Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Hanna Filipczyk

str. 18

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Uchylenie decyzji w trybie autokontroli a koszty postępowania
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH

Dominik J. Gajewski, Adam Olczyk
Czy
...TEMAT MIESIĄCA

Hanna Filipczyk

str. 18

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Uchylenie decyzji w trybie autokontroli a koszty postępowania
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH

Dominik J. Gajewski, Adam Olczyk
Czy unikanie i uchylanie się od opodatkowania jest wciąż wyzwaniem dla Polski? Konferencja naukowa Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, 23.10.2019 r., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
str. 6

Agnieszka Franczak
II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego Prawo Podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych – relacja
str. 7

PRAKTYKA ZAWODOWA

Edyta Ślepowrońska

Forma złożenia oświadczenia uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej

str. 11

PRAKTYKA SKARBOWA

Tomasz Janicki, Natalia Kociak
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wyrobów leczniczych i medycznych
str. 16

PODATKI

Małgorzata Militz

str. 26

Maciej Wiśniewski

str. 34

CENY TRANSFEROWE

Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Adam Zbroiński

str. 41

ORDYNACJA PODATKOWA

Stefan Babiarz

str. 51

ORZECZNICTWO

Ewa Prejs
Przegląd orzecznictwa TS
str. 61

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI

Filip Majdowski
Aktualności z Brukseli
str. 63

Prenumerata PP
str. 64
dr hab. Hanna Filipczyk
Zakaz nadużycia prawa przez organy podatkowe
Celem artykułu jest wyjaśnienie treści i wykazanie zasadności przyjęcia zakazu nadużywania prawa przez organy podatkowe. Ustanowienie zakazu postulowała Komisja Kodyfi kacja Ogólnego Prawa Podatkowego – dalej KKOPP – w projekcie Ordynacji podatkowej.

Początek strony


Edyta Ślepowrońska
Forma złożenia oświadczenia uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej
W artykule omówiono problematykę skorzystania z ulgi meldunkowej przez podatników. Przedstawiono orzecznictwo sądów administracyjnych, które na przestrzeni lat zmieniało się w zakresie spełnienia warunków co do formy złożenia oświadczenia uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej. Ważnym aspektem poczynionych rozważań jest analiza możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej w formie zapisu o zameldowaniu w akcie notarialnym złożonym przez notariusza do właściwego urzędu skarbowego bez składania oświadczenia przez samego podatnika.

Początek strony


Małgorzata Militz
Nowa rzeczywistość w odniesieniu do kart paliwowych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-235/18, Vega
Wydany 15.05.2019 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości w polskiej sprawie C-235/18, Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie – dalej wyrok TS C-235/18, Vega – z pozoru marginalny (w składzie trzech sędziów, bez uprzedniej opinii rzecznika generalnego), wywołał ożywioną dyskusję praktycznie w całej Unii Europejskiej, dotyczącą kwalifi kowania dla potrzeb VAT sprzedaży paliwa z wykorzystaniem kart paliwowych. W ocenie autorki ostatnimi laty TS nie wydał tak ważnego wyroku, który może mieć wpływ na rzeczywistość gospodarczą dla dużej rzeszy przedsiębiorstw w UE. Kwestią zasadniczą jest określenie, czy tezy w nim zawarte mogą być odniesione wyłącznie do stanu faktycznego będącego przedmiotem rozstrzygnięcia, czy jest to stanowisko uniwersalne, odnoszące się do większości tego rodzaju transakcji. W artykule przedstawiono dotychczasowy sposób rozliczeń w VAT z użyciem kart paliwowych, stanowisko TS w tej kwestii oraz zaprezentowano możliwy sposób rozwiązania swoistego węzła gordyjskiego, jaki powstał po tym wyroku.

Początek strony


Maciej Wiśniewski
Czasowy częściowy brak efektywnego opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i należności uzyskiwanych przez nierezydentów podatku dochodowego od osób prawnych
Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi, że nieuzasadnione pospieszne uchwalanie zmian w zakresie przepisów prawa podatkowego nie służy ni e tylko wzmacnianiu pewności prawa i prawidłowemu wypełnianiu obowiązków przewidzianych w tych przepisach przez adresatów norm prawnych, ale – wbrew intencjom ustawodawcy – może w istocie negatywnie wpływać na efektywność fi skalną i dochody budżetowe. Autor analizuje, czy wskutek (najprawdopodobniej) błędu legislacyjnego w niektórych przypadkach brak jest podstaw zarówno do poboru przez płatników tzw. podatku u źródła od przychodów uzyskiwanych przez nierezydentów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i ustawowo wyszczególnionych należności regulowanych na ich rzecz, jak i do przekształcenia obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe po stronie tych podatników.

Początek strony


Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Adam Zbroiński
Znaczenie rezultatów działań 8–10 w ramach Projektu BEPS dla podatników realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi
Kilka lat temu państwa członkowskie OECD oraz Grupy G20 podjęły starania ukierunkowane na przeciwdziałanie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysków w ramach międzynarodowych struktur kapitałowych (ang. Base Erosion and Profi t Shifting – dalej Projekt BEPS). Czę ść Projektu BEPS, skupiona na działaniach 8–10 została poświęcona problematyce cen transferowych, a ich efekty stanowiły w dużej mierze merytoryczne podstawy dla wprowadzonych 1.01.2019 r. zmian w krajowyc h przepisach regulujących materię cen transferowych. Znaczenie rezultatów działań 8–10 Projektu BEPS jest tym większe, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że orzecznictwo w coraz szerszym zakresie powołuje się na dorobek merytoryczny OECD jako zbioru „dobrych praktyk” wykorzystywanych przy analizie zgodności warunków transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi z zasadą ceny rynkowej. Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie rezultatów działań 8–10 Projektu BEPS.

Początek strony


dr Stefan Babiarz
Ustroje majątkowe małżeńskie w Ordynacji podatkowej
Problematyka ustrojów majątkowych małżeńskich jest zagadnieniem oddziałującym na odpowiedzialność podatkową podatników. Mówiąc szerzej – jest to także zagadnienie ze sfery związków prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa. Omówione w artykule zagadnienia dają odpowiedź i przedstawiają poglądy autora na te związki, w tym także i na sytuację, w której między regulacjami zawartymi w ustawie z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – dalej k.r.o. – i w ustawie z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – występują niedostosowania terminologiczne i luki w regulacjach prawnych.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH

Hanna Filipczyk

p. 18

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Reversing a Decision in the Procedure of Self-Review and the Costs of Proceedings
str. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON
...TOPIC OF THE MONTH

Hanna Filipczyk

p. 18

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Reversing a Decision in the Procedure of Self-Review and the Costs of Proceedings
str. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES

Dominik J. Gajewski, Adam Olczyk
Is Tax Avoidance and Tax Evasion Still a Challenge for Poland? Academic Conference ‘Closing the Gaps in the Fiscal System in Poland’, 23 October 2019, Warsaw School of Economics
p. 6

Agnieszka Franczak
Second Nationwide Academic Conference on Tax Law in Cracow ‘Tax Law in the System of Laws. Relations between Legal Norms and Mechanisms from Various Branches of Law’ . An Account
p. 7

PROFESSIONAL PRACTICE

Edyta Ślepowrońska

Form of Submission of a Statement Entitling to Benefi t from Registered Resident’s Tax Relief

p. 11

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE

Tomasz Janicki, Natalia Kociak
Taxation with VAT of Therapeutical and Medical Products
p. 16

TAXES

Małgorzata Militz

p. 26

Maciej Wiśniewski

p. 34

TRANSFER PRICING

Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Adam Zbroiński

p. 41

TAX ORDINANCE ACT

Stefan Babiarz

p. 51

COURTS’ DECISIONS

Ewa Prejs
CoJ rulings: review
p. 61

NEWS FROM BRUSSELS

Filip Majdowski
News from Brussels
p. 63

Subscription
p. 64
dr hab. Hanna Filipczyk
Prohibition of Abuse of Law by Tax Authorities
The article aims to explain the substance of the prohibition of abuse of law by tax authorities and to demonstrate the expediency of adopting it. The prohibition was recommended in the Tax Ordinance bill prepared by the General Tax Law Codifi cation Commission.

Back to top


Edyta Ślepowrońska
Form of Submission of a Statement Entitling to Benefi t from Registered Resident’s Tax Relief
The article discusses how taxpayers can benefi t from registered residents’ tax relief. It presents the case law of administrative courts, which changed over the years in the area of conditions to be met regarding the form in which a statement entitling to benefi t from registered resident’s tax relief should be submitted. An important aspect of these refl ections is an analysis of the possibility of benefi ting from registered residents’ tax relief on the basis of a provision on residence registration contained in a notarial deed submitted by the notary to the relevant revenue offi ce, without the need for the taxpayer him/herself to submit a statement to this effect.

Back to top


Małgorzata Militz
New Reality in the Area of Fuel Cards after Court of Justice Judgment in Case C-235/18, Vega
The judgment issued by the Court of Justice on 15 May 2019 in a Polish case C-235/18, Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH v. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, which seemed one of marginal importance (the panel consisted of three judges, no prior opinion of the Advocate General had been issued), provoked a lively discussion in almost all of the EU concerning the classifi cation for VAT purposes of sale of fuels using fuel cards. According to the author, the CJ has not in recent years issued any such important judgment, one that could infl uence the economic reality for a large number of enterprises in the EU. The fundamental issue is to determine whether the operative part of the judgment can be applied only to the facts of this case or whether this standpoint is a universal one, applicable to most transactions of this kind.
The article presents the existing method of making VAT settlements using fuel cards, the Court’s opinion in this regard, as well as the possible resolution to a somewhat Gordian knot that this judgment has created.

Back to top


Maciej Wiśniewski
Temporary Partial Lack of Effective Taxation of Revenue from Share in Legal Persons’ Profi t and Sums Obtained by Non-residents of Corporate Income Tax
The main goal of this article is to draw attention to the fact that the unnecessarily hasty adoption of amendments to provisions of tax laws not only fails to serve to strengthen legal certainty or to help the addressees of legal norms properly discharge the obligations resulting from these provisions, but – contrary to the legislator’s intention - this can actually have an adverse impact on fi scal effi ciency and budget revenues. The author analyses whether as a result of (most likely) a legislative error there are no grounds for remitters to deduct the so-called withholding tax on income earned by non-residents from their share in profi ts of legal persons or other sums payable to them on the basis of statutory law, as well as for the transformation of the duty to pay tax into a tax liability on the part of such taxpayers.

Back to top


Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Adam Zbroiński
The Importance of Results of Actions 8–10 of BEPS Project for Taxpayers Engaging in Transactions with Related Entities
Several years ago, members states of the OECD and G20 undertook efforts to counteract tax base erosion and profi t shifting within international capital structures (Base Erosion and Profi t Shifting – BEPS Project). Part of BEPS Project, mainly Actions 8–10, focused on the questions of transfer pricing and the results of those Actions constituted largely the substantive grounds for amendments to national provisions on transfer pricing introduced on 1 January 2019. The importance of results of Actions 8-10 of BEPS Project is even greater when we consider that case law increasingly refers to the achievements of the OECD as a set of ‘best practices’ used to analyse the arm’s length nature of terms of transactions between related entities. The following article aims to present the results of Actions 8-10 of BEPS Project.

Back to top


dr Stefan Babiarz
Matrimonial Property Regimes in the Tax Ordinance
Issues relating to matrimonial property regimes affect the spouses’ liability to pay taxes. Speaking more broadly, this is also an issue that belongs to the intersection between tax law and other branches of law. The issues discussed in the article provide answers and present the author’s views on the mutual relationships between these branches of law, including the situation where terminological discrepancies and gaps in regulations exist between the provisions of the Act of 25 February 1964 – Family and Guardianship Code and in the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty