aktywa w Polsce. Artykuł przedstawia również konsekwencje wejścia w życie omawianej ustawy w odniesieniu do osób zajmujących się doradztwem podatkowym (doradców podatkowych, radców prawnych,adwokatów) oraz instytucji fi nansowych, zobowiązanych do raportowania informacji o swoich klientach do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - dalej Szefa KAS. Niniejsza druga część artykułu zawiera analizę przepisów regulujących automatyczną wymianę informacji o rachunkach raportowanych (dział III u.w.i.p.), o interpretacjach podatkowych i decyzjach w sprawach cen transakcyjnych (dział IV u.w.i.p.) oraz o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów (dział V u.w.i.p.).

  Początek strony


  dr Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
  Kontrola celno-skarbowa jako instytucja badająca prawidłowość rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych - zakończenie kontroli
  Mając na uwadze badane w poprzednim artykule cyklu kwestie wszczęcia oraz przebiegu kontroli celno-skarbowej w sprawach podatkowych, autorzy podejmują problematykę zakończenia omawianej procedury prowadzonej w odniesieniu do przestrzegania przepisów prawa podatkowego. Niniejsze rozważania dotyczą tym samym przede wszystkim aktów kończących kontrolę celno-skarbową,jej przekształcenia w postępowanie podatkowe oraz zaskarżania rozstrzygnięć wydanych w tych postępowaniach. Artykuł ma także na celu przyrównanie nowej regulacji do obowiązujących wcześniej przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany sytuacji prawnej podmiotu badanego wywołanej omawianymi unormowaniami. Należy mieć bowiem na uwadze, że wejście w życie przepisów ustaw, które w sposób kompleksowy zmieniły funkcjonującą do tej pory administrację podatkową,wprowadza w miejsce postępowania kontrolnego i kontroli celnej liczne nowe rozwiązania,z których najistotniejsza wydaje się instytucja w postaci kontroli celno-skarbowej. Przedmiotem artykułu jest kontrola celno-skarbowa prowadzona w odniesieniu do rozliczeń podatkowych, poza zakresem opracowania pozostają przy tym szczególne zagadnienia kontroli prowadzonej w innych sprawach, tj. m.in. celnych, akcyzowych czy dotyczących organizowania gier hazardowych.

  Początek strony


  dr Aleksander Słysz
  Domniemanie legalności przychodu a czyny zabronione, seks w internecie i prostytucja
  Z dniem 1.01.2016 r. wprowadzono wzruszalne domniemanie, że przychody uzyskane przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych posiadają walor legalności. Obalenie domniemania może nastąpić poprzez wykazanie, że przychody wynikają z czynności niemogących być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie przychody - z czynności,które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy - stanowią przychody nielegalne,ale także, iż istnieją przychody pozbawione waloru tzw. legalności, które podlegają opodatkowaniu. Próby obalenia domniemania komplikuje także brak uprawnień do rozstrzygania samodzielnie przez organy podatkowe, czy określona czynność stanowi przestępstwo lub też inny czyn zabroniony. Ponadto niekiedy to ocena co do naruszeń moralności, rozumianej jako zbiór przeświadczeń o zachowaniach uważanych za właściwe, stanowiącej element klauzuli zasad współżycia społecznego,będzie decydować o ograniczeniu przedmiotowego zakresu opodatkowania. Wykładnię przepisów dotyczących domniemania i jego stosowanie oraz wzruszanie utrudnia dodatkowo problem tzw. przychodów transgranicznych i brak określenia przez ustawodawcę czy domniemanie dotyczy czynności, które in abstracto mogą być przedmiotem wywołującego bezpośrednio skutki prawne - we właściwym dla oceny tych skutków systemie prawa - dobrowolnego porozumienia stron, będącego źródłem zobowiązań, czy też tylko przychodów z takich czynności, które mogą być przedmiotem wywołującego bezpośrednio skutki prawne dobrowolnego porozumienia stron,będącego źródłem zobowiązań w krajowym systemie prawa. Autor za uprawnioną uznaje pierwszą z przytoczonych koncepcji.

  Początek strony


  Michał Leconte, Mateusz Raińczuk
  Opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym dochodów nierezydentów w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.07.2016 r., C-18/15, Brisal - Auto Estradas do Litoral SA i KBC Finance Ireland przeciwko Fazenda Pública
  Celem artykułu jest analiza możliwego wpływu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości z 13.07.2016 r.,C-18/15, Brisal - Auto Estradas do Litoral SA i KBC Finance Ireland przeciwko Fazenda Pública - dalej wyrok TS, C-18/15, Brisal - Auto Estradas - na opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym w Polsce odsetek otrzymywanych przez podmioty niebędące polskimi rezydentami oraz możliwość zastosowania tez wyroku do innych kategorii dochodów opodatkowanych w Polsce podatkiem zryczałtowanym.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Szymon Parulski, Mateusz Śliwiński
 • Monitoring the carriage of sensitive goods is a fact: transport package on Polish roads
 • p. 10

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Deducting VAT arrears from input tax surplus carryforwards
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 5


  TAX AUTHORITIES' PRACTICE
  p. 8


  NATIONAL FISCAL ADMINISTRATION

  Błażej Kuźniacki
 • Exchange of tax information with other states: new era of applying tax laws in international dimension. Exchange of information about financial accounts, tax interpretations and information about group members (2)
 • p. 17

  Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
 • Customs and fiscal inspection as a check of correctness of settlements made for tax purposes: completion of the inspection
 • p. 31

  TAXES

  Aleksander Słysz
 • Presumption of lawful origin of revenue in the context of prohibited acts, internet sex services and prostitution
 • p. 37

  Michał Leconte, Mateusz Raińczuk
 • Taxation with flat-rate tax of non-residents' income in the light of Court of Justice judgment of 13 July 2016, C-18/15, Brisal - Auto Estradas do Litoral SA and KBC Finance Ireland v Fazenda Pública
 • p. 43

  COURTS' DECISIONS

  Administrative courts' rulings: review
  p. 49

  CoJ EU rulings: review
  p. 52

  Case law
  p. 59

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Szymon Parulski, Mateusz Śliwiński
  Monitoring the carriage of sensitive goods is a fact: transport package on Polish roads
  Analysing the current route of carriage of sensitive goods is yet another response of the ministry of finance to the operation of organised crime mechanisms in the area of VAT and excise duty fraud. The transport package imposes new duties on honest entrepreneurs, but it is assumed to reduce the budget depletion, measured in millions of zlotys and, consequently, to support the operation of lawful competition. Failure to observe the duties imposed by the act entails high financial penalties and other consequences, also in the strictly business sphere. Are Polish roads ready for the revolution in the carriage of sensitive goods? Considering the scale and nature of tax fraud in these sectors, taking up real fight against crime is a necessity.

  Back to top


  Błażej Kuźniacki
  Exchange of tax information with other states: new era of applying tax laws in international dimension. Exchange of information about financial accounts, tax interpretations and information about group members (2)
  This article aims to present and analyse the key elements of the Act of 9 March 2017 on the Exchange of Tax Information with Other Countries [AETI], in particular the scope and manner of its operation, as well as the resulting consequences,both for Polish taxpayers holding assets abroad and for foreign taxpayers holding assets in Poland. The article also presents the consequences of the entry into force of the Act in question for persons providing tax consultancy services (tax advisers,lawyers) and financial institutions, which are obligated to report information about their customers to the Head of the National Fiscal Administration. Meanwhile, the second part of the article contains an analysis of the Act's provisions that regulate automatic exchange of information on reported accounts (section III AETI), tax interpretations and decisions in matters of transaction pricing (section IV AETI) and the entities which belong to groups (section V AETI).

  Back to top


  Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
  Customs and fiscal inspection as a check of correctness of settlements made for tax purposes: completion of the inspection
  Having regard to the issues examined in the preceding article of the cycle: the initiation and conduct of a customs and fiscal inspection in tax cases, the authors take up the topic of completion of the procedure in question, when it is conducted with respect to observance of tax laws. Hence, our reflections concern mainly the acts which end a customs and fiscal inspection, its transformation into tax proceedings, and appealing against decisions issued in such proceedings. The article aims also at comparing the new regulations with the previous provisions, with special emphasis on changes in the legal situation of the inspected entity resulting from the discussed regulations. We should bear in mind that the entry into force of provisions of acts which changed in a comprehensive manner the tax administration that existed until recently replaces control proceedings and customs inspections with numerous new solutions, of which the customs and fiscal inspection seems the most important one. This article discusses the customs and fiscal inspection conducted with respect to tax settlements; what remains outside its scope is the special issues of inspections conducted in other matters, i.e. customs or excise duties or matters concerning the organisation of games of chance.

  Back to top


  Aleksander Słysz
  Presumption of lawful origin of revenue in the context of prohibited acts, internet sex services and prostitution
  On 1 January 2016, a rebuttable presumption was introduced that revenue earned by a person paying personal income tax has the quality of lawfulness. The presumption can be rebutted by demonstrating that revenue originates from acts which cannot be the object of a legally valid contract. But we should still remember that not all revenue - from acts which cannot be the object of a legally valid contract - is illegal revenue, but also that there is revenue without lawful origin which is, nevertheless,taxable. What renders any attempts at rebutting this presumption more complex is also lack of authorisation for tax authorities to decide themselves whether a given act is a crime or another prohibited act. In addition, sometimes it is the evaluation of moral transgressions - morality being understood as a set of beliefs about behaviours considered to be appropriate - which is an element of the clause of principles of social life,that will be decisive for limiting the scope of taxation in point. Interpreting the provisions on the presumption and its application or rebuttal is further rendered difficult by the problem of the so-called cross-border revenue and the legislator's failure to specify whether the presumption concerns acts which, in abstract, may be the object of a voluntary agreement of parties,producing direct legal effects and being a source of obligations,in the legal system which is correct for assessing such effects,or only revenue from such acts that can be the object of a voluntary agreement of parties, producing direct legal effects and being a source of obligations, in the domestic legal system? The author considers the former conception to be justified.

  Back to top


  Michał Leconte, Mateusz Raińczuk
  Taxation with flat-rate tax of non-residents' income in the light of Court of Justice judgment of 13 July 2016, C-18/15,Brisal - Auto Estradas do Litoral SA and KBC Finance Ireland v Fazenda Pública
  This article aims to analyse the possible influence of the judgment issued by the Court of Justice's on 13 July 2016, in case C-18/15, Brisal - Auto Estradas do Litoral SA and KBC Finance Ireland v Fazenda Pública on taxation with flat-rate tax in Poland of interest received by entities that are not Polish residents and the possibility of applying the operative part of the judgment to other categories of income taxable with flat-rate tax in Poland.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty