Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Monika Lewandowska, Adrian Stępień

str. 12

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Zbycie budynku wzniesionego na cudzym gruncie – skutki w VAT
str. 3

PRAKTYKA ZAWODOWA

Adam Bartosiewicz

str. 6

PRAKTYKA SKARBOWA

Tomasz Janicki, Natalia Kociak
Split payment – problemy interpretacyjne
str. 10

PODATKI

Adam Mariański

str. 21

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz

str. 31

Wojciech Dmoch

str. 41

Paweł Selera, Maria Supera-Markowska

str. 47

ORZECZNICTWO

Ewa Prejs
Przegląd orzecznictwa TS
str. 55

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Przegląd orzecznictwa TS
str. 59

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI

Filip Majdowski
Aktualności z Brukseli
str. 62

Prenumerata PP
str. 64
Monika Lewandowska, Adrian Stępień
Trybunał Sprawiedliwości o nadużyciu zwolnienia z podatku u źródła: zaskakujące rozczarowanie czy przewidywalny kierunek interpretacji? Polskie regulacje niezgodne z prawem UE?
W dniu 26.02.2019 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał dwa ważne wyroki na gruncie dyrektyw unijnych: dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3.06.2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich – dalej dyrektywa IRD – oraz dyrektywy Rady 90/435/EWG z 23.07.1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich – dalej dyrektywa PSD – w kontekście nadużycia prawa do zwolnień z podatku u źródła przewidzianych w tych dyrektywach.
Tezy wyroków doczekały się w krótkim okresie różnych opinii: przełomowe, kamienie milowe, ważne czy rozczarowujące. Niewątpliwe jest, że wyroki TS zapadły w momencie, w którym temat nadużycia prawa podatkowego, oceny tzw. substancji biznesowej czy ułożenia w postępowaniu podatkowym relacji podatnik (płatnik) – organ podatkowy stanowi wyzwanie dla wielu międzynarodowych struktur i jest przedmiotem szeroko podejmowanych inicjatyw legislacyjnych. Kształtujące się teraz orzecznictwo (w tym właśnie TS) jest więc niezbędnym elementem procesu zapewniania pewności i przejrzystości prawa podatkowego.
Celem niniejszego artykułu jest analiza obu wyroków TS i wskazanie możliwych implikacji wydanych orzeczeń dla struktur międzynarodowych, w szczególności tych związanych z inwestycjami w Polsce, z uwzględnieniem wybranych aspektów obowiązujących od 1.01.2019 r. nowych zasad dotyczących poboru podatku u źródła.

Początek strony


dr Adam Bartosiewicz
Podatek od sprzedaży detalicznej. Czy na pewno można już grać fanfary?
Polski podatek od sprzedaży detalicznej miał zostać wprowadzony już kilka lat temu. Stosowanie przepisów dotyczących tego podatku jednak zawieszono z powodu podejrzenia ich niezgodności z przepisami unijnymi. Niedawno unijny sąd oddalił jednak skargę Komisji Europejskiej na Polskę, nie stwierdzając naruszenia przez przepisy dotyczące tego podatku unijnych regulacji odnoszących się do pomocy publicznej. Zdaniem autora nie oznacza to jednak automatycznie zgodności tych regulacji z prawem unijnym. Pozostają bowiem jeszcze inne (poza pomocą publiczną) obszary potencjalnej niezgodności.

Początek strony


dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ
Podatek od wyjścia – przykład nieprzemyślanej legislacji podatkowej
Od 1.01.2019 r. zostały wprowadzone zasadnicze zmiany w ustawach o podatkach dochodowych. Jedną z nich jest wprowadzenie tzw. podatku od wyjścia (exit tax). Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków został także nałożony na osoby fizyczne. Konstrukcja i sposób uregulowania nowego obciążenia budzą duże wątpliwości co do zakresu stosowania przepisów. Przepisy ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – w zakresie tej daniny zostaną poddane analizie w zakresie zgodności z prawem UE, ale także w wybranym zakresie wskażę przykłady wielu wątpliwości interpretacyjnych. Przy czym, ze względu na ograniczoną objętość artykułu, nie jest możliwe wskazanie wszystkich problemów praktycznych.

Początek strony


dr Beata Rogowska-Rajda, dr Tomasz Tratkiewicz
Czyżby sprawa „prewspółczynnika” w VAT wreszcie została zakończona?
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 8.05.2019 r., C-566/17, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przeciwko Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej – dalej wyrok TS C-566/17, Związek Gmin – kończy długoletni dyskurs w sprawie stosowania tzw. prewspółczynnika w VAT. W Polsce interpretacja przepisów w tym obszarze podlegała w ostatnich latach dość istotnym zmianom, powodując niepewność prawną wśród podatników. Autorzy szczegółowo omawiają zasady stosowania prewspółczynnika, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu krajowego sprawy. Poddają również pod dyskusję ostatni element, który należy jeszcze rozwiązać z tego obszaru – kwestię nieobjętych przedawnieniem okresów rozliczeniowych, w których niezgodnie z prawem unijnym stosowano prewspółczynnik.

Początek strony


dr Wojciech Dmoch
Zasada pewności prawa a cienka kapitalizacja
Zasady wynikające z art. 7 ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dalej ustawa zmieniająca z 2017 r. – dotyczące cienkiej kapitalizacji, które podatnicy są zobowiązani zastosować w stosunku do odsetek od pożyczek (kredytów) faktycznie uzyskanych przed 1.01.2015 r., naruszają bezpieczeństwo prawne rozumiane jako pewność, że rozpoczęte określone przedsięwzięcie będzie mogło być realizowane w pewnym okresie z bezpiecznym wykorzystaniem reguł prawnych, które obowiązywały wtedy, gdy rozpoczęto realizację tego przedsięwzięcia. Zachodzi zatem uzasadniona obawa, że przepis ten narusza zasadę pewności prawa, co oznacza, że jest sprzeczny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa i tym samym narusza klauzulę demokratycznego państwa prawnego wyrażoną w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. – dalej Konstytucja.

Początek strony


dr Paweł Selera, dr Maria Supera-Markowska
Grupy podatkowe – koncepcje reformy ze szczególnym uwzględnieniem analizy porównawczej oraz aspektów międzynarodowych (1). Podatek dochodowy od osób prawnych
W obrocie gospodarczym pomiędzy odrębnymi prawnie podmiotami mogą występować powiązania, które powodują, iż faktycznie podmioty te stają się pewną jednością pod względem gospodarczym. Prawo zarówno podatkowe, jak i bilansowe wielu państw – choć w zróżnicowany sposób – dostrzega specyfikę działalności takich podmiotów i przewiduje odpowiednie regulacje pozwalające ustalić zdolność podatkową takich podmiotów oraz ich wynik finansowy, przy uwzględnieniu ich wspomnianej jedności pod względem gospodarczym. Przedstawieniu tych zagadnień w kontekście propozycji reform polskiego systemu opodatkowania grup spółek – w kontekście prawa zarówno podatkowego, jak i bilansowego – poświęcona zostanie seria artykułów, zapoczątkowana niniejszym tekstem.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń

 

TOPIC OF THE MONTH

Monika Lewandowska, Adrian Stępień

p. 12

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Sale of a Building Erected on Another Entity’s Land: VAT
...

 

TOPIC OF THE MONTH

Monika Lewandowska, Adrian Stępień

p. 12

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Sale of a Building Erected on Another Entity’s Land: VAT Consequences
p. 3

PROFESSIONAL PRACTICE

Adam Bartosiewicz

p. 6

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE

Tomasz Janicki, Natalia Kociak
Split Payment: Interpretation Problems
p. 10

TAXES

Adam Mariański

p. 21

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz

p. 31

Wojciech Dmoch

p. 41

Paweł Selera, Maria Supera-Markowska

p. 47

COURTS’ DECISIONS

Ewa Prejs
CoJ rulings: review
p. 55

Krzysztof Lasiński-Sulecki
CoJ rulings: review
p. 59

NEWS FROM BRUSSELS

Filip Majdowski
News from Brussels
p. 62

Subscription 
p. 64
 Monika Lewandowska, Adrian Stępień
The Court of Justice on Abuse of Withholding Tax Exemption: Surprising Disappointment or Foreseeable Interpretation Direction? Are Polish Provisions Inconsistent with EU Law? 
On 26 February 2019 the Court of Justice issued two important judgments based on EU directives: Council Directive 2003/49/EC of 3 June 2003 on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member States and Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States, both in the context of abuse of the right to exemptions from withholding tax provided for in these directives.
The opinions on operative parts of the judgments soon proved to vary. They were described as breakthroughs, milestones, important or disappointing. Undoubtedly, CJ judgments were issued at the time when the topics of tax law abuse, assessment of the so-called business substance or structuring in the tax proceedings of the relationship between the taxpayer (tax remitter) and the tax authority pose a challenge for many international structures, with broad legislative initiatives being taken to address them. The now-emerging case law (including, precisely, CJ judgments) is therefore a necessary element of the process of ensuring certainty and transparency of tax law.
This article aims to analyse both these CJ judgments and indicate their possible implications for international structures, in particular those connected with investments in Poland, taking into account selected aspects of the new rules concerning deduction of withholding tax, which have been in force since 1 January 2019.

Back to top


 dr Adam Bartosiewicz
Retail Sales Tax. Are We Sure We Can Play Fanfares Already? 
The Polish retail sales tax was to be introduced a few years back. Yet, the application of provisions regulating this tax was suspended, on the suspicion that they were incompatible to EU provisions. However, the EU court recently rejected a complaint of the European Commission against Poland, as it did not fi nd the provisions on this tax to infringe any EU regulations on state aid. The author believes that this does not automatically mean that these regulations are consistent with EU law. There remain other (than state aid) areas of potential incompatibility.

Back to top


 dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ
Exit Tax: An Example of Misguided Tax Legislation 
On 1 January 2019 fundamental amendments took effect in the income tax acts, one of the amendments being the introduction of the so-called exit tax. Tax on income from unrealized gains was also imposed on natural persons. The construction of the new duty and the manner in which it has been regulated give rise to considerable doubts about the scope of application of these provisions. The provisions of the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax relating to this duty are analysed in the context of their compatibility to EU law, but also – in selected aspects – examples of many interpretation doubts are indicated. Due to the limitations of space, it is impossible to identify all practical problems in this article.

Back to top


 dr Beata Rogowska-Rajda, dr Tomasz Tratkiewicz
Has the Issue of ‘Pre-Ratio’ in VAT Been Finally Resolved? 
The judgment of the Court of Justice of 8 May 2019, C-566/17, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach v. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, ends the long years of discourse on applying the so-called pre-ratio in VAT. In Poland, the interpretation of provisions in this area has in recent years been undergoing considerable changes, resulting in a legal uncertainty among taxpayers. The authors discuss in detail the rules of applying the pre-ratio, with special emphasis on the national context of the case. They also question the last element in this area that still awaits resolution: the issue of settlement periods to which limitation does not yet apply, in which periods the preratio was applied, at variance with EU law.

Back to top


 dr Wojciech Dmoch
The Principle of Legal Certainty in the Context of Thin Capitalization 
The principles resulting from Article 7 of the Act of 27 October 2017 on Amendments to the Personal Income Tax Act, the Corporate Income Tax Act, and the Act on the Flat-Rate Income Tax on Certain Revenues of Natural Persons and concerning thin capitalization, which taxpayers are obligated to apply with respect to interest on loans actually obtained before 1 January 2015, infringe the legal security, understood as the certainty that a certain project, once begun, will be able to be implemented over a certain period and that it will be safe to apply the legal rules that were in force when the implementation of this project started. There is, therefore, a justifi ed concern that this provision infringes the principle of legal certainty, which means that it is contrary to the principle of citizens’ trust in the state and the laws it enacts, thus infringing the democratic rule-of-law clause expressed in Article 2 of the Polish Constitution of 2 April 1997.

Back to top


 dr Paweł Selera, dr Maria Supera-Markowska
Fiscal Unities: Reform Conceptions with Special Focus on Comparative Analysis and International Aspects (1). Corporate Income Tax 
In business transactions between legally separate entities there may be links actually making these entities a unity in commercial terms. Both tax law and accounting law in many countries – albeit differently – do take notice of the particularities of operation of such entities and contain adequate regulations that enable determining the tax capacity of such entities and their earnings, while taking into account their aforementioned unity in commercial terms. These issues will be presented in the context of proposals of reforms of the Polish system of taxing groups of companies – in the fi eld of both tax and accounting laws – in a series of articles, beginning with the present one.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2021 [367]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty