Facebook

Grudzien_darmowa_dostawa_Banner_1920x60_v2.jpg [1.84 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
71,99 71,99
Cena regularna: 80,00
80,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Ico_Orange_1.gif [2 KB] Do 16.05.2020 r. ogólną zasadą było rozpatrywanie spraw na rozprawach przeprowadzanych w budynku sądu z osobistym udziałem stron lub ich pełnomocników. Zasada ta uległa zmianie z dniem wejścia w życie tarczy antykryzysowej 3.0. Obecnie przepis art. 15zzs4 ust. 3 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uprawnia przewodniczącego wydziału orzeczniczego sądu administracyjnego do skierowania sprawy do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym bez zgody stron postępowania. 

Możliwość przeprowadzenia posiedzenia niejawnego w sprawach, w których ustawa wymaga przeprowadzenia rozprawy, to zatem kolejny efekt pandemii koronawirusa. Nowe rozwiązanie jest dopuszcza...

Ico_Orange_1.gif [2 KB] Do 16.05.2020 r. ogólną zasadą było rozpatrywanie spraw na rozprawach przeprowadzanych w budynku sądu z osobistym udziałem stron lub ich pełnomocników. Zasada ta uległa zmianie z dniem wejścia w życie tarczy antykryzysowej 3.0. Obecnie przepis art. 15zzs4 ust. 3 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uprawnia przewodniczącego wydziału orzeczniczego sądu administracyjnego do skierowania sprawy do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym bez zgody stron postępowania. 

Możliwość przeprowadzenia posiedzenia niejawnego w sprawach, w których ustawa wymaga przeprowadzenia rozprawy, to zatem kolejny efekt pandemii koronawirusa. Nowe rozwiązanie jest dopuszczalne w postępowaniu przed NSA oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi.

W artykule pt. Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 15zzs4 ust. 3 specustawy w świetle zasady jawności postępowania sądowego podjęto próbę wskazania właściwej wykładni tego przepisu w świetle konstytucyjnej zasady jawności postępowania sądowego, by następnie zestawić ze sformułowanymi postulatami praktykę stosowania przepisu przez sądy administracyjne.


Ico_Orange_17.gif [706 B] Kwestia opodatkowania VAT użytkowania wieczystego budziła wątpliwości interpretacyjne od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kwestią sporną było przede wszystkim ustalenie, czy w świetle obowiązujących od 1.05.2004 r. przepisów o podatku od towarów i usług oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste należy traktować jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług. Nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie 1.12.2008 r., ostatecznie „wyciszono” te spory, wskazując wprost w przepisie, że oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów.

Zmianą tą zapewniono stabilizację interpretacyjną w tym obszarze aż do momentu pojawienia się ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa ta wywołała dyskusję co do charakteru tych przekształceń na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług oraz zasadności opodatkowania tym podatkiem opłaty przekształceniowej, która to dyskusja znalazła swój finał w Trybunale Sprawiedliwości.

Artykuł pt. Użytkowanie wieczyste w VAT prezentuje tło związane z opodatkowaniem VAT użytkowania wieczystego oraz przedstawia konsekwencje, przede wszystkim dla gmin, jakie niesie ze sobą wyrok TS z 25.02.2021 r., C-604/19, Gmina Wrocław przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej.


Ico_Orange_17.gif [706 B] Emocje wywołuje także spór o podstawę opodatkowania budowli, które zostały całkowicie zamortyzowane. Podstawa opodatkowania budowli w podatku od nieruchomości nawiązuje do – przynajmniej formalnie – wartości budowli. Jest to albo wartość oparta na przepisach dotyczących amortyzacji, albo tzw. wartość rynkowa. Z uwagi na to, że podstawą opodatkowania jest wartość obiektu z momentu powstania obowiązku podatkowego, często niewiele ma ona wspólnego z realną wartością przedmiotu opodatkowania.

Kwestia ta stanowi główny przedmiot artykułu pt. Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy, ale została ona ujęta na tle całości zagadnienia wartości budowli, które były lub są amortyzowane. Pominięty został problem podstawy opodatkowania budowli, które nie były amortyzowane.


Ico_Orange_3.gif [811 B] Warto także przeczytać o opłacie paliwowej, skoro dotyczy jej blisko 10 000 wyroków, w tym 1000 orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. Artykuł pt. Punkty styczne opłaty paliwowej z podatkiem akcyzowym dotyczy powiązań opłaty paliwowej z podatkiem akcyzowym. Punkty styczne dotyczą m.in. takich aspektów tej opłaty jak moment powstania obowiązku zapłaty czy kwestia zabezpieczenia jej płatności (zabezpieczenie akcyzowe).

Elementy konstrukcyjne opłaty paliwowej, tj. podmiot, przedmiot czy moment powstania obowiązku, są determinowane przez tożsame elementy konstrukcyjne podatku akcyzowego gdyż obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej jest konsekwencją uznania danego podmiotu na gruncie ustawy o podatku akcyzowym za podatnika akcyzy i powstaje z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych, a podstawą obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych, od jakich określony prawem podmiot jest obowiązany zapłacić podatek akcyzowy. W związku z powyższym w artykule omówiono trzy płaszczyzny powiązań opłaty paliwowej z podatkiem akcyzowym: przedmiotową, podmiotową i przedmiotowo-podmiotową.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TEMAT MIESIĄCA

Hanna Filipczyk
Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 15zzs4 ust. 3 specustawy w świetle zasady jawności postępowania sądowego | str. 17

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski, Jakub Malinowski
Prowadzenie gospodarstwa rolnego a działalność gospodarcza – aspekty podatkowe, rachunkowe i cywilnoprawne | str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH

Wojciech Morawski
VI Toruński Przegląd
...

TEMAT MIESIĄCA

Hanna Filipczyk
Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 15zzs4 ust. 3 specustawy w świetle zasady jawności postępowania sądowego | str. 17

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski, Jakub Malinowski
Prowadzenie gospodarstwa rolnego a działalność gospodarcza – aspekty podatkowe, rachunkowe i cywilnoprawne | str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH

Wojciech Morawski
VI Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego – relacja | str. 7

PRAKTYKA ZAWODOWA

Anna Łabuzińska
Zakres zastosowania sankcji w polskim prawie podatkowym | str. 10

PODATKI

Wojciech Morawski
Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy | str. 27

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
Użytkowanie wieczyste w VAT | str. 37

Rafał Kusztal
Punkty styczne opłaty paliwowej z podatkiem akcyzowym | str. 43

ORDYNACJA PODATKOWA

Kacper Kanka
Możliwość wydania interpretacji indywidualnej w przedmiocie oceny dochowania należytej staranności – analiza orzecznictwa sądów administracyjnych  | str. 49

ORZECZNICTWO

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Przegląd orzecznictwa TS | str. 59

Ewa Prejs
Przegląd orzecznictwa TS | str. 60

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI

Filip Majdowski
Aktualności z Brukseli | str. 63

Prenumerata PP | str. 64

Table of contents

Rozwiń Zwiń

TOPIC OF THE MONTH

Hanna Filipczyk
Hearing a Case in Camera on the Basis of Article 15zzs4(3)of the Special Solutions Act in the Light of the Principle of Open Court Proceedings| p. 17

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski, Jakub Malinowski
Running a Farm v. Pursuing Business Activity: Tax,Accounting and Civil
...

TOPIC OF THE MONTH

Hanna Filipczyk
Hearing a Case in Camera on the Basis of Article 15zzs4(3) of the Special Solutions Act in the Light of the Principle of Open Court Proceedings| p. 17

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski, Jakub Malinowski
Running a Farm v. Pursuing Business Activity: Tax, Accounting and Civil Law Aspects| p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES

Wojciech Morawski
Sixth Torun Review of Tax Case Law. A Report| p. 7

PROFESSIONAL PRACTICE

Anna Łabuzińska
The Scope of Application of Sanctions in the Polish Tax Law| p. 10

TAXES

Wojciech Morawski
The Value of Tax Base of Depreciated Construction Structures in Real Estate Tax, That Is, On A Contrario Argumentation Based on Excessive Faith in Rational Legislature | p. 27

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
Perpetual Usufruct in VAT| p. 37

Rafał Kusztal
Similarities Between Fuel Fee and Excise Duty| p. 43

TAX ORDINANCE

Kacper Kanka
Possibility of Issuing a Tax Ruling Relating to Assessment of Whether Due Diligence Was Exercised. Analysis of Administrative Case Law | p. 49

COURTS’ DECISIONS

Krzysztof Lasiński-Sulecki
CoJ rulings: review| p. 59

Ewa Prejs
CoJ rulings: review| p. 60

NEWS FROM BRUSSELS

Filip Majdowski
News from Brussels| p. 63

Subscription | p. 64

Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2021 [368]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2021 [367]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty