Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
71,99 71,99
Cena regularna: 80,00
80,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Ico_Orange_3.gif [811 B] Problematyka podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych od momentu wprowadzenia tego podatku do prawa unijnego pozostaje szeroko dyskutowana. Tego fundamentalnego w obecnym czasie zagadnienia dotyczy artykuł stanowiący temat miesiąca niniejszego numeru pt. Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20. Krajowe przepisy wprowadzające podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych w podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowią implementacji dyrektywy ATA. Jednakże, ustawodawstwo to może podlegać analizie jego zgodności ze swobodami rynku wewnętrznego, w szczególności ze swobodą przedsiębiorczości. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20, uznający polskie przepisy o podat...

Ico_Orange_3.gif [811 B] Problematyka podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych od momentu wprowadzenia tego podatku do prawa unijnego pozostaje szeroko dyskutowana. Tego fundamentalnego w obecnym czasie zagadnienia dotyczy artykuł stanowiący temat miesiąca niniejszego numeru pt. Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20. Krajowe przepisy wprowadzające podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych w podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowią implementacji dyrektywy ATA. Jednakże, ustawodawstwo to może podlegać analizie jego zgodności ze swobodami rynku wewnętrznego, w szczególności ze swobodą przedsiębiorczości. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20, uznający polskie przepisy o podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych od osób fizycznych za niezgodne z art. 5 w zw. z art. 3 dyrektywy ATA, jest oparty na niewłaściwej wykładni tych przepisów.

 

Regulacji dotyczących tzw. podatku od wyjścia dotyczy także artykuł pt. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Zostały w nim omówione problemy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, które wiążą się ze stosowaniem tych przepisów. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na wadliwość polskich regulacji, a główną tezą jest twierdzenie, że ich ukształtowanie jest sprzeczne z istotą i celami wprowadzania podatku od wyjścia, opisanymi w uwagach wstępnych, a także może zostać uznane za niezgodne z prawem unijnym.

 

W numerze kompleksowo analizujemy kwestie powstania zakładu podatkowego podmiotu niebędącego polskim rezydentem, który uczestniczy w projektach budowlanych w Polsce w ramach konsorcjum. Przy realizacji znaczniejszych projektów budowlanych częstą praktyką jest zawiązywanie grup wykonawców, najczęściej w formie konsorcjów, w celu wspólnego wzięcia udziału w procedurze przedkontraktowej i wspólnej realizacji robót budowlanych. Często to podmiotowi lokalnemu w konsorcjum międzynarodowym powierza się reprezentację tego konsorcjum. Posiada on bowiem najbardziej rozległe informacje o miejscowych warunkach organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych. W artykule pt. Realizacja robót budowlanych w ramach konsorcjum przez zagranicznego wykonawcę a zakład podatkowy podjęto próbę rozwiązania podstawowych problemów dotyczących opodatkowania transgranicznych konsorcjów budowlanych działających na polskim rynku zamówień publicznych.

 

Ico_Orange_1.gif [2 KB] W artykule pt. Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług poruszamy istotny dla opodatkowania VAT przypadek wystąpienia nieważności czynności prawnej na gruncie prawa cywilnego. Nieważność ta może mieć wpływ na opodatkowanie VAT, choć przedmiotem opodatkowania nim są nie tyle czynności prawne, ile ich następstwa ekonomiczne. Przedmiot opodatkowania na gruncie ustawy VAT nie jest całkowicie uniezależniony od sfery cywilnoprawnej, gdyż zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług następują w ramach stosunków cywilnoprawnych. Do opodatkowania konieczna jest tym samym czynność „istniejąca” (choć zasadniczo może być ona wadliwa, a nawet bezwzględnie nieważna). Na opodatkowanie nie ma wpływu spełnienie warunków oraz zachowanie form określonych przepisami prawa, co obejmuje również wymogi prawa cywilnego, których niedochowanie skutkuje nieważnością czynności prawnych.

 

Ico_Orange_20.gif [505 B] Aktualny i niezwykle praktyczny jest również temat ustanowienia przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi. Kwestię tę omawia artykuł pt. Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi. W obecnym stanie prawnym istnieje luka prawna, której pozostawianie bez stosownej regulacji może budzić uzasadnione zastrzeżenia dotyczące niejednolitego traktowania osób przesłuchiwanych w charakterze świadka.

 

Warto także zwrócić uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 25.02.2021 r., C-604/19, Gmina Wrocław, dotyczący kwestii opodatkowania VAT przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa. Trybunał uznał, że gmina powinna być uznana za podatnika VAT w zakresie podejmowanych przez nią czynności dotyczących przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność oraz że opłata przekształceniowa stanowi wynagrodzenie za dostawę towaru. Wyrok ten zgasił tym samym nadzieje gmin na odzyskanie potencjalnie nadpłaconego podatku należnego.

 

 Ico_Orange_6.gif [784 B] Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TEMAT MIESIĄCA

Adam Zalasiński
Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 .r, I SA/Bd 375/20 | str. 9

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Podatkowe regulacje dotyczące darowizn związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 (2) | str. 3

PROFESJONALIŚCI O
...

TEMAT MIESIĄCA

Adam Zalasiński
Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 .r, I SA/Bd 375/20 | str. 9

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Podatkowe regulacje dotyczące darowizn związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 (2) | str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH

Jowita Pustuł i in.
XIV Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego online, Dokąd prowadzą zmiany w prawie podatkowym? Kraków, 16–17.04.2021 r. | str. 5

PRAKTYKA SKARBOWA

Tomasz Janicki, Natalia Kociak-Janicka
Świadczenie usług w wirtualnym świecie | str. 6

PODATKI

Marcin Czerwiński
Realizacja robót budowlanych w ramach konsorcjum przez zagranicznego wykonawcę a zakład podatkowy | str. 16

Damian Michalski
Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług | str. 30

Eliza Wójcik
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości | str. 36

ORDYNACJA PODATKOWA

Patrycja Piasecka
Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi | str. 47

ORZECZNICTWO

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Przegląd orzecznictwa TS | str. 54

Ewa Prejs
Przegląd orzecznictwa TS | str. 56

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI

Filip Majdowski
Aktualności z Brukseli | str. 62

Prenumerata PP | str. 64

Table of contents

Rozwiń Zwiń

TOPIC OF THE MONTH

Adam Zalasiński
Exit tax in PIT and EU law – a comment on the judgmen t of the Regional Administrative Court in Bydgoszcz of 7.10.2020 in case I SA/Bd 375/20 | p. 9

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Tax Regulations on Gifts Relating to Fighting the COVID-19 Epidemic
...

TOPIC OF THE MONTH

Adam Zalasiński
Exit tax in PIT and EU law – a comment on the judgmen t of the Regional Administrative Court in Bydgoszcz of 7.10.2020 in case I SA/Bd 375/20 | p. 9

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Tax Regulations on Gifts Relating to Fighting the COVID-19 Epidemic (2) | p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES

Jowita Pustuł et al.
14th Nationwide Online Tax Law Conference ‘Where do tax law amendments lead?’ Krakow, 16–17 April 2021 | p. 5

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE

Tomasz Janicki, Natalia Kociak-Janicka
Provision of Services in the Virtual World | p. 6

TAXES

Marcin Czerwiński
Performance of Construction Works in a Consortium by a Foreign Contractor in the Context of Taxable Permanent Establishment  | p. 16

Damian Michalski
Invalidity of a Juridical Act and Taxation with Value Added Tax | p. 30

Eliza Wójcik
Taxation of Natural Persons’ Income with the So-Called Exit Tax. Analysis of Polish Regulations Against the Background of EU Provisions and Case Law of the Court of Justice | p. 36

TAX ORDINANCE

Patrycja Piasecka
Appointment by a Witness of an Attorney in Evidence Proceedings before Tax Authorities | p. 47

COURTS’ DECISIONS

Krzysztof Lasiński-Sulecki
CoJ rulings: review | p. 54

Ewa Prejs
CoJ rulings: review | p. 56

NEWS FROM BRUSSELS

Filip Majdowski
News from Brussels | p. 62

Subscription | p. 64

Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty