Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Radosław Olszewski
 • Wybrane aspekty ostatnich nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego ze szczególnym uwzględnieniem zmian ustrojowych organów administracji skarbowej
 • str. 11

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  Miejsce dostawy w VAT - wybrane aspekty (2)
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 9


  PRAWO KARNE SKARBOWE

  Agnieszka Liszewska
 • Odpowiedzialność karna za wystawienie faktury w sposób nierzetelny lub używanie takiej faktury po nowelizacji Kodeksu karnego
 • str. 17

  Michał Kurowski
 • Wybrane aspekty ochrony tajemnicy doradcy podatkowego w polskim procesie karnym w zakresie dowodów z dokumentów
 • str. 24

  Adam Bartosiewicz
 • "Agresywna optymalizacja podatkowa" a odpowiedzialność karna skarbowa
 • str. 29

  Stanisław Kubiak
 • Odpowiedzialność karna i karna skarbowa pełnomocnika
 • str. 36

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 44

  Przegląd orzecznictwa TS
  str. 49

  Linie orzecznicze
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr hab. Radosław Olszewski, prof. nadzw. UŁ
  Wybrane aspekty ostatnich nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego ze szczególnym uwzględnieniem zmian ustrojowych organów administracji skarbowej
  W dniu 1.03.2017 r. weszła w życie ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - dalej ustawa o KAS. Konsekwencją utworzenia nowego ustroju aparatu skarbowego są zmiany dotyczące struktury finansowych organów postępowania przygotowawczego w ustawie z 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy - dalej k.k.s. W artykule omówiono te kwestie, a także przyjrzano się kilku instytucjom kodeksowym, w aspekcie dotyczących ich zmian normatywnych. Wskazano przykłady rozwiązań zasadnych i korzystnych, ale również takie regulacje, których nie poprawiono mimo takiej potrzeby albo uczyniono to w niewystarczającym stopniu. Rzecz dotyczy zatem z jednej strony szczególnej podstawy odpowiedzialności, o której mowa w art. 9 § 3 k.k.s., z drugiej zaś np. przyłączania się finansowego organu postępowania przygotowawczego do prokuratora działającego jako oskarżyciel publiczny, a także problematyki nadzwyczajnego obostrzenia kary czy karalności usiłowania. Zamierzeniem autora artykułu jest dokonanie przeglądu wybranych zmian normatywnych prawa karnego skarbowego. Głównym wątkiem jest przedstawienie nowej struktury finansowych organów postępowania przygotowawczego, będącej konsekwencją obowiązywania od 1.03.2017 r. ustawy o KAS. Oceniono także na kilku przykładach jakość działań ustawodawczych w sferze prawa karnego skarbowego. Wskazano zmiany pozytywne, jak również obszary, w których jakość czynności prawodawczych budzi zastrzeżenia, co dotyczy również zaniechań legislacyjnych.

  Początek strony


  dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. nadzw. UŁ
  Odpowiedzialność karna za wystawienie faktury w sposób nierzetelny lub używanie takiej faktury po nowelizacji Kodeksu karnego
  Nowelizacja Kodeksu karnego z 10.02.2017 r. wprowadziła do rozdziału XXXIV zatytułowanego "Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów" nowe typy czynów zabronionych, które polegają na fałszowaniu faktur jako dokumentów szczególnego rodzaju, wymagających nadzwyczajnej ochrony. Celem tej zmiany jest zapobieganie wyłudzeniom i oszustwom podatkowym, których skala stanowi zagrożenie dla finansów państwa. Dlatego też uznano, że przepisy prawa powinny przewidywać surowe zagrożenie karą za działania podejmowane już na etapie wystawiania faktury lub faktur, a nie dopiero z chwilą wyłudzenia zwrotu VAT. W ten sposób podstawowym dobrem chronionym stała się wiarygodność dokumentów, a nie interesy majątkowe państwa, co uzasadniało umieszczenie tzw. przestępstw fakturowych w Kodeksie karnym, a nie w Kodeksie karnym skarbowym. Za szczególnie niebezpieczne uznano fałszerstwo polegające na wystawieniu faktury,w której poświadczono nieprawdę co do okoliczności faktycznych, które mogą mieć znaczenie dla określenia wysokości należności podatkowej, ale tylko wtedy, gdy wartość lub łączna wartość tej należności jest co najmniej znaczna. W pozostałym zakresie należy w związku z tym stosować przepisy obowiązujące przed nowelizacją, których wykładnia budzi wiele wątpliwości, zwłaszcza gdy chodzi o ustalenie relacji między regulacją Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego. Relację tę i wynikające z niej konsekwencje na płaszczyźnie odpowiedzialności karnej należy także rozstrzygnąć w odniesieniu do nowych przepisów. Przeprowadzona w artykule analiza doprowadziła do wniosku, że mają one pierwszeństwo przed przepisami Kodeksu karnego skarbowego, przewidującymi karalność wystawienia faktury w sposób nierzetelny.

  Początek strony


  dr Michał Kurowski
  Wybrane aspekty ochrony tajemnicy doradcy podatkowego w polskim procesie karnym w zakresie dowodów z dokumentów
  Przedmiotowy artykuł porusza kwestie wzajemnych zależności pomiędzy chronionymi prawnie tajemnicami zawodowymi a pozyskiwaniem dowodów na potrzeby postępowania karnego. W głównej mierze skupiono się na wskazaniu dopuszczalnych form pozyskania dokumentu chronionego tajemnicą doradcy podatkowego, jego procesowym opracowaniem, a następnie wprowadzeniem do postępowania. W szczególności w niniejszym artykule odniesiono się również do kwestii dowodów pozyskanych w trybie czynności operacyjno-rozpoznawczych, uznając ich wyniki za dowód z dokumentu. Ponadto przedstawiono specyficzne sposoby pozyskiwania dowodów w zależności od rodzaju podejmowanych czynności.

  Początek strony


  dr Adam Bartosiewicz
  "Agresywna optymalizacja podatkowa" a odpowiedzialność karna skarbowa
  Wpływy budżetowe z podatków są zagrożone negatywnymi zjawiskami w zakresie uchylania się od opodatkowania bądź unikania opodatkowania. O ile na gruncie podatków pośrednich problemem jest przede wszystkim wyłudzanie zwrotów VAT, o tyle w przypadku podatków dochodowych głównym zmartwieniem fiskusa wydaje się być zjawisko nazywane agresywną optymalizacją podatkową. Na podstawie wypowiedzi organów podatkowych można przyjąć hipotezę, że pod pojęciem agresywnej optymalizacji podatkowej należy rozumieć zachowania, które mogą być kwalifikowane przy zastosowaniu klauzuli przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, jaka została wprowadzona do polskiego systemu podatkowego z dniem 1.07.2016 r. Fiskus, starając się zapobiegać tym zjawiskom,łączy z czynami agresywnej optymalizacji podatkowej odpowiedzialność karną skarbową. Wprost ostrzega przed odpowiedzialnością karną (za przestępstwa oszustwa na szkodę Skarbu Państwa),bądź karną skarbową. Czy zasadnie? Odpowiedzi na to pytanie jest poświęcony niniejszy artykuł.

  Początek strony


  Stanisław Kubiak
  Odpowiedzialność karna i karna skarbowa pełnomocnika
  Odpowiedzialność karna pełnomocnika w sprawach karnych różni się od odpowiedzialności podatkowej,co często pozostaje poza polem widzenia zwłaszcza organów podatkowych, które utożsamiają naruszenie prawa podatkowego z naruszeniem prawa karnego. Wydaje się, że omówienie podstawowych zasad odnoszących się do odpowiedzialności karnej pełnomocników pomoże w ocenie wielu sytuacji, także tych, które jeszcze nie wywołały negatywnych skutków dla ich autorów.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Radosław Olszewski
 • Selected aspects of recent amendments to the Fiscal Penal Code,with special emphasis on systemic changes affecting fiscal administration authorities
 • p. 11

  TAX ADVISERS' VOICE

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  Place of supply for the purposes of VAT - selected aspects (2)
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  str. 5


  TAX AUTHORITIES' PRACTICE
  str. 9


  FISCAL PENAL LAW

  Agnieszka Liszewska
 • Criminal liability for issuing invoices fraudulently or using such invoices after amendments to the Criminal Code
 • p. 17

  Michał Kurowski
 • Selected aspects of protection of tax advisor’s secrecy in the Polish criminal procedure concerning documentary evidence
 • p. 24

  Adam Bartosiewicz
 • 'Aggressive tax optimisation' and fiscal penal liability
 • p. 29

  Stanisław Kubiak
 • Attorney's criminal liability and fiscal penal liability
 • p. 36

  COURTS' DECISIONS

  Administrative Courts' rulings: review
  p. 44

  CoJ rulings: review
  p. 49

  Case law
  p. 56

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Radosław Olszewski
  Selected aspects of recent amendments to the Fiscal Penal Code, with special emphasis on systemic changes affecting fiscal administration authorities
  On 1 March 2017 the Act of 16 November 2017 on the National Fiscal Administration [NFA] entered into force. The emergence of a new system of the fiscal authorities results in changes in the structure of the financial authorities conducting preparatory proceedings in the Act of 10 September 1999 - Fiscal Penal Code [FPC]. This article discusses these issues and takes a look at several institutions introduced in the Code, in the aspect of the related normative changes. Examples of reasonable and advantageous solutions are provided,but the article also mentions such regulations that were not rectified or were insufficiently rectified, despite the need to do so. So the paper concerns, on the one hand, the special grounds for the liability referred to in Art. 9(3) FPC, while on the other hand, for instance, a situation where a financial authority conducting preparatory proceedings joins the prosecutor acting as the public prosecutor, as well as problems relating to the extraordinary aggravation of punishment or the punishabiity of attempted offences. The author's intention is to outline certain selected normative amendments to fiscal penal law. The main thread is presenting the new structure of financial authorities conducting preparatory proceedings,brought about by the entry into force of the NFA Act on 1 March 2017. A few examples are used to assess the quality of legislative measures in the sphere of fiscal penal law. Positive changes are indicated along with areas where the quality of legislative measures gives rise to objections, including legislative omissions.

  Back to top


  Agnieszka Liszewska
  Criminal liability for issuing invoices fraudulently or using such invoices after amendments to the Criminal Code
  The amendments to the Criminal Code passed on 10 February 2017 introduced new types of offences in Chapter XXXIV titled "Offences Against Credibility of Documents". These offences involve forging invoices as documents of a special kind which require extraordinary protection. The aim of this amendment is preventing tax fraud, whose scale poses a threat to the state finances. This is why it was considered that the law should provide for harsh punishments as soon as at the stage of issuing an invoice (invoices), rather than only when VAT refund is fraudulently obtained. This way, the credibility of documents has become the fundamental protected interest, instead of the state's financial interests, which justifies placing the so-called invoice offences in the Criminal Code, rather than the Fiscal Penal Code. What is considered particularly dangerous is the forgery where an invoice is issued with certain misstatements as to the facts that might influence the amount of tax payable,but only when the value or aggregate value of such a tax liability is at least significant. Consequently, in the remaining scope the provisions in force before the amendment should be applied,although their interpretation gives rise to many doubts,especially as to how to define the relationship between the regulations contained in the Criminal Code and the Fiscal Penal Code. This relationship and its consequences on the plane of criminal liability should also be determined with respect to the new provisions. The analysis conducted in the article leads to the conclusion that they take precedence over provisions of the Fiscal Penal Code that envisage punishments for issuing invoices in fraudulent manner.

  Back to top


  Michał Kurowski
  Selected aspects of protection of tax advisor's secrecy in the Polish criminal procedure concerning documentary evidence
  The present article touches upon the issue of the interrelationship between professional secrets protected by law and obtaining evidence for the purposes of criminal proceedings. It focuses mainly on identifying the permissible forms of obtaining documents protected by tax advisor's secrecy, the procedural development of the document and its subsequent inclusion in the proceedings. In particular, this article refers to the issue of evidence obtained in the course of operational and recognition activities, considering their results as documentary evidence. The article presents the particular ways in which evidence can be obtained, depending on the kind of undertaken activities.

  Back to top


  Adam Bartosiewicz
  'Aggressive tax optimisation' and fiscal penal liability
  Budget revenue from taxes is threatened by the negative phenomena of tax evasion or tax avoidance. Whereas in the context of indirect taxes the fundamental problem is fraud in obtaining VAT refunds, in case of income taxes what seems to be the main concern for tax authorities is the phenomenon referred to as aggressive tax optimisation.
  On the basis of statements made by tax authorities, one can venture a hypothesis that aggressive tax optimisation should be understood as behaviours that can be classified using the general anti-avoidance rule, which was introduced into the Polish tax system on 1 July 2016.
  In an attempt to prevent these phenomena, tax authorities link acts of aggressive tax optimisation with fiscal penal liability. They expressly warn against criminal or fi scal penal liability (for offences to the detriment of the State Treasury). Is this justified? The present article is devoted to answering this question.

  Back to top


  Stanisław Kubiak
  Attorney's criminal liability and fiscal penal liability
  An attorney's criminal liability in criminal cases differs from fiscal liability, which often remains out of sight, especially for tax authorities, which identify infringements of tax law with infringements of criminal law. It seems that a discussion of the basic principles relating to criminal liability of attorneys will help in assessing many situations, including ones where no negative consequences have yet appeared for the parties.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty