Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń



TEMAT MIESIĄCA

Krzysztof Kasprzyk

str. 10

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Dyrektywa 2018/822 – zasady przekazywania informacji o uzgodnieniach transgranicznych i ich skutkach podatkowych
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
str. 6

PRAKTYKA SKARBOWA

...



TEMAT MIESIĄCA

Krzysztof Kasprzyk

str. 10

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Dyrektywa 2018/822 – zasady przekazywania informacji o uzgodnieniach transgranicznych i ich skutkach podatkowych
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
str. 6

PRAKTYKA SKARBOWA
str. 8

PODATKI

Adam Mariański, Adam Żądło

str. 21

Filip Majdowski

str. 30

Szymon Parulski, Rafał Kowalik

str. 36

Wojciech Dmoch

str. 42

ORZECZNICTWO

Przegląd orzecznictwa SA
str. 49

Przegląd orzecznictwa TS
str. 52

Linie orzecznicze
str. 59

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
str. 62


Prenumerata PP
str. 64




Krzysztof Kasprzyk
Mechanizm podzielonej płatności
Od 1.07.2018 r. obowiązują przepisy, które wprowadzają do polskiego systemu prawnego mechanizm podzielonej płatności VAT – dalej MPP – powszechnie określany mianem mechanizmu split payment. Podobne mechanizmy, choć w różnym zakresie obowiązywania, zostały już wprowadzone zarówno w innych krajach Unii Europejskiej, m.in. we Włoszech, Rumunii, Czechach, jak i poza jej granicami – np. w Turcji. Z uwagi na fakt, że sam mechanizm podzielonej płatności jest instytucją z pogranicza prawa podatkowego oraz prawa bankowego, jego wprowadzenie wymagało zmian nie tylko regulacji dotyczących VAT, ale również przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie instytucji fi nansowych, takich jak banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, tj. ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe – dalej pr. bank. – oraz ustawy z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych – dalej u.s.k.o.k. W niniejszym artykule został zaprezentowany sposób funkcjonowania tego mechanizmu, opis poszczególnych instrumentów składających się na jego konstrukcję oraz zagadnień i wątpliwości, jakie mogą powstać przy, póki co teoretycznej, analizie nowych regulacji. Z uwagi na obszerność omawianej tematyki niniejszy artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej części przedstawiono ogólny opis samego MPP, kwestię dobrowolności jego stosowania, konstrukcję rachunku VAT, komunikat płatności oraz źródła zasilenia tego rachunku. W drugiej części artykułu omówiono natomiast kwestię ograniczeń dotyczących wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych ograniczeń na działalność polegającą na fi nasowaniu należności lub ich windykacji oraz konsekwencje stosowania MPP – przede wszystkim przewidziane przez ustawodawcę korzyści mające zachęcić podatników do korzystania z tego mechanizmu.

Początek strony


prof. dr hab. Adam Mariański, Adam Żądło
Opodatkowanie fundacji prywatnych
Założyciele polskich fi rm rodzinnych rozpoczynają przygotowania do pierwszego w naszej historii procesu przekazywania biznesu kolejnym pokoleniom. Ustawodawca dopiero dostrzegł problem sukcesji, przygotowując ustawę dotyczącą sukcesji przedsiębiorstw osób fi zycznych1. Jednak w dalszym ciągu brak jest regulacji dotyczących planowania rodzinnego i majątkowego dużych przedsiębiorstw. Z tego powodu polskie rodziny muszą korzystać z prywatnych fundacji zagranicznych. Takie podmioty są standardową instytucją wykorzystywaną w planowaniu sukcesji majątku zarówno fi rmowego, jak i prywatnego – nawet w perspektywie kilku pokoleń. Brak regulacji w tym zakresie powoduje jednak wątpliwości podatkowe.

Początek strony


Filip Majdowski
Sola scriptura czy w drodze wykładni – zasada rynkowości jako quasi-ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania? (2)
W pierwszej części niniejszego artykułu została przedstawiona tematyka pominięcia skutków podatkowych transakcji na potrzeby cen transferowych (ang. non-recognition) w rozumieniu Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych – dalej Wytyczne OECD – w wersji obowiązującej do 2010 r. W drugiej części artykułu analiza ta zostanie uzupełniona o przedstawienie najnowszego stanowiska OECD wyrażonego w Wytycznych OECD z 2017 r., po czym zostanie omówiony aktualny stan prawny polskich regulacji cen transferowych oraz wstępne wnioski co do ewentualnego uprawnienia do powołania się na koncepcję non-recognition w tymże stanie prawnym.

Początek strony


Szymon Parulski, Rafał Kowalik
Mechanizmy zapobiegania obniżeniu wpływów budżetowych związanych z agresywną konkurencją na rynkach wyrobów akcyzowych
Pomimo sukcesów rządu w reformie systemu podatkowego, skutkujących większymi wpływami w VAT, wpływy z podatku akcyzowego nie rosną, choć zwiększa się sprzedaż legalnych wyrobów akcyzowych. Częściowo taka sytuacja wynika z mechanizmu opodatkowania podatkiem akcyzowym niektórych wyrobów akcyzowych, który powoduje, że w przypadku wystąpienia silnej konkurencji na danym rynku wpływy z tego podatku zmniejszają się na skutek legalnych działań przedsiębiorców. Działania przedsiębiorców w tym przypadku nie mają na celu uniknięcia opodatkowania podatkiem akcyzowym, ale zwiększenie swojej pozycji na rynku. Część z państw członkowskich Unii Europejskiej zauważyło tę tendencję i wprowadziło rozwiązania ograniczające skutki takich działań, co przyniosło korzyści również przedsiębiorcom.

Początek strony


dr Wojciech Dmoch
Ile wspólnego ma antena satelitarna z elektrownią wiatrową?
Widząc naziemną antenę satelitarną, czyli sporych rozmiarów czaszę, znacznie większą niż domowe anteny satelitarne, przymocowaną do kolumny osadzonej na fundamencie, trudno doszukiwać się podobieństw tego urządzenia do elektrowni wiatrowej, zwłaszcza w aspekcie funkcji, jakie te obiekty pełnią czy też uzależnienia ich działania od warunków atmosferycznych. Jednak bliższe zapoznanie się z tymi, pod wieloma względami różnymi, urządzeniami wskazuje nie tylko na istnienie pewnych podobieństw w zakresie materiałów, jak i techniki ich wznoszenia, ale przede wszystkim na interesujące, z punktu widzenia prawa podatkowego, relacje pomiędzy tymi obiektami, rozpatrywane w świetle przepisów ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń



TOPIC OF THE MONTH

Krzysztof Kasprzyk

p. 10

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Directive 2018/822: principles of providing information about cross-border arrangements and their tax effects
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
p. 6

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
p. 8

TAXES
...



TOPIC OF THE MONTH

Krzysztof Kasprzyk

p. 10

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Directive 2018/822: principles of providing information about cross-border arrangements and their tax effects
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
p. 6

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
p. 8

TAXES

Adam Mariański, Adam Żądło

p. 21

Filip Majdowski

p. 30

Szymon Parulski, Rafał Kowalik

p. 36

Wojciech Dmoch

p. 42

COURTS’ DECISIONS

Administrative Courts’ rulings: review
p. 49

CoJ rulings – review
p. 52

Case law
p. 59

NEWS FROM BRUSSELS
p. 62


Subscription
p. 64




Krzysztof Kasprzyk
Split payment mechanism
On 1 July 2018 provisions introducing VAT split payment mechanism (SPM) into the Polish legal system entered into force. Similar mechanisms, though with varying scopes of application, have already been introduced in other EU Member States, including Italy, Romania, the Czech Republic, as well as outside the EU, for instance in Turkey. As the very mechanism of split payment is concerned with both tax law and banking law, its introduction required not only amendments to VAT regulations, but also the provisions of laws regulating the operation of fi nancial institutions, such as banks and cooperative credit and savings unions, i.e. the Act of 29 August 1997 – Banking Law and the Act of 5 November 2009 on Cooperative Credit and Savings Unions. This article describes the operation of the mechanism, the individual instruments involved, and the problems or doubts that can arise if one analyses the new regulations, though, for the time being, only theoretically. Considering the breadth of the issue, the article was divided into two parts. The fi rst part is a general presentation of SPM as such, the question of voluntary character of its application, the construction of VAT account, the payment message, and the sources of funds in this account. The second part discusses the restrictions upon the use of funds accumulated in the VAT account, with special emphasis on the business of receivables fi nancing and debt collection services, and the consequences of applying SPM: mainly the benefi ts granted by the legislator to encourage taxpayers to switch to this mechanism.

Back to top


Adam Mariański, Adam Żądło
Taxation of private foundations
The founders of Polish family businesses are starting the preparations for the process of the fi rst transfer of business to the next generation in the Polish history. It was not until now that the legislator noticed the problem of succession and prepared a statute concerning succession of individuals’ businesses. Yet there are still no regulations concerning family estate planning for large enterprises. This is why Polish families have to rely on foreign foundations. Such entities are a standard institution used for the purposes of planning the succession of both enterprise and personal assets, even for a few generations. But lack of regulations in this area results in tax doubts.

Back to top


Filip Majdowski
Sola scriptura or by interpretation: the arm’s length principle as a quasi-general anti-avoidance rule? (2)
The fi rst part of this article contained a presentation of the subject of counteracting tax advantages of transactions for transfer pricing purposes (non-recognition) within the meaning of OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OECD Guidelines), in the version in force until 2010. The second part supplements this analysis by presenting the latest standpoint of the OECD, expressed in the 2017 OECD Guidelines. This is followed by a discussion of the current state of the Polish transfer pricing regulations and preliminary conclusions about the possible right to invoke the concept of non-recognition in the current state of law.

Back to top


Szymon Parulski, Rafał Kowalik
Mechanisms of preventing the depletion in budget revenues due to aggressive competition on the market of excise products
Despite the government’s success in reforming the tax system, resulting in higher VAT revenue, the revenue from the excise duty does not grow, though sales of lawful excise products keep rising. Part of the problem is the mechanism of how certain excise products are taxed with excise duty, which means what when there is strong competition on the given market, excise revenue falls as a consequence of entrepreneurs’ lawful actions. In this case, the entrepreneurs’ actions are not aimed at avoiding excise duty, but improving their market position. This trend was spotted in some European Union Member States and solutions were introduced to limit the consequences of such actions. The entrepreneurs benefi ted too.

Back to top


Wojciech Dmoch
What do a satellite dish and a wind turbine have in common?
When we see a ground-mounted satellite dish, that is, a large parabolic antenna, much bigger than the household dishes, mounted on a tower supported by a foundation, we can hardly see any similarity between such a device and a wind turbine, especially considering the functions of both these facilities or the dependency of their operation on the atmospheric conditions. However, upon closer examination, these devices – though different in many regards – do show certain similarities in terms of the materials used, the technology of erecting them, but mainly in terms of the interesting – from the tax law perspective – relationships between these structures, when examined in the light of the Act of 7 July 1994 – Building Law.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2021 [367]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty