Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Małgorzata Militz
 • Nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT - ułatwienia czy utrudnienia?
 • str. 9

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych - pierwsze refleksje tuż po zakończeniu obrad
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  PODATKI

  Grzegorz Mularczyk
 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego w 2014 r. - rewolucja czy "oczywista oczywistość"?
 • str.18

  Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
 • Zwolnienia alkoholu z opodatkowania akcyzą w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i sądów polskich. Wybrane problemy
 • str.24

  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  Grzegorz Góreczny
 • Wydanie decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w celu egzekucji tego zobowiązania z nieruchomości
 • str. 31

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Dariusz Zalewski
 • Skuteczność zażalenia na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej
 • str. 40

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 46


  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 48

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 50

  WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE

  Podatki dochodowe
  str. 57

  Ordynacja podatkowa
  str. 61

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Małgorzata Militz
  Nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT - ułatwienia czy utrudnienia?
  Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zasad określania momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług). Zmiany te należą do jednych z najbardziej rewolucyjnych, w szczególności jeśli wziąć pod uwagę, że zmienione przepisy obowiązywały przez 20 lat. Zmiany dotyczą nie tylko zasad powstawania obowiązku podatkowego dla konkretnych rodzajów usług (np. usług transportowych czy budowlanych), ale także (albo wręcz w szczególności) w odniesieniu do tych czynności, dla których obowiązek powstawał w dacie wystawienia faktury (art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u.). Co ciekawe, jak pokazała praktyka, przepis szczególny (bo za taki należy uznać wskazany art. 19 ust. 4) stał się dla większości podatników zasadą ogólną w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego.

  Początek strony


  Grzegorz Mularczyk
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w 2014 r. - rewolucja czy "oczywista oczywistość"?
  Dnia 1 stycznia 2014 r., wraz z nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u., dokonał się ostatni etap implementacji do polskiego porządku prawnego wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, wynikającego z dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) - dalej dyrektywa 2006/112. Wielkie słowa, ale de facto właśnie z takimi skutkami zmian wprowadzonymi ustawą zmieniającą w zakresie zasad powstawania prawa do odliczenia podatku naliczonego mamy obecnie do czynienia. Ostatni etap z jednej strony dlatego, że trudno już w tej chwili znaleźć tak fundamentalne niezgodności polskich przepisów z dyrektywą 2006/112, jak te, które zostały wyeliminowane w wyniku tej nowelizacji, z drugiej zaś większość regulacji i zasad dotyczących tego zagadnienia zostało już wcześniej wprowadzonych bądź zmienionych w wyniku spraw rozstrzyganych czy to przez polskie sądy administracyjne, czy to przez Trybunał Sprawiedliwości UE i rzadko, bo rzadko, ale również z własnej inicjatywy prawodawcy. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług dopełnia obrazu całości zagadnienia, pozwalając na wyciąganie wniosków i stawianie postulatów praktyce skarbowej, których jedyną podstawą nie będą już wyłącznie zapisy dyrektywy 2006/112 czy też orzeczeń TSUE, ale przede wszystkim przepisy polskiej ustawy o podatku od towarów i usług.

  Początek strony


  dr Krzysztof Lasiński-Sulecki, dr hab. Wojciech Morawski
  Zwolnienia alkoholu z opodatkowania akcyzą w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i sądów polskich. Wybrane problemy
  Wśród przepisów dotyczących opodatkowania alkoholi akcyzą przedmiotem sporów interpretacyjnych są często te, które dotyczą zwolnień. Stosunkowo łatwe jest odnalezienie orzeczeń sądowych, w których składy orzekające przyjmują diametralnie odmienne zapatrywania odnośnie do treści norm prawnych, które można zrekonstruować na gruncie interpretowanych przepisów. Dlatego też zasadne wydaje się zwrócenie uwagi na coraz to częściej pojawiające się w praktyce orzeczniczej zagadnienia.

  Początek strony


  Grzegorz Góreczny
  Wydanie decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w celu egzekucji tego zobowiązania z nieruchomości
  Postępowanie egzekucyjne ma na celu doprowadzenie do przymusowego uiszczenia zobowiązania podatkowego w przypadku braku jego dobrowolnej zapłaty przez podatnika. W stanie prawnym obowiązującym do 21 listopada 2013 r. jedną z przesłanek dopuszczalności prowadzenia egzekucji była konieczność wydania decyzji ustalającej lub określającej wysokość należności pieniężnej. W przypadku decyzji deklaratoryjnych nie ma kontrowersji, gdy należność określona przez organ jest różna od zadeklarowanej przez podatnika, względnie gdy stosowna deklaracja nie została złożona. Problematyczne jest natomiast, gdy decyzja ta została wydana po upływie terminu przedawnienia, a także gdy określa ona zobowiązanie podatkowe w wysokości już zadeklarowanej przez podatnika. Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) - dalej o.p., wskazują, że nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, przy czym brzmienie tego przepisu jest aktualnie kwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Po upływie terminu przedawnienia egzekucja należności jest jednakże ograniczona do przedmiotu hipoteki lub zastawu. Z kolei w zakresie dopuszczalności wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w wysokości zadeklarowanej przez podatnika Ministerstwo Finansów wydało dwa, sprzeczne ze sobą, wyjaśnienia. Również orzecznictwo sądów administracyjnych nie jest jednolite w tym zakresie.

  Początek strony


  Dariusz Zalewski
  Skuteczność zażalenia na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej
  Postępowanie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej niesie ze sobą istotne problemy w zakresie rozstrzygnięcia, zarówno co do możliwości uchylenia niekorzystnych dla strony skutków związanych z wydaniem takiego postanowienia w postępowaniu zażaleniowym, jak i określenia konieczności udzielenia nowego umocowania pełnomocnikowi reprezentującemu stronę w postępowaniu pierwszoinstancyjnym.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Małgorzata Militz
 • New rules on when obligation to pay VAT arises - easier or more difficult?
 • p. 9

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  IV National Conference of Tax Advisers - first reflections just after conference close
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 6


  TAXES

  Grzegorz Mularczyk
 • Right to deduct input tax in 2014 - revolution or 'obvious obviousness'?
 • str.18

  Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
 • Exemption of alcohol from excise duty in the case law of the Court of Justice of the EU and Polish courts. Selected problems
 • str.24

  EXECUSION PROCEEDINGS

  Grzegorz Góreczny
 • Issue of a decision assessing tax liability in order to collect said liability against real estate
 • p. 31

  TAX ORDINANCE ACT

  Dariusz Zalewski
 • Efficiency of complaint about a ruling rendering a tax decision immediately enforceable
 • p. 40

  PRECEDENT-SETTING CASES
  p. 46


  COURTS' DECISIONS

  Administrative courts' rulings - review
  p. 48

  CoJ EU rulings - review
  p. 50

  TAX EXPLANATIONS & INTERPRETATIONS

  Income taxes
  p. 57

  Tax ordinance act
  p. 61

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Małgorzata Militz
  New rules on when obligation to pay VAT arises - easier or more difficult?
  Since 1 January 2014, new provisions have been in force concerning determination of the moment when the obligation to pay value added tax arises. These amendments are among the most revolutionary ones, especially if we consider that the amended provisions had been in force for 20 years. The amendments affect not only the rules according to which the duty to pay tax for specific kinds of services (e.g. transport or construction services) arises, but also (or even especially so) when it arises with respect to such activities for which the obligation used to arise upon the invoice being issued (Art. 19(4) of the Act of 11 March 2004 on Value Added Tax). Interestingly, as practice has shown, a specific provision (because the indicated Art. 19(4) should be regarded as such) became for the majority of taxpayers the general principle concerning the moment when tax obligation arises. Introduction of amendments in this scope is largely a result of proceedings before the Court of Justice of the European Union in case TNT Express Worldwide Poland Sp. z o.o. v. Minister of Finance, initiated with a reference for a preliminary ruling made by the Supreme Administrative Court. And even though before there had been voices on incorrect implementation into the domestic legal order of the provisions of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax, concerning the moment when tax obligation arises, the legislator delayed amending the regulations in this field. What can probably be a justification for this delay is the fact that introduction of this kind of changes is onerous and costly for many taxpayers, because it involves changes in the software they use, their accounting policies and changes in invoicing. In this article, we want to draw attention to the key issues to be taken into account when applying the new provisions concerning the moment when tax liability arises. By the nature of things, it is impossible to discuss all the provisions in this field; we will identify the most important ones, as well as the ones whose interpretation can cause doubts.

  Back to top


  Grzegorz Mularczyk
  Right to deduct input tax in 2014 - revolution or 'obvious obviousness'?
  On 1 January 2014, with the amendments to the Act of 11 March 2004 on VAT, the last stage was completed in the implementation into the Polish legal order of the common system of value added tax, established by Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (Directive 2006/112). It may sound grand, but it is precisely these effects of changes introduced by the amending act in the field of arising of the right to deduct input tax that we are seeing now. The last stage because, on the one hand, at this moment it is hard to spot any such fundamental inconsistencies between the Polish provisions and Directive 2006/112 as those that were eliminated by the amendments and on the other hand, the majority of regulations and rules concerning this issue had already been introduced or amended as a result of cases decided either by Polish administrative courts or by the Court of Justice of the EU or - albeit rarely - upon the legislator's own initiative. Amendments to the VAT Act complete the whole picture of the issue, enabling us to draw conclusions and make postulates for the Treasury practice which will no longer be based solely on Directive 2006/112 or CJEU case law, but also on the provisions of the Polish VAT Act.

  Back to top


  dr Krzysztof Lasiński-Sulecki, dr hab. Wojciech Morawski
  Exemption of alcohol from excise duty in the case law of the Court of Justice of the EU and Polish courts. Selected problems
  Among the provisions concerning taxation of alcohol with excise duty, interpretation disputes often surround provisions on exemptions. It is relatively easy to find court judgments in which adjudicating panels assume dramatically different views on the substance of the legal norms which may be reconstructed on the ground of the interpreted provisions. This is why it seems advisable to turn our attention to this issue, which appears in adjudicating practice more and more frequently.

  Back to top


  Grzegorz Góreczny
  Issue of a decision assessing tax liability in order to collect said liability against real estate
  The aim of enforcement proceedings is to lead to forced payment of a tax liability if the taxpayer failed to pay it voluntarily. According to the laws which were in force until 21 November 2013, one of the conditions for permissibility of collection through enforcement was the need to issue a decision determining or assessing the amount due. In case of declaratory decisions there is no controversy, when the due sum assessed by the authority differs from the one declared by the taxpayer or if the relevant tax return was not filed. But it is problematic when the decision was issued after the lapse of the limitation period, as well as when it determines the tax liability in the amount already declared by the taxpayer. The applicable provisions of the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance indicate that tax liabilities secured by mortgage or Treasury pledge are never barred by limitation, however the wording of this provision is currently being questioned by the Constitutional Tribunal. But after the lapse of the period of limitation, collection of sums due is, however, limited to the object of mortgage or pledge. On the other hand, with regard to the permissibility of issuing a decision determining the tax liability in the amount declared by the taxpayer, the Ministry of Finance has issued two mutually inconsistent explanations. The case law of administrative courts is not uniform in this respect, either.

  Back to top


  Dariusz Zalewski
  Efficiency of complaint about a ruling rendering a tax decision immediately enforceable
  The proceedings for the issue of a ruling rendering a decision of a tax authority or fiscal control authority immediately enforceable involve important problems in the field of adjudicating, both as to the possibility of certain consequences of the such a ruling, disadvantageous to the party, resulting from the issue of such a ruling being annulled in the course of proceedings triggered by a complaint, as well as the need to grant another power of attorney to the attorney representing the party in proceedings before the first instance.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty