Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Krzysztof Lasiński-Sulecki
 • Zestawienia oświadczeń nabywców oleju opałowego - rozważania w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r., P 24/12
 • str. 15

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Deregulacyjnych refleksji część druga
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  PODATKI

  Bartosz Kubista
 • Kwota korekty podatku naliczonego od nieuregulowanych należności a koszty postępowania upadłościowego
 • str. 22

  Joanna Prokurat
 • Podatkowe instrumenty wspierania działalności innowacyjnej
 • str. 29

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Przemysław Kilim, Paweł Przydatek
 • Zmiana z urzędu interpretacji indywidualnej wydanej po wyroku sądu administracyjnego
 • str. 35

  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  Małgorzata Król
 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego - praktyczny punkt widzenia
 • str. 42

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 52

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
  Zestawienia oświadczeń nabywców oleju opałowego - rozważania w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r., P 24/12
  W wyroku z dnia 11 lutego 2014 r.) Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.) - dalej Konstytucja, przepisów dotyczących obowiązku składania zestawień oświadczeń nabywców oleju opałowego. Niemniej jednak, sformułowanie wyroku zdaje się nie wykluczać możliwości przeprowadzania oceny naruszenia zasady proporcjonalności przez składy orzekające sądów administracyjnych w poszczególnych sprawach. Już po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie P 24/12 WSA we Wrocławiu skierował pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które dotyczy m.in. zgodności z zasadą proporcjonalności rozwiązań takich jak obowiązujące w Polsce.

  Początek strony


  Bartosz Kubista
  Kwota korekty podatku naliczonego od nieuregulowanych należności a koszty postępowania upadłościowego
  W artykule autor zajmuje się wpływem nowelizacji art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u., na kwestie postępowania upadłościowego. Wskazuje, że przez nieostrożną implementację nowych rozwiązań powstało zagrożenie dla dalszego prowadzenia postępowań upadłościowych w Polsce poprzez możliwość uznania kwot korekty za koszt postępowania upadłościowego, zaspokajany w kategorii I. Autor nie zgadza się ze wskazanym poglądem i wskazuje argumenty - odwołujące się do rozważań na temat istoty obowiązku podatkowego, korekty podatku i chwili powstania potocznie rozumianego "podatku" na uzasadnienie stanowiska, zgodnie z którym kwota korekty z art. 89b u.p.t.u. nie stanowi podatku przypadającego za czas po ogłoszeniu upadłości.

  Początek strony


  Joanna Prokurat
  Podatkowe instrumenty wspierania działalności innowacyjnej
  Innowacyjność (rozumiana jako całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych, które mają prowadzić do wdrażania innowacji) jest uznawana za warunek rozwoju państw i społeczeństw. Wsparcie innowacyjności obejmuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne, strukturalne, polityczne i legislacyjne. Obok bezpośredniego finansowania działalności innowacyjnej ze środków publicznych, np. poprzez dotacje, preferencyjne kredyty i pożyczki itp., istotnym bodźcem do podejmowania działalności innowacyjnej są rozwiązania podatkowe. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie korzyści i zasad funkcjonowania najważniejszych podatkowych instrumentów wspierania innowacji przedsiębiorstw.

  Początek strony


  Przemysław Kilim, Paweł Przydatek
  Zmiana z urzędu interpretacji indywidualnej wydanej po wyroku sądu administracyjnego
  Celem niniejszego artykułu jest ocena możliwości dokonania przez Ministra Finansów zmiany z urzędu interpretacji indywidualnej, która została wydana w wyniku uwzględnienia prawomocnego wyroku sądu administracyjnego. Autorzy przedstawiają ogólną charakterystykę instytucji zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego z urzędu, a następnie poddają analizie relację, w jakiej pozostaje ona wobec sądowej kontroli administracji publicznej, wyrażającej się w instytucjach prawomocności materialnej oraz powagi rzeczy osądzonej. Autorzy oceniają również sytuację, w której Minister Finansów korzysta z uprawnienia do zmiany z urzędu interpretacji indywidualnej wydanej w wyniku uwzględnienia wyroku sądowego, w przypadku gdy oceniona w interpretacji kwestia prawna znalazła odmienne rozstrzygnięcie w uchwale NSA.

  Początek strony


  dr Małgorzata Król
  Zawieszenie postępowania egzekucyjnego - praktyczny punkt widzenia
  Jedną z procesowych gwarancji prawidłowego przebiegu egzekucji należności podatkowych jest instytucja zawieszenia postępowania egzekucyjnego, uregulowana w art. 56 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) - dalej u.p.e.a. Pomimo że ustawodawca wyraźnie formułuje zdarzenia i okoliczności, które powodują przerwanie toku prowadzonej egzekucji, istnieje sporo wątpliwości na tle tej regulacji. Zagadnienie zawieszenia postępowania egzekucyjnego ma tymczasem niebagatelne znaczenie praktyczne. Oznacza "przesunięcie w czasie" przymusowego wykonania obowiązku, co może być szczególnie istotne dla przedsiębiorców, których trudności finansowe wyrażające się nieterminowym uiszczaniem danin publicznych mają charakter przejściowy, a w stosunku do których uruchomienie działań egzekucyjnych może prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej. W niniejszym artykule autorka porusza te kwestie, które wywołują najwięcej kontrowersji. Analizuje skutki oraz konsekwencje dla zobowiązanego zastosowania przedmiotowej instytucji. Wyjaśnia, co w istocie oznacza pozostawienie w mocy dokonanych czynności egzekucyjnych w przypadku zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Krzysztof Lasiński-Sulecki
 • Summaries of heating oil buyers' statements - reflections on the basis of Constitutional Tribunal judgment of 11 February 2014, P 24/12
 • p. 15

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Reflections on deregulation. Part two
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 6


  TAXES

  Bartosz Kubista
 • The amount of correction of input tax on unpaid receivables and the costs of bankruptcy proceedings
 • p. 22

  Joanna Prokurat
 • Tax instruments of supporting innovative activity
 • p. 29

  TAX ORDINANCE ACT

  Przemysław Kilim, Paweł Przydatek
 • Ex officio amendment of individual interpretation issued after administrative court decision
 • p. 35

  ENFORCEMENT PROCEEDINGS

  Małgorzata Król
 • Suspension of enforcement proceedings - a practical point of view
 • p. 42

  COURTS' DECISIONS

  Administrative courts' rulings - review
  p. 52

  CoJ EU rulings - review
  p. 56

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
  Summaries of heating oil buyers' statements - reflections on the basis of Constitutional Tribunal judgment of 11 February 2014, P 24/12
  In its judgment of 11 February 2014 the Constitutional Tribunal did not question the compatibility with the Polish Constitution of 2 April 1997 of the provisions on the duty to submit summaries of heating oil buyers' statements. Nevertheless the wording of the judgment does not seem to exclude the possibility of conducting an assessment whether the adjudicating panels in administrative courts have infringed the principle of proportionality in individual cases. After the Constitutional Tribunal had issued its judgment in case P 24/12, the Voivodship Administrative Court in Wrocław referred a question to the Court of Justice of the European Union, which question concerns, among others, the consistency with the principle of proportionality of solutions such as those applicable in Poland.

  Back to top


  Bartosz Kubista
  The amount of correction of input tax on unpaid receivables and the costs of bankruptcy proceedings
  In this article, the writer deals with the influence of amendment to Art. 89b of the Act of 11 March 2004 on Value Added Tax on the issues relating to bankruptcy proceedings. He points out that careless implementation of new solutions resulted in a new threat to further conduct of bankruptcy proceedings in Poland because it is possible to consider the amounts of correction to be costs of bankruptcy proceedings, satisfied in category I. The author disagrees with the above view and indicates arguments - making references to reflections about the essence of tax liability, tax correction and the moment when 'tax' in the common understanding arises - to justify the view that the amount of correction provided for in Art. 89b of VAT Act does not constitute tax due for the period after declaration of bankruptcy.

  Back to top


  Joanna Prokurat
  Tax instruments of supporting innovative activity
  Innovative activity (understood as all the scientific, technical, organizational, financial and commercial activities which are to lead to implementing innovations) is considered to be a condition for development of countries and societies. Support for innovative activity includes appropriate organizational, structural, political and legislative solutions. Apart from direct financing of innovative activity from public funds, e.g. through grants, preference loans, etc., an important stimulus for undertaking innovative activity is provided by tax solutions. The goal of this article is to describe the benefits and the rules of functioning of the main tax instruments for supporting innovation in enterprises.

  Back to top


  Przemysław Kilim, Paweł Przydatek
  Ex officio amendment of individual interpretation issued after administrative court decision
  The aim of this article is to assess whether it is possible for the Minister of Finance to amend ex officio an individual interpretation which was issued as a result of taking into account a valid administrative court judgment. The authors present a general characteristic of ex officio amendment of tax law interpretation and move on to analysing the relationship between such an amendment and the court control of public administration, expressed by substantive validity and the authority of res iudicata. The authors also assess a situation in which the Minister of Finance exercises the right to amend ex officio an individual interpretation issued as a result of taking into account a court judgment if the legal issue assessed in the interpretation was resolved differently in a resolution of the Supreme Administrative Court.

  Back to top


  dr Małgorzata Król
  Suspension of enforcement proceedings - a practical point of view
  One of the procedural guarantees of correct conduct of tax receivables enforcement is the mechanism of suspension of enforcement proceedings, regulated in Art. 56 of the Act of 17 June 1966 on Enforcement Proceedings in Administration. Even though the legislator expressly formulates the events and circumstances which result in interrupting enforcement in progress, there are numerous doubts concerning this regulation. The issue of suspending enforcement proceedings is of considerable practical importance. It means 'postponing' the compulsory discharge of the duty, which may be particularly important for entrepreneurs whose financial difficulties manifested in untimely payment of public levies are transient in nature and in whose respect the commencement of enforcement measures may lead to winding up economic activity. In the present article the author touches upon the issues which cause the most controversies. She analyses the results and consequences for the obligor of applying the mechanism in question. She explains what it actually means for already performed enforcement acts to continue in force if enforcement proceedings are suspended.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty