Facebook

Strefa_znizek_banner_1920x60.jpg [20.85 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

"Przegląd Podatkowy" jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Kupując pakiet otrzymujesz:

 • tradycyjną wersję papierową i wygodną wersję online.
 • Dostęp online do numerów archiwalnych
 • Dostęp do Smarteca- bezpłatnej aplikacji do czytania e-czasopism

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48 h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

W 2020 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Nowy system poboru podatku u...

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

W 2020 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Nowy system poboru podatku u źródła – suma wszystkich błędów, czyli o „uszczelnianiu” systemu podatkowego „dziurawymi” przepisami
 • Pakiet Paliwowy 2.0 i nowy tzw. szybki VAT (VAT-14) – ewolucja, czy rewolucja w przywozie produktów naftowych z innych krajów UE
 • Matryca stawek VAT
 • Warunki skutecznego rozstrzygania międzynarodowych sporów podatkowych
 • „Sprzeczność z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu” jako klauzulowa przesłanka unikania opodatkowania
 • Ułatwienia dla komorników jako płatników VAT od egzekucyjnej dostawy towarów
 • Zasady opodatkowania dochodów marynarzy wykonujących pracę najemną na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym. Rozważania na temat wyroku NSA z 25.01.2018 r., II FSK 1/16
 • Obligatoryjny split payment – zakres zgody Rady UE oraz jej wpływ na sankcje za niedokonanie płatności w mechanizmie podzielonej płatności
 • Kwalifikacja kosztów podatkowych wynikających z pożyczki refinansującej dług zaciągnięty na nabycie udziałów lub akcji w tzw. strukturze debt push-down
 • Grupy podatkowe – koncepcje reformy ze szczególnym uwzględnieniem analizy porównawczej oraz aspektów międzynarodowych. Część III – Reforma PGK w kontekście prawa bilansowego
 • Odliczanie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych w świetle wyroku TSUE w sprawie C-225/18
 • Ulga na złe długi po wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie A-PACK
 • Polska Strefa Inwestycji – nowe nadzieje i stare problemy
 • Opodatkowanie fundacji rodzinnych, czyli dokąd zmierza tzw. uszczelnianie systemu podatkowego
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Małgorzata Sęk
 • Odpowiedzialność podatkowa pełnomocnika składającego zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT czynnego
 • str. 16

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Niezarejestrowanie i wykreślenie z urzędu w VAT - przesłanki i zagrożenia dla obrotu
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 8


  PODATKI

  Małgorzata Militz
 • Zakres uprawnień państw członkowskich do ustalania zasad zwrotu VAT - rozważania w świetle nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług
 • str. 25

  KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

  Wojciech Morawski
 • Urzędowe interpretacje prawa podatkowego - zmiany od GAAR do KAS
 • str. 31

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Konrad Filip Turzyński, Kacper Kanka
 • Wniosek o interpretację indywidualną - wezwanie do uzupełnienia opisu zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zasada zaufania do organów podatkowych oraz zasada nieszkodzenia
 • str. 40

  ORZECZNICTWO

  Marcin Czerwiński
 • Zwrot kosztów wykonawstwa zastępczego jako czynność nieobjęta ustawą o podatku od towarów i usług
 • str. 47

  Przegląd orzecznictwa TS
  str. 53

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Małgorzata Sęk
  Odpowiedzialność podatkowa pełnomocnika składającego zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT czynnego
  Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy nowej instytucji polskiego prawa podatkowego, jaką jest obowiązująca od 1.01.2017 r. odpowiedzialność pełnomocnika, który złożył zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT czynnego, za zaległości podatkowe tego podatnika powstałe w pierwszych sześciu miesiącach działalności. W artykule zbadano cel i zakres podmiotowy i przedmiotowy tej instytucji. Zwrócono uwagę na niebezpieczeństwa związane z niedookreślonymi sformułowaniami wykorzystanymi w konstrukcji przepisów dotyczących tego zagadnienia. Dużo uwagi poświęcono też kontekstowi unijnemu, w tym kwestii dobrej wiary pełnomocnika, która w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości może odgrywać duże znaczenie.

  Początek strony


  Małgorzata Militz
  Zakres uprawnień państw członkowskich do ustalania zasad zwrotu VAT - rozważania w świetle nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług
  Analiza wprowadzonych 1.01.2017 r. zmian w zakresie zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad należnym lub nadwyżki podatku naliczonego (potocznie zwanych zwrotami VAT) skłania do postawienia pytań o zgodność tych regulacji z prawem unijnym. W pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że krajowe regulacje w tym zakresie nie naruszają ani przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - dalej jako dyrektywa 2006/112, ani zasad systemu VAT. Jednak głębsza analiza skłania do wskazania zupełnie innych wniosków.

  Początek strony


  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Urzędowe interpretacje prawa podatkowego - zmiany od GAAR do KAS
  Z początkiem 2016 r. weszły w życie dość poważne zmiany w zakresie regulacji urzędowych interpretacji prawa podatkowego. Wzrost znaczenia interpretacji ogólnych w stosunku do indywidualnych,wnioski wspólne, ułatwienia dla zamawiających w rozumieniu ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych - to najważniejsze nowości. Był to jednak tylko początek całego szeregu zmian, które przyniosły lata 2016-2017. Prawodawca drobnymi krokami zmienia model urzędowych interpretacji prawa podatkowego. Niniejszy artykuł jest poświęcony zmianom dotyczącym interpretacji prawa podatkowego, wprowadzonym po 1.01.2016 r.

  Początek strony


  Konrad Filip Turzyński, Kacper Kanka
  Wniosek o interpretację indywidualną - wezwanie do uzupełnienia opisu zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zasada zaufania do organów podatkowych oraz zasada nieszkodzenia
  Zgodnie z powszechnie przyjętym założeniem to składający wniosek o interpretację ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Teza ta, w ocenie autorów, powinna zostać skonfrontowana z obowiązkiem organu interpretacyjnego wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia lub sprecyzowania opisu stanu faktycznego będącego podstawą postępowania interpretacyjnego. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie argumentów świadczących o równorzędnej odpowiedzialności wnioskodawcy i organu za nieprecyzyjność opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

  Początek strony


  Marcin Czerwiński
  Zwrot kosztów wykonawstwa zastępczego jako czynność nieobjęta ustawą o podatku od towarów i usług
  Gdy zamawiający na skutek niesolidności wykonawcy zleca wykonanie robót osobom trzecim, nie dochodzi do wykonania usługi na rzecz niesolidnego wykonawcy ani przez zamawiającego, ani przez wykonawcę zastępczego (...). Za usługę nie może być uznany również sam zwrot kosztów dokonany przez wykonawcę, który nie wykonał swojego zobowiązania wobec inwestora (...). Bez względu (...) na to, czy (...) wykonawstw[a] zastępcze[go] dokonuje osoba trzecia, czy też wykonawca,tożsamy jest cel i funkcja tych czynności. W obu przypadkach chodzi bowiem o to, aby została naprawiona szkoda wynikająca z nieprawidłowej realizacji umowy przez podwykonawcę.
  (Teza rozstrzygnięcia)

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Małgorzata Sęk
 • Tax liability of an attorney filing a registration of an active VAT taxable person
 • p. 16

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Refusal to register a VAT taxable person and removal from the register ex officio: why and what threats they pose in legal transactions
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 6


  PROFESSIONAL PRACTICE
  str. 8


  TAXES

  Małgorzata Militz
 • Scope of Member States' powers to determine VAT refund rules: reflections in the light of amendments to the [Polish] VAT Act
 • p. 25

  NATIONAL FISCAL ADMINISTRATION

  Wojciech Morawski
 • Official interpretations of tax law: amendments from GAAR to the KAS [National Tax Administration]
 • p. 31

  TAX ORDINANCE ACT

  Konrad Filip Turzyński, Kacper Kanka
 • Application for individual interpretation: request for supplementing the description of existing facts or future events. Principle of trust in tax authorities and principle of no detriment
 • p. 40

  COURTS' DECISIONS

  Marcin Czerwiński
 • Refund of costs of substitute performance as an action not covered by the VAT Act
 • p. 47

  CoJ EU rulings - review
  p. 53

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Małgorzata Sęk
  Tax liability of an attorney filing a registration of an active VAT taxable person
  The aim of this article is to analyse a new institution of the Polish tax law (applicable from 1 January 2017): the liability of the attorney who filed a registration of an active VAT taxable person for that person's tax arrears that arose in the first six months of operation. The article examines the aim and scope of this institution. Attention is drawn to the dangers connected with the vague expressions used in the construction of provisions on this matter. Much attention is also devoted to the EU context,including the issue of the attorney's good faith, which may play an important role in the light of Court of Justice case law.

  Back to top


  Małgorzata Militz
  Scope of Member States' powers to determine VAT refund rules: reflections in the light of amendments to the [Polish] VAT Act
  An analysis of the amendments, introduced on 1 January 2017, in the field of refunding the surplus of input VAT over output VAT or the surplus of input VAT (commonly referred to as VAT refund) makes one question the consistency of these regulations with EU law. At fi rst sight, the impression may be that national regulations in this field do not infringe, either the provisions of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax or the rules of VAT system. However, a more thorough analysis is conducive to completely different conclusions.

  Back to top


  Wojciech Morawski
  Official interpretations of tax law: amendments from GAAR to the KAS [National Tax Administration]
  In early 2016, fairly significant amendments entered into force in the area of official interpretations of tax law. The main novelties are: the growing importance of general interpretations as compared to individual ones, joint applications, facilitations for the contracting authorities within the meaning of the Act of 29 January 2004 - Law on Public Contracts. Yet this was just the start of a whole series of amendments that the years 2016 and 2017 saw. The legislator is changing, step by step, the model of official interpretations of tax law. This article discusses the amendments concerning tax law interpretations, introduced after 1 January 2016.

  Back to top


  Konrad Filip Turzyński, Kacper Kanka
  Application for individual interpretation: request for supplementing the description of existing facts or future events. Principle of trust in tax authorities and principle of no detriment
  As generally assumed, it is the entity applying for an interpretation that bears the risk connected with the possible wrong or unclear description of the existing facts or future events in the application. Yet, according to the authors, this thesis should be confronted with the interpreting authority's duty to request the applicant to supplement or clarify the description of facts,which is the basis of interpretation proceedings. This article aims to point out arguments to prove that both the applicant and the authority are equally responsible for an unclear description of the existing facts or future events.

  Back to top


  Marcin Czerwiński
  Refund of costs of substitute performance as an action not covered by the VAT Act
  In this commentary, the author presents his evaluation of the judgment in which the Supreme Administrative Court has held that if an unreliable contractor is made to refund the expenses incurred by the creditor for making a substitute performance without engaging another substitute contractor, this is not a service liable to VAT. The Court considered it was not of much importance whether the substitute performance was made by a third party or the creditor, since these actions had identical aim and function. Taking into account the civil law construction of substitute performance and the case law of the Court of Justice on the provision of services and taxation of compensation it should be stated that the operative part of the judgment merits approval. If the creditor makes the substitute performance and charges the incurred expenses to the unreliable debtor, no mutual performance can be found. Claiming a refund of expenses from the debtor is more like enforcing a contractual penalty or damages, which is not liable to VAT.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty