Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
57,55 57,55
Cena regularna: 63,95
63,95
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Marek Kalinowski, Ewa Prejs
 • Organy podatkowe i ich właściwość po nowelizacji ordynacji podatkowej
 • str. 10

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Zniesienie obowiązku korekty kosztów w podatkach dochodowych
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 8


  ORDYNACJA PODATKOWA - NOWELIZACJA

  Krzysztof Lasiński-Sulecki
 • APA po zmianach
 • str. 18

  PODATKI

  Katarzyna Wróblewska, Krzysztof Kańtor
 • Umowa konsorcjum - konsekwencje w zakresie VAT
 • str. 22

  Błażej Kuźniacki
 • Podmiotowy zakres umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz unijnych dyrektyw w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej oraz spółek z grupy (3)
 • str. 29

  PRAWO KARNE SKARBOWE

  Wojciech Majkowski, Michał Mrozik
 • Odpowiedzialność likwidatorów spółek prawa handlowego za przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym na gruncie kodeksu karnego skarbowego
 • str. 42

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 52

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  prof. dr hab. Marek Kalinowski, dr Ewa Prejs
  Organy podatkowe i ich właściwość po nowelizacji ordynacji podatkowej
  Zagadnienie właściwości organów podatkowych ma fundamentalne znaczenie dla prawa podatkowego. Decyduje ona bowiem o tym, który organ ma kompetencję do podejmowania czynności w sprawie związanej ze stosowaniem prawa podatkowego oraz kto w razie wystąpienia konkretnego przypadku powinien być wierzycielem - organem podatkowym właściwym do wymierzenia danego podatku. Uchwalona w dniu 29 sierpnia 1997 r. ustawa - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., obowiązuje od 1 stycznia 1998 r. Od momentu jej uchwalenia nastąpiło kilka nowelizacji o charakterze merytorycznym, niemniej jednak regulacja dotycząca właściwości organów podatkowych wymagała dalszej nowelizacji z punktu widzenia jej efektywności. Zmian w tym zakresie dokonano również nowelizacjami z dnia 10 lipca 2015 r. oraz z dnia 10 września 2015 r., które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

  Początek strony


  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
  APA po zmianach
  W ramach dużej nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., zmieniono przepisy dotyczące porozumień w sprawie ustalania cen transakcyjnych (Advance Pricing Agreements - APA). Zmiany mają służyć m.in. usunięciu wątpliwości interpretacyjnych i lepszemu skorelowaniu terminologicznemu ordynacji podatkowej z przepisami ustaw o podatkach dochodowych.

  Początek strony


  Krzysztof Kańtor, Katarzyna Wróblewska
  Umowa konsorcjum - konsekwencje w zakresie VAT
  W ramach niniejszego artykułu autorzy omawiają implikacje w zakresie rozliczania VAT i dokumentowania dla celów podatkowych prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia opartego na umowie konsorcjum na podstawie rozważań nad istotą prawną konsorcjum.

  Początek strony


  Błażej Kuźniacki
  Podmiotowy zakres umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz unijnych dyrektyw w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej oraz spółek z grupy (3)
  Niniejszy artykuł stanowi trzecią i ostatnią część cyklu poświęconego analizie przepisów o podatkowych grupach kapitałowych - dalej PGK, w świetle prawa unijnego oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - dalej umowy o UPO. Ta część skupia się na podmiotowym zakresie umów o UPO oraz unijnych dyrektyw w odniesieniu do spółek funkcjonujących w PGK. Ta problematyka dotychczas nie została opisana w polskiej literaturze przedmiotu prawa podatkowego oraz nie ma w tej mierze jasnego i jednolitego stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych.

  Początek strony


  Wojciech Majkowski, Michał Mrozik
  Odpowiedzialność likwidatorów spółek prawa handlowego za przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym na gruncie kodeksu karnego skarbowego
  W praktyce likwidatorzy nie tylko prowadzą sprawy zarządzanych przez siebie podmiotów, ale też niejako firmują swoimi nazwiskami i swoimi podpisami przed organami podatkowymi czynności ostatecznie kończące rozliczenia podatkowe tych podmiotów, a warto pamiętać, że może dotyczyć to również okresów wcześniejszych, poprzedzających otwarcie likwidacji. Z tą funkcją wiąże się zatem określona odpowiedzialność. Celem niniejszego artykułu jest opisanie odpowiedzialności likwidatorów spółek prawa handlowego na gruncie prawa karnego skarbowego za przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i skonfrontowanie jej w niezbędnym zakresiez reżimem osobistej odpowiedzialności za zaległości podatkowe zarządzanych przez nich podmiotów na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Marek Kalinowski, Ewa Prejs
 • Tax authorities and their competence after amendments to the Tax Ordinance
 • p. 10

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Abolition of the duty to correct expenses with respect to income taxes
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 5


  TAX AUTHORITIES' PRACTICE
  p. 8


  TAX ORDINANCE ACT: AMENDMENTS

  Krzysztof Lasiński-Sulecki
 • APA after amendments
 • p. 18

  TAXES

  Katarzyna Wróblewska, Krzysztof Kańtor
 • Consortium agreement: consequences in the field of VAT
 • p. 22

  Błażej Kuźniacki
 • Scope of entities covered by double tax avoidance agreements and EU directives with respect to tax groups of companies and companies from a group (3)
 • p. 29

  FISCAL PENAL LAW

  Wojciech Majkowski, Michał Mrozik
 • Responsibility of liquidators of companies and commercial law partnerships for fiscal offences and petty offences against tax duties on the basis of the Fiscal Penal Code
 • p. 42

  COURTS' DECISIONS

  Administrative courts' rulings - review
  p. 52

  CoJ EU rulings - review
  p. 56

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  prof. dr hab. Marek Kalinowski, dr Ewa Prejs
  Tax authorities and their competence after amendments to the Tax Ordinance
  The issue of competence of tax authorities is of fundamental importance for tax law. It determines which authority has the power to take steps in a case relating to the application of tax law and who, in a given case, should be the creditor, i.e. the tax authority competent to assess the given tax. The Act passed on 29 August 1997 - Tax Ordinance, has been in force since 1 January 1998. Since the moment it was passed a few substantive amendments have taken place, but the regulation concerning the competence of tax authorities required further amendments from the point of view of its efficiency. Changes in this field were also introduced by the amending acts of 10 July 2015 and of 10 September 2015, which will enter into force on 1 January 2016.

  Back to top


  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
  APA after amendments
  Part of the big amendment to the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance was the amendment to provisions on Advance Pricing Agreements (APAs), which concern the determination of transfer pricing methodology. The amendments are to serve, among other things, to remove interpretation doubts and better correlate the terminology used in the Tax Ordinance and in the acts on income taxes.

  Back to top


  Krzysztof Kańtor, Katarzyna Wróblewska
  Consortium agreement: consequences in the field of VAT
  In this article, the authors discuss the implications of running a joint venture on the basis of a consortium agreement in the field of settling VAT and documentation for tax purposes. As the starting point they use reflections about the legal essence of a consortium.

  Back to top


  Błażej Kuźniacki
  Scope of entities covered by double tax avoidance agreements and EU directives with respect to tax groups of companies and companies from a group (3)
  This article is the third and final part of the series devoted to analysing the provisions on tax groups of companies [TGCs] in the light of EU law and double tax avoidance agreements [DTAAs]. This part focuses on the scope of entities covered by DTAAs and EU directives with respect to companies operating within a TGC. These problems have not so far been described in the Polish tax law literature and there is no clear and uniform standpoint of tax authorities and administrative courts on the matter.

  Back to top


  Wojciech Majkowski, Michał Mrozik
  Responsibility of liquidators of companies and commercial law partnerships for fiscal offences and petty offences against tax duties on the basis of the Fiscal Penal Code
  In their practice, liquidators not only conduct the affairs of entities managed thereby, but they also somehow endorse with their names and signatures the acts which finally end these entities' tax settlements before tax authorities, and it is worthwhile to remember that the same can also apply to earlier periods, before the opening of liquidation. Thus the function involves a certain amount of responsibility. The aim of this article is to describe the responsibility of liquidators of companies and commercial law partnerships under fiscal penal law for fiscal offences and petty offences against tax duties and to confront it, to the necessary extent, with the regime of personal responsibility for tax arrears of entities they manage under the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty