Facebook

BLACK_FRIDAY_banner_1920x60.jpg [23.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Krzysztof Lasiński-Sulecki

str. 14

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Najważniejsze decyzje podjęte przez V Krajowy
...TEMAT MIESIĄCA

Krzysztof Lasiński-Sulecki

str. 14

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Najważniejsze decyzje podjęte przez V Krajowy Zjazd Krajowej Izby Doradców Podatkowych
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
str. 6


PRAKTYKA ZAWODOWA
str. 9


PRAKTYKA SKARBOWA
str. 12
 

PODATKI

Dariusz Gibasiewicz

str. 22

Marek Maliński, Wojciech Śliż

str. 29 

Paweł Banasik

str. 36

POSTĘPOWANIE PRZED SA

Natalia Kociak

str. 42

ORZECZNICTWO

Przegląd orzecznictwa SA
str. 48

Przegląd orzecznictwa TS
str. 54 

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
str. 63


Prenumerata PP
str. 64
dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. nadzw. UMK
Zakres przedmiotowy zwolnienia usług świadczonych przez niezależne grupy osób – po wyrokach DNB Banka i Aviva
Wykładnia przepisu wprowadzającego zwolnienie usług świadczonych przez niezależne grupy osób (art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u.) od początku jego obowiązywania stanowiła przedmiot sporów. Niemalże każda przesłanka była pojmowana szerzej przez podatników, a węziej przez organy podatkowe. Niektóre spośród użytych w tym przepisie przesłanek były sformułowane w taki sposób, że dziwić mógłby raczej brak sporów interpretacyjnych niż ich występowanie. W 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał dwa wyroki dotyczące wzorca rzeczonego zwolnienia z art. 132 ust. 1 lit. f dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112 – DNB Banka i Aviva. Nie wydaje się jednak, aby wyroki te rozwiały wątpliwości interpretacyjne. Mogą natomiast posłużyć ustawodawcy do zawężenia zakresu tego zwolnienia w przyszłości.

Początek strony


dr Dariusz Gibasiewicz
Dalszy ciąg walki z obrotem gotówkowym?
Przedmiotem artykułu jest prezentacja projektowanych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które także w istotny sposób wpłyną – w przypadku ich uchwalenia – na możliwość zaliczania określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu na gruncie ustaw regulujących podatki dochodowe. Autor dokonuje oceny proponowanych zmian legislacyjnych oraz wskazuje rodzaje problemów związanych z ewentualnym wejściem w życie nowych regulacji. W artykule przedstawiono także ocenę projektowanych zmian w odniesieniu do celowości ich wprowadzenia oraz zaprezentowano analizę dotyczącą tego, czy projektowane przepisy są w stanie doprowadzić do zamierzonych celów oraz czy ich efekty pozostają w odpowiedniej proporcji do obowiązków nakładanych na podatników.

Początek strony


Marek Maliński, Wojciech Śliż
Należyta staranność nabywców towarów w transakcjach krajowych jako przesłanka zachowania prawa do odliczenia VAT naliczonego w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego
Nieświadomy udział nabywców towarów w oszustwach karuzelowych może skutkować utratą przez nich możliwości odliczenia VAT naliczonego. Kwestią budzącą wątpliwości jest to, w jakich okolicznościach nabywcy towarów powinni podejrzewać, że są wykorzystywani do udziału w przestępczym procederze, oraz to, jakie działania powinni podjąć w celu weryfi kacji swoich kontrahentów. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie, w świetle aktualnego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, jakie działania mogą podjąć podatnicy w celu zachowania należytej staranności w realizowanych transakcjach krajowych, a także jakie zachowania podatników mogą skutecznie podważyć twierdzenia o działaniu z zachowaniem należytej staranności.

Początek strony


Paweł Banasik
Stadion stadionowi nierówny – kwalifi kacja dla potrzeb podatku od nieruchomości
Motywem do przygotowania niniejszej publikacji był wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7.03.2017 r. dotyczący opodatkowania podatkiem od nieruchomości stadionu piłkarskiego. Teza wyroku brzmi: „stadion piłkarski (zadaszone trybuny i płyta boiska) jest budowlą (art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [...]”. Właśnie teza wspomnianego orzeczenia, która sugeruje uniwersalność wyrażonego w nim poglądu, skłania do pogłębienia tego zagadnienia. Wydaje się to niezbędne, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że stadiony piłkarskie są projektowane w oparciu o różne rozwiązania architektoniczne, a tym samym ich konstrukcje mogą się znacząco od siebie różnić, co oczywiście przekłada się na właściwą kwalifi kację dla potrzeb podatku od nieruchomości.

Początek strony


Natalia Kociak
Wykładnia gospodarcza w orzecznictwie sądów administracyjnych
Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób polskie sądy administracyjne pojmują pojęcie tzw. wykładni gospodarczej oraz czy – i jeśli tak, to w jakim zakresie – ją stosują. Podejmowana problematyka jest szczególnie interesująca, ponieważ do tej pory w doktrynie nie był to temat zbyt często poruszany. Mając na uwadze dynamikę stosunków gospodarczych, należy zatem przyjrzeć się temu, jaką rolę w interpretacji przepisów prawa podatkowego odgrywa wykładnia gospodarcza. Przedmiotem badań jest wyłącznie analiza orzeczeń polskich sądów administracyjnych z lat 2004–2017.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH

Krzysztof Lasiński-Sulecki

p. 14

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Most important
...TOPIC OF THE MONTH

Krzysztof Lasiński-Sulecki

p. 14

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Most important decisions taken by the Fifth Convention of the National Chamber of Tax Advisers
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
p. 6


PROFESSIONAL PRACTICE
p. 9


TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
p. 12
 

TAXES

Dariusz Gibasiewicz

p. 22

Marek Maliński, Wojciech Śliż

p. 29 

Paweł Banasik

p. 36

PROCEEDINGS BEFORE THE ADM. COURTS

Natalia Kociak

p. 42

COURTS’ DECISIONS

Administrative courts’ rulings – review
p. 48

CoJ rulings – review
p. 54 

NEWS FROM BRUSSELS
p. 63


Subscription
p. 64
Krzysztof Lasiński-Sulecki
The scope of application of the exemption for the supply of services by independent groups of persons – after DNB Banka and Aviva judgments
The interpretation of the provision that introduced an exemption for the supply of services by independent groups of persons (Art. 43(1)(21) of the Act of 11 March 2004 on VAT) has been disputed from the time it became effective. Almost every criterion was understood more broadly by taxpayers, while more narrowly by tax authorities. Some of the criteria used in the provision in question were formulated in such a way that lack of disputes concerning interpretation would be more surprising than their existence. In 2017 the Court of Justice issued two judgments concerning the model of the exemption in point provided for in Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (Art. 132(1)(f)) – DNB Banka and Aviva. It does not seem that these judgments can dispel interpretation doubts. Yet they can be used by the legislature to narrow down the scope of this exemption in the future.

Back to top


Dariusz Gibasiewicz
Continued fi ght against cash transactions?
This article contains a presentation of draft amendments to the VAT Act. If they are passed, they will have a signifi cant impact on the possibility of treating certain expenses as tax-deductible under the statutes regulating income taxes. The author assesses the proposed legislative amendments and indicates the kinds of problems connected with the possible entry into force of the new regulations. The article also contains an assessment of the draft amendments in terms of their expediency and an analysis of whether the draft provisions can contribute to achieving the intended goals or whether their effects are adequately proportional to the duties imposed on taxpayers.

Back to top


Marek Maliński, Wojciech Śliż
Due diligence exercised by purchasers of goods in domestic transactions as condition for retaining the right to deduct input VAT, in the light of Supreme Administrative Court case law
When purchasers of goods unknowingly participate in carousel tax fraud, they may lose the right to deduct input VAT. The issues which give rise to doubts are in what circumstances purchasers of goods should suspect that they are used as participants in criminal dealings and what steps they should take to verify their counterparties. This article aims to determine, in the light of current case law of the Supreme Administrative Court, what steps taxpayers can take in order to exercise due diligence in domestic transactions, as well as what taxpayer behaviours can effectively undermine their claims that they had exercised due diligence.

Back to top


Paweł Banasik
Stadiums differ – classifi cation for real estate tax purposes
This article is about football stadiums and their classifi cation for real estate tax purposes. Based on jurisprudence (especially on the judgment of Supreme Administrative Court issued on 7 March 2017) a stadium should be treated as a structure and taxed on its value (2% per year). The author questions this standpoint, because stadiums may have different architectural features, which means that some of them should be treated as buildings (i.e. taxed on their usable fl oor area). There are no general rules that should apply to each stadium and, consequently, lead to each stadium being taxed in the same way. The only condition which has actual impact on taxation of stadiums is their architectural features (walls, roofs, etc.). It means that conditions such as the function or the general appearance have no infl uence on the way stadiums are taxed.

Back to top


Natalia Kociak
Economic interpretation in case law of administrative courts
This article is an attempt to answer the question how Polish administrative courts understand the notion of the so-called economic interpretation and whether - and if so, to what extent - they use it. These problems are particularly interesting because so far this subject has not been often referred to in legal literature. Having regard to the dynamics of economic relationships, we should take a look at the role played by economic interpretation in interpreting the provisions of tax statutes. The study comprises only an analysis of the judgments of Polish administrative courts issued in the years 2004–2017.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2021 [368]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2021 [367]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty