Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski

str. 12

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Mieszkanie
...TEMAT MIESIĄCA

Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski

str. 12

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Mieszkanie plus... niepodlegający odliczeniu VAT
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
str. 5

PRAKTYKA SKARBOWA
str. 9

CENY TRANSFEROWE

Hanna Litwińczuk

str. 19

Iwona Georgijew, Mariusz Każuch

str. 21

Monika Laskowska

str. 27

Joanna Koronkiewicz

str. 32

PODATKI

Paweł Selera

str. 40

ORDYNACJA PODATKOWA

Kacper Kanka

str. 48

ORZECZNICTWO

Przegląd orzecznictwa TS
str. 55

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
str. 63


Prenumerata PP
str. 64
dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK, dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Granice swobody wykładni unijnego prawa podatkowego i celnego przez sąd krajowy wobec wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Uwagi na tle wybranych orzeczeń TS
System prawa obowiązującego w Polsce ma charakter multicentryczny. Akty prawne są tworzone zarówno przez polskie organy konstytucyjne, jak i przez właściwie instytucje Unii Europejskiej. Dodatkowo prawo unijne jest przedmiotem wykładni dokonywanej tak przez Trybunał Sprawiedliwości, jak i przez krajowe sądy oraz organy administracyjne, a orzeczenia tego Trybunału są poddawane zabiegom quasi-egzegetycznym. Nie można wykluczyć wystąpienia niepożądanych rozbieżności między wynikiem wykładni dokonywanej przez różne sądy i organy administracyjne, co z kolei skutkuje powstaniem pytań o prawne konsekwencje takich rozbieżności.

Początek strony


prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
Cykl seminariów IFA dotyczący cen transferowych – wprowadzenie
Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe (IFA) we współpracy z Katedrą Prawa Finansowego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz fi rmami patronującymi: Deloitte, PwC, KPMG oraz Wardyński i Wspólnicy, pod patronatem „Przeglądu Podatkowego”, rozpoczęło na początku 2018 r. dyskusję w formie cyklu seminariów poświęconych wszechstronnemu omówieniu tematyki cen transferowych. W trakcie wszystkich spotkań organizatorom przyświecały pytania, jakie są cele polityki Ministerstwa Finansów w obszarze cen transferowych, jakiego rodzaju środki powinny zostać podjęte w ramach tej polityki w celu poprawy transparentności i pewności prawa podatkowego przy jednoczesnym ograniczaniu nadmiernych obciążeń dla podatników oraz jaka powinna być rola postępowań sądowoadministracyjnych w sporach dotyczących cen transferowych.

Początek strony


Iwona Georgijew, Mariusz Każuch
Spór o ceny transferowe – perspektywa podatnika
Artykuł 11 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – wprowadzający do polskiego porządku prawnego zasadę arm’s-length i bazujący wpro st na brzmieniu art. 9 Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku – dalej MK OECD – nie zmienił się zasadniczo od dnia jego wprowadzenia do ustawy. Regulacje w zakresie cen transferowych, obok przepisów o charakterze technicznym, adresowanych do obowiązków dokumentacyjnych (art. 9a u.p.d.o.p.) oraz stosunkowo archaicznego rozporządzenia wykonawczego z 2009 r., nadal obejmują w zasadzie wyłącznie ww. kilkuzdaniowy przepis zakreślający fundamentalną regułę cen transferowych. Pomimo braku istotnych zmian legislacyjnych w okresie ostatnich trzech lat całkowicie zmieniło się natomiast postrzeganie zagadnienia cen transferowych przez wszystkich interesariuszy procesu ustalania i późniejszej oceny rynkowości stosowanych warunków w transakcjach wewnątrzgrupowych. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zakresu i powodów tych zmian, a jednocześnie przedstawienie praktycznych ścieżek działań, jakimi dysponują podatnicy i jaką drogę obrony cen transferowych warto dzisiaj wybrać w razie sporu z organami podatkowymi.

Początek strony


Monika Laskowska
Granice stosowania zasady arm’s length w polskim prawodawstwie
Praktyka stosowania zasady arm’s length w Polsce budzi coraz więcej wątpliwości, w szczególności w zakresie jej wykorzystania jako narzędzia do przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Obecne brzmienie przepisów dotyczących zasady arm’s length wymaga doprecyzowania ze względu na istotę zagadnienia. Brak takiego odniesienia w przepisach prawa stwarza problemy w ich stosowaniu na granicy zasady arm’s length i innych narzędzi przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

Początek strony


dr Joanna Koronkiewicz
Zasada ceny rynkowej a spójność ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – zawiera obecnie kilka przepisów, które odnoszą się do zasady ceny rynkowej (arm’s length). Należy jednakże zastanowić się, czy te przepisy są wzajemnie spójne oraz czy gwarantują podatnikom jasność i bezpieczeństwo w zakresie obliczania podstawy opodatkowania w systemie samoobliczania podatku dochodowego.

Początek strony


dr Paweł Selera
Status podwykonawcy a odwrotne obciążenie z tytułu usług budowlanych
Celem artykułu jest analiza skutków prawnych na gruncie podatku od towarów i usług związanych ze statusem podwykonawcy usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem. Rozważania w szczególności dotyczą kwestii potencjalnej zmiany statusu usługodawcy w związku z odsprzedażą usług budowlanych.

Początek strony


Kacper Kanka
Funkcja ochronna interpretacji indywidualnej w kontekście zmiany przepisów prawa stanowiących jej przedmiot
Z perspektywy podatnika kluczowym aspektem związanym z uzyskaniem interpretacji indywidualnej jest zniwelowanie niepewności prawnej w zakresie wykładni przepisów prawa podatkowego i ich zastosowania w kontekście jego indywidualnej sprawy. Ochrona wynikająca z otrzymanej interpretacji ma swoje granice temporalne – oprócz wyraźnie uregulowanych okoliczności w art. 14k § 1 w zw. z art. 14e § 1a ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – przyjmuje się, że ochrona ta traci na znaczeniu w sytuacji zmiany stanu prawnego. Powstaje jednak pytanie, czy każda ingerencja ustawodawcy w treść przepisów prawa stanowiących przedmiot interpretacji indywidualnej powoduje, że ta interpretacja traci swoją aktualność.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH

Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski

p. 12

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Home Plus... non-deductible VAT
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
p. 5

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
p. 9

TRANSFER PRICING

Hanna Litwińczuk
A series of IFA seminars concerning transfer pricing: introduction
p. 19

Iwona Georgijew, Mariusz Każuch

p. 21

Monika Laskowska

p. 27

Joanna Koronkiewicz

p. 32

TAXES

Paweł Selera

p. 40

TAX ORDINANCE ACT

Kacper Kanka

p. 48

COURTS’ DECISIONS

Przegląd orzecznictwa TS
p. 55

NEWS FROM BRUSSELS
p. 63


Prenumerata PP
p. 64
Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
Limits of discretion of national court in interpreting EU tax and customs law where a judgment of the Court of Justice exists. Remarks against the background of selected CJ judgments
The system of laws applicable in Poland is a multi-centric one. Legal instruments are enacted by both Polish constitutional bodies and the relevant institutions of the European Union. Moreover, EU law is interpreted by both the Court of Justice and by national courts and administrative bodies, while the Court’s judgments are subjected to quasi-exegetic treatment. It is impossible to exclude the occurrence of unwanted discrepancies between the result of interpretations made by various courts and administrative bodies, which in turn begs certain questions about the legal consequences of such discrepancies.

Back to top


Iwona Georgijew, Mariusz Każuch
Dispute about transfer prices: the taxpayer’s perspective
Art. 11 of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax – which introduced the arm’s length principle into the Polish legal order and which is directly based on the wording of Art. 9 of the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital – has not changed since it was inserted into the Act. Transfer pricing regulations, apart from the technical provisions relating to documentation obligations (Art. 9a of the CIT Act) and the rather archaic implementing regulation from 2009, still consist almost exclusively of the above-mentioned provision, comprising several sentences that express the fundamental rule relating to transfer pricing. Despite lack of major legislative amendments, in the last three years there has been a radical change in the way transfer pricing is perceived by all stakeholders of the process of fi xing and subsequently assessing the arm’s length character of terms applied in intra-group transactions. This article is intended as a presentation of the scope of and reasons for these changes, as well as the practical sequences of measures available to taxpayers and the strategy of defending transfer prices which is currently worth following in case of a dispute with tax authorities.

Back to top


Monika Laskowska
Limits of application of the arm’s length principle in the Polish legislation
The practice of application of the arm’s length principle in Poland is causing more and more doubts, in particular in the fi eld of using it as a tool of counteracting tax avoidance. The current wording of provisions concerning the arm’s length principle needs to be clarifi ed due to the essence of the issue. Lack of such a reference in the law causes problems with applying these provisions where the arm’s length principle and other tools of counteracting tax avoidance may overlap.

Back to top


Joanna Koronkiewicz
The arm’s length principle and the coherence of the Act on Corporate Income Tax
The Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax contains currently several provisions that refer to the arm’s length principle. It needs to be examined, however, whether these provisions are consistent and whether they guarantee to taxpayers clarity and safety in the fi eld of calculating the tax base in the system of self-assessment of income tax.

Back to top


Paweł Selera
The status of a sub-contractor and reverse charge on construction services
The aim of this article is an analysis of the legal consequences in the context of VAT of the services connected with the status of a sub-contractor of construction services covered by reverse charge. In particular, the refl ections concern the potential change of the status of a service provider as a consequence of construction services being resold.

Back to top


Kacper Kanka
Protective function of individual interpretations in case of amendments to the provisions of law they concern
From a taxpayer’s point of view the key aspect of obtaining an individual interpretation (tax ruling) is removing a legal uncertainty about the interpretation of tax law provisions and their application in the context of the given taxpayer’s individual case. The protection accorded by the interpretation has its temporal limits. Apart from the expressly regulated circumstance, it is assumed in Art. 14k(1) in conjunction with Art. 14e(1a) of the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance that the protection is no longer valid also if there are legal amendments. But the question arises whether each interference of the legislature in the contents of the provisions of law that the individual interpretation concerns means that the interpretation is no longer valid.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty