Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Błażej Kuźniacki

str. 12

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Doradcy podatkowi w radach nadzorczych
...TEMAT MIESIĄCA

Błażej Kuźniacki

str. 12

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Doradcy podatkowi w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
str. 6
 

PODATKI 

Szymon Parulski, Maciej Marczak, Marta Zientara

str. 28

Małgorzata Militz

str. 35 

Przemysław Sołtysiak, Marcin Czerwiński

str. 43

ORZECZNICTWO

Maciej Zborowski

str. 57 

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
str. 63


Prenumerata PP
str. 64
dr Błażej Kuźniacki
Wątpliwości związane z implementacją dyrektywy ATA. Nowe przepisy o CFC, spółki z rajów podatkowych oraz swoboda przepływu kapitału
Ustawodawca zdecydował się implementować postanowienia dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12.07.2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (ang. Anti-Tax Avoidance Directive – dalej dyrektywa ATA) w odniesieniu do przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych (ang. controlled foreign companies – dalej przepisy o CFC) w wielu aspektach w sposób niezwykle restrykcyjny. W szczególności, w opinii autora, restrykcyjność nowych przepisów o CFC w odniesieniu do zagranicznych spółek mających siedzibę lub zarząd w niektórych krajach lub terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fi zycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych – dalej raje podatkowe – jest tak dalece idąca i nieproporcjonalna do celu przepisów o CFC, iż rażąco narusza pierwotne prawo unijne (swobodę przepływu kapitału). Artykuł stanowi analizę tego zagadnienia.

Początek strony


Szymon Parulski, Maciej Marczak, Marta Zientara
Pakiet tytoniowy – walka z czarnym rynkiem papierosów
Wprowadzenie zmian mających na celu uszczelnienie obrotu oraz systemu monitorowania upraw tytoniu, jego magazynowania, a następnie zbytu jest kolejną odpowiedzią Ministra Finansów na przestępczość akcyzową w branży tytoniowej. Potrzeba działań ustawodawcy w tym obszarze była podyktowana rosnącymi problemami związanymi z rozwojem i walką z szarą i czarną strefą na rynku papierosów. Rozwijający się nielegalny rynek produkcji i zbytu surowca tytoniowego powoduje znaczące straty dla budżetu państwa z tytułu niższych wpływów z akcyzy tytoniowej, jak również istotnie utrudnia uczciwą konkurencję legalnie działającym podmiotom z branży tytoniowej. Adresatami zmian wprowadzonych pakietem tytoniowym są rolnicy zajmujący się uprawą suszu tytoniowego, pośredniczące podmioty tytoniowe oraz koncerny tytoniowe.

Początek strony


Małgorzata Militz
Odwrotne obciążenie w VAT – wymogi materialne i formalne realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego
Z dniem 1.01.2017 r. ustawodawca po raz kolejny wprowadził zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego, wynikającego z zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zmiany te w niektórych przypadkach prowadzą do ponoszenia przez podatnika ciężaru podatku. Dotyczą one sytuacji, w których w określonym czasie podatnik nie wykaże kwot podatku należnego w związku z wystąpieniem u niego transakcji objętych samoopodatkowaniem – jeśli podatnik uczyni to w terminie późniejszym niż trzy miesiące od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego zostaje mu przesunięte. Z wprowadzonymi zmianami wiąże się wiele problemów, których na co dzień doświadczają podatnicy – i to nie tylko w zakresie wspomnianego przesunięcia w czasie prawa do odliczenia. Organy podatkowe coraz częściej prezentują bowiem stanowisko, zgodnie z którym prawo do odliczenia jest związane z realizacją obowiązków przez samego podatnika. Jeśli natomiast to organ podatkowy dokona za podatnika wyliczenia kwoty podatku należnego – podatnik jest najczęściej pozbawiany prawa do odliczenia podatku naliczonego. Kwestie te są dla podatników niezmiernie ważne, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę wprowadzenie 1.01.2017 r. przepisów umożliwiających nałożenie na podatnika sankcji VAT za zaniżenie kwoty zobowiązania, zawyżenie kwoty do zwrotu na rachunek bankowy lub kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. I pomimo że w sytuacji stosowania mechanizmu odwróconego opodatkowania ani dostawcom / świadczącym usługi, ani organom podatkowym żaden podatek się nie należy, to jak pokazuje praktyka – organy podatkowe często domagają się jego zapłaty.

Początek strony


Przemysław Sołtysiak, Marcin Czerwiński
Realizacja połączenia odwrotnego a klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania
Ani przepisy prawa handlowego, ani prawa podatkowego nie przewidują szczególnych unormowań w zakresie połączenia, w którym spółka dominująca jest przejmowana przez jej spółkę zależną. Ten typ połączenia, zwany w doktrynie „odwrotnym” (downstream merger), może przynieść grupie kapitałowej korzyści biznesowo-ekonomiczne. Jednocześnie, przy odpowiednim ukształtowaniu struktury połączenia, downstream merger może być neutralny podatkowo. Dotychczas w literaturze ten typ połączenia występował głównie w kontekście pojawiających się problemów prawnych lub rachunkowych, rzadziej jednak podlegał analizie z perspektywy ściśle podatkowej. Opisywana w niniejszym artykule perspektywa podatkowa dotyczy niektórych zagadnień podatkowych, takich jak kwestia sukcesji podatkowej i rozliczania straty, odsetek od kredytu (pożyczki) w kosztach uzyskania przychodu spółki przejmującej po połączeniu oraz zastosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania do samego połączenia, jak i połączenia realizowanego w scenariuszu zakładającym rozliczenie odsetek od kredytu (pożyczki) w kosztach podatkowych spółki przejmującej po połączeniu lub rozliczenie straty podatkowej przed 1.01.2018 r., a także uzasadnienia ekonomicznego restrukturyzacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, sądów administracyjnych i interpretacjach organów podatkowych.

Początek strony


Maciej Zborowski
Firmanctwo i należyta staranność w kontekście prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
1. „Z żadnej z [ustalonych okoliczności – przyp. aut.] (…) nie wynika, że dostawcami paliwa udokumentowanego spornymi fakturami nie były podmioty widniejące na nich jako dostawcy. Okoliczności te mają charakter formalny, zostały ustalone w toku przeprowadzonego postępowania podatkowego, lecz w żaden sposób nie wskazują, że pod względem materialnym sporne dostawy nie mogły być przez ww. podmioty zrealizowane na rzecz Skarżącego.
2. O weryfi kacji kontrahentów świadczą przedłożone dokumenty dotyczące ich działalności, poświadczone pieczęciami organów skarbowych. (…) Skarżący – dysponował dokumentami fi rmowymi [dostawców – przyp. aut.] (…), wskazującymi na ich uprawnioną koncesyjnie działalność w handlu paliwami, potwierdzoną co do rozliczeń z urzędami skarbowymi stosownymi dokumentami tych organów”.
(Tezy rozstrzygnięcia)

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH

Błażej Kuźniacki

p. 12

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Tax advisors sitting on supervisory boards of
...TOPIC OF THE MONTH

Błażej Kuźniacki

p. 12

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Tax advisors sitting on supervisory boards of companies controlled by the State Treasury
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
p. 6
 

TAXES

Szymon Parulski, Maciej Marczak, Marta Zientara

p. 28

Małgorzata Militz

p. 35 

Przemysław Sołtysiak, Marcin Czerwiński

p. 43

COURTS’ DECISIONS

Maciej Zborowski

p. 57 

NEWS FROM BRUSSELS
p. 63


Subscription
p. 64
Błażej Kuźniacki
Doubts concerning ATA Directive implementation. New provisions on CFCs, companies based in tax havens, and free movement of capital
The Polish legislature decided to implement the provisions of Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market (Anti-Tax Avoidance Directive) with respect to provisions on controlled foreign companies (CFCs) in a very strict manner in many aspects. In particular, in the author’s opinion, the strict character of the new provisions on CFCs concerning foreign companies whose registered offi ce or management is located in certain countries or territories applying harmful tax competition in the areas of personal income tax and corporate income tax (tax havens) goes so far and is so disproportionate to the objective of the provisions on CFCs that it is a glaring infringement of EU primary law (free movement of capital). The article contains a discussion of this issue.

Back to top


Szymon Parulski, Maciej Marczak, Marta Zientara
Tobacco package: fi ght against black market for cigarettes
Amendments aiming to close the loopholes in tobacco trading and in the system of monitoring tobacco plantations, storage and sale is yet another response of the Finance Minister to excise fraud in the tobacco industry. The need for legislative intervention in this area resulted from mounting problems caused by the growth of the black market for cigarettes and the fi ght against it. The growing illegal market of manufacturing of and trade in raw tobacco means considerable losses to the state budget, because of lower revenue from excise on tobacco products. It also hampers fair competition for law-abiding entities operating in the tobacco sector. The amendments introduced by the so-called tobacco package are addressed to farmers growing tobacco, intermediaries on the tobacco market, and tobacco concerns.

Back to top


Małgorzata Militz
VAT reverse charge: substantive and formal requirements for exercise of the right to deduct input tax
On 1 January 2017 the legislature introduced, yet another time, amendments concerning input tax deduction where said tax results from the reverse charge mechanism. In some cases, these amendments force the taxpayer to carry the burden of tax. This happens when the taxpayer does not report any amounts of output tax due to transactions liable to self-taxation for a certain period. If the taxpayer does so later than three months after the end of the month in which the duty to pay tax arose, the right to deduct input tax is delayed. These amendments are linked to many problems which are the everyday reality for taxpayers, not only because of the aforementioned delay of the right to deduct VAT. More and more often, tax authorities are of the opinion that the right to deduct tax depends on whether or not the taxpayer discharged his duties. If, on the other hand, it is the tax authority that calculates the amount of output tax for the taxpayer, this taxpayer usually loses the right to input tax deduction.
The above issues are extremely important for taxpayers, especially if we consider that on 1 January 2017 into force came provisions that allow imposing on a taxpayer VAT sanctions for underreporting the amount of tax liability or overreporting the amount to be refunded into a bank account or the amount to be carried forward to the next reporting period. Even though if the reverse charge mechanism is applied no tax is due to either the suppliers/service providers or tax authorities, practice shows that tax authorities often demand its payment.

Back to top


Przemysław Sołtysiak, Marcin Czerwiński
Downstream mergers and general anti-avoidance rules
Neither the provisions of commercial law, nor those of tax law provide for any special norms relating to mergers where the parent is acquired by its subsidiary. This kind of merger, referred to in literature as ‘downstream merger’, can give a group or companies business and economic benefi ts. At the same time, when appropriately structured, a downstream merger can be tax-neutral. So far this type of merger has been mentioned in literature in the context of the appearing legal or accounting problems, but less often analysed strictly from the tax point of view. The tax point of view, described in this article, concerns certain tax issues, such as tax succession and the settlement of loss and interest on loans in the tax-deductible costs of the merging company after the merger and application of the general anti-avoidance rule and the specifi c anti-avoidance rule to the merger as such, as well as a merger carried out according to the scenario assuming that interest on a loan is to be included tax-deductible costs of the merging company after the merger or tax loss settlement before 1 January 2018. There is also a discussion of the economic justifi cation of restructuring in the light of case law of the Court of Justice, administrative courts and interpretations of tax authorities.

Back to top


Maciej Zborowski
Trading under somebody else’s name and due diligence in the context of the right to reduce output tax amount by input tax amount
The commented judgment settled a key issue for the deduction of input tax, namely the issue of pursuing actual business activity and of the taxpayer acting with due diligence. The important thing is that the Supreme Administrative Court issued a judgment which differs from the earlier established case law and decisions of tax authorities.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty