Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Małgorzata Militz
 • Nowe aspekty badania dobrej wiary u nabywców paliw
 • str. 6

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Ochrona interesu publicznego w świetle ordynacji podatkowej
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PODATKI

  Błażej Cieliński
 • Zwolnienie z podatku dochodowego funduszy inwestycyjnych z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim UE a swoboda przepływu kapitału
 • str. 13

  Justyna Stępień
 • Prawne aspekty opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia
 • str. 19

  Maria Supera-Markowska
 • Ujęcie unijnych dotacji inwestycyjnych na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych
 • str. 24

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Filip Majdowski, Robert Wielgórski
 • Nowy ład światowy w zakresie wymiany informacji podatkowych?
 • str. 32

  PYTANIE PREJUDYCJALNE
  str. 40

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 42

  ORZECZNICTWO


  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 45

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 48

  WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE

  Podatek dochodowy od osób prawnych
  str. 55

  Podatek dochodowy od osób fizycznych
  str. 56

  Podatek od towarów i usług
  str. 58

  Podatek od czynności cywilnoprawnych
  str. 61

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Małgorzata Militz
  Nowe aspekty badania dobrej wiary u nabywców paliw
  W ostatnim czasie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym zapadł wyrok bardzo istotny dla podatników działających w branży paliwowej. Argumenty, jakie zostały użyte przez skład orzekający dla uzasadnienia odmowy prawa do odliczenia podatku naliczonego, są wręcz nowatorskie i dotychczas w analogicznych sporach niebrane pod uwagę. Sąd wykorzystał wszelkie uwagi i wskazówki, jakie zostały mu udzielone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - dalej TSUE, w postanowieniu z dnia 6 lutego 2014 r. sprawie Marcin Jagiełło przeciwko Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi). Lektura tego wyroku nie pozostawia żadnych wątpliwości - tworzy on nowe kryteria oceny dobrej wiary podatnika działającego w branży paliwowej, które będą zapewne używane w celu odmowy prawa do odliczenia.

  Początek strony


  Błażej Cieliński
  Zwolnienie z podatku dochodowego funduszy inwestycyjnych z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim UE a swoboda przepływu kapitału
  Wraz ze wzrostem zainteresowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych lokowaniem środków w aktywa położone w Polsce w ostatnich latach szczególnego znaczenia nabrała kwestia opodatkowania ich dochodów, a szczególnie możliwości zastosowania w ich przypadku zwolnienia z podatku dochodowego. Zasadniczo nie budzi już wątpliwości kwestia, że fundusze inwestycyjne z siedzibą w Unii Europejskiej (Europejskim Obszarze Gospodarczym) porównywalne z polskimi funduszami inwestycyjnymi powinny korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych). Od 1 stycznia 2011 r. zwolnienie tych funduszy z opodatkowania jest uregulowane w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) - dalej u.p.d.o.p. Równocześnie z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że również w okresach przed 2011 r. fundusze te powinny korzystać ze zwolnienia. Nieco inaczej wygląda natomiast kwestia ewentualnego zwolnienia z opodatkowania dochodów osiąganych przez fundusze inwestycyjne z siedzibą poza Unią Europejską (Europejskim Obszarem Gospodarczym)). Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - dalej TSUE, z dnia 10 kwietnia 2014 r. wydany w sprawie Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy) wskazuje, że takie fundusze również nie mogą być dyskryminowane i jeżeli są porównywalne do polskich funduszy inwestycyjnych, to powinny móc korzystać ze zwolnienia z podatku.

  Początek strony


  Justyna Stępień
  Prawne aspekty opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia
  Umowa dożywocia jest umową dwustronnie zobowiązującą i - w sposób szczególny - przysparzającą, wzajemną, odpłatną. Jej wzajemność ma charakter losowy. Zawierający umowę dożywotnik zakłada, że ma przed sobą długie życie, a zatem pobierane przez niego świadczenia zrównoważą wartość zbytej nieruchomości, jednak jest to cel przyszły i niepewny. Świadczenia na rzecz dożywotnika są w istocie ekspektatywą, a przysporzenie realizuje się stopniowo i jego wartości nie da się określić w chwili zawarcia umowy. Te szczególne cechy umowy dożywocia sprawiają, że nie da się do niej zastosować przyjętej przez organy podatkowe interpretacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) - dalej u.p.d.o.f. (czyli ustalenia przychodu dożywotnika na podstawie wartości zbytej nieruchomości). Takie rozwiązanie rażąco narusza normy konstytucyjne, zwłaszcza sformułowaną w art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.) - dalej Konstytucja, zasadę, która gwarantuje obywatelom szczególną jakość regulacji podatkowych.

  Początek strony


  dr Maria Supera-Markowska
  Ujęcie unijnych dotacji inwestycyjnych na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych
  Dotacje, w tym dotacje unijne, co do zasady, stanowią podlegający opodatkowaniu przychód, chyba że należą do kategorii wyłączonych lub zwolnionych z opodatkowania. Podstawowym zwolnieniem w przypadku dotacji unijnych jest zwolnienie z opodatkowania środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) - dalej u.p.d.o.p., oraz art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) - dalej u.p.d.o.f. Ewentualnie, zgodnie z poglądem reprezentowanym przez liczne organy podatkowe, w myśl którego podatkowe ujęcie dotacji unijnych zależy od sposobu ujęcia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w krajowym systemie finansów publicznych, dotacje unijne przekazywane w systemie dotacji rozwojowych podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 albo 48 u.p.d.o.p. oraz art. 21 ust. 1 pkt 47c albo pkt 129 u.p.d.o.f., a dotacje unijne przekazywane w ramach systemu płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 (albo pkt 48) i pkt 52 u.p.d.o.p. oraz art. 21 ust. 1 pkt 47c (albo pkt 129) i 136 u.p.d.o.f. (natomiast dotacje przekazywane w ramach systemu prefinansowania, co do zasady, podlegają opodatkowaniu).

  Początek strony


  Filip Majdowski, Robert Wielgórski
  Nowy ład światowy w zakresie wymiany informacji podatkowych?
  W zglobalizowanej gospodarce unikanie i uchylanie się od opodatkowania za pomocą międzynarodowych struktur oraz dzięki ukrywaniu przychodów w tzw. przyjaznych jurysdykcjach jest prostsze i dostępniejsze niż kiedykolwiek. Jednocześnie walka z międzynarodowymi oszustwami podatkowymi przynosi obecnie co najwyżej umiarkowane efekty. Przyczyn tego stanu rzeczy upatruje ię m.in. w niedostatecznej wymianie informacji podatkowych pomiędzy poszczególnymi państwami. Istniejące w tym zakresie rozwiązania są uznawane za niewystarczające, zbyt powolne i nieefektywne. Remedium zaś ma być zacieśnienie współpracy w tym zakresie i upowszechnienie automatycznej wymiany informacji (AWI). W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane nowe propozycje rozwiązań w zakresie wymiany informacji podatkowych w dziedzinie podatków od dochodów i kapitału w ramach systemów OECD, UE oraz amerykańskiej FATCA na tle dotychczas stosowanych środków.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Małgorzata Militz
 • New aspects of examining good faith of petrol purchasers
 • p. 6

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Protection of public interest in the light of the Tax Ordinance
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 5


  TAXES

  Błażej Cieliński
 • Exemption from income tax of mutual funds with registered offices in non-EU countries and free movement of capital
 • p. 13

  Justyna Stępień
 • Legal aspects of charging personal income tax on conveyance of property for consideration under life estate agreements with annuity
 • p. 19

  Maria Supera-Markowska
 • Recognition of EU investment subsidies on the grounds of provisions on income taxes
 • p. 24

  TAX ORDINANCE ACT

  Filip Majdowski, Robert Wielgórski
 • New global order in the field of exchange of tax information?
 • p. 32

  REQUEST FOR PRELIMINARY RULING OF COJ OF THE EU
  p. 40

  PRECEDENT-SETTING CASES
  p. 42

  COURTS' DECISIONS


  Administrative courts' rulings - review
  p. 45

  CoJ EU rulings - review
  p. 48

  TAX EXPLANATIONS & INTERPRETATIONS

  CIT
  p. 55

  PIT
  p. 56

  VAT
  p. 58

  Tax on civil law transactions
  p. 61

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Małgorzata Militz
  New aspects of examining good faith of petrol purchasers
  Recently, the Supreme Administrative Court has issued a judgment which is very important for taxable persons operating as petrol retailers. The arguments used by the adjudicating board to justify refusal of the right to deduct input tax are indeed innovative ones and have not yet been considered in similar disputes. The Court followed all remarks and guidelines it received from the Court of Justice of the European Union in the judgment of 6 February 2014 issued in case Marcin Jagiełło v Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. This judgment leaves no doubt: it creates new criteria for assessing the good faith of a taxable person operating as a petrol retailer, which criteria will most likely be used to refuse the right to tax deduction.

  Back to top


  Błażej Cieliński
  Exemption from income tax of mutual funds with registered offices in non-EU countries and free movement of capital
  As foreign mutual funds are more and more interested in investing in assets located in Poland, in recent years the issue of taxation of their income, and in particular the possibility of applying income tax exemption to such income, has become particularly important. In principle there are no more doubts that mutual funds with registered office in the European Union (European Economic Area) comparable to Polish mutual funds should enjoy exemption from corporate income tax. From 1 January 2011, tax exemption of these funds has been regulated in Art. 6(1)(10a) of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax. At the same time, case law of administrative courts shows that these funds should have enjoyed the exemption also before 2011. The issue of possible exemption of income derived by mutual funds with registered offices outside of the EU (EEA) is slightly different. The judgment of the Court of Justice of the European Union of 10 April 2014 issued in case Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company v Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy indicates that such funds cannot be discriminated against either and if they are comparable to Polish mutual funds, they should be able to enjoy the tax exemption.

  Back to top


  Justyna Stępień
  Legal aspects of charging personal income tax on conveyance of property for consideration under life estate agreements with annuity
  A life estate agreement with annuity is a bilaterally binding contract and - in a special way - a contract creating mutual increments in assets for consideration. Its mutual character is of a fortuitous nature. The recipient of annuity who enters into the contract assumes he/she has a long life in front of them, thus the benefits collected by then will balance with the value of the conveyed property, however, this is a future and uncertain goal. Benefits for the annuity recipient are in essence an expectation, while the increment is received gradually and its value cannot be determined at the time when the agreement is made. These particular features of the life estate agreement with annuity make it impossible to apply to it the tax authorities' interpretation of the provisions of the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax (that is, to determine the revenue of the annuity recipient on the basis of value of the conveyed property). This solution is a flagrant violation of constitutional norms, especially the principle formulated in Art. 217 of the Polish Constitution of 2 April 1997, which principle guarantees citizens special quality of tax regulations.

  Back to top


  dr Maria Supera-Markowska
  Recognition of EU investment subsidies on the grounds of provisions on income taxes
  Subsidies, including EU subsidies, as a rule constitute taxable income unless they belong to categories excluded or exempt from tax. The fundamental exemption in the case of EU subsidies is exemption from tax of non-repayable foreign aid funds, provided for in Art. 17(1)(23) of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax [ACIT] and in Art. 21(1)(46) of the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax [APIT]. Alternatively, in accordance with the view expressed by numerous tax authorities, namely that recognition of EU subsidies for tax purposes depends on the way funds from the EU budget are recognized in the domestic system of public finance, EU subsidies provided within the system of development subsidies are exempt from tax under Art. 17(1)(47) or Art. 17(1) (48) ACIT and Art. 21(1)(47c) or Art. 21(1)(129) APIT, while EU subsidies provided within the system of payments from Bank Gospodarstwa Krajowego - under Art. 17(1)(47) (or 48) and Art. 17(1)(52) ACIT and Art. 21(1)(47c) (or 129) and Art. 21(1) (47c)(136) APIT (whereas, as a rule, subsidies provided within the pre-financing system are liable to tax).

  Back to top


  Filip Majdowski, Robert Wielgórski
  New global order in the field of exchange of tax information?
  In the globalized economy, tax avoidance and evasion with the help of international structures and thanks to hiding income in the so-called friendly jurisdictions is simpler and more available than ever before. At the same time, fight against international tax fraud is currently only moderately efficient at most. The perceived reasons for this state of affairs include, among other things, insufficient exchange of tax information between individual states. The solutions that exist in this scope are considered to be insufficient, too slow and inefficient. And the remedy for that should be stronger cooperation in this field and widespread automatic information exchange. This article presents new proposals of solutions in the field of exchange of tax information in the area of taxes on income and capital within systems of the OECD, the UE and the US FATCA and compares them with measures used so far.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty