Facebook
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2022 [373]

Pojedynczy numer

5/2022

Przegląd Podatkowy
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Przegląd Podatkowy Przegląd Podatkowy Przegląd Podatkowy
Już od 64 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

Drodzy Czytelnicy, większość działań reorganizacyjnych spółek, takich jak połączenia, podziały, wymiany udziałów, jest neutralna podatkowo, a obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą osiągnięcia przez wspólnika lub spółkę zysku z tytułu zbycia udziałów. Od 2022 r. obowiązują nowe regulacje uszczelniające dotychczasowe przepisy w zakresie neutralności podatkowej restrukturyzacji spółek, z tym że w przeważającej mierze mających charakter transgraniczny. Niestety nie są one czytelne, tym bardziej cenny jest więc artykuł pt. Nowe regulacje podatkowe dotyczące transgranicznej restrukturyzacji spółek, w którym Autorka adaptuje te przepisy na rzeczywiste przypadki, odtajniając ich tajemnicze brzmienie. Przy zdarzeniach transgranicznych jedna ze spółek biorących udział w zdarzeniu restrukturyzacyjnym nie będzie polskim rezydentem podatkowym, a jeśli jest nim spółka przejmująca, to od zastosowanego przez nią rozwiązania w...

Drodzy Czytelnicy, większość działań reorganizacyjnych spółek, takich jak połączenia, podziały, wymiany udziałów, jest neutralna podatkowo, a obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą osiągnięcia przez wspólnika lub spółkę zysku z tytułu zbycia udziałów. Od 2022 r. obowiązują nowe regulacje uszczelniające dotychczasowe przepisy w zakresie neutralności podatkowej restrukturyzacji spółek, z tym że w przeważającej mierze mających charakter transgraniczny. Niestety nie są one czytelne, tym bardziej cenny jest więc artykuł pt. Nowe regulacje podatkowe dotyczące transgranicznej restrukturyzacji spółek, w którym Autorka adaptuje te przepisy na rzeczywiste przypadki, odtajniając ich tajemnicze brzmienie. Przy zdarzeniach transgranicznych jedna ze spółek biorących udział w zdarzeniu restrukturyzacyjnym nie będzie polskim rezydentem podatkowym, a jeśli jest nim spółka przejmująca, to od zastosowanego przez nią rozwiązania w odniesieniu do wyceny przekazanych aktywów i pasywów będzie zależało, czy spółka będąca polskim rezydentem podatkowym skorzysta z możliwości nieopodatkowania na dzień zaistnienia zdarzenia. W związku z tym nowe unormowania mają na celu określenie wariantowe opodatkowania spółki będącej polskim rezydentem. Ponadto określają one sposób wyceny majątku, gdy spółka będąca polskim rezydentem podatkowym jest spółką przejmującą. Przedmiotem analizy są trzy rodzaje transgranicznych restrukturyzacji: wniesienie aportu, połączenie i podział spółek z punktu widzenia skutków podatkowych dla spółki będącej polskim rezydentem podatkowym, a także jej wspólników obejmujących udziały (akcje) spółki przejmującej.


W kolejnym artykule analizujemy przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodatkowo ograniczający możliwość rozliczania straty w przypadku wystąpienia niektórych transakcji restrukturyzacyjnych. Autorzy artykułu pt. Nowe przepisy ograniczające rozliczenie straty w przypadku działań reorganizacyjnych wskazują na wątpliwości, jakie powoduje to unormowanie, oraz dotychczasową praktykę organów podatkowych i pierwszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tej materii. Przepis art. 7 ust. 3 pkt 7 u.p.d.o.p. został dodany z dniem 1.01.2021 r. Regulacja ta w istotny sposób wpływa na konsekwencje podatkowe m.in. transakcji przejęć spółek kapitałowych, ponieważ ogranicza możliwość rozliczania przez spółkę przejmującą po dokonaniu przejęcia innej spółki swoich strat podatkowych z lat wcześniejszych. Z tego powodu ważne jest doprecyzowanie, jak należy rozumieć te stosunkowo nowe przepisy antystratowe. Celem artykułu jest przede wszystkim przedstawienie przebiegu procesu legislacyjnego nowych przepisów, wskazanie na wątpliwości interpretacyjne, które były sygnalizowane jeszcze przed ich wejściem w życie, zebranie i omówienie aktualnego orzecznictwa sądów i organów podatkowych w zakresie stosowania nowego przepisu, próba przedstawienia wniosków ogólnych na podstawie rocznego doświadczenia w stosowaniu nowych regulacji, które będą mogły stanowić dobre praktyki w ramach ich stosowania przez podatników.


Polacy spontanicznie pomagają Ukrainie. Wspierają poszkodowanych wojną zarówno rzeczowo, jak i finansowo. Czy mogą liczyć na preferencje podatkowe? Jak rozliczać udzieloną pomoc? Również te zagadnienia omawiamy w majowym numerze czasopisma, w artykule pt. Podatkowe aspekty pomocy humanitarnej dla Ukrainy.


Warto także przeczytać artykuł pt. WIS to solistka o dość samolubnej solistce, jaką jest wiążąca informacja podatkowa. Podatnik występujący o wydanie wiążącej informacji stawkowej liczy, że otrzyma decyzję, z której dowie się, jak został sklasyfikowany towar (usługa) oraz jaką stawkę VAT ma obowiązek stosować. Czasami jednak postępowanie organu podatkowego kończy się niewydaniem WIS z uwagi na mnogość, tj. istnienie dwóch lub więcej towarów / usług / świadczeń kompleksowych opisanych we wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Tymczasem – zgodnie z przepisami prawa – decyzja WIS może obejmować wyłącznie jeden towar albo jedną usługę lub jedno świadczenie kompleksowe. Wiążąca informacja stawkowa to dość samolubna solistka, która nie lubi występować w towarzystwie wielu towarów / usług / lub świadczeń kompleksowych.


Publikujemy również częściowo krytyczną glosę do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12.08.2021 r., w którym Sąd przeprowadził wykładnię koncepcji beneficial ownership na gruncie polsko-meksykańskiej umowy o UPO wobec organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Zdaniem autora glosy pt. Błędna wykładnia koncepcji beneficial ownership na gruncie polsko-meksykańskiej umowy o UPO wobec organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi NSA słusznie rozstrzygnął sprawę na korzyść podatnika, umożliwiając zastosowanie korzyści podatkowej z art. 12 ust. 2 polsko-meksykańskiej umowy o UPO w postaci zastosowania zredukowanej 10-procentowej stawki podatku u źródła (WHT) w Polsce od należności licencyjnych (tantiemy). Niemniej jednak rozstrzygnięcie to zostało oparte na częściowo błędnej wykładni i niepoprawnym metodologicznie uzasadnieniu, w tym częściowo błędnym rozumieniu koncepcji beneficial ownership. Dlatego też wyrok jest słuszny ad casum, ale niekoniecznie może taki pozostać w innych sprawach dotyczących koncepcji beneficial ownership.


Milczenie w szeroko pojętym obrocie gospodarczym jest przede wszystkim oceniane z punktu widzenia  stosunków  cywilnoprawnych.  Jednakże  niejednokrotnie  zastosowanie  przepisów  prawa cywilnego tworzy sytuacje, które z kolei są objęte zakresem zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wtedy milczenie jednej ze stron stosunku cywilnoprawnego wywołuje określone implikacje na gruncie przepisów prawa podatkowego. Występują również przypadki, w których wyłączna regulacja przepisów podatkowych wiąże z milczeniem danego podmiotu określone skutki prawne. Sytuacje takie mogą przewijać się na gruncie różnych podatków i różnych stanów faktycznych. Trudno przy tym znaleźć dla nich wspólny mianownik poza tym, że takie właśnie zachowanie jest czynnikiem  wywołującym  skutki  prawne.  Celem  artykułu pt. Milczenie w praktyce prawa podatkowego  jest  przedstawienie  próby  odniesienia tego zachowania do prawa podatkowego oraz kilku wybranych sytuacji takiego milczenia. Pierwsza część artykułu jest poświęcona milczeniu w relacjach pomiędzy stronami transakcji gospodarczych (zasadniczo stosunków cywilnoprawnych). Z kolei druga jego część odnosi się do milczenia w relacjach z organami podatkowymi.

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2022
Kod towaru: KIK-6502 202205
ISSN: 0867-7514

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

Redakcja

Iwona Strzelec, redaktor naczelna iwona.strzelec@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Strzelec (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada naukowa:

 • prof. dr hab. Paweł Borszowski
  Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (Przewodniczący Rady Naukowej)
  Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
  Uniwersytet Śląski, Katowice
 • prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
  Uniwersytet Szczeciński

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Ada Niezweryfikowany zakup
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę