Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Dariusz Strzelec
 • Zasady postępowania dowodowego – uwagi o stosowaniu prawa przyczynkiem do dyskusji nad kształtem przyszłych regulacji prawnych
 • str. 12

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Zwolnienie z VAT niektórych usług edukacyjnych w 2014 r. – nowe przepisy wykonawcze i stare problemy interpretacyjne
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6

  NIEZGODNOŚĆ PRZEPISÓW VAT Z DYREKTYWĄ


  Adam Bartosiewicz
 • Odliczanie podatku od samochodów – niezgodności z decyzją 2013/805/UE oraz wątpliwości okresu przejściowego
 • str. 18

  PODATKI

  Kacper Zakolski, Maciej Jaworowski
 • Praktyczne konsekwencje stosowania zwolnień niezgodnych z dyrektywą. Czy wyrok w sprawie MDDP zamyka dyskusję?
 • str. 26

  Robert Jurkiewicz
 • Subpartycypacja w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.
 • str. 34

  Krystian Szymaniak
 • Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcenia spółki kapitałowej w komandytowo-akcyjną a dyrektywa Rady 2008/7 /WE
 • str. 41

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 50

  ORZECZNICTWO


  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 52

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 62


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Dariusz Strzelec
  Zasady postępowania dowodowego – uwagi o stosowaniu prawa przyczynkiem do dyskusji nad kształtem przyszłych regulacji prawnych
  Aktualnie widoczna jest potrzeba opracowania nowych przepisów ogólnych postępowania podatkowego. Analiza zarówno obowiązujących regulacji, jak i skonfrontowanie jej z praktyką może być przyczynkiem do dyskusji na temat kształtu przyszłego postępowania dowodowego w sprawach podatkowych i może doprowadzić do sformułowania diagnozy dotyczącej postępowania i przyszłych regulacji zapewniających właściwe standardy prawne dla prowadzonych postępowań. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie podstawowych problemów, które po latach obowiązywania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa) – dalej o.p., ujawniły się w praktyce orzeczniczej dotyczącej problematyki dowodowej, a które powinny zostać rozstrzygnięte właśnie na poziomie przepisów ordynacji podatkowej, a nie dopiero w procesie stosowania prawa. Zwłaszcza że potrzebę stworzenia nowej ordynacji podatkowej sygnalizuje również Ministerstwo Finansów, a kolejne propozycje zmian jej przepisów niestety nie rozwiązują wielu problemów, a mają stanowić jedynie legitymację dla dotychczasowej praktyki organów podatkowych, której prawidłowość jest kwestionowana przez sądy administracyjne.

  Początek strony


  dr Adam Bartosiewicz
  Odliczanie podatku od samochodów – niezgodności z decyzją 2013/805/UE oraz wątpliwości okresu przejściowego
  Niniejszy artykuł nie ma na celu przedstawienia zasad odliczania podatku od nabycia (importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, leasingu) pojazdów samochodowych oraz wydatków eksploatacyjnych. Koncentruje się on wokół 2 innych problemów: po pierwsze – przedstawia potencjalne niezgodności pomiędzy nowymi przepisami krajowymi a regulacjami zawartymi w decyzji wykonawczej Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. upoważniającej Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2013/805/UE) – dalej decyzja 2013/805/UE, po drugie natomiast – wskazuje na pewne trudności i wątpliwości okresu przejściowego, kiedy to na przełomie lat 2013 i 2014 oraz na początku 2014 r. nakładają się na siebie 3 systemy odliczeń podatku od samochodów.

  Początek strony


  Kacper Zakolski, Maciej Jaworowski
  Praktyczne konsekwencje stosowania zwolnień niezgodnych z dyrektywą. Czy wyrok w sprawie MDDP zamyka dyskusję?
  Zakres czynności zwolnionych od VAT na podstawie polskich przepisów o VAT i na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) – dalej dyrektywa 2006/112, nie jest jednolity. W szczególności polskie regulacje o VAT przyznają niekiedy zwolnienie czynnościom, które powinny być obciążone VAT na podstawie regulacji unijnych. Ustanowienie i stosowanie przez państwo członkowskie zwolnień od VAT niemających odzwierciedlenia w przepisach dyrektywy 2006/112 powinno być rozpatrywane jako naruszenie tej dyrektywy. Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych aspektów funkcjonowania w przepisach o VAT zwolnień od VAT niezgodnych z normami unijnymi. W tym zakresie rozważania autorów skupiają się w szczególności na dwóch kwestiach: możliwości dochodzenia odszkodowania od państwa członkowskiego oraz możliwości powoływania się bezpośrednio na przepisy unijne w celu uzyskania prawa do odliczenia. Podstawą dla niniejszych rozważań jest orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE), w tym orzeczenie z dnia 28 listopada 2013 r. w polskiej sprawie Minister Finansów v. MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa).

  Początek strony


  Robert Jurkiewicz
  Subpartycypacja w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.
  W artykule została dokonana analiza nowych przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) – dalej u.p.d.o.p., odnoszących się do umowy o subpartycypację. Analiza ta została poprzedzona ustaleniem charakteru prawnego subpartycypacji oraz możliwych konfi guracji podmiotowych tej czynności prawnej.

  Początek strony


  Krystian Szymaniak
  Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcenia spółki kapitałowej w komandytowo-akcyjną a dyrektywa Rady 2008/7/WE
  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie skutków, jakie na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych wywoła wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w przedmiocie uznania spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) za spółkę kapitałową na gruncie dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału) – dalej dyrektywa 2008/7. W artykule autor przedstawił zagadnienie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych procesu przekształcenia spółki kapitałowej w SKA, prezentując także stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych w powyższym zakresie. Zostało również omówione postanowienie WSA w Krakowie o zadaniu pytania prejudycjalnego), a także przedstawiono orzeczenia TSUE w przedmiotowym zakresie. Artykuł zawiera ponadto rozważania autora nad uznaniem polskiej SKA za spółkę kapitałową na gruncie dyrektywy 2008/7. Autor, dokonując analizy przepisów prawa unijnego oraz polskich regulacji, mając na uwadze hybrydalną naturę SKA, przedstawia argumenty wskazujące na zasadność uznania jej za spółkę kapitałową na podstawie przepisów dyrektywy 2008/7.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Dariusz Strzelec
 • Principles of evidentiary proceedings - remarks on applying the law as contribution to discussion about future legal regulations
 • p. 12

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Exemption from VAT of certain educational services in 2014 - new implementing provisions and old interpretation problems
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 6

  INCONSISTENCY OF VAT PROVISIONS WITH THE DIRECTIVE


  Adam Bartosiewicz
 • Deduction of tax on cars - inconsistencies with Decision 2013/805/EU and doubts of the transitional period
 • p. 18

  TAXES

  Kacper Zakolski, Maciej Jaworowski
 • Practical consequences of applying exemptions inconsistent with the Directive. Does the judgment in MDDP case close the discussion?
 • p. 26

  Robert Jurkiewicz
 • Sub-participation in the light of provisions of the Act on Corporate Income Tax in force since 1 January 2014
 • p. 34

  Krystian Szymaniak
 • Taxation with tax on civil law transactions of the transformation of a company into a limited joint-stock partnership and Council Directive 2008/7/EC
 • p. 41

  PRECEDENT-SETTING CASES
  p. 50

  COURTS' DECISIONS


  Administrative courts' rulings - review
  p. 52

  CoJ EU rulings - review
  p. 55

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 62


  Subscription
  p. 64
  dr Dariusz Strzelec
  Principles of evidentiary proceedings - remarks on applying the law as contribution to discussion about future legal regulations
  Currently, we can see the need to design new general provisions on tax proceedings. An analysis of regulations in force and confronting it with practice may be a contribution to the discussion about the shape of future evidentiary proceedings in tax-related cases and may lead to the formulation of a diagnosis concerning the proceedings and of future regulations ensuring the correct legal standards for the proceedings being conducted. The purpose of this article is to point out at the fundamental problems which, after years of the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance being in force, were revealed in the adjudicating practice concerning the issues of evidence and which should be resolved precisely on the plane of provisions of the Tax Ordinance and not only later, in the process of applying the law. Especially that the need to create a new Tax Ordinance is also signalled by the Ministry of Finance, while the subsequent proposals of amendments to its provisions do not, unfortunately, resolve many problems and are only aimed at legitimizing the existing practices of tax authorities, which practices are questioned by administrative courts as incorrect.

  Back to top


  dr Adam Bartosiewicz
  Deduction of tax on cars - inconsistencies with Decision 2013/805/EU and doubts of the transitional period
  This article does not aim to present the principles of deducting tax on the acquisition (import, intra-Community acquisition of goods, lease) of motor vehicles and on operating expenses. It focuses on two other problems: firstly, it presents the potential inconsistencies between the new national provisions and the regulations contained in the Council Implementing Decision of 17 December 2013 authorising the Republic of Poland to introduce measures derogating from point (a) of Article 26(1) and Article 168 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax (2013/805/EU), and secondly, it indicates certain difficulties and doubts of the transitional period, with an overlap of three systems of deducting tax on cars in late 2013/early 2014.

  Back to top


  Kacper Zakolski, Maciej Jaworowski
  Practical consequences of applying exemptions inconsistent with the Directive. Does the judgment in MDDP case close the discussion?
  The scope of activities exempt from VAT pursuant to the Polish provisions on VAT and pursuant to the provisions of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (Directive 2006/112) is not the same. In particular, the Polish regulations on VAT sometimes introduce exemptions in respect of activities which should be liable to VAT under EU regulations. The establishment and application of VAT exemptions by a Member State, where said exemptions are not reflected in the provisions of Directive 2006/112, should be seen as an infringement of the Directive. This paper aims at analysing selected aspects of functioning in the VAT provisions of exemptions from VAT which are inconsistent with EU norms. In this remit, the writers' reflections focus in particular on two issues: the possibility of claiming compensation from a Member State and the possibility of referring directly to EU laws in order to obtain the right to deduction. The basis for these reflections is the case law of the Court of Justice of the European Union, including the judgment issued on 28 November 2013 in a Polish case Minister Finansów v. MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa.

  Back to top


  Robert Jurkiewicz
  Sub-participation in the light of provisions of the Act on Corporate Income Tax in force since 1 January 2014
  This article contains an analysis of the new provisions of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax concerning sub-participation agreements. The analysis is preceded with a determination of the legal nature of sub-participation and the possible configurations of the parties taking part in this legal act.

  Back to top


  Krystian Szymaniak
  Taxation with tax on civil law transactions of the transformation of a company into a limited joint-stock partnership and Council Directive 2008/7/EC
  The purpose of this article is to present the results which will be produced, on the plane of tax on civil law transactions, by the judgment of the Court of Justice of the EU on recognition of limited joint-stock partnership (Polish abbreviation: SKA) as a company under Council Directive 2008/7/EC of 12 February 2008 concerning indirect taxes on the raising of capital (Directive 2008/7). The writer presents the issue of taxation with tax on civil law transactions of the process of transforming a company into a SKA, presenting also the standpoints of tax authorities and administrative courts in this regard. There is also a discussion of the ruling issued by the Voivodship Administrative Court in Cracow on referring a preliminary question, as well as CoJ EU judgment in this regard. In addition, the article presents the writer's reflections concerning the recognition of the Polish SKA as a company under Directive 2008/7. The writer, when analysing the provisions of EU law and the Polish regulations, having regard to the hybrid nature of SKA, presents the arguments supporting its recognition as a company pursuant to the provisions of Directive 2008/7.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty