Facebook

Ksiazki_od_4_90_banner_1920x60.jpg [32.87 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

"Przegląd Podatkowy" jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Kupując pakiet otrzymujesz:

 • tradycyjną wersję papierową i wygodną wersję online.
 • Dostęp online do numerów archiwalnych
 • Dostęp do Smarteca- bezpłatnej aplikacji do czytania e-czasopism

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48 h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

W 2020 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Nowy system poboru podatku u...

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

W 2020 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Nowy system poboru podatku u źródła – suma wszystkich błędów, czyli o „uszczelnianiu” systemu podatkowego „dziurawymi” przepisami
 • Pakiet Paliwowy 2.0 i nowy tzw. szybki VAT (VAT-14) – ewolucja, czy rewolucja w przywozie produktów naftowych z innych krajów UE
 • Matryca stawek VAT
 • Warunki skutecznego rozstrzygania międzynarodowych sporów podatkowych
 • „Sprzeczność z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu” jako klauzulowa przesłanka unikania opodatkowania
 • Ułatwienia dla komorników jako płatników VAT od egzekucyjnej dostawy towarów
 • Zasady opodatkowania dochodów marynarzy wykonujących pracę najemną na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym. Rozważania na temat wyroku NSA z 25.01.2018 r., II FSK 1/16
 • Obligatoryjny split payment – zakres zgody Rady UE oraz jej wpływ na sankcje za niedokonanie płatności w mechanizmie podzielonej płatności
 • Kwalifikacja kosztów podatkowych wynikających z pożyczki refinansującej dług zaciągnięty na nabycie udziałów lub akcji w tzw. strukturze debt push-down
 • Grupy podatkowe – koncepcje reformy ze szczególnym uwzględnieniem analizy porównawczej oraz aspektów międzynarodowych. Część III – Reforma PGK w kontekście prawa bilansowego
 • Odliczanie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych w świetle wyroku TSUE w sprawie C-225/18
 • Ulga na złe długi po wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie A-PACK
 • Polska Strefa Inwestycji – nowe nadzieje i stare problemy
 • Opodatkowanie fundacji rodzinnych, czyli dokąd zmierza tzw. uszczelnianie systemu podatkowego
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Małgorzata Militz

str. 9

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców – omówienie wybranych zagadnień mających wpływ na prowadzenie
...TEMAT MIESIĄCA

Małgorzata Militz

str. 9

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców – omówienie wybranych zagadnień mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
str. 3

PRAKTYKA SKARBOWA
str. 6

PODATKI

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz

str. 18

Jacek Matarewicz

str. 28

Filip Majdowski

str. 36

Adam Kałążny, Mariusz Ruta

str. 42

ORZECZNICTWO

Przegląd orzecznictwa SA
str. 48

Przegląd orzecznictwa TS
str. 53

Linie orzecznicze
str. 61

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
str. 63


Prenumerata PP
str. 64
Małgorzata Militz
Zmiana czynników uwzględnianych przy odliczeniu podatku naliczonego jako przesłanka koniecznej korekty
Wstępem do niniejszego artyk ułu i tematu, jaki zostanie omówiony, będą spostrzeżenia wyrażone przez Rzecznik Generalną Juliane Kokott w opinii z 14.06.2012 r. w sprawie C-234/11, TEC Chaskowo AD przeciwko Direktor na Direkcija „Obżałwane i uprawlenie na izpyłnenieto” – Warna pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite. „Znamienną cechą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Unii Europejskiej jest odliczenie VAT. W drodze tego odliczenia zwalnia się od ciężaru podatku czynności każdego przedsiębiorcy dokonane na wcześniejszym etapie obrotu, jednak co do zasady tylko wówczas, gdy podlegają one opodatkowaniu na późniejszym etapie obrotu. Trybunał opisuje to w następujący sposób: odliczenie podatku naliczonego związane jest z poborem podatku należnego. Jednak co się stanie w sytuacji, gdy ten związek między czynnościami dokonanymi na wcześniejszym i późniejszym etapie obrotu zostanie przerwany? Przykładowo przedsiębiorca nie może zbyć kupionego towaru, ponieważ spalił się magazyn lub wszystkie towary zostały skradzione”. Cytat ten będzie stanowić asumpt do rozważań o niektórych przypadkach, w których organy podatkowe domagają się korekty odliczonego podatku. W szczególności dotyczy to sytuacji powstawania tzw. niedoborów towarów, a także pozostawienia nakładów adaptacyjnych właścicielowi lokalu (wynajmującemu lokal).

Początek strony


dr Beata Rogowska-Rajda, dr Tomasz Tratkiewicz
Refleksje na temat polskiej instytucji „ulgi na złe długi” w kontekście zasad korygowania podatku należnego i naliczonego w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
Instytucja tzw. ulgi na złe długi do polskich przepisów o podatku od towarów i usług została zaimplementowana w roku 2005. Obecny kształt tej instytucji został nadany nowelizacją obowiązującą od stycznia 2013 r. Rozwiązanie to było już kilkukrotnie zmieniane, w szczególności w kierunku uproszczenia i odbiurokratyzowania, jednakże pomimo jej upowszechnienia wśród podatników – zgodność kształtu tych przepisów z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112 – wzbudza nadal wiele wątpliwości, szczególnie w kontekście ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Niniejszy artykuł ma na celu syntetyczne przybliżenie całego dotychczasowego dorobku TS w zakresie sporządzania korekt, w szczególności tych dotyczących transakcji częściowo lub całkowicie niezapłaconych, oraz podejmuje próbę sformułowania wytycznych, jakimi powinno kierować się państwo członkowskie realizujące opcje przewidziane dyrektywą 2006/112 w tym zakresie. W artykule zostanie także dokonana analiza polskich regulacji implementujących zasady dotyczące korekt w kontekście wytycznych wypracowanych przez orzecznictwo TS.

Początek strony


Jacek Matarewicz
Zasady opodatkowania akcyzą odkażalników oraz innych produktów nieakcyzowych zawierających alkohol etylowy
Co do zasady opodatkowaniu akcyzą podlegają wyłącznie wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe. Może się jednak zdarzyć, że do wytworzenia wyrobu niebędącego wyrobem akcyzowym wykorzystano wyroby akcyzowe (np. alkohol etylowy lub wyroby energetyczne). Możliwe jest także, że wyrób nieakcyzowy „staje się” w ocenie organów celnych wyrobem akcyzowym z uwagi na zawartość określonych substancji, np. wspomnianego już alkoholu etylowego. Czy takie połączenie lub wykorzystanie wyrobu akcyzowego może wpłynąć na opodatkowanie innego, nowo powstałego produktu? Jak ustalać dopuszczalne normy zużycia lub ubytki wyrobów akcyzowych, które pozwalają na ewentualne zwolnienie z akcyzy wykorzystywanego w toku produkcji wyrobu akcyzowego? Niniejszy artykuł odnosi się do zasad opodatkowania akcyzą odkażalników oraz innych produktów nieakcyzowych zawierających alkohol etylowy, wynikających z praktyki stosowania przepisów unijnych oraz krajowych w tym zakresie.

Początek strony


Filip Majdowski
Sola scriptura czy w drodze wykładni – zasada rynkowości jako quasi-ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania? (1)
Tematyka klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania nabrała znaczenia w ostatnich dwóch latach, prowadząc do pogłębionych analiz, a momentami polemiki budzącej refleksje. Kwestią, która nie doczekała się wystarczającej uwagi ze strony komentatorów, jest natomiast rzadko dostrzegana możliwość stosowania już obowiązujących regulacji cen transferowych na wzór klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania celem pełnego pominięcia skutków podatkowych transakcji noszącej znamiona nadużycia prawa. Zagadnieniu temu autor poświęcił wystąpienie podczas I Seminarium Przedkongresowego Seul 2018, zorganizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe w Polsce (International Fiscal Association) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 28.09.2017 r., czego podsumowaniem jest niniejszy dwuczęściowy artykuł.

Początek strony


Adam Kałążny, Mariusz Ruta
Zwolnienie kolejowych gruntów i budynków z podatku od nieruchomości – niezamierzony prezent dla podatników?
Rozszerzając z dniem 1.01.2017 r. zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej, ustawodawca wprowadził zapisy, które w przypadku gruntów i budynków mogą skutkować o wiele większymi benefi tami dla podatników niż zamierzone przez autorów projektu ustawy. Usuwanie błędów legislacyjnych za pomocą wykładni celowościowej, prowadzącej do ograniczenia praw podatnika, byłoby jednak sprzeczne z kluczową w intepretowaniu przepisów podatkowych zasadą in dubio pro tributario.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH

Małgorzata Militz

p. 9

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Provisions implementing the Entrepreneurs Law: selected issues influencing the
...TOPIC OF THE MONTH

Małgorzata Militz

p. 9

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Provisions implementing the Entrepreneurs Law: selected issues influencing the pursuit of business activity
p. 3

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
p. 6

TAXES

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz

p. 18

Jacek Matarewicz

p. 28

Filip Majdowski

p. 36

Adam Kałążny, Mariusz Ruta

p. 42

COURTS’ DECISIONS

Administrative Courts’ rulings: review
p. 48

CoJ rulings – review
p. 53

Case law
p. 61

NEWS FROM BRUSSELS
p. 63


Subscription
p. 64
Małgorzata Militz
Change of the factors taken into account when deducting input tax as the grounds for a necessary adjustment
The introduction to this article and the subject that it will discuss is the observations made by Advocate General Juliane Kokott in her opinion of 14 June 2012 in case C-234/11, TETS Chaskowo AD v. Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto’ — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. ‘The European Union’s common system of value added tax (‘VAT’) is characterised by the deduction of input tax. The deduction relieves each undertaking’s input of the tax burden, but normally only where VAT is charged also on its output. The Court describes it thus: The deduction of input taxes is linked to the collection of output taxes. But what happens where this link between input and output is broken: For example, where an undertaking cannot sell goods which have been bought because the warehouse has burnt down or all the goods have been stolen?’ This quote will be an inspiration for refl ections about certain cases when tax authorities require adjustment of the deducted input tax amount. In particular this applies to the situation of the so-called shortages of products or leaving outlays on adaptation to the property owner (the lessor of premises).

Back to top


Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
Refl ections about the Polish ‘bad debt relief’ in the context of correcting output and input VAT in the light of the latest case law of the Court of Justice
The so-called bad debt relief was implemented in the Polish provisions on VAT in 2005. The current form of bad debt relief is a result of the amendments that entered into force in January 2013. This solution underwent several changes, in particular with a view to simplify it and make it less bureaucratic, however despite its popularity with taxpayers, the consistency of these provisions with Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (“Directive 2006/112”) still arises any many doubts, especially in the context of the latest judgments of the Court of Justice. This article aims to present briefl y the whole existing case law of the CJ concerning tax adjustments, especially those concerning transactions unpaid in whole or in part, and attempts to formulate guidelines to be followed by a Member State giving effect to the options provided for in Directive 2006/112 in this respect. The article also analyses Polish regulations which implement the principles concerning adjustments in the context of guidelines developed in CJ case law.

Back to top


Jacek Matarewicz
Principles of taxation with excise duty of disinfectants and other non-excisable products containing ethyl alcohol
As a rule, it is only excisable products and motor cars that are liable to excise duty. But sometimes a non-excisable product is manufactured with the use of excisable products (e.g. ethyl alcohol or energy products). It may also happen that a non-excisable product ‘becomes’ an excisable one in the customs authorities’ view due to the fact that it contains certain substances, such as the aforementioned ethyl alcohol. Can such a combination with or use of an excisable product infl uence the taxation of another, newly manufactured one? How to set the permitted limits of use or depletion of excisable products that enable the exemption from excise duty to be applied to an excisable product used in the manufacturing process? This article discusses the principles of taxation with excise duty of disinfectants and other non-excisable products containing ethyl alcohol, which principles result from the practice of applying EU and national provisions in this area.

Back to top


Filip Majdowski
Sola scriptura or by interpretation: the arm’s length principle as a quasi-general anti-avoidance rule? (1)
In the last two years, the subject of the general anti-avoidance rule has gained in importance, inspiring in-depth analyses and, sometimes, thought-provoking polemics. However, what has not attracted suffi cient attention of the commentators is the rarely noticed possibility of applying the existing regulations on transfer pricing – just as the general anti-avoidance rule is applied – in order to fully annul the tax advantages derived from an abusive transaction. This issue was discussed by the author in his address during the First Seminar before the 2018 Seoul Congress, organised by the International Fiscal Association in Poland, at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw on 28 September 2017. This two-part article is a brief version of that address.

Back to top


Adam Kałążny, Mariusz Ruta
Exemption of land and buildings used by railways from real estate tax: unintended gift for taxpayers?
On 1 January 2017, the scope of exemption from real estate tax was extended to include railway infrastructure. In this context certain provisions were inserted in statutory law that – in the case of land and buildings – may give much greater advantages for taxpayers than the bill promoters intended. Removing legislative errors by means of teleological interpretation, which leads to limiting the taxpayer’s rights, would nevertheless be inconsistent with the in dubio pro tributario principle, the key one governing interpretation of tax provisions.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty