Facebook
Kategorie
Kategorie
Przegląd Podatkowy
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy (Nr 7/2017 [315])

"Przegląd Podatkowy" jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Tylko dzięki prenumeracie redakcyjnej zyskasz najwięcej!
Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Czasopismo otrzymało rekomendację Forum Doradztwa Podatkowego oraz Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.

 

Czytając Przegląd Podatkowy zyskujesz:

 • przywilej dostępu do opracowań najlepszych przedstawicieli doktryny oraz praktyków
 • gwarancję wysokiej jakości i profesjonalizmu publikowanych tekstów
 • dostęp do obszernych i fachowych analiz nowych - znowelizowanych aktów z zakresu prawa podatkowego
 • możliwość zapoznania się z komentarzami do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wraz z informacją o odpo...

Tylko dzięki prenumeracie redakcyjnej zyskasz najwięcej!
Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Czasopismo otrzymało rekomendację Forum Doradztwa Podatkowego oraz Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.

 

Czytając Przegląd Podatkowy zyskujesz:

 • przywilej dostępu do opracowań najlepszych przedstawicieli doktryny oraz praktyków
 • gwarancję wysokiej jakości i profesjonalizmu publikowanych tekstów
 • dostęp do obszernych i fachowych analiz nowych - znowelizowanych aktów z zakresu prawa podatkowego
 • możliwość zapoznania się z komentarzami do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wraz z informacją o odpowiednich polskich przepisach podatkowych

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Szymon Parulski, Mateusz Śliwiński
 • Monitoring przewozu towarów wrażliwych stał się faktem- pakiet przewozowy na polskich drogach
 • str. 10

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Potrącanie zaległości w VAT z nadwyżek podatku naliczonegowykazanych do przeniesienia na następne okresy
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 8


  KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

  Błażej Kuźniacki
 • Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - nowa erastosowania prawa podatkowego w wymiarze międzynarodowym.Wymiana informacji o rachunkach finansowych, interpretacjachpodatkowych oraz informacji o jednostkach z grupy (2)
 • str. 17

  Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
 • Kontrola celno-skarbowa jako instytucja badająca prawidłowośćrozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych- zakończenie kontroli
 • str. 31

  PODATKI

  Aleksander Słysz
 • Domniemanie legalności przychodu a czyny zabronione,seks w internecie i prostytucja
 • str. 37

  Michał Leconte, Mateusz Raińczuk
 • Opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym dochodównierezydentów w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwościz 13.07.2016 r., C-18/15, Brisal - Auto Estradas do Litoral SAi KBC Finance Ireland przeciwko Fazenda Pública
 • str. 43

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 49

  Przegląd orzecznictwa TS
  str. 52

  Linie orzecznicze
  str. 59

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Szymon Parulski, Mateusz Śliwiński
  Monitoring przewozu towarówwrażliwych stał się faktem- pakiet przewozowy na polskich drogach
  Analiza bieżącej trasy przewozu towarów wrażliwych jest kolejną odpowiedzią resortu finansówna działalność zorganizowanych mechanizmów przestępczych w obszarze wyłudzeń VAT i akcyzy.Pakiet przewozowy nakłada nowe obowiązki na uczciwych przedsiębiorców, jednak w założeniuma ograniczyć wielomilionowe uszczuplenia budżetowe oraz, w konsekwencji, wesprzeć działanielegalnej konkurencji. Niedochowanie nałożonych ustawą powinności jest obwarowane surowymikarami finansowymi oraz niesie ze sobą skutki również w sferze stricte biznesowej. Czy polskiedrogi są gotowe na rewolucję w transporcie towarów wrażliwych? Biorąc pod uwagę skalę orazcharakter oszustw podatkowych w tych branżach, podjęcie realnej walki z przestępczością jestkonieczne.

  Początek strony


  dr Błażej Kuźniacki
  Wymiana informacji podatkowychz innymi państwami - nowa era stosowaniaprawa podatkowego w wymiarzemiędzynarodowym. Wymiana informacjio rachunkach finansowych, interpretacjachpodatkowych oraz informacjio jednostkach z grupy (2)
  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i analiza najbardziej istotnych elementów ustawyz 9.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - dalej u.w.i.p. - w szczególnościzakresu i sposobu jej funkcjonowania, a także skutków z tego wynikających zarówno dla polskichpodatników posiadających aktywa za granicą, jak i dla zagranicznych podatników posiadających aktywaw Polsce. Artykuł przedstawia również konsekwencje wejścia w życie omawianej ustawy w odniesieniudo osób zajmujących się doradztwem podatkowym (doradców podatkowych, radców prawnych,adwokatów) oraz instytucji fi nansowych, zobowiązanych do raportowania informacji o swoichklientach do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - dalej Szefa KAS. Niniejsza druga część artykułuzawiera analizę przepisów regulujących automatyczną wymianę informacji o rachunkach raportowanych(dział III u.w.i.p.), o interpretacjach podatkowych i decyzjach w sprawach cen transakcyjnych(dział IV u.w.i.p.) oraz o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów (dział V u.w.i.p.).

  Początek strony


  dr Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
  Kontrola celno-skarbowa jakoinstytucja badająca prawidłowośćrozliczeń dokonywanych dla celówpodatkowych - zakończenie kontroli
  Mając na uwadze badane w poprzednim artykule cyklu kwestie wszczęcia oraz przebiegu kontrolicelno-skarbowej w sprawach podatkowych, autorzy podejmują problematykę zakończenia omawianejprocedury prowadzonej w odniesieniu do przestrzegania przepisów prawa podatkowego.Niniejsze rozważania dotyczą tym samym przede wszystkim aktów kończących kontrolę celno-skarbową,jej przekształcenia w postępowanie podatkowe oraz zaskarżania rozstrzygnięć wydanychw tych postępowaniach. Artykuł ma także na celu przyrównanie nowej regulacji do obowiązującychwcześniej przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany sytuacji prawnej podmiotu badanegowywołanej omawianymi unormowaniami. Należy mieć bowiem na uwadze, że wejście w życie przepisówustaw, które w sposób kompleksowy zmieniły funkcjonującą do tej pory administrację podatkową,wprowadza w miejsce postępowania kontrolnego i kontroli celnej liczne nowe rozwiązania,z których najistotniejsza wydaje się instytucja w postaci kontroli celno-skarbowej. Przedmiotemartykułu jest kontrola celno-skarbowa prowadzona w odniesieniu do rozliczeń podatkowych, pozazakresem opracowania pozostają przy tym szczególne zagadnienia kontroli prowadzonej w innychsprawach, tj. m.in. celnych, akcyzowych czy dotyczących organizowania gier hazardowych.

  Początek strony


  dr Aleksander Słysz
  Domniemanie legalności przychodua czyny zabronione, seks w interneciei prostytucja
  Z dniem 1.01.2016 r. wprowadzono wzruszalne domniemanie, że przychody uzyskane przez podatnikapodatku dochodowego od osób fizycznych posiadają walor legalności. Obalenie domniemaniamoże nastąpić poprzez wykazanie, że przychody wynikają z czynności niemogących być przedmiotemprawnie skutecznej umowy. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie przychody - z czynności,które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy - stanowią przychody nielegalne,ale także, iż istnieją przychody pozbawione waloru tzw. legalności, które podlegają opodatkowaniu.Próby obalenia domniemania komplikuje także brak uprawnień do rozstrzygania samodzielnieprzez organy podatkowe, czy określona czynność stanowi przestępstwo lub też inny czyn zabroniony.Ponadto niekiedy to ocena co do naruszeń moralności, rozumianej jako zbiór przeświadczeńo zachowaniach uważanych za właściwe, stanowiącej element klauzuli zasad współżycia społecznego,będzie decydować o ograniczeniu przedmiotowego zakresu opodatkowania. Wykładnięprzepisów dotyczących domniemania i jego stosowanie oraz wzruszanie utrudnia dodatkowo problemtzw. przychodów transgranicznych i brak określenia przez ustawodawcę czy domniemaniedotyczy czynności, które in abstracto mogą być przedmiotem wywołującego bezpośrednio skutkiprawne - we właściwym dla oceny tych skutków systemie prawa - dobrowolnego porozumieniastron, będącego źródłem zobowiązań, czy też tylko przychodów z takich czynności, które mogąbyć przedmiotem wywołującego bezpośrednio skutki prawne dobrowolnego porozumienia stron,będącego źródłem zobowiązań w krajowym systemie prawa. Autor za uprawnioną uznaje pierwsząz przytoczonych koncepcji.

  Początek strony


  Michał Leconte, Mateusz Raińczuk
  Opodatkowanie podatkiem zryczałtowanymdochodów nierezydentów w świetlewyroku Trybunału Sprawiedliwościz 13.07.2016 r., C-18/15, Brisal- Auto Estradas do Litoral SA i KBC FinanceIreland przeciwko Fazenda Pública
  Celem artykułu jest analiza możliwego wpływu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości z 13.07.2016 r.,C-18/15, Brisal - Auto Estradas do Litoral SA i KBC Finance Ireland przeciwko Fazenda Pública - dalejwyrok TS, C-18/15, Brisal - Auto Estradas - na opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym w Polsceodsetek otrzymywanych przez podmioty niebędące polskimi rezydentami oraz możliwość zastosowaniatez wyroku do innych kategorii dochodów opodatkowanych w Polsce podatkiem zryczałtowanym.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Szymon Parulski, Mateusz Śliwiński
 • Monitoring the carriage of sensitive goods is a fact: transportpackage on Polish roads
 • p. 10

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Deducting VAT arrears from input tax surplus carryforwards
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 5


  TAX AUTHORITIES' PRACTICE
  p. 8


  NATIONAL FISCAL ADMINISTRATION

  Błażej Kuźniacki
 • Exchange of tax information with other states: new eraof applying tax laws in international dimension. Exchangeof information about financial accounts, tax interpretationsand information about group members (2)
 • p. 17

  Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
 • Customs and fiscal inspection as a check of correctnessof settlements made for tax purposes:completion of the inspection
 • p. 31

  TAXES

  Aleksander Słysz
 • Presumption of lawful origin of revenue in the context of prohibitedacts, internet sex services and prostitution
 • p. 37

  Michał Leconte, Mateusz Raińczuk
 • Taxation with flat-rate tax of non-residents' income in the lightof Court of Justice judgment of 13 July 2016, C-18/15, Brisal- Auto Estradas do Litoral SA and KBC Finance Irelandv Fazenda Pública
 • p. 43

  COURTS' DECISIONS

  Administrative courts' rulings: review
  p. 49

  CoJ EU rulings: review
  p. 52

  Case law
  p. 59

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Szymon Parulski, Mateusz Śliwiński
  Monitoring the carriage of sensitive goods is a fact:transport package on Polish roads
  Analysing the current route of carriage of sensitive goods isyet another response of the ministry of finance to the operationof organised crime mechanisms in the area of VAT and exciseduty fraud. The transport package imposes new duties onhonest entrepreneurs, but it is assumed to reduce the budgetdepletion, measured in millions of zlotys and, consequently, tosupport the operation of lawful competition. Failure to observethe duties imposed by the act entails high financial penaltiesand other consequences, also in the strictly business sphere.Are Polish roads ready for the revolution in the carriage of sensitivegoods? Considering the scale and nature of tax fraud inthese sectors, taking up real fight against crime is a necessity.

  Back to top


  Błażej Kuźniacki
  Exchange of tax information with other states: new eraof applying tax laws in international dimension. Exchangeof information about financial accounts, tax interpretationsand information about group members (2)
  This article aims to present and analyse the key elements ofthe Act of 9 March 2017 on the Exchange of Tax Informationwith Other Countries [AETI], in particular the scope and mannerof its operation, as well as the resulting consequences,both for Polish taxpayers holding assets abroad and for foreigntaxpayers holding assets in Poland. The article also presentsthe consequences of the entry into force of the Act in questionfor persons providing tax consultancy services (tax advisers,lawyers) and financial institutions, which are obligated to reportinformation about their customers to the Head of the NationalFiscal Administration. Meanwhile, the second part of thearticle contains an analysis of the Act's provisions that regulateautomatic exchange of information on reported accounts(section III AETI), tax interpretations and decisions in mattersof transaction pricing (section IV AETI) and the entities whichbelong to groups (section V AETI).

  Back to top


  Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
  Customs and fiscal inspection as a check of correctnessof settlements made for tax purposes: completion of the inspection
  Having regard to the issues examined in the preceding article ofthe cycle: the initiation and conduct of a customs and fiscal inspectionin tax cases, the authors take up the topic of completionof the procedure in question, when it is conducted with respect toobservance of tax laws. Hence, our reflections concern mainly theacts which end a customs and fiscal inspection, its transformationinto tax proceedings, and appealing against decisions issuedin such proceedings. The article aims also at comparing the newregulations with the previous provisions, with special emphasis onchanges in the legal situation of the inspected entity resulting fromthe discussed regulations. We should bear in mind that the entryinto force of provisions of acts which changed in a comprehensivemanner the tax administration that existed until recently replacescontrol proceedings and customs inspections with numerous newsolutions, of which the customs and fiscal inspection seems themost important one. This article discusses the customs and fiscalinspection conducted with respect to tax settlements; whatremains outside its scope is the special issues of inspections conductedin other matters, i.e. customs or excise duties or mattersconcerning the organisation of games of chance.

  Back to top


  Aleksander Słysz
  Presumption of lawful origin of revenue in the contextof prohibited acts, internet sex services and prostitution
  On 1 January 2016, a rebuttable presumption was introducedthat revenue earned by a person paying personal income taxhas the quality of lawfulness. The presumption can be rebuttedby demonstrating that revenue originates from acts whichcannot be the object of a legally valid contract. But we shouldstill remember that not all revenue - from acts which cannotbe the object of a legally valid contract - is illegal revenue, butalso that there is revenue without lawful origin which is, nevertheless,taxable. What renders any attempts at rebutting thispresumption more complex is also lack of authorisation for taxauthorities to decide themselves whether a given act is a crimeor another prohibited act. In addition, sometimes it is the evaluationof moral transgressions - morality being understood asa set of beliefs about behaviours considered to be appropriate- which is an element of the clause of principles of social life,that will be decisive for limiting the scope of taxation in point.Interpreting the provisions on the presumption and its applicationor rebuttal is further rendered difficult by the problem ofthe so-called cross-border revenue and the legislator's failureto specify whether the presumption concerns acts which, inabstract, may be the object of a voluntary agreement of parties,producing direct legal effects and being a source of obligations,in the legal system which is correct for assessing such effects,or only revenue from such acts that can be the object of a voluntaryagreement of parties, producing direct legal effects andbeing a source of obligations, in the domestic legal system? Theauthor considers the former conception to be justified.

  Back to top


  Michał Leconte, Mateusz Raińczuk
  Taxation with flat-rate tax of non-residents' income in thelight of Court of Justice judgment of 13 July 2016, C-18/15,Brisal - Auto Estradas do Litoral SA and KBC FinanceIreland v Fazenda Pública
  This article aims to analyse the possible influence of the judgmentissued by the Court of Justice's on 13 July 2016, in caseC-18/15, Brisal - Auto Estradas do Litoral SA and KBC FinanceIreland v Fazenda Pública on taxation with flat-rate tax in Polandof interest received by entities that are not Polish residentsand the possibility of applying the operative part of thejudgment to other categories of income taxable with flat-ratetax in Poland.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  mec Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty